09/04/2012 | 3477 Lượt xem |

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3001/BCT-XNK
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Thuận Thiên
(Khu 3, P. Hải hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 10/2012/CV-TT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Thuận Thiên về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời hạn thực hiện công văn số 10634/BCT-XNK ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương đến 30 tháng 6 năm 2012 để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Thuận Thiên thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng nước ngoài.

Các nội dung khác nêu tại công văn trên của Bộ Công Thương không thay đổi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3001/BCT-XNK, CONG VAN 3001, BO CONG THUONG, TAM NHAP TAI XUAT HANG HOA, XUAT NHAP KHAU