07/05/2013 | 3246 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn hàng hóa gửi Kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1066/HQBRVT-GSQL ngày 23/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vướng mắc đối với thời hạn hàng hóa của Công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinacomin gửi kho ngoại quan của Công ty cổ phần hóa dầu Vạn An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do mặt hàng soda là hóa chất cần được bảo quản đặc biệt tại kho ngoại quan chuyên dùng, vì vậy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 2975/BCT-XNK ngày 05/4/2013, xét thấy mặt hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy Alumin Tân Rai thuộc dự án tổ hợp Bauxit - Nhôm là dự án trọng điểm quốc gia, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Công ty Cổ phần du lịch và thương mại Vinacomin trong vòng 06 tháng (kể từ ngày Tổng cục Hải quan có công văn này) phải đưa hết lượng hàng soda đã hoàn thành thủ tục hải quan tại tờ khai số 10/NKD01 ngày 29/01/2013 ra khỏi kho ngoại quan. Trong thời gian chưa đưa hết lượng hàng ra, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan không được đưa các lô hàng khác lưu giữ cùng bồn chứa lượng hàng đã làm thủ tục nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục XNK - Bộ Công thương;
(thay trả lời CV số 2975/BCT-XNK)
- Công ty CPTM và DL Vinacomin;
(Đ/c: Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Thành phố Hà Nội) (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2401/TCHQ-GSQL, CONG VAN 2401 2013, TONG CUC HAI QUAN, THOI HAN GUI KHO NGOAI QUAN, GUI KHO NGOAI QUAN, HANG GUI KHO NGOAI QUAN, XUAT NHAP KHAU