17/09/2012 | 6823 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3283/LĐTBXH-NCC
V/v triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 01/9/2012. Kể từ thời điểm này, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 và Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 hết hiệu lực thi hành.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng nghị định và các thông tư hướng dẫn thi hành và triển khai thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13. Vì vậy, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tới các cấp, các ngành và nhân dân. Việc lập và xét duyệt hồ sơ hưởng ưu đãi người có công sẽ được tiếp tục thực hiện khi các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Pháp lệnh được ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Thanh tra Bộ;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, Cục NCC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG
Hoàng Công Thái

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3283/LDTBXH-NCC, CONG VAN 3283 2012, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, UU DAI NGUOI CO CONG VOI CACH MANG, TRIEN KHAI PHAP LENH, VAN HOA - XA HOI