15/08/2012 | 3684 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 546/GSQL-TH
V/v hưởng thuế suất ưu đãi ACFTA.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH ELECTROLUX Việt Nam
(Tầng 01 và 15, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 257/EVN ngày 25/07/2012 của Công ty TNHH ELECTROLUX Việt Nam về việc hưởng thuế suất ưu đãi về xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định ACFTA, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để được hưởng thuế suất ưu đãi theo Hiệp định ACFTA, hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương về Quy tắc xuất xứ ASEAN - Trung Quốc và Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012-2014.

Đối với trường hợp nêu tại công văn của Công ty không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O mẫu E và xuất xứ hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 546/GSQL-TH, CONG VAN 546, CUC GIAM SAT QUAN LY VE HAI QUAN, THUE SUAT UU DAI ACFTA, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI