26/07/2012 | 5264 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/LĐTBXH-LĐTL
V/v: xếp lương viên chức quản lý đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty .

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Trả lời công văn số 240/GVN-TCLĐ.HN ngày 11/7/2012 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về đề nghị hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 mục 1 Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBHXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính thì công ty thành viên (hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc) của Tổng công ty nhà nước thuộc đối tượng áp dụng xếp hạng công ty khi đủ 2 điều kiện:

- Tiêu chuẩn xếp hạng công ty đã được liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính ban hành theo đề nghị của các Bộ quản lý ngành;

- Năm xếp hạng không nằm trong danh sách chuyển đổi hình thức sở hữu (cổ phần hóa, giao, bán); thay đổi phương thức quản lý (khoán, cho thuê); tổ chức lại (sáp nhập, hợp nhất, chia tách); giải thể, phá sản.

2. Hiện tại, Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBHXH-BTC nêu trên mới chỉ quy định tiêu chuẩn xếp hạng đối với các doanh nghiệp hạch toán độc lập trong ngành giấy. Vì vậy, đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam không đủ điều kiện xếp hạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBHXH-BTC nêu trên thì thực hiện xếp lương chuyên môn nghiệp vụ và phụ cấp chức vụ như trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam đối với viên chức quản lý các công ty hạch toán phụ thuộc theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Trong trường hợp cần thiết xếp hạng các đơn vị trên, đề nghị Tổng công ty nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, báo cáo liên Bộ xem xét ban hành để xếp hạng đối với các đơn vị trên theo quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2539/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 2539 2012, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, DON VI HACH TOAN PHU THUOC, XEP LUONG VIEN CHUC QUAN LY, PHU THUOC TONG CONG TY, DOANH NGHIEP, LAO DONG - TIEN LUONG