22/07/2013 | 3502 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/TTg-KTN
V/v điều chỉnh Quy hoạch các mỏ khoáng sản làm xi măng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 4326/UBND-CNTM ngày 27 tháng 6 năm 2013), Bộ Xây dựng (công văn số 467/BXD-VLXD ngày 22 tháng 3 năm 2013) về việc điều chỉnh Quy hoạch các mỏ khoáng sản đá vôi, đất sét làm xi măng cho Dự án nhà máy xi măng Tân Thắng, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh các mỏ đá vôi Kim Giao, Núi Len, Răng Cưa và mỏ đất sét Đá Bạc tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An từ Quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới (Phụ lục II) để bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng đến năm 2020 (Phụ lục I), giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện các thủ tục hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP xi măng Tân Thắng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KTN(3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1081/TTG-KTN, CONG VAN 1081 2013, THU TUONG CHINH PHU, KHAI THAC MO KHOANG SAN LAM XI MANG, QUY HOACH KS LAM XI MANG, KHAI THAC MO KS LAM XI MANG, THAM DO MO KS LAM XI MANG, XAY DUNG - DO THI, TAI NGUYEN - MOI TRUONG