15/10/2012 | 3505 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1789/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn về hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 557/SXD-KTXD ngày 10/9/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì ‘‘Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp cho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, được bên giao thầu chấp nhận và phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành’’. Như vậy, đối với trường hợp Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau nêu tại văn bản số 557/SXD-KTXD, khi chủ đầu tư gia hạn thực hiện hợp đồng thì nhà thầu phải có trách nhiệm kéo dài (gia hạn) bảo đảm (bảo lãnh) thực hiện hợp đồng cho đến khi chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1789/BXD-KTXD, CONG VAN 1789, BO XAY DUNG, HOP DONG XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI