12/07/2002 | 5245 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

14TCN 59:2002

NHÓM D

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI -
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP -
YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Hydraulic Works - Concrete and Reinforced Concrete Structures - Technical Requirements for Construction, Check and Acceptance

1. Quy định chung

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép bằng bê tông nặng thông thường (khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông từ 1800 kg/m3 ¸ 2500 kg/m3) trong công trình thuỷ lợi không bao gồm bê tông đầm cán.

1.2. Đơn vị thi công căn cứ vào yêu cầu thiết kế và các quy định trong tiêu chuẩn này để tiến hành thi công.

1.3. Phải nghiên cứu tính chất đặc biệt của bê tông đối với những công trình quan trọng sẽ xây dựng và tình hình thực tế nơi xây dựng để đề ra yêu cầu cụ thể cho đơn vị thi công lập quy trình thi công riêng.

2. Các tiêu chuẩn trích dẫn

-       ISO 10287-1992: Thép cốt bê tông-Xác định độ bền của các mối hàn trong kết cấu hàn.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 14TCN59:2002, TIEU CHUAN NGANH 14TCN59:2002, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, CONG TRINH THUY LOI, 14TCN 59:2002, KET CAU BE TONG COT THEP, KET CAU BE TONG, BE TONG COT THEP, THI CONG VA NGHIEM THU, XAY DUNG