03/06/2013 | 8353 Lượt xem |

ĐiềBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/LĐTBXH-LĐTL
V/v chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Tổng công ty Lương thực miền Nam
(Số 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 842/TCT-TC ngày 15/05/2013 của Tổng công ty về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao động chấm dứt khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

2. Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại Khoản 9 Điều 36 nêu trên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

3. Bộ luật Lao động hiện hành không quy định người lao động đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi đời để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối chiếu với các quy định trên trường hợp người lao động đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội nhưng tuổi đời còn thiếu từ 2 đến 6 tháng đã có thời gian làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động.

Đề nghị Tổng công ty thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1935/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 1935 2013, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, CHAM DUT HOP DONG LAO DONG, DON PHUONG CHAM DUT HOP DONG LAO DONG, CHE DO KHI CHAM DUT HOP DONG LAO DONG, TRO CAP CHAM DUT HOP DONG LAO DONG, LAO DONG - TIEN LUONG