17/03/2010 | 3202 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/UBND-KT
Về việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu.

Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét Công văn số 184/STNMT-CCBVMT ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Thống nhất theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở gửi đến.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố sớm quyết định thành lập Ban soạn thảo Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiến cứu nạn.

Nhận được Công văn này Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.VK
2010/TNMT/CV trien khai
tiep nhan hs ung pho SCTD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1090/UBND-KT, CONG VAN 1090, THANH PHO CAN THO, TIEP NHAN HO SO THAM DINH KE HOACH, HO SO THAM DINH KE HOACH, KE HOACH UNG PHO SU CO TRAN DAU, UNG PHO SU CO TRAN DAU, SU CO TRAN DAU, TAI NGUYEN - MOI TRUONG