13/09/2012 | 4300 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4430/BNN-TCCB
V/v Xây dựng chương trình khung “Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng bắt buộc tổi thiểu hàng năm cho CBCC thuộc Bộ”.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I;
- Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PNTN II.

 

Thực hiện Quyết định số 1374/QĐ ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015.

Tại mục 3, Quyết định số 1374/QĐ ngày 12/8/2011 về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (sau đây viết tắt là CBCC) có ghi: “Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước: Trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chương trình quy định cho công chức các ngạch và theo chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành và vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm; Bồi dưỡng văn hóa công sở.”

Để triển khai Quyết định số 1374/QĐ ngày 12/8/2011 của Thủ tướng, Bộ đề nghị Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I: xây dựng chương trình khung Kế hoạch đào tạo tổng thể quy định đào tạo bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm cho CBCC ở phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra).

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II: xây dựng chương trình khung Kế hoạch đào tạo tổng thể quy định đào tạo bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm cho CBCC ở phía Bắc (từ Đà Nẵng trở vào).

Chương trình khung xây dựng theo mẫu đã được quy định, đặc biệt chú trọng những nội dung sau:

1. Mục tiêu đào tạo chung và mục tiêu ngắn hạn;

2. Nội dung đào tạo bồi dưỡng:

+ Về quản lý nhà nước;

+ Về chuyên môn nghiệp vụ;

+ Về kỹ năng mềm trong thực thi công vụ.

3. Đối tượng đào tạo:

+ CBCC trong diện quy hoạch: cấp phòng; hàm cấp Vụ và tương đương; cấp Lãnh đạo Bộ;

+ Cán bộ lãnh đạo trong diện vừa mới được đề bạt: cấp phòng; hàm cấp Vụ và tương đương; cấp Lãnh đạo Bộ;

+ Cán bộ lãnh đạo hàm cấp Vụ và tương đương.

4. Kế hoạch đào tạo; Thời lượng bắt buộc phải học hàng năm;

5. Giảng viên: có xem xét mời giáo viên học viện hành chính và các cơ sở đào tạo khác.

6. Quy chế bắt buộc và tiêu chí đánh giá kết quả học tập trong bình bầu thi đua khen thưởng, nhận xét, đánh giá công tác hàng năm của CBCC.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện xây dựng Chương trình khung nói trên, theo đúng yêu cầu gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/10/2012 và gửi theo địa chỉ email: nga.tccb@mard.gov.vn để Vụ Tổ chức cán bộ kịp tổng hợp, xây dựng trình Ban Cán sự Bộ ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng bắt buộc theo vị trí việc làm hàng năm cho CBCC thuộc Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4430/BNN-TCCB, CONG VAN 4430 2012, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, XAY DUNG CHUONG TRINH KHUNG, KE HOACH DAO TAO BOI DUONG BAT BUOC, BO MAY HANH CHINH