12/03/2013 | 9747 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3171/BTC-TCDN
V/v phân phối lợi nhuận theo Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước.

 

Ngày 17/09/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 138/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số ý kiến vướng mắc của một số đơn vị phản ánh về việc thực hiện Thông tư 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty đối với công ty đặc thù:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính:

“2. Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty, cụ thể:

2.1. Căn cứ vào xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Ban giám đốc theo quy định hiện hành, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty được trích lập như sau:

Đối với trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được trích tối đa 5% lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty; mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng thành viên), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng thành viên);

Đối với trường hợp hoàn thành nhiệm vụ thì được trích tối đa 2,5% lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty; mức trích một năm không vượt quá 250 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng thành viên), 100 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng thành vên);

Đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì không được trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty kể cả trường hợp công ty có lãi.

2.2. Riêng đối với công ty đặc thù có vốn thuộc chủ sở hữu đầu tư tại công ty nhiều hơn vốn doanh nghiệp tự huy động hoặc không có vốn tự huy động nên lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động không đủ hoặc không có để trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty, trường hợp Ban quản lý điều hành công ty hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; Mức trích quỹ được xác định theo quy định tại khoản 2.1 Điều này”

Như vậy căn cứ các quy định trên, đối với công ty đặc thù có vốn thuộc chủ sở hữu đầu tư tại công ty nhiều hơn vốn doanh nghiệp tự huy động hoặc không có vốn tự huy động nên lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động không đủ hoặc không có để trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty: Trường hợp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được trích tối đa một năm không vượt quá 500 triệu đồng (công ty có Hội đồng thành viên), 200 triệu đồng (công ty không có Hội đồng thành viên); Trường hợp Công ty hoàn thành nhiệm vụ thì được trích tối đa một năm không vượt quá 250 triệu đồng (công ty có Hội đồng thành viên), 100 triệu đồng (công ty không có Hội đồng thành viên).

Trình tự bổ sung quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty theo quy định tại Điều 8 Thông tư 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính.

2. Về hiệu lực thi hành của Thông tư:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010 của Bộ Tài chính: “1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2010 và áp dụng cho năm tài chính 2010…”

Như vậy, Thông tư 138/2010/TT-BTC mặc dù có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2010 nhưng được áp dụng cho năm tài chính 2010 và vẫn có hiệu lực khi chưa có Thông tư thay thế.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW & các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3171/BTC-TCDN, CONG VAN 3171, BO TAI CHINH, PHAN PHOI LOI NHUAN, CHE DO PHAN PHOI LOI NHUAN, PHAN PHOI LOI NHUAN CONG TY NHA NUOC, PHAN PHOI LOI NHUAN SAU THUE, DOANH NGHIEP