Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:1998 hệ thống quản lý môi trường - Quy định và hướng dẫn sử dụng

Số hiệu: TCVNISO14001:1998 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1998 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TCVN 14001 (ISO 14001 : 1996)

TCVN 9001 (ISO 9001 : 1994)

Các yêu cầu chung

4.1

4.2.1 Câu đầu

Tổng quan

Chính sách môi trường

4.2

4.1.1

Chính sách chất lượng

Lập kế hoạch

Các khía cạnh môi trường

Yêu cầu về pháp luật và yêu cầu khác

Mục tiêu và chỉ tiêu

Chương trình quản lý môi trường

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

-

 

-1)

-2)

 

4.2.3

 

 

 

 

Hoạch định chất lượng

Thực hiện và điều hành

Cơ cấu và trách nhiệm

Đào tạo, nhận thức và năng lực

Thông tin liên lạc

Tư liệu của hệ thống quản lý môi trường

Kiểm soát tài liệu

 

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

 

4.1.2

4.18

-

4.2.1 không có câu đầu

4.5

 

Tổ chức

Đào tạo

 

Khái quát

 

Kiểm soát tài liệu

Kiểm soát điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

 

 

 

4.4.6

-

4.4.7

4.2.2

4.33)

4.4

4.6

4.7

 

4.9

4.15

4.19

4.8

-

Thủ tục của hệ thống chất lượng

Xem xét hợp đồng

Kiểm soát thiết kế

Mua sản phẩm

Kiểm soát sản phẩm do khách hàng cung cấp

Kiểm soát quá trình

Xếp dỡ, lưu kho, bao gói, bảo quản và giao hàng

dịch vụ kỹ thuật

Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm

Kiểm tra và hành động khắc phục

 

Giám sát (monitoring) và đo

 

Giám sát (monitoring) và đo

 

Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

 

Hồ sơ

Đánh giá hệ thống quản lý môi trường

4.5.1 đoạn 1 và đoạn 3

-

-

4.5.1 đoạn 2

 

4.5.2 phần 1 của câu đầu

4.5.2 không có phần 1 của câu đầu

4.5.3

4.5.4

4.10

 

4.12

4.20

4.11

 

4.13

 

4.14

 

4.16

4.17

Kiểm tra và thử nghiệm

 

Trạng thái kiểm tra và thử nghiệm

Kỹ thuật thống kê

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Hành động khắc phục và phòng ngừa

 

Kiểm soát hồ sơ chất lượng

Xem xét đánh giá chất lượng nội bộ

Xem xét lại của ban lãnh đạo

4.6

4.13

Xem xét của ban lãnh đạo

1) Các yêu cầu về luật pháp được đề cập đến trong TCVN 9001, 4.4.4.

2) Mục tiêu được đề cập đến trong TCVN 9001, 4.1.1.

3) Thông tin với những người có được mối lợi về chất lượng (khách hàng)

 

Bảng B.2 - Tương ứng giữa TCVN 9001 và TCVN 14001

TCVN 9001 : 1994

TCVN (ISO) 14001

Trách nhiệm của lãnh đạo

Chính sách chất lượng

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Tổ chức

Xem xét của lãnh đạo

 

4.1.1

-

-1)

 

-2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1.2

4.1.3

 

4.2

4.3.1

4.3.2

 

4.3.3

4.3.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6

 

Chính sách môi trường

Các khía cạnh môi trường

Yêu cầu về pháp luật và yêu cầu khác

Mục tiêu và chỉ tiêu

Chương trình quản lý môi trường

Cơ cấu và trách nhiệm

Xem xét lại của ban lãnh đạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khái quát

 

 

Thủ tục của hệ thống chất lượng

Hoạch định chất lượng

 

4.2.1 câu đầu

4..2.1 không có câu đầu

4.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.1

4.4.4

 

4.4.6

ư

 

Các yêu cầu chung

Tư liệu của hệ thống quản lý môi trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem xét hợp đồng

Kiểm soát thiết kế

Kiểm soát tài liệu

Mua sản phẩm

Kiểm soát sản phẩm do khách hàng cung cấp

Nhận biết và xác định nguồn gốc của sản phẩm

4.33)

4.4

4.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7

 

4.8

4.4.6

4.4.6

4.4.5

4.4.6

4.4.6

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát điều hành

Kiểm soát điều hành

Kiểm tra tài liệu

Kiểm soát điều hành

Kiểm soát điều hành

Kiểm soát quá trình

Kiểm tra và thử nghiệm

 

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Hành động khắc phục và phòng ngừa

 

 

 

 

Xếp dỡ, lưu kho, bao gói, bảo quản và giao hàng

Kiểm soát hồ sơ chất lượng

Xem xét đánh giá chất lượng nội bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ kỹ thuật

Kỹ thuật thống kê

4.9

4.10

 

4.11

 

4.12

4.13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

-

 

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

4.4.6

4.5.1 đoạn đầu và đoạn 3

4.5.1 đoạn 2

 

-

4.5.2 phần đầu câu đầu

4.5.2 không có phần đầu câu đầu

4.4.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4.6

4.5.3

4.5.4

4.4.2

4.4.6

-

4.4.3

Kiểm soát điều hành

Giám sát (monitoring) và đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giám sát (monitoring) và đo

 

 

Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

Sự sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp

Kiểm soát điều hành

Hồ sơ

Đánh giá hệ thống quản lý môi trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát điều hành

 

Thông tin liên lạc

1) Các yêu cầu về luật pháp được đề cập đến trong TCVN 9001, 4.4.4.

2) Mục tiêu được đề cập trong TCVN 9001, 4.1.1.

3) Thông tin với những người có được mối lợi về chất lượng (khách hàng)

 

Phụ lục C

(Tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1] TCVN 9000 - 1 : 1994, Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng.

[2] TCVN 9000 - 2 : 1993, Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng - Phần 2: Các hướng dẫn chung về áp dụng TCVN 9001, TCVN 9002 và TCVN 9003.

 [3] TCVN 9000 - 3 : 1991, Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng - Phần 3: Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001 để triển khai, cung cấp và bảo quản phần mềm.

 [4] TCVN 9000 - 4 : 1993, Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng - Phần 4: Hướng dẫn cho quản lý chương trình độ tin cậy.

[5] TCVN 9001 : 1994, Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bải chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.

 [6] TCVN 14004 : 1997, Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ.

 [7] TCVN 14010 : 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường - Nguyên tắc chung.

 [8] TCVN 14011 : 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường - Quy trình đánh giá - Đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

 [9] TCVN 14012 : 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường - Chuẩn cứ trình độ của chuyên gia đánh giá.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:1998 (ISO 14001 : 1996) về hệ thống quản lý môi trường - Quy định và hướng dẫn sử dụng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.633

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!