19/10/2012 | 1343 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4419/BHXH-CĐBHXH
V/v quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Y tế.

Trong thời gian qua các cơ sở khám chữa bệnh đã làm tốt công tác cấp phát giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội để người lao động thanh toán chế độ ốm đau. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở khám chữa bệnh chưa quản lý chặt chẽ nên còn hiện tượng mua bán giấy chứng nhận, làm giả chứng từ… làm ảnh hưởng đến việc quản lý lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp ảnh hưởng đến quỹ BHXH.

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ giấy C65-HD, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nộp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD cho cơ quan BHXH Thành phố để được cấp mẫu giấy mới (có đóng dấu của cơ quan BHXH Thành phố) trước ngày 31/12/2012. Những giấy cấp sau ngày này sẽ không được cơ quan BHXH Thành phố thanh toán trợ cấp ốm, thai sản.

Rất mong sự hợp tác từ quý Sở.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Huyền PGĐ (để báo cáo);
- Các cơ sở KCB (để thực hiện);
- Phòng Giám định 1 (để biết);
- Lưu VT, P.CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4419/BHXH-CDBHXH, CONG VAN 4419, BAO HIEM XA HOI THANH PHO HO C, CAP GIAY CHUNG NHAN NGHI VIEC, GIAY CHUNG NHAN NGHI VIEC HUONG BHXH, BAO HIEM, LAO DONG - TIEN LUONG