31/07/2012 | 16446 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Trả lời văn bản số 940/SXD-QLXD ngày 11/6/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị trả lời một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại định mức dự toán xây dựng công trình (Phần xây dựng) được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007, thì định mức cho các công tác xây dựng cần dàn giáo để thi công (như công tác xây, trát, ốp, sơn vôi…) không bao gồm mức hao phí cho vật liệu làm dàn giáo ngoài thi công, không bao gồm mức hao phí cho vật liệu làm dàn giáo trong của các công tác thi công có chiều cao > 3,6m. Mức hao phí vật liệu khác trong định mức của 01 công tác xây dựng cần dàn giáo để thi công (như công tác xây, trát, ốp, sơn vôi…) là mức hao phí dự trù cho các vật liệu phụ phục vụ thi công không thể tính hết được như dây buộc, quả dọi, dàn giáo trong cho các công tác thi công có chiều cao < 3,6m…

Công tác dàn giáo phục vụ thi công theo hướng dẫn tại Định mức này, là 01 công tác trong dự toán xây dựng công trình và được tính thành công việc riêng. Chi tiết thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cho công tác dàn giáo phục vụ thi công quy định tại Chương XI Định mức dự toán kèm theo văn bản 1776/BXD-VP.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo những thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan theo từng thời kỳ. Nếu những hợp đồng nêu tại văn bản số 940/SXD-QLXD là những hợp đồng theo hình thức đơn giá cố định, thì chỉ được điều chỉnh đơn giá theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng và những thỏa thuận trong hợp đồng, không được điều chỉnh giá đối với các loại vật tư, vật liệu khác ngoài xi măng, sắt thép, xăng, dầu.

3. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận có thể tham khảo Điểm 7 Bước 4 Chương III của Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới (cấp xã) do Nhà xuất bản Lao động xuất bản năm 2010 để chủ động lập kế hoạch kinh phí quy hoạch xây dựng nông thôn mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 143/BXD-KTXD, CONG VAN 143 2012, BO XAY DUNG, QUAN LY DAU TU XAY DUNG, GIAI QUYET VUONG MAC, THUE - PHI - LE PHI, XAY DUNG - DO THI