23/01/2013 | 3337 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ, HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN

Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tại: Công văn số 2186/UBND-KTXD ngày 28/11/2007 về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về phí, lệ phí, các khoản huy động và đóng góp của nhân dân; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/5/2009 về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân; Công văn số 306/UBND-KT ngày 18/02/2011 về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các quy định về huy động và sử dụng các khoản đóng góp nhân dân; Công văn số 1446/UBND-KT ngày 16/6/2011 về việc tăng cường kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Công văn số 17226/BTC-NSNN ngày 11/12/2012 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, huy động đóng góp của nhân dân; Để tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp nhân dân; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố các công việc sau:

1. Kiểm tra, rà soát các quy định về việc thu phí, lệ phí, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; đảm bảo việc huy động (bao gồm cả huy động đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng và huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện) phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và theo nguyên tắc tự nguyện.

2. Các cơ quan nhà nước không được ban hành văn bản bắt buộc nhân dân đóng góp; không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng; thực hiện công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện rà soát bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân sai quy định (nếu đã ban hành); có biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện huy động đóng góp của nhân dân.

3. Đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình thì cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh cần nghiên cứu kỹ tình hình thực tế về thu nhập của người dân, khả năng huy động, lấy ý kiến của các ngành, địa phương để quyết định mức thu phí, lệ phí cho phù hợp.

4. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra việc thu phí, lệ phí, huy động các khoản đóng góp của nhân dân không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 03/CT-UBND, CHI THI 03, TINH PHU YEN, CONG TAC KIEM TRA QUY DINH THU PHI PHU YEN, CONG TAC KIEM TRA QUY DINH LE PHI PHU YEN, RA SOAT THU PHI LE PHI PHU YEN, PHI LE PHI PHU YEN, THUE - PHI - LE PHI, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI