12/08/2013 | 3818 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3646/BNN-TCCB
V/v đề nghị cấp đổi lại Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 06/BTĐKT-VP ngày 04/01/2012 và Công văn số 554/BTĐKT-VP ngày 26/4/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Bộ Nội vụ về việc cấp đổi hiện vật khen thưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp danh sách và hồ sơ của 04 cá nhân có hiện vật khen thưởng bị hư, hỏng hoặc bị mất (có biểu chi tiết kèm theo), đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ xem xét, cấp đổi lại Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ đối với 04 cá nhân trên như đề nghị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình

 

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
Kèm theo Công văn số 3646/BNN-TCCB ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT

Họ và tên

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Hiện vật đề nghị cấp đổi

Quyết định

Số sổ vàng

Người ký QĐ

Đơn vị trình khen

Lý do đổi

Số

Ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Nguyễn Trọng Sáu

Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

47/2/17F1 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhì

42 KT/HĐBT

13/02/1985

 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Bộ Thủy lợi (cũ)

Bị mất

2

Trương Văn Khuyến

Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam Ninh (cũ) nay là Hà Nam

211/2 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hương chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhất

56 KT/HĐBT

20/3/1987

136

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Bộ Thủy lợi (cũ)

Bị hư hỏng

3

Nguyễn Văn Thịnh

Cẩm Long, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Số nhà 306, khu 5, Ấp 3, xã Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai

Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhì

232KT/HĐBT

16/9/1985

 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Bộ Công nghiệp thực phẩm (cũ)

Thất lạc

4

Bùi Thiết Hùng

Nam Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Phòng 401 nhà D8B tập thể Công ty Giống cây trồng Trung ương, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhất

214 KT/HĐBT

30/7/1985

65

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp (cũ)

Bị hư hỏng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3646/BNN-TCCB, CONG VAN 3646 2013, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI