Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6995:2001 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2001 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

 

 

TT

 

 

Tên

Công nghệ cấp A

KCN = 0,6

Công nghệ cấp B

KCN = 0,75

Công nghệ cấp C

KCN = 1

Q1

KQ = 1

Q2

KQ =0,75

Q3

KQ = 0,5

Q1

KQ = 1

Q2

KQ =0,75

Q3

KQ = 0,5

Q1

KQ = 1

Q2

KQ =0,75

Q3

KQ = 0,5

1

Aceton

1152

864

576

1440

1080

720

1920

1440

960

2

Acetylen tetrabromua

6,72

5,04

3,36

8,4

6,3

4,2

11,2

8,4

5,6

3

Acetaldehyd

129,6

97,2

64,8

162

121,5

81

216

162

108

4

Acrolein

0,576

0,432

0,288

0,72

0,54

0,36

0,96

0,72

0,48

5

Amylacetat

252

189

126

315

236,25

157,5

420

315

210

6

Anilin

9,12

6,84

4,56

11,4

8,55

5,7

15,2

11,4

7,6

7

Anhydrit acetic

172,8

129,6

86,4

216

162

108

288

216

144

8

Benzidin

0,00384

0,00288

0,00192

0,0048

0,0036

0,0024

0,0064

0,0048

0,0032

9

Benzen

38,4

28,8

19,2

48

36

24

64

48

32

10

Benzyl clorua

2,4

1,8

1,2

3

2,25

1,5

4

3

2

11

Butadien

1056

792

528

1320

990

660

1760

1320

880

12

Butan

1128

846

564

1410

1057,5

705

1880

1410

940

13

Butyl acetat

456

342

228

570

427,5

285

760

570

380

14

n-Butanol

144

108

72

180

135

90

240

180

120

15

Butylamin

7,2

5,4

3,6

9

6,75

4,5

12

9

6

16

Creson (a-, m-, p-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6

17,6

13.2

8,8

17

Clobenzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

280

210

140

18

Cloroform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

192

144

96

19

β – clopren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

72

54

36

20

Clopicrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,21

0,56

0,42

0,28

21

Cyclohexan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1040

780

520

22

Cyclohexanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

328

246

164

23

Cyclohexanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

320

240

160

24

Cyclohexen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

1080

810

540

25

Dietylamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,5

60

45

30

26

Diflodibrommetan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258

688

516

344

27

o-diclobenzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

240

180

120

28

1,1 - Dicloetan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

320

240

160

29

1,2 - Dicloetylen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237

632

474

316

30

1,2 - Diclodiflomet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485

3960

2970

1980

31

Dioxan

172,8

129,6

86,4

216

162

108

288

216

144

32

Dimetylanilin

12

9

6

15

11,25

7,5

20

15

10

33

Dicloetyl ete

43,2

32,4

21,6

54

40,5

27

72

54

36

34

Demetylfomamit

28,8

21,6

14,4

36

27

18

48

36

24

35

Demetylsulfat

0,24

0,18

0,12

0,3

0,225

0,15

0,4

0,3

0,2

36

Dimetylhydrazin

0,48

0,36

0,24

0,6

0,45

0,3

0,8

0,6

0,4

37

Dinitrobenzen(o-, m-, p-)

