10/10/2012 | 3982 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/BXD-KTXD
V/v: hệ số phụ cấp khu vực khi lập dự toán xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 917/CV-KTKH ngày 26/7/2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc áp dụng hệ số phụ cấp khu vực khi lập dự toán xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở lựa chọn từ mức giá của những loại công tác xây dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu vực nơi xây dựng công trình; từ tham khảo hệ thống đơn giá xây dựng công trình đã được công bố; từ đơn giá xây dựng của các công trình đã và đang xây dựng; từ hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan…công trình, hạng mục công trình thuộc khu vực áp dụng phụ cấp nào thì thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng tại địa điểm xây dựng công trình, hạng mục công trình đó. Vì vậy, việc áp dụng hệ số phụ cấp khu vực khi lập dự toán xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4 như nêu tại mục 1 công văn số 917/CV-KTKH ngày 26/7/2012 là phù hợp với quy định.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 199/BXD-KTXD, CONG VAN 199, BO XAY DUNG, HE SO PHU CAP KHU VUC, LAP DU TOAN XAY DUNG, CONG TRINH THUY DIEN DONG NAI 4, TAI CHINH NHA NUOC, XAY DUNG - DO THI