Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11198-7:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Phần tử Dữ liệu

Chiều dài

Mô tả

Chiều dài mục nhập

1

Chỉ ra chiều dài của Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ (không bao gồm Chiều dài Mục nhập).

V trí dữ liu lnh GPO

1

Cho biết vị trí bắt đầu (tính bằng byte) của phần Dữ liệu lệnh GPO đó được so sánh với Giá trị so sánh được liệt kê trong Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ.

Nếu byte đầu tiên của Dữ liệu lệnh GPO được kim tra đối với các giá trị so sánh, thì giá trị của vị trí trong Dữ liệu lệnh GPO là '01'.

Chiều dài Khối so sánh

1

Chứa chiều dài của phần của Dữ liệu lệnh GPO đó được so sánh với Giá trị So sánh.

Số hiệu Khối So sánh

1

Cho biết số So sánh khối trong Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ. So sánh đầu tiên Khối là một Mặt nạ Bit.

Thứ hai và tiếp theo Khối So sánh là so sánh Giá trị được so sánh với các dữ liệu được trích xuất từ các Dữ liệu lệnh GPO

Khối so sánh

var.

Chứa phần nối của Mặt nạ Bit và một hoặc nhiều giá trị so sánh

Chiều dài Khối so sánh

Mặt nạ Bit

Được sử dụng để che dấu các dữ liệu so sánh để cho phép các phần chỉ đã chọn của trích xuất dữ liệu để so sánh với giá trị so sánh để sử dụng (ví dụ, so sánh có thể được thực hiện chỉ với một vài bit của một byte).

Mỗi bit mà là để được sử dụng trong so sánh được thiết lập là 1b.

Mỗi bit mà không phải là để được sử dụng trong so sánh được thiết lập 0b.

Chiều dài Khối so sánh

Giá trị so sánh

Mỗi phần tử dữ liệu Giá trị So sánh có chứa một giá trị được so với các dữ liệu mặt nạ trích xuất từ Dữ liệu lệnh GPO

Kiểu kiểm tra

1

Chỉ ra các kiểu kiểm tra được thực hiện sử dụng dữ liệu mặt nạ trích xuất từ các dữ liệu lệnh GPO và giá trị so sánh. Kiu Kiểm tra được xác định như sau:

So khớp (Kiểu Kiểm tra = '00')

Kiểm tra xem giá trị mặt nạ trích xuất từ dữ liệu lệnh GPO bằng với giá trị của bất kỳ của các so sánh các giá trị trong này Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ.

Ít hơn (Kiểu Kiểm tra = '01')

Kiểm tra xem giá trị mặt nạ trích xuất từ lệnh dữ liệu GPO nhỏ hơn giá trị So sánh ca Giá trị 1.

Nhiều hơn (Kiểu Kiểm tra = '02')

Kiểm tra xem giá trị mặt nạ trích xuất từ lệnh dữ liệu GPO lớn hơn giá trị So sánh của Giá trị 1.

Hành động Tích cực

1

Chỉ ra hành động được thực hiện bi ng dụng nếu Bài kiểm tra Kiểu Kiểm tra với các dữ liệu mặt nạ trích xuất từ các Dữ liệu lệnh GPO và Giá trị So sánh là đúng.

(Xem định dạng ghi chú trong Mô tả hành động tiêu cực.)

Hành động Tiêu cực

1

Chỉ ra hành động được thực hiện bởi ng dụng nếu Bài kiểm tra Kiu Kiểm tra với các dữ liệu mặt nạ trích xuất từ các Dữ liệu lệnh GPO và Giá trị So sánh là sai.

Các byte Hành động Tích cực và hành động tiêu cực chỉ ra một trong các cách sau:

• Số ID Hồ sơ

Chỉ ra hồ sơ được sử dụng cho giao dịch: Nếu b8 có giá trị 0b, thì byte Hành động Tích cực và hành động tiêu cực chứa Số ID Hồ sơ.

CHÚ THÍCH: Nếu hồ sơ có ID giá trị '7F', thì ứng dụng sẽ ngừng xử lý GPO lệnh và hồi đáp với SW1 SW2 = '6985'.

Số lượng Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ để B qua

Xác định số lượng Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ để bỏ xuống trong Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ tiếp theo Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ để xử lý.

Nếu có b8 các giá trị 1b, thì thuật toán Lựa chọn Hồ sơ bỏ qua xuống x số lượng Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ, trong đó x là giá trị chỉ ra trong bit b7 - b1 của các byte hành động tích cực hay tiêu cực

5.3. Quy trình xử lý

Hình 2 - Thuật toán Lựa chọn Hồ sơ

ng dụng xử lý mỗi Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ trong thứ tự mà nó xuất hiện trong Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ, bắt đầu với bản ghi 1, theo quy định sau đây:

1. ng dụng trích ra một giá trị từ dữ liệu lệnh GPO. Phần được trích xuất được quy định tại việc cá nhân hóa sử dụng hai tham số trong Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ: Vị trí trong Dữ liệu lệnh GPO và Chiều dài Khối So sánh.

2. Mặt nạ ứng dụng các giá trị khai thác với Mặt nạ Bit (để buộc một số bit về không) và thì so sánh giá trị mặt nạ với các giá trị được lưu trữ trong Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ. Điều này cho phép so sánh chỉ là một phần của một phần tử dữ liệu, chẳng hạn như một bit trong khả năng Thiết bị đầu cuối.

3. ng dụng thực hiện Kiểm tra được chỉ định bởi các Kiểu Kiểm tra như sau:

So khớp (Kiểu Kiểm tra = '00')

Bài kiểm tra ứng dụng cho dù giá trị trích xuất từ lệnh Dữ liệu GPO là bằng bất cứ giá trị so sánh trong Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu không phù hợp được tìm thấy, các hành động tiêu cực phải được thực hiện.

Ít hơn (Kiểu Kiểm tra = '01')

Bài kiểm tra ứng dụng cho dù giá trị trích xuất từ lệnh Dữ liệu GPO ít hơn Giá trị So sánh 1.

Nếu giá trị của dữ liệu được trích đeo mặt nạ nhỏ hơn giá trị của Giá trị So sánh 1, các hành động tích cực được thực hiện.

Nếu giá trị của dữ liệu được trích đeo mặt nạ là lớn hơn hoặc bằng So sánh giá trị của Giá trị 1, các hành động tiêu cực được thực hiện.

Nhiều hơn (Kiểu Kiểm tra = '02')

Bài kiểm tra ứng dụng cho dù giá trị trích xuất từ lệnh Dữ liệu GPO lớn hơn Giá trị So sánh 1. Nếu giá trị của dữ liệu được trích đeo mặt nạ là lớn hơn giá trị của Giá trị So sánh 1, các hành động tích cực được thực hiện.

