07/08/2013 | 3025 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4541/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 5666/UBND-KTTC ngày 25/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xóa nợ thuế cho Công ty cổ phần thực phẩm nông sản và du lịch Thanh Hóa số tiền là 148.979.327 đồng tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 55 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế: "…các khoản tiền thuế, tiền phạt này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý giảm vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc khi chuyển thành công ty cổ phần";

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công ty cổ phần thực phẩm nông sản và du lịch Thanh Hóa phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa xác định: nếu khoản nợ 148.979.327 đồng của Công ty thuộc đối tượng xóa nợ nêu trên, thì hoàn thiện hồ sơ xóa nợ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tỉnh Thanh Hóa (để phối hợp t/h);
- Lưu: VT, TXNK (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4541/TCHQ-TXNK, CONG VAN 4541 2013, TONG CUC HAI QUAN, DOANH NGHIEP, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI