30/08/2012 | 7279 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1462/BXD-KTXD
V/v: Phụ cấp không ổn định sản xuất để lập dự toán công trình.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 982/SGTVT-KHTC ngày 20/7/2012 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phụ cấp không ổn định sản xuất để lập dự toán công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy chi phí nhân công còn có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất (phụ cấp không ổn định sản xuất là khoản phụ cấp mang tính ngành nghề để bảo đảm cho công nhân làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống), do vậy việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong chi phí nhân công là phù hợp.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1462/BXD-KTXD, CONG VAN 1462, BO XAY DUNG, PHU CAP KHONG ON DINH SAN XUAT, LAP DU TOAN CONG TRINH, XAY DUNG - DO THI