Nếu giá trị của dữ liệu được trích đeo mặt nạ là nhỏ hơn hoặc bằng So sánh giá trị ca Giá trị 1, các hành động tiêu cực phải được thực hiện

4. Từng hành động tích cực và tiêu cực được mã hóa như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu b8 có giá trị 1b, thì thuật toán lựa chọn hồ sơ phải bỏ qua x số lượng Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ, trong đó x là giá trị ch ra trong bit b7- b1 của byte (tích cực hoặc tiêu cực) hành động.

Nếu xử lý các Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ không dẫn đến lựa chọn một số ID Hồ sơ mà một Kiểm soát Hồ sơ hiện có, thì số ID Hồ sơ được sử dụng cho giao dịch là '7F' (được sử dụng để chỉ ra một lỗi trong Hồi đáp GET PROCESSING OPTIONS).

CHÚ THÍCH : Nếu số ID Hồ sơ có giá trị '7F', thì ứng dụng sẽ ngừng xử lý các lệnh GPO và hồi đáp với SW1 SW2 = '6985'.

5.3.1. Hỗ trợ Lựa chọn Hồ sơ S dụng dữ liệu thẻ

Nếu tùy chọn bên triển khai Lựa chọn Hồ sơ Sử dụng dữ liệu thẻ được hỗ trợ, thì ứng dụng chèn một byte Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ trên đầu của Dữ liệu lệnh GPO.

ng dụng thực hiện xử lý Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ như đã mô tả trong Điều 5.3 bằng cách trích xuất dữ liệu từ phần nối của Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ và các Dữ liệu lệnh GPO như trong Hình 3 (tức là, nếu như Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ đã bao gồm trong các Dữ liệu lệnh GPO).

CHÚ THÍCH : Tùy thuộc vào các giá trị cho Vị trí trong GPO lệnh và dữ liệu Chiều dài Khối So sánh, Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ có thể không được bao gồm trong các dữ liệu được trích xuất.

Hình 3 - Lựa chọn Hồ sơ sử dụng Dữ liệu Th

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH Các ví dụ sau đây được mã hóa cho một ứng dụng có hỗ trợ Lựa chọn Hồ sơ Sử dụng dữ liệu thẻ

Tùy chọn bên triển khai. Tùy chọn bên triển khai này cho biết byte Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ để đầu Dữ liệu lệnh

GPO trước khi xử lý các Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ.

Đơn giản

Ví dụ này cho thấy cách thức Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ có thể được cấu hình để lựa chọn:

• Hồ sơ '04' cho giao dịch đất nước trong nước;

• Hồ sơ Mặc định (Số ID Hồ sơ = '01') cho giao dịch quốc tế;

Điều này sẽ cho phép một bên phát hành khả năng (ví dụ) chỉ định CVM khác nhau danh sách cho các môi trường trong nước và quốc tế.

Việc đơn giản hóa Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ logic được minh họa trong Bảng 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Dữ liệu trích xuất

Giá trị so sánh

Kiểu kiểm tra

Hành động Tích cực

Hành động Tiêu cực

1

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

Mã Nước bên Phát hành ('0056')

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

chọn Hồ sơ '04'

chọn Hồ sơ '01'

Các PDOL và phần tử dữ liệu Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ được mã hóa như sau:

• Giá trị của PDOL ví dụ này là '9F1A02', bao gồm các thẻ tag và chiều dài của Mã Nước Thiết bị đầu cuối;

• Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ ví dụ này là '0A 02 02 02 0056 00 04 FFFF 01'.

Phức tạp

Ví dụ này cho thấy cách thức Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ có thể được cấu hình để chọn một trong nhiều Hồ sơ dựa trên các môi trường giao dịch quy định. Bng 3 liệt kê các cấu hình.

Bảng 3 - Hồ sơ cho Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ Phức tạp

Môi trường Giao dịch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số ID Hồ sơ

AID kết hợp với Hồ sơ tuyển chọn Đa dạng hóa '02' được sử dụng để chọn ứng dụng

Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ = '02'

'02'

Thiết bị đầu cuối được chủ thẻ kiểm soát, không được giám sát, thuần trực tuyến và không có các khả năng Kiểu Giao dịch trong các Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung

(Kiểu Thiết bị đầu cuối = '34') VÀ

(Khả năng Thiết b đầu cuối Bổ sung byte 1 và 2 = '0000')

'7E'

ATM và thiết bị đầu cuối giải ngân tiền mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tiền bit = 1b trong Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung)

'04'

Thiết bị đầu cuối trong nước trực có khả năng POS tuyến và ngoài tuyến hỗ trợ DDA

(Mã Nước Thiết bị đầu cuối = Mã Nước bên Phát hành) VÀ

(DDA bit = 1b trong Khả năng Thiết bị đầu cuối) VÀ

((Kiểu Thiết b đầu cuối = '22' hoc '25' hoc '35') HOẶC

((Kiểu Thiết bị đầu cuối = '12' hoặc '15') VÀ

(bit tiền ≠ 1 b trong Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung)))

'05'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Kiểu Thiết bị đầu cuối = '23' hoc '26' hoc '36') HOẶC

((Kiểu Thiết bị đầu cuối = '13' hoặc '16') VÀ

(tiền mặt bit ≠ 1b trong Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung))

'06'

Tất cả thiết bị đầu cuối khác

(có khả năng trực tuyến thiết bị đầu cuối POS)

'07'

Danh sách đơn giản của Lựa chọn Hồ sơ Mục nhập trong Bảng 4 cho thấy rằng năm Hồ sơ có thể đã chọn với các thuật toán lựa chọn hồ sơ:

Bảng 4 - Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ - Ví dụ Phức tạp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu trích xuất

Giá trị so sánh

Kiểu kiểm tra

Hành động Tích cực

Hành động Tiêu cực

1

Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ

'02'

So khớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bỏ qua 1

2

Kiểu Thiết bị đầu cuối

'34'

So khớp

Bỏ qua 1

Bỏ qua 2

3

Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung (byte 1 và 2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

So khớp

Chn Hồ sơ '7E'

Bỏ qua 1

4

Kiểu Thiết bị đầu cuối

'1X' (sử dụng mặt nạ)

So khớp

Bỏ qua 1

Bỏ qua 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung

bit tiền mặt = 1b (sử dụng mặt nạ)

So khớp

Chn Hồ sơ '04'

Bỏ qua 1

6

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

Mã Nước bên Phát hành

So khớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bỏ qua 5

7

Khả năng Thiết bị đầu cuối

DDA bít = 1b

So khớp

Bỏ qua 1

Bỏ qua 4

8

Kiểu Thiết bị đầu cuối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

So khớp

Chn Hồ sơ ' '05'

Bỏ qua 1

9

Kiểu Thiết bị đầu cuối

'12' '15'

So khớp

Bỏ qua 1

Bỏ qua 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung

bit Tiền mặt= 1 b (sử dụng mặt nạ)

So khớp

Bỏ qua 1

Chọn Hồ sơ '05'

11

Kiểu Thiết bị đầu cuối

'23' '26' '36'

So khớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B qua 1

12

Kiu Thiết bị đầu cuối

'13' '16'

So khớp

Bỏ qua 1

Chọn Hồ sơ '07'

13

Kh năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

So khớp

Chn Hồ sơ '07'

Chọn Hồ sơ '06'

Các PDOL và Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ phần t dữ liệu được mã hóa như sau:

• Giá trị của PDOL ví dụ này là '9F35019F40029F1A029F3303', bao gồm các thẻ tag và thời gian của các phần t dữ liệu được hiển thị trong Bảng 5.

Bảng 5 - Nội dung PDOL - Ví dụ Phức tạp

Phần t Dữ liệu

Tag

Chiều dài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'9F35'

1

Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung

'9F40'

2

Mã Nước Thiết b đầu cuối

'9F1A'

2

Khả năng Thiết bị đầu cuối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Các mã hóa các Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ cho ví dụ này được thể hiện trong Bảng 6.

Bảng 6 - Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ - Ví dụ Phức tạp

Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ

Giá trị

1

'08 01 01 02 FF 02 00 02 81'

2

'08 02 01 02 FF 34 00 81 82'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'0A 03 02 02 FFFF 0000 00 7E 81'

4

'08 02 01 02 F0 10 00 81 82'

5

'08 03 01 02 80 80 00 04 81'

6

'0A 05 02 02 FFFF iiii 00 81 85'

7

'0C 07 03 02 000040 000040 00 81 84’

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'0A 02 01 04 FF 22 25 35 00 05 81'

9

'09 02 01 03 FF 12 15 00 81 82'

10

'08 03 01 02 80 80 00 81 05'

11

'0A 02 01 04 FF 23 26 36 00 06 81’

12

'09 02 01 03 FF 13 16 00 81 07'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'08 03 01 02 80 80 00 07 06’

6. Chức năng Bảng Kiểm tra Bổ sung

6.1. Tổng quan

Việc Bảng Kiểm tra Bổ sung x được sử dụng đ cho phép bên phát hành phải chỉ định bắt buộc kiểm tra quản lý rủi ro thẻ bổ sung.

Khi Bảng Kiểm tra Bổ sung chức năng được kích hoạt, ứng dụng sử dụng nội dung của Dữ liệu lệnh GENERATE AC và Bảng Kiểm tra Bổ sung để thực hiện các rủi ro thẻ tùy chọn quản lý.

Kiểm tra có thể được áp dụng cho các giá trị của bất kỳ phần tử dữ liệu có thể được yêu cầu từ thiết bị đầu cuối. CPA xem xét bất kỳ so khớp được tìm thấy với Bảng Kiểm tra Bổ sung x khi quyết định cấp hoặc từ chối giao dịch ngoại tuyến, hoặc để gửi giao dịch trực tuyến.

6.2. Nội dung Bảng Kiểm tra Bổ sung

Việc Bảng Kiểm tra Bổ sung x là phép nối (không có mã hóa TLV) của phần tử dữ liệu được xác định trong tiêu chuẩn này.

Hình 4 minh họa nội dung của các Bảng Kiểm tra Bổ sung x.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 4 - Bảng Kiểm tra Bổ sung x

Định dạng cho từng Bảng Kiểm tra Bổ sung x như trong Bảng 7

Bảng 7 - Bảng Kiểm tra Bổ sung x

Phần t Dữ liệu

Chiều dài

Mô tả

Vị trí trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu

1

Cho biết vị trí bắt đầu (tính bằng byte) của phần dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu được so sánh với các giá trị so sánh được liệt kê trong Bảng Kiểm tra Bổ sung.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài Dữ liệu So sánh

1

Chứa chiều dài của phần dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu đó được so sánh với G trị So sánh

Số hiệu Khối so sánh

1

Đại diện cho số So sánh khối trong Bảng Kiểm tra B sung x.

Đầu tiên Khối So sánh là một Mặt nạ Bit.

Thứ hai và tiếp theo là so sánh khối So sánh Giá trị được so sánh với các dữ liu được trích từ Dữ liu lệnh GENERATE AC.

Khối So sánh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chứa phần nối của Mặt nạ Bit và Giá trị So sánh

 

Chiều dài Dữ liệu So sánh

Mặt nạ Bit

Được sử dụng để che dấu các dữ liệu so sánh để cho phép các phần chỉ đã chọn của trích xuất dữ liệu để so sánh với giá trị so sánh. (Đối với Ví dụ, so sánh có thể được thực hiện với chỉ một vài bit của một byte).

Mỗi bit mà là để được sử dụng trong so sánh được thiết lập để 1b. Mỗi bit đó không phải là để được sử dụng trong so sánh được thiết lập 0b

 

Chiều dài Dữ liệu So sánh

Giá trị so sánh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Quy trình xử lý Bảng Kiểm tra Bổ sung x

Nếu kết hợp bit 'Kích hoạt Bảng Kiểm tra Bổ sung' x trong Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành đối với giao dịch được cá nhân hóa các giá trị 1b, thì ứng dụng xử lý Bảng Kiểm tra Bổ sung x bằng cách thực hiện những điều sau đây bước, được minh họa trong Hình 5.

1. Nếu có một lỗi định dạng trong B sung Bảng Kiểm tra, kiểm tra này được bỏ qua. Các lỗi là:

• Vị trí trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu là 0;

• Các Length So sánh dữ liệu là 0;

• Vị trí trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu + So sánh dữ liệu Chiều dài - 1 lớn hơn Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu dài.

2. Việc áp dụng trích xuất từ một giá trị từ dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu. Các phần được trích xuất từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu được quy định tại cá nhân bằng cách thiết lập các Tham số sau trong phần tử dữ liệu Bảng Kiểm tra Bổ sung x:

• Vị trí trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu;

• So sánh dữ liệu dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. ng dụng so sánh giá trị mặt nạ với nhau của các giá trị được liệt kê trong Bảng Kiểm tra Bổ sung x.

5. Nếu giá trị mặt nạ phù hợp với bất kỳ giá trị trong Bảng Kiểm tra Bổ sung, ứng dụng lập:

• một bit 'so khớp Tìm thấy trong Bảng Kiểm tra Bổ sung x’ trong ADR để 1 b;

• một bit 'Không có so khớp Tìm thấy trong Bảng Kiểm tra Bổ sung x’ trong ADR để 0b;

• các bit 'So khớp tìm thấy trong bất kỳ Bảng Kiểm tra Bổ sung' trong CVR để 1b.

Nếu không, ứng dụng thiết lập ra:

• một bit 'So khớp tìm thấy trong Bảng Kiểm tra Bổ sung' trong ADR để 0b;

• một bit 'Không có So khớp tìm thấy trong Bảng Kiểm tra Bổ sung' trong ADR đ 1 b.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4. Ví dụ về Giá trị Bảng Kiểm tra Bổ sung x

6.4.1. Ví dụ 1: Kiểm tra Mã Nước

Trong ví dụ này, CPA được cá nhân hóa đ xác định xem giá trị ca Mã Nước Thiết bị đầu cuối ch ra rằng giao dịch đã không diễn ra trong hai các quốc gia sau:

• B ('0056');

• Pháp ('0250');

Các thẻ tag và chiều dài các phần tử dữ liệu Mã Nước Thiết bị đầu cuối có trong CDOL1 bởi vì nó cần cho việc sinh ra Mã lệnh ng dụng.

Giá trị của các Bảng Kiểm tra Bổ sung x là '0D0203FFFF00560250'. Bảng 8 mô tả mỗi tiểu hợp phần của giá trị này.

Bảng 8 - Ví dụ về Giá trị Bảng Kiểm tra Bổ sung x

Phần tử Dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mô tả

V trí trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu

'0D'

Mã Nước Thiết bị đầu cuối nằm trong byte thứ mười ba của Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu; đó là, '0D' trong thập lục phân

Chiều dài Dữ liệu So sánh

'02'

Chiều dài của hai byte Mã Nước Thiết bị đầu cuối

Số hiệu Khối so sánh

'03'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khối so sánh

 

 

Mặt nạ Bit

'FFFF'

Việc so sánh được thực hiện trên giá trị đầy đủ ca Mã Nước Thiết b đầu cuối. Các Mt n Bit là do đó bằng "FFFF".

Giá trị 1

'0056'

Giá trị ca mã quốc gia của Bỉ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'0250'

Giá trị của mã quốc gia của Pháp.

6.3.2. Ví dụ 2: Nỗ lực Từ chối

Trong ví dụ này, CPA được cá nhân hóa để cho phép các thẻ từ chối ngoại tuyến tất cả giao dịch đã xử lý trong một Hồ sơ mà kiểm tra này đang kích hoạt.

Ví dụ này sẽ sử dụng:

• Bảng Kiểm tra Bổ sung 2;

• byte đầu tiên của phần tử dữ liệu đầu tiên trong dữ liệu lệnh;

ng dụng sử dụng Mặt nạ để buộc các giá trị đã che giấu đ '00', và so sánh với Giá trị So sánh đã cá nhân hóa là 'FF'. Việc kiểm tra này sẽ luôn luôn cho kết quả ra trong bit 'Không tìm thấy so khớp trong Bảng Kiểm tra Bổ sung 2' trong các ADR được thiết lập là giá trị 1b. Nếu bit 'Không tìm thấy so khớp trong Bảng Kiểm tra B sung 2' trong CIAC - Từ chối cho hồ sơ này cũng được thiết lập là giá trị 1b, tất cả giao dịch xử lý bằng hồ sơ này sẽ bị từ chối ngoại tuyến.

Giá trị của các Bảng Kiểm tra Bổ sung 2 là '01010200FF'. Bảng 9 mô tả mỗi phần nh của giá trị này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Mô tả

Vị trí trong Dữ liệu lnh GENERATE AC lần đầu

'01'

Các byte đầu tiên của Dữ liệu lnh GENERATE AC lần đầu

Chiều dài Dữ liệu So sánh

'01'

Chỉ sử dụng một byte của dữ liệu để so sánh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'02'

Chỉ sử dụng Mặt nạ, và Giá trị So sánh đơn

Khối so sánh

 

 

Mặt nạ Bit

'00'

Mặt nạ được sử dụng để buộc giá trị đã che giu là '00'

Giá trị 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

giá trị so sánh 'FF' sẽ không phù hợp giá trị mặt nạ.

7. Chức năng Quy đổi Tiền tệ

7.1. Tổng quan

ng dụng CPA hỗ trợ thanh tổng của giao dịch được tiến hành trong nhiều kiu tiền tệ trong thanh tổng dựa trên một loại tiền duy nhất, nếu bên Phát hành cá nhân hóa các phần tử dữ liệu Bảng Quy đổi Tiền tệ trong ứng dụng như được mô tả dưới đây. Các thanh tổng tích lũy theo một đơn vị tiền tệ liên quan với thanh tổng bằng cách quy đổi lượng tiền từ các loại tiền cụ thể khác.

Điều này áp dụng cho giao dịch:

• Thực hiện bằng loại tiền thanh tổng;

• Thực hiện trong bất kỳ kiểu tiền tệ đã cá nhân hóa trong các Bảng Quy đổi Tiền tệ.

CHÚ THÍCH 1 Nếu chức năng Quy đổi Tiền tệ được sử dụng trong ứng dụng, lượng tiền quy đổi sang loại tiền thanh tổng chỉ là gần đúng của số lượng giao dịch bằng loại tiền thanh tổng dựa trên t lệ Quy đổi trong Tham số Quy đổi Tiền tệ.

CHÚ THÍCH 2 Quy đổi Tiền tệ cũng có thể được sử dụng để quy đổi Lượng tiền, đã Chuẩn chi cho lượng tiền liên quan đến việc Lượng tiền Giao dịch Tối đa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử dữ liệu Bảng Quy đổi Tiền tệ là phép nối của Mã Tiền Đích và một hoặc nhiều Tham số Quy đổi Tiền tệ. Mỗi Tham số Quy đi Tiền tệ được mã hóa như trong Điều 7 của TCVN 11198-8.

Bảng 10 - Tham số Quy đổi Tiền tệ

Dữ liệu

Chiều dài

Mô tả

Mã tiền nguồn

2

Các mã tiền tệ của lượng tiền được quy đổi sang lượng tiền được nhận định bi Mã Tiền Đích cho thanh tổng sử dụng Tham số Quy đổi Tiền tệ này.

Tỷ lệ Quy đổi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T lệ (sử dụng với số mũ Quy đổi) nhân với giá trị lượng tin giao dịch cho gần đúng giá trị giao dịch trong Lượng tiền Thanh tổng

Số mũ quy đổi

1

Một s có nghĩa mà chỉ ra bậc của 10 được sử dụng để thay đổi tỷ lệ Quy đổi.

Bit b8 chỉ ra các dấu hiệu ca số mũ, và bit b7 qua b1 cho biết giá trị ca số mũ.

Nếu có dấu dương (b8 = 0b):

Giá trị gần đúng = Lượng tiền giao dịch * Tỷ lệ Quy đổi * 10 Số mũ Quy đi (b7 để b1)

Nếu có dấu âm (b8 = 1b):

Giá trị gần đúng = (Giao dịch tiền * Tỷ lệ Quy đổi) /10 số mũ Quy đổi (b7 để b1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Những ví dụ giả sử giá trị Tham số Quy đi Tiền tệ được liệt kê trong Bảng 11. Loại tiền mục tiêu trong ví dụ này là USD (đô la Mỹ).

Bảng 11 - Ví dụ các Tham số Quy đổi Tiền tệ

Tham số Quy đổi 1

Tham số Quy đổi 2

Dữ liệu

Giá trị

Dữ liệu

Giá trị

JPY (Yen Nhật)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GBP (Bảng Anh)

'0826'

Tỷ lệ: 1 JPY = 0.85 USD

'0085'

Tỷ l: 1 GBP = 1.8 USD

'0018'

Số mũ Quy đổi

'82'

Số mũ Quy đổi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với Tham số Quy đổi 1, giá trị số mũ Quy đổi '82' là tương đương 1000 0010b trong biểu diễn nhị phân. 1b trong 8 bit, ch ra dấu âm, 000 001 0b bit 7 thông qua 1 cho thấy bậc của 10 là hai. Do đó, lượng tiền quy đổi được chia cho 102 (tức là, 10 với bậc ca 2).

Đ quy đổi mt lượng tiền giao dch của '00 00 00 05 55 55' trong JPY (55555 Yên Nht) đ các lượng tiền thanh tổng (USD) sử dng Tham s Quy đổi 1:

Lượng tiền giao dịch trong JPY: "000000055555"

Mã Tiền Giao dịch '0392'

Lượng tiền quy đổi để lượng tiền thanh tổng =
(000000055555 x 0085) / 102 = '000000047222' (472,22 $)

Đối với Tham s Quy đổi 2, giá trị số mũ Quy đổi '81' là tương đương với 1000 0001 b trong biểu diễn nhị phân. 1b trong 8 bit, chỉ ra dấu âm, 000 0001 b bit 7 thông qua 1 cho thấy bậc của 10 là một. Do đó, Lượng tiền quy đổi được chia cho 101 (tức là, 10 với bậc của 1).

Đ quy đổi mt Lượng tiền giao dch của '00 00 00 00 01 25' trong bảng Anh (£ 1.25) đ các lượng tiền thanh tổng (USD) sử dng các Tham số Quy đổi 2:

Lượng tiền giao dịch trong GBP: "000000000125"

Mã Tiền Giao dịch '0826'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(000000000125 x 0018) /101 = '000000000225' ($ 2.25)

8. Ghi log Giao dịch

8.1. Tổng quan

CPA hỗ trợ ghi log như mô tả trong Điều 4, EMV Quyển 3, và trong Điều 8 của tiêu chuẩn này.

Tệp tin Log Giao dịch là một tập tin có cấu trúc tuần hoàn với các bản ghi có chiều dài cố định. Bản ghi # 1 tương ứng với giao dịch gần đây nhất. Bản ghi # 2 là giao dịch ưu tiên tiếp theo, v..v...

Ghi log xảy ra vào giai đoạn cuối của Quy trình xử lý GENERATE AC lần đầu cho giao dịch cấp phép hoặc từ chối ngoại tuyến trong quy trình xử lý GENERATE AC lần đầu và tại giai đoạn cuối của quy trình xử lý GENERATE AC lần hai cho giao dịch gửi trực tuyến xin để chuẩn chi.

8.2. Mô tả Mục nhập bản Log Giao dịch

Mỗi mục của tập tin bản log giao dịch là phép nối các giá trị được chỉ ra trong các phần tử dữ liệu Định dạng Log. Những giá trị thu được từ dữ liệu thẻ và thiết bị đầu cuối như mô tả trong Bảng 12.

Bảng 12 - Cấu trúc ca phần tử dữ liệu Định dạng bản Log

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử Dữ liệu

Mô tả

Bắt buộc dữ liệu thiết bị đầu cuối (nhận như là một phần dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu/lần hai)

Nếu một giao dịch được để ghi log, điều này dữ liệu luôn luôn bao gồm trong Log giao dịch bản ghi cho Giao dịch.

Lượng tiền, Đã chuẩn chi

Lượng giao dịch hiện thời đã nhận từ thiết bị đầu cuối như là mt phần của dữ liu lnh GENERATE AC lần đầu/lần hai

Mã Tiền Giao dịch

Mã tiền tệ giao dịch hiện thời nhận được từ thiết bị đầu cuối như là mt phần của dữ liệu lnh GENERATE AC lần đầu

Ngày tháng Giao dịch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn Dữ liệu thẻ

Ghi log dữ liệu thẻ tùy chn là điều kiện trên Kiểm soát ứng dụng cài thiết lập liên quan đến Ghi log giao dịch

CVR

CVR kết quả từ Quản lý Ri ro Thẻ ngoại tuyến đó được trả li cho thiết b đầu cuối trong Hồi đáp lệnh GENERATE AC

ATC

Giá trị ATC hiện thời

CID

ng dng CID tr lại thiết bị đầu cuối trong Hồi đáp lệnh GENERATE AC

Tùy chọn dữ liệu thiết bị đầu cuối (nhận như là một phần dữ liệu lnh GENERATE AC lần đầu/lần hai)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu trích xuất Bảng dữ liệu log không đổi GEN AC lần đầu

Trích xuất dữ liệu từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu (tức là, dữ liệu kết hp với các th và độ dài được liệt kê trong CDOL1) mà ghi log trong cả GENERATE AC ln đầu và GENERATE AC lần hai

Dữ liệu trích xuất Bảng Dữ liệu Log GEN AC ln đầu

Trích xuất dữ liệu từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu (tức là, dữ liệu kết hợp với các tag và độ dài được liệt kê trong CDOL1) đó là ghi log quy trình xử lý lệnh GENERATE AC lần đầu.

D liệu trích xuất Bảng Dữ liu Log GEN AC ln hai

Dữ liệu được trích xuất từ dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai (tức là, dữ liệu kết hợp với các tag và độ dài được liệt kê trong CDOL2) đó là ghi log quy trình xử lý lệnh GENERATE AC lần hai

8.3. Tùy chọn bên Phát hành cho Ghi Log giao dịch

Khi cá nhân hóa, bên phát hành quy định cách thức thẻ sẽ hỗ trợ việc ghi log giao dịch. Byte 3 ca phần tử dữ liệu Kiểm soát ứng dụng kiểm soát tùy chọn sau:

Bảng 13 - Tùy chọn ghi log giao dịch trong byte 3 Kiểm soát ng dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mô tả

Log Giao dịch bị từ chối

Tùy chọn này chỉ có hay không một giao dịch được ghi log nếu ứng dụng CPA hồi đáp với một AAC cho lệnh GENERATE AC.

Tùy chọn này áp dụng cho ghi log trong cả Quy trình xử lý lệnh GENERATE AC lần đầu và lần hai

Log Giao dịch được chấp nhận

Tùy chn này chỉ có hay không một giao dịch được ghi log nếu ứng dụng CPA hồi đáp với một TC cho lệnh GENERATE AC.

Dù là một giao dịch được chấp thuận được ghi trong Lệnh GENERATE AC lần đầu phụ thuộc vào tùy chọn 'Log chỉ Ngoại tuyến'.

Cho dù được chấp thuận giao dịch được ghi trong Lệnh GENERATE AC lần hai phụ thuộc vào tùy chọn 'Log chỉ Ngoại tuyến' và cho dù thiết bị đầu cuối cho thy nó đã không thể thực hiện trực tuyến.

Log chỉ Ngoại tuyến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Log ATC

Tùy chọn này chỉ ra ATC có được ghi log hay không.

Log CID

Tùy chọn này chỉ ra CID có được ghi log hay không

Log CVR

Tùy chọn này chỉ ra CVR có được ghi log hay không

Ngoài tùy chọn ghi log giao dịch chung quy định trong phần tử dữ liệu Kiểm soát ng dụng, bit 'Log giao dịch' trong Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành cho dù ghi log giao dịch được kích hoạt hay vô hiệu hóa trong Hồ sơ được sử dụng cho giao dịch hiện thời. Nếu ghi log giao dịch được kích hoạt, tùy chọn có trong Kiểm soát ứng dụng (tức là, Bảng 13) được áp dụng.

8.4. Bảng dữ liệu Log

CPA hỗ trợ ghi log linh hoạt dữ liệu giao dịch sử dụng phần tử dữ liệu Bảng dữ liệu log GEN AC lần đầu, Bảng dữ liệu log không đổi GEN AC lần đầu và Bảng dữ liệu Log GEN AC lần hai. Mỗi bảng có định dạng được mô tả trong Bảng 14.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử Dữ liệu

Chiều dài

Mô tả

Tổng Mục nhập Dữ liệu, n

1

Số lượng của các mục dữ liệu thì là ghi log sau khi số liệu ICC-ngun gốc Mục nhập Log.

Mục nhập Dữ liệu 1

2

Vị trí (byte đầu tiên) và chiều dài (byte thứ hai) của khối đầu tiên của dữ liu log từ thiết bị đầu cuối nguồn bổ sung trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

var.

 

Mục nhập Dữ liệu n

2

Vị trí và chiều dài của khối thứ n của dữ liệu log từ thiết bị đầu cuối nguồn bổ sung trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC

Trích xuất dữ liệu từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu (sử dụng Bảng Dữ liệu Log không đổi GEN AC lần đầu) là dữ liệu sẽ không thay đổi trong một giao dịch. Các giá trị được đưa ra bi thiết bị đầu cuối trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu là thì được sử dụng để ghi log cả hai GENERATE AC lần đầu và Lệnh GENERATE AC lần hai.

Đối với dữ liệu mà có thể thay đổi trong quá trình giao dịch (tức là, các giá trị được cung cấp bởi thiết bị đầu cuối có thể khác nhau giữa các Lệnh GENERATE AC lần đầu và GENERATE AC lần hai) hai bảng bổ sung được sử dụng; Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu và Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai. Cả hai bảng là cần thiết bi vì các dữ liệu có thể Vị trí khác nhau trong dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu hơn trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai.

Trích xuất dữ liệu từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu (sử dụng Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu) chỉ ghi log trong Lệnh GENERATE AC lần đầu. Đối với lần Lệnh GENERATE AC lần hai các phần tử cùng một dữ liệu phải được yêu cầu một lần nữa từ thiết bị đầu cuối để có được những giá trị mới. Giá trị mới này được trích xuất từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai (sử dụng Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai) được ghi log trong Lệnh GENERATE AC lần hai.

CHÚ THÍCH V trí của các phn tử dữ liệu trong Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai có thể khác nhau từ vị trí ca các phần tử dữ liệu cùng một trong Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong phần này, Bảng dữ liệu Log GENERATE AC lần đầu được sử dụng đề minh họa cho quy trình xử lý mỗi Bảng Dữ liệu Log. Trong ví dụ này, các giá trị của các Kết quả Xác minh Thiết bị đầu cuối (TVR) và Phần tử dữ liệu Khả năng Thiết bị đầu cuối B sung được ghi log bi ứng dụng CPA.

Bảng 15 cho thấy rằng Bảng dữ liệu Log GENERATE AC lần đầu được cá nhân hóa với các giá trị '02XX05YY05'. Giá trị này chỉ ra cách thức mà giá trị Kết quả Xác minh Thiết bị đầu cuối (TVR) và Phần tử dữ liệu Khả năng Thiết bị đầu cuối B sung được trích xuất từ Dữ liệu lệnh GEN AC lần đầu.

Bảng 15 - Ví dụ Bảng Dữ liệu Log GEN AC

Giá trị

Mô tả

2

Số lượng các mục dữ liệu sau đây được ghi log sau dữ liệu liệu ICC-nguồn gốc Mục nhập Log

XX

Vị trí của các byte đầu tiên của TVR trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài của dữ liệu TVR để ghi log từ dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu

YY

V trí của byte đầu tiên của Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu

5

Chiều dài của dữ liệu Khả năng Thiết b đầu cuối B sung để được ghi Iog từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu

Như đã chỉ ra trong Hình 6, ứng dụng CPA xử lý từng mục nhập Bảng dữ liệu Log GENERATE AC lần đầu để trích xuất một giá trị phần tử dữ liệu để ghi log.

Hình 6 - Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu

8.5. Quy trình xử lý ghi Log Giao dịch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• khi Hồi đáp GENERATE AC lần đầu là TC hoặc AAC, trước khi trả lời Lệnh GENERATE AC lần đầu;

• khi Hồi đáp GENERATE AC lần đầu là một ARQC, trước khi trả lời lệnh GENERATE AC lần hai;

8.5.1. Ghi Log Giao dịch GENERATE AC lần đầu

Nếu ng dụng hồi đáp với một TC/AAC và bên Phát hành lựa chọn để ghi log như vậy giao dịch, một bản ghi với các thông tin được liệt kê trong Bảng 16 được nối vào Log Giao dịch.

Bảng 16 - Dữ liệu đã ghi log tại GENERATE AC lần đầu cho TC hoặc AAC

Dữ liệu ghi log

Điều kiện

Lượng tiền, Đã chuẩn chi

luôn luôn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

luôn luôn

Ngày tháng Giao dịch

luôn luôn

CVR

Nếu bit 'Log CVR' trong Kiểm soát ng dụng = 1b

ATC

Nếu bit ‘Log ATC’ trong Kiểm soát ng dụng = 1b

CID

Nếu bit 'Log CID' trong Kiểm soát ng dụng = 1b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

nếu có

Dữ liệu trích xuất Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu

nếu có

Nếu ng dụng hồi đáp với một ARQC, ng dụng CPA tạm thời lưu các dữ liệu được liệt kê trong Bảng 17 để nó có thể được ghi trong ghi log giao dịch GEN AC lần hai.

Bảng 17 - Dữ liệu đã lưu cho GENERATE AC lần hai sau một ARQC

Dữ liệu ghi log

Điều kiện

Lượng tiền, Đã chuẩn chi

Nếu bit 'Lượng tiền trong CDOL2' trong Kiểm soát ng dụng = 0b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

luôn luôn

Ngày tháng Giao dịch

luôn luôn

Dữ liệu trích xuất Bảng dữ liệu log không đổi GEN AC lần đầu

nếu có

8.5.2. Ghi Log Giao dịch GENERATE AC lần hai

Trước khi trả li lệnh GENERATE AC lần hai, ứng dụng CPA gắn thêm các dữ liệu được liệt kê trong Bảng 18 vào tệp tin Log Giao dịch.

Bng 18 - Dữ liệu đã ghi log tại GENERATE AC lần hai

Dữ liệu ghi log

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lượng tiền, Đã chuẩn chi

luôn luôn

Mã Tiền Giao dịch

luôn luôn

Ngày tháng Giao dịch

luôn luôn

CVR

Nếu bit 'Log CVR' trong Kiểm soát ng dụng = 1b

ATC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CID

Nếu bit 'Log CID' trong Kiểm soát ng dụng = 1b

Dữ liu trích xuất Bảng dữ liệu log không đổi GEN AC lần đầu

nếu có

Dữ liệu trích xuất Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai

nếu có

8.6. Ví dụ

Ví dụ sau minh họa việc sử dụng các phần tử dữ liệu và tùy chọn kết hợp với ghi log giao dịch.

Thiết lập Ghi Log giao dịch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 19 - Ví dụ - Thiết lập Ghi log Giao dịch trong Kiểm soát ng dụng

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

 

Log Giao dịch bị từ chối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

Log Giao dịch được chấp nhận

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

 

 

 

 

 

Log Chỉ Ngoại tuyến

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

Log ATC

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

Log CID

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

 

 

Log CVR

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

RFU

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

RFU

Tham số giao dịch

• bit 'Lượng tiền trong CDOL2' của các phần tử dữ liệu kiểm soát ứng dụng có giá trị 0b;

• Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu có giá trị

'000000010000000000000000084000000010000840051101001122334411010002FF80F0F3FF', và có chứa các phần tử dữ liệu được liệt kê trong Bảng 20.

Bảng 20 - Ví dụ - Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu.

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'000000010000'

Lượng tiền khác

'000000000000'

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

'0840' (USA)

TVR

'0000001000'

Mã Tiền Giao dịch

'0840'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'051101' (1 November 2005)

Kiểu Giao dịch

'00'

Số không thể đoán trước

'11223344'

Kiểu Thiết bị đầu cuối

'11'

Kết quả CVM

'010002'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'FF80F0F3FF'

Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai có giá trị '9C77066103FF00003030000000000044444444' và chứa phần tử dữ liệu được liệt kê ở Bảng 21.

Bảng 21 - Ví dụ - Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Dữ liệu Xác thực bên Phát hành

'9C77066103FF0000'

Mã Hồi đáp Chuẩn chi

'3030'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'0000000000'

Số không thể đoán trước

'44444444'

• Bảng Dữ liệu Log không đổi GEN AC lần đầu có giá trị '020D022205', chỉ ra vị trí của phần tử dữ liệu sau đây trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu:

▪ Mã Nước Thiết bị đầu cuối;

▪ Khả năng Thiết bị đầu cuối b sung;

• Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu có giá trị '010F05', ch ra vị trí ca phần tử dữ liệu TVR trong Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu;

• Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai có giá trị '010B05', ch ra vị trí của phần tử dữ liệu TVR trong Dữ liệu lệnh GEN AC lần hai.

Ghi log Giao dịch GEN AC lần hai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 22 - Ví dụ - Dữ liệu tham chiếu trong Bảng dữ liệu log không đổi GEN AC ln đầu

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

'0840'

Khả năng Thiết bị đầu cuối bổ sung

'FF80F0F3FF'

Bảng 23 - Ví dụ - Dữ liệu tham chiếu trong Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu

Phần tử Dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TVR

'0000001000'

Nếu ứng dụng CPA trả về một ARQC đến Lệnh GENERATE AC lần đầu, kết quả này được lưu trữ tạm thời các phần tử dữ liệu chỉ trong Bảng 24 để nó có thể được sử dụng để ghi log giao dịch trong quá trình xử lý lệnh GENERATE AC lần hai.

Bảng 24 - Ví dụ - Dữ liệu đã lưu nếu hồi đáp GEN AC lần đầu là ARQC

Nguồn

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Dữ liệu thiết bị đầu cuối

(đã nhận trong lệnh GEN AC lần đầu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'000000010000'

Mã Tiền Giao dịch

'0840'

Ngày tháng Giao dịch

'051101'

Dữ liệu đã trích từ Bảng dữ liệu log không đổi GEN AC lần đầu

(như Bảng 22)

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

'0840'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'FF80F0F3FF'

Nếu CPA trả về một TC / AAC với Lệnh GENERATE AC lần đầu, ng dụng CPA gắn thêm các dữ liệu sau đây để các mục nhập tệp tin Log giao dịch chính thức.

Bảng 25 - Ví dụ - Dữ liệu đã ghi log tại GEN AC lần đầu cho TC hoặc AAC

Nguồn

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Dữ liệu thiết bị đầu cuối

(đã nhn trong lnh GEN AC lần đầu)

Lượng tiền, Được Chuẩn chi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã Tiền Giao dịch

'0840'

Ngày tháng Giao dịch

'051101'

ATC

'001C'

CID

'40' or '00'

Dữ liệu đã trích từ Bảng dữ liệu log không đổi GEN AC lần đầu (như Bảng 22)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'0840'

Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung

'FF80F0F3FF'

Dữ liệu đã trích từ Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu (như Bảng 23)

TVR

'0000001000'

Ghi log Giao dịch GEN AC lần hai

Trong Quy trình xử lý lệnh GENERATE AC lần hai, ứng dụng CPA trích xuất từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai các phần t dữ liệu tham chiếu trong Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai như được chỉ ra ở Bảng 26.

Bảng 26 - Ví dụ - Dữ liệu được trích từ Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị

TVR

'0000000000'

Trước khi trả lời lệnh GENERATE AC lần hai, ứng dụng CPA gắn thêm các dữ liệu được liệt kê trong Bảng 27 với mục tệp tin Log giao dịch chính thức.

Bảng 27 - Ví dụ - Dữ liệu Giao dịch đã ghi log tại GENERATE AC lần hai

Nguồn

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Dữ liệu thiết bị đầu cuối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lượng tiền, Được Chuẩn chi

'000000010000'

Mã Tiền Giao dịch

'0840'

Ngày tháng Giao dịch

'051101'

ATC

'001C'

CID

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu đã trích từ Bảng dữ liệu log không đổi GEN AC lần đầu (như Bảng 22)

Mã Nước Thiết bị đầu cuối

'0840'

Khả năng Thiết bị đầu cuối Bổ sung

'FF80F0F3FF'

Dữ liệu đã trích từ Bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai (như Bng 23)

TVR

'0000000000'

9. Quản lý Ngày tháng theo Ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật toán sau đây có thể được sử dụng trong số ngày ngoại tuyến tính ra quy đổi Ngày tháng Giao dịch theo định dạng EMV (YYMMDD) vào Ngày tháng Giao dịch theo Ngày (số ngày trôi qua kể từ ngày tham chiếu, ngày 0). Điều này có thể cũng được sử dụng để xác định một ngày khởi đầu cho chu kỳ theo Tuần của Thanh tổng Chu kỳ.

CHÚ THÍCH 1 Trong Điều 9 này mô tả tính toán số nguyên. Kết quả được làm tròn để được số nguyên.

CHÚ THÍCH 2 Những thói quen quy đổi năm nhuận bị hạn mức và sẽ không làm việc trong nhiều thế k khác (tức là, nơi mà hai chữ số đầu tiên trong năm không phải 20). Các thuật toán gắn với quy đổi ngày để ngày ngày giả định là trong cùng một thế kỷ (năm của định dạng 20XX).

CHÚ THÍCH 3 Mặc định 'ngày 0' là ngày 31 tháng mười hai năm 1999.

CHÚ THÍCH 4 Lựa chọn một ngày tham chiếu khác nhau 0 được cho phép (ví dụ để giữ giá trị các ngày trong những ngày nhỏ, cho phép tính toán hiệu quả hơn). Tuy nhiên, các các thuật toán được mô tả trong phần này sẽ cần phải được sửa đổi để điều chnh cho Ngày tham chiếu khác nhau 0.

Để tính số ngày trôi qua trong những năm trước đó:

Số ngày trong năm trước = 365 * YY+ (YY + 3)/4

(Thuật ngữ thứ hai đếm ngày thêm của năm nhuận).

Đ tính số ngày trôi qua trong những tháng trước đó trong năm nay:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu không Số ngày trong tháng trước đó = mục nhập bảng tháng MM

Bảng tháng sẽ thành:

{0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334}

Số ngày trôi qua kể từ ngày 31 Tháng 12 năm 1999, thì là:

Ngày tháng Giao dịch theo ngày = [Số ngày trong năm trước đó]

+ [Số ngày trong tháng trước đó]

+ [Số ngày trong tháng hiện thời]

Nếu một (sau này) ngày khác nhau được sử dụng như 'ngày 0' phương trình tr thành:

Ngày tháng Giao dịch theo ngày = [Số ngày trong năm trước đó]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ [Số ngày trong tháng hiện thời]

- [Điều chỉnh cho ngày 0 sau 31 tháng 12 năm 1999)]

Ví dụ:

Ngày 1, Tháng Một, 2006 (YYMMDD            =                060101)

Ngày tháng Giao dịch theo ngày                  =                [365 * 6 + (6 + 3) / 4] + [0] + 1

                                                                  =                2193

Ngày 27, tháng Ba, 2012 (YYMMDD             =                120327)

Ngày tháng Giao dịch theo ngày                  =                [365 * 12 + (12 + 3) / 4] + [59 + 1] + 27

                                                                  =                4470

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi Thanh tổng Chu kỳ sử dụng một chu kỳ theo Tuần, bắt đầu của một chu kỳ sẽ luôn luôn vào cùng một ngày trong tuần, như quy định trong phần tử ngày Đầu tiên của Chu kỳ trong Kim soát Thanh tổng Chu kỳ x (xem Điều 7 ca TCVN 11198-8). Nếu Ngày tháng Giao dịch rơi vào các ngày trong tuần quy định trong ngày đầu tiên của chu kỳ, thì Ngày tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ là giống như Ngày tháng Giao dịch theo ngày. Nếu các Ngày tháng Giao dịch rơi vào bất kỳ ngày nào khác trong tuần, thì Ngày tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ là tương đương với ngày trong tuần theo quy định của ngày đầu tiên của chu kỳ liền trước Ngày tháng Giao dịch theo ngày được tính trước đó.

Phương trình tổng quát để tính một ngày tham chiếu từ một Ngày tháng Giao dịch là sau đây:

(Ngày tháng Giao dịch theo ngày - ngày đầu tiên trong chu kỳ) / 7 * 7

Trừ những giá trị ngày Đầu tiên của Chu kỳ từ Ngày tháng Giao dịch theo ngày thay đổi các tham chiếu ngày 0 đến ngày hôm sau của tuần theo quy định Đầu tiên của Chu kỳ. Các hoạt động làm tròn số nguyên và thì sẽ tạo ra ngày trong tuần tương ứng với ngày