15/08/2013 | 17118 Lượt xem |

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 111/2013/TT-BTC

Hanoi, August 15, 2013

 

CIRCULAR

ON THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON PERSONAL INCOME TAX, THE LAW ON THE AMENDMENTS TO THE LAW ON PERSONAL INCOME TAX, AND THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 65/2013/NĐ-CP ELABORATING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON PERSONAL INCOME TAX AND THE LAW ON THE AMENDMENTS TO THE LAW ON PERSONAL INCOME TAX

Pursuant to the Law on Personal income tax No. 04/2007/QH12 dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on the amendments to the Law on Personal income tax No. 26/2012/QH13 dated November 22, 2012;

Pursuant to the Law on Tax administration No. 78/2006/QH11 dated November 29, 2006;

Pursuant to the Law on the amendments to the Law on Tax administration No. 21/2012/QH13 dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 65/2013/NĐ-CP dated June 27, 2013 elaborating a number of articles of the Law on Personal income tax and the Law on the amendments to the Law on Personal income tax;

Pursuant to the Government's Decree No. 83/2013/NĐ-CP dated June 22, 2013 elaborating a number of articles of the Law on Tax administration and the Law on the amendments to the Law on Tax administration;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/NĐ-CP dated November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 111/2013/TT-BTC, THONG TU 111 2013