18/01/2011 | 2164 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 507/BNN-KH
V/v định mức Kinh tế kỹ thuật cho điều tra, kiểm kê rừng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 1367/TCLN-KHTC ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc thẩm định, phê duyệt định mức Kinh tế kỹ thuật cho Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2011 – 2015. Để có cơ sở thẩm định cũng như đảm bảo tính xác thực của các nội dung, khối lượng công việc, đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp bổ sung các nội dung sau đây:

- Báo cáo đánh giá về định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt tại các quyết định số 4455/QĐ-BNN/TCCB ngày 9/10/2003 và số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2007, phân tích cụ thể những lý do cần thay đổi ở từng nội dung công việc hoặc từng định mức.

- Báo cáo quá trình xây dựng định mức, kèm theo các tài liệu về phương pháp, biên bản làm việc của những người tham gia xây dựng định mức.

- Biên bản của hội đồng nghiệm thu, thẩm định cấp cơ sở.

- Đề xuất việc thay đổi toàn bộ định mức đã ban hành hay bổ sung, điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp.

Đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp hoàn chỉnh, bổ sung các hồ sơ nói trên, gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch) để xem xét và trình lãnh đạo Bộ.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 507/BNN-KH, CONG VAN 507 2011, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, DINH MUC KINH TE KY THUAT, KIEM KE RUNG, DIEU TRA RUNG, TAI NGUYEN - MOI TRUONG