28/09/2000 | 8846 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/LĐTBXH
V/v: Khen thưởng huân chương độc lập cho gia đình liệt sỹ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2000

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện thành phố Đà Nẵng

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho những gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc theo quy định tại Thông tư số 44/TBXH-VHC/LB ngày 18 tháng 4 năm 1985 của Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ LĐ-TB&XH) và Viện huân chương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quận, huyện triển khai thực hiện việc khen thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình chính sách như sau:

1. Đối tượng khen thưởng: Đối tượng khen thưởng Huân chương Độc lập chủ yếu là cha mẹ đẻ của các liệt sỹ trong các gia đình sau:

- Những gia đình có nhiều liệt sỹ

- Những gia đình có con độc nhất là liệt sỹ

Phạm vi gia đình ở đây gồm: Vợ, chồng và các con

Những liệt sỹ nói trên là những liệt sỹ đã được Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công.

2. Tiêu chuẩn về liệt sỹ được tính để xét khen thưởng:

- Số liệt sỹ trong mỗi gia đình được tính để xét khen thưởng gồm những liệt sỹ là cha, mẹ, các con đẻ (cả trai và gái).

- Liệt sỹ mà người có công nuôi dưỡng đã được xác nhận theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ cũng được tính như con đẻ để xét khen thưởng cho người có công nuôi liệt sỹ.

- Đối với những gia đình có vợ hay chồng và con là liệt sỹ nếu có thêm cháu nội là con liệt sỹ cũng là liệt sỹ thì người liệt sỹ cháu nội đó cũng được tính để xét khen thưởng cho gia đình.

- Liệt sỹ đã được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang được tính như 2 liệt sỹ để xét khen thưởng.

- Trong một số trường hợp, gia đình liệt sỹ có người là Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên cũng được chú ý để xét khen thưởng (trong phạm vi gia đình đã nêu trên).

3. Mức khen thưởng:

a) Huân chương độc lập hạng 3 cho:

- Người có vợ hay chồng và 2 con là liệt sỹ

- Người có 3 con là liệt sỹ

- Người có 2 con nhưng cả 2 con đều là liệt sỹ

- Người có con độc nhất là liệt sỹ

b) Huân chương độc lập hạng nhì cho:

- Người có vợ hay chồng và 3 con là liệt sỹ

- Người có 4 con là liệt sỹ

- Người có vợ hay chồng và 2 con liệt sỹ, đồng thời gia đình có thêm 1 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên.

- Người có 3 con là liệt sỹ đồng thời gia đình có thêm 1 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên.

- Người có 3 con nhưng cả 3 đều là liệt sỹ

c) Huân chương độc lập hạng nhất cho:

- Người có vợ hay chồng và con là liệt sỹ đồng thời có thêm cháu nội con liệt sỹ cũng là liệt sỹ

- Người có vợ hay chồng và 4 con trở lên là liệt sỹ

- Người có vợ hay chồng và 3 con là liệt sỹ trong trường hợp toàn bộ gia đình chỉ có 5 người

- Người có 4 con nhưng cả 4 con đều là liệt sỹ

4. Điều kiện khen thưởng:

Các đối tượng được xét khen thưởng phải là người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước, không phạm khuyết điểm đến mức bị tòa án phạt tù (kể cả tù treo) và bị tước quyền công dân trở lên.

Đối với những người đang bị truy tố, khởi tố hoặc là đối tượng điều tra để khởi tố tạm hoãn đề nghị khen thưởng đến khi có kết luận của cơ quan pháp luật.

Những đối tượng được xét khen thưởng mà trong gia đình có người phạm tội chống Tổ quốc, chống Cách mạng hoặc những tội tác nghiêm trọng khác thì không được xét khen thưởng.

5. Hồ sơ kê khai đề nghị xét khen thưởng:

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập gồm 07 bản kê khai về người được đề nghị khen thưởng (có mẫu kèm theo)

- Đối với người được đề nghị khen thưởng đã được tuyên dương Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thì phô tô Bằng Bà mẹ VNAH (03 bản) kèm theo.

6. Triển khai thực hiện:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua các quận, huyện triển khai đến các xã, phường để thực hiện kê khai đúng, chính xác cho các gia đình đề nghị khen thưởng.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quận, huyện xác nhận và lập danh sách gởi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng để tổng hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố xét đề nghị Nhà nước khen thưởng.

7. Một số điểm cần lưu ý khi xem xét đối tượng khen thưởng và vận dụng tiêu chuẩn về liệt sỹ được tính để xét khen thưởng:

- Nếu đối tượng được khen thưởng đã chết thì người đó vẫn được khen thưởng (truy tặng) do thân nhân của người được khen thưởng khai. Nếu người được khen thưởng còn nhiều thân nhân thì phải có giấy ủy quyền của các thân nhân còn lại cho một người đứng khai.

- Nếu cha mẹ đẻ và người có công nuôi dưỡng liệt sỹ đều đủ tiêu chuẩn hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định 28/CP thì liệt sỹ đó được tính vào số liệt sỹ của cả gia đình cha mẹ đẻ và gia đình người có công nuôi dưỡng để xét khen thưởng.

- Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị chú ý đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong hoặc truy tặng nhưng chưa được đề nghị khen thưởng, đồng thời chú ý chống trùng lặp đối với những trường hợp đã được tặng thưởng từ trước đến nay.

Việc tặng thưởng huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ là một chủ trương lớn của Nhà nước đối với những gia đình có nhiều hy sinh to lớn với Tổ quốc. Đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và các xã, phường triển khai thực hiện kịp thời và đạt kết quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐTĐKT TP (để phối hợp)
- Phòng LĐTBXH q, huyện
- Lưu VT-TBLS

SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Doãn Chi

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1676/LDTBXH, CONG VAN 1676, THANH PHO DA NANG, KHEN THUONG HUAN CHUONG DOC LAP, GIA DINH LIET SY, SO LAO DONG - THUONG BINH VA XA HOI, VAN HOA - XA HOI