01/06/2012 | 8034 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2049/BHXH-DVT
V/v thanh toán chế độ BHYT đối với thuốc Arginin

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 4396/QLD-ĐK ngày 03/4/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ghi chỉ định, liều lượng, cách dùng của thuốc chứa Arginin (bản photo công văn gửi kèm). Để thống nhất trong thanh toán chi phí thuốc chứa thành phần Arginin theo chế độ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với thuốc chỉ chứa thành phần arginin, hoặc thuốc phối hợp arginin với một số vitamin và thành phần khác (trong đó hàm lượng arginin là chủ yếu, các thành phần đơn chất khác đều có trong danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 của Bộ Y tế dưới dạng đơn chất, phù hợp về đường dùng, quy định phân hạng bệnh viện): cơ quan BHXH chỉ thanh toán chi phí thuốc Arginin theo chỉ định tại Mục I Công văn số 4396/QLD-ĐK nêu trên.

2. Trao đổi, thống nhất với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn sử dụng thuốc Arginin hợp lý như hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 165/BHXH-CSYT ngày 17/01/2012 của BHXH Việt Nam. Đối với các trường hợp bệnh có nhiều lựa chọn thuốc, cần cân nhắc việc sử dụng thuốc có chi phí hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT, ưu tiên lựa chọn thuốc sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng, thuốc của doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2049/BHXH-DVT, CONG VAN 2049 2012, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, THUOC ARGININ, THANH TOAN CHE DO BAO HIEM Y TE, BAO HIEM Y TE, BAO HIEM, THE THAO - Y TE