0,48

0,36

0,24

0,6

0,45

0,3

0,8

0,6

0,4

38

Etylacetat

672

504

336

840

630

420

1120

840

560

39

Etylamin

21,6

16,2

10,8

27

20,25

13,5

36

27

18

40

Etybenzen

417,6

313,2

208,8

522

391,5

261

696

522

348

41

Etylbromua

427,2

320,4

213,6

534

400,5

267

712

534

356

42

Etylendiamin

14,4

10,8

7,2

18

13,5

9

24

18

12

43

Etylendibromua

91,2

68,4

45,6

114

85,5

57

152

114

76

44

Etanol

912

684

456

1140

855

570

1520

1140

760

45

Etylacrylat

48

36

24

60

45

30

80

60

40

46

Etylen clohydrin

7,68

5,76

3,84

9,6

7,2

4,8

12,8

9,6

6,4

47

Etylen oxit

9,6

7,2

4,8

12

9

6

16

12

8

48

Etyl ete

576

432

288

720

540

360

960

720

480

49

Etyl clorua

1248

936

624

1560

1170

780

2080

1560

1040

50

Etylsilicat

408

306

204

510

382,5

255

680

510

340

51

Etanolamin

21,6

16,2

10,8

27

20,25

13,5

36

27

18

52

Fufural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

16

12

8

53

Fomaldehyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

4,8

3,6

2,4

54

Fufuryl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

960

720

480

55

Flotriclometan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

4480

3360

2240

56

n - Heptan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1600

1200

800

57

n - Hexan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

360

270

180

58

Isopropylamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6

9,6

7,2

4,8

59

Isobutanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

288

216

144

60

Metylacetat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

488

366

244

61

Metylacrylat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5

28

21

14

62

Metanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

208

156

104

63

Metylacetylen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

495

1320

990

660

64

Metylbromua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

64

48

32

65

Metylcyclohexan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1600

1200

800

66

Metylcyclohexanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

376

282

188

67

Metylcyclohexanon

220,8

165,6

110,4

276

207

138

368

276

184

68

Metylclorua

100,8

75,6

50,4

126

94,5

63

168

126

84

69

Metylen clorua

840

630

420

1050

787,5

525

1400

1050

700

70

Metylcloroform

1296

972

648

1620

1215

810

2160

1620

1080

71

Monometylanilin

4,32

3,24

2,16

5,4

4,05

2,7

7,2

5,4

3,6

72

Metanolamin

14,88

11,16

7,44

18,6

13,95

9,3

24,8

18,6

12,4

73

Naphtalen

72

54

36

90

67,5

45

120

90

60

74

Nitrobenzen

2,4

1,8

1,2

3

2,25

1,5

4

3

2

75

Nitroetan

148,8

111,6

74,4

186

139,5

93

248

186

124

76

Nitroglycerin

2,4

1,8

1,2

3

2,25

1,5

4

3

2

77

Nitrometan

120

90

60

150

112,5

75

200

150

100

78

2 - Nitropropan

864

648

432

1080

810

540

1440

1080

720

79

Nitrotoluen

14,4

10,8

7,2

18

13,5

9

24

18

12

80

Octan

1368

1026

684

1710

1282,5

855

2280

1710

1140

81

Pentan

1416

1062

708

1770

1327,5

885

2360

1770

1180

82

Pentanon

336

252

168

420

315

210

560

420

280

83

Phenol

9,12

6,84

4,56

11,4

8,55

5,7

15,2

11,4

7,6

84

Phenylhydrazin

10,56

7,92

5,28

13,2

9,9

6,6

17,6

13,2

8,8

85

Tetracloetylen

321,6

241,2

160,8

402

301,5

201

536

402

268

86

Propanol

470,4

352,8

235,2

588

441

294

784

588

392

87

Propylacetat

403,2

302,4

201,6

504

378

252

672

504

336

88

Proylendiclorua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

280

210

140

89

Propylenoxit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

192

144

96

90

Propylen ete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1680

1260

840

91

Pyrindin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

24

18

12

92

Pyren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

12

9

6

93

Quinon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12

0,32

0,24

0,16

94

Styren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

336

252

168

95

Tetrahydrofural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177

472

354

236

96

1,1,2,2 - Tetracloet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5

28

21

14

97

Tetraclometan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,5

52

39

26

98

Toluen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

600

450

300

99

Tetranitrometan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

6,4

4,8

3,2

100

Toluidin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6

17,6

13,2

8,8

101

Toluen -2,4- diisoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,21

0,56

0,42

0,28

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trietylamin

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

30

80

60

40

103

1,1,2 - Tricloetan

518,4

388,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

648

486

324

864

648

432

104

Tricloetylen

52,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26,4

66

49,5

33

88

66

44

105

Triflo brommetan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2196

1464

3660

2745

1830

4880

3660

2440

106

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

417,6

313,2

208,8

522

391,5

261

696

522

348

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xylidin

24

18

12

30

22,5

15

40

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

108

Vinylclorua

72

54

36

90

67,5

45

120

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

109

Vinyltoluen

230,4

172,8

115,2

288

216

144

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

288

192

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6995:2001 về chất lượng không khí - khí thải công nghiệp - tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.416

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211