20/11/2006 | 2767 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5661/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời vướng mắc về C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian gần đây, Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị giải đáp vướng mắc từ một số Cục Hải quan và doanh nghiệp liên quan đến việc kiểm tra, đối chiếu C/O mẫu E do Trung Quốc cấp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về con dấu:

Mỗi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E tại các tỉnh, thành phố của Trung Quốc có thể gồm một hoặc nhiều phòng cấp C/O trực thuộc khác nhau. Các phòng trực thuộc mỗi tỉnh, thành phố đều dùng chung một con dấu đã đăng ký cho tỉnh, thành phố đó để cấp C/O mẫu E. Ví dụ: tỉnh Ningbo có các phòng cấp C/O như Ningbo, Beilun, Yinzhou, Yuyao,… Các phòng này đều dùng con dấu của tỉnh Ningbo.

2. Mẫu con dấu và chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện nay đã được Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố theo các công văn số 1523/TCHQ-GSQL ngày 08/04/2004, 449/TCHQ-VP ngày 31/01/2005 (sao gửi công văn số 6046/TM-XNK ngày 16/11/2004 của Bộ Thương mại) và 2695/TCHQ-GSQL ngày 11/07/2005.

3. Khi kiểm tra đối chiếu C/O mẫu E, nếu có nghi ngờ về tính xác thực của C/O thì áp dụng quy định tại khoản 6 mục III Thông tư số 52/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện thuế suất ASEAN-Trung Quốc. Yêu cầu xác nhận có thể được gửi tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Trung Quốc tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục KTSTQ, ĐTCBL;
- Cty TNHH th bị nhà bếp Bách Hợp (thay trả lời);
- Cty TNHH TM Lê Sơn (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5661/TCHQ-GSQL, CONG VAN 5661 2006, TONG CUC HAI QUAN, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU