Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-32:2017 về Không khí trong nhà - Phần 32: chất ô nhiễm

Số hiệu: TCVN10736-32:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2017 Ngày hiệu lực:
ICS:13.040.20 Tình trạng: Đã biết

Nhóm chất phụ

Các chất đơn lẻ

Nguồn (ví dụ)

Chất béo

hexan, heptan, octan, decan, undecan, dodecan, tridecan, tetradecan, metylpentan, metylxyclopentan

nhiên liệu (xăng/diesel), dầu nhiên liệu nhẹ, sơn bóng tổng hợp, dung môi, vật liệu làm sạch, sơn bóng nhựa tự nhiên

Alcohols

etanol, 2-propanol, 1-butanol, 2-etyl-1-hexanol

 

vật liệu làm sạch, mỹ phẩm, phun xịt phòng, cht dẻo alkalin thủy phân

chlorin anisol

chất bảo quản gỗ

Thơm

benzen, toluen, xylen, etylbenzen, styren, n-pro- pylbenzen, trimetylbenzen, etyltoluen,

 

cháy h, khói thuốc lá, phát thải xe cộ, xăng, vật liệu bao phủ, chất bảo quản gỗ, vật liệu làm sạch, keo dán, dung môi

naphthalen

viên băng phiến

Aldehyt

formaldehyt,

butanal

benzaldehyt

aldehyd C5 đến C11

ván dăm,

lưu hóa, sơn bóng tổng hợp, chất dẻo

chất tạo mùi, nước hoa

vật liệu làm sàn

Hydrocarbon halogen hóa

diclorobenzen, percloroetyl-ene, tricloroetylen,

1,1,1-tricloroetan

chất ty vết, sơn dải, chất làm bóng đồ nội thất, xi đánh giầy, chất làm sạch khô (làm sạch mới quần áo), chất khử mùi

Este

etyl axetat n-butyl axetat

vật liệu bao phủ, cht làm bóng đồ nội thất, keo dán, chất tẩy vết, chất tẩy sơn móng tay, sơn bóng tổng hợp, dung môi, vật liệu làm sạch

phtalat (DMP, DEP DBP etc.)

chất dẻo

Glycol glycol eteglycol este

butoxyetanol, metoxy-propanol, butoxyetoxyetanol

sơn phân tán , keo dán phân tán, sơn nn nước

Keton

2-butanon, methylisobutyl- keton, axetophenon, xyclohex- anon

keo dán, cht làm bóng tổng hợp, dung môi, vật liệu làm sạch, chất tổng hợp

Siloxan

octametylxyclotetrasiloxan,

decamethylxyclopentasiloxan

vecni đồ nội thất, lăn sơn

Terpen

α-pinen, β-pinen, limonen, 3-caren

dầu nhựa thông (sơn, sản phẩm bảo dưỡng sàn, chất bảo quản gỗ, sơn bóng đồ nội thất, xi đánh giầy, sơn bóng nhựa tự nhiên), gỗ mềm (đồ nội thất g lớn), dầu thơm, sáp, mở, chất lót

Bảng B.2 - Ví dụ về các nguồn VOC liên quan đến tòa nhà

Nguồn

VOC điển hình

Keo dính

alkan (C9 - C11), toluen, styren

Sàn:

 

- Thảm

alkyl thơm C3 -C6, styren 4-phenylxyclohexen, vinylxyclohexan, 2-etylhexan, siloxan, amin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,2-propylen glycol

- Linoleum/vải quét dầu

C5 -C11-aldehyt, axit béo, benzaldehyt

- Sơn bóng sàn

C5 -C6-aldehyt, terpen

- PVC

alkan, cht thơm, 2-etyl-1-hexanol, glycol, este

- Cao su

axetophenon, alkyl thơm, styren, benzothiazol alkan,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

aldehyt, butanol, formaldehyt, keton

Lớp phủ:

 

- Sơn bóng

alkan, thơm, aldehyt

- Sơn

alkan, glycols, glycol este, glycol ete

Chất keo dán

este, glycol, keton, PCBs, siloxan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

aldehyd, thơm, keton

Che chắn hơi

naphtalen

Giấy dán tường

hexanol, terpen

Vật liệu dệt

axeton, etylaxetat, siloxan, thiophen, dimetylsulfit

 

Phụ lục C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kế hoạch lấy mẫy để khảo sát ô nhiễm

CHÚ THÍCH  Phụ lục này cung cấp cho người sử dụng tiêu chuẩn quyền được sao chép hoặc nếu không thì sử dụng biên bn lấy mẫu trong trang này chỉ dùng cho mục đích thực thi tiêu chuẩn này.

Dự án:

 

tên:

 

Địa chỉ:

 

Ngày:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính kỹ thuật; sơ đồ phòng

 

 

Địa điểm tòa nhà

Nhận xét về sự nhiễm bẩn dự kiến

Vật liệu xây dựng

Loại và số mẫu

Kỹ thuật lấy mẫu

Phân tích chất ô nhiễm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Phụ lục D

(Tham khảo)

Bản ghi lấy mẫu để khảo sát chất ô nhiễm trong các tòa nhà

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục đích

Loại

Chi tiết

Mô tả

1

Dự án

Tên

 

Địa điểm/địa chỉ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Khách hàng

Công ty

 

Đường, phố

 

Số điện thoại

 

Tên người liên hệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã bưu điện, tỉnh

 

3

Người ly mẫu

Công ty

 

Đường, Phố

 

Số điện thoại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên người liên hệ

 

Mã bưu điện, tỉnh

 

Người lấy mẫu

 

Ngày

 

Địa điểm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chữ ký

 

4

Ngày và giờ lấy mẫu

 

 

5

Người có mặt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

chữ ký của người tham dự

 

 

7

Phòng thử nghiệm, trung tâm thử nghiệm

Công ty

 

Đường, Phố

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số điện thoại

 

Tên người liên hệ

 

Mã bưu điện, tnh

 

8

Nộp hồ sơ đến trung tâm thử nghiệm/phòng thử nghiệm

Ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Ch định mẫu

 

 

10

Tọa độ điểm lấy mẫu

Tòa nhà

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Chỉ định lên kế hoạch địa điểm

 

 

Tài liệu bằng hình ảnh

 

 

Đông/bắc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Thành phần kết cấu

 

 

12

Sản phẩm xây dựng

 

 

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mầu sắc

 

 

Độ thống nhất

 

 

Tính đồng nhất

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hình dáng/mô tả bên ngoài

 

 

Mùi

 

 

(Các) Chất nhiễm bn dự kiến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

ước lượng tổng thể tích sản phẩm xây dựng lấy mẫu

 

 

15

Ly mẫu

Số

 

Mu cá nhân/mẫu đơn lẻ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Lấy mẫu khu vực

Mẫu tổ hợp

 

16

Phương pháp lấy mẫu

Nhận xét

 

Lõi khoan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Loại bỏ vật liệu mẫu bằng búa và đục

Phép đo không khí trong nhà

 

ch

Mu vuốt

 

Cào

Th màng bám dính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gỡ bỏ

Đĩa petri

 

17

Vật liệu lấy mẫu

Nhận xét

 

Bụi, bụi chính

Bảng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mảnh, tầng

Cái lọc

 

Mu lõi

Môi trường nuôi cấy

 

Xơ, sợi

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bình đựng mẫu thử

 

 

19

Thể tích mẫu

 

 

20

Vận chuyển và bảo quản mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Nhận xét khác

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] ON S 5730, Investigation of constructions on pollutants and other injurious factors

[2] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Indoor air quality: Organic pollutants. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1989. 70 p. (EURO Reports and Studies No. 111.) Available (viewed 2011-11- 16) at: http://whqlibdoc.who.int/euro/r&s/EURO R&s 111.pdf

[3] R.G. Lewis, S.M. Gordon Sampling of organic chemicals in air. In: Principles of environmental sampling, (L.H. Keith ed.). American Chemical Society, Washington, DC, Second Edition, 1996, pp. 401-70.

[4] Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (1), 4.4. Off. J. Eur. Union L. 2011, 88 (5)

[5] COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), Official Journal of the European Union L 108/1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[7] VDI/GVSS 6202, Part 1, Contaminated constructions and technical plants - Demolition, renovation and maintenance work

[8] ISO 22262-1, Air quality - Bulk materials - Part 1: Sampling and qualitative determination of asbestos in commercial bulk materials

[9] ISO 22262-2, Air quality - Bulk materials - Part 2: Quantitative determination of asbestos by gravimetric and microscopical methods

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-32:2017 (ISO 16000-32:2014) về Không khí trong nhà - Phần 32: Khảo sát tòa nhà để xác định sự xuất hiện của các chất ô nhiễm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.343

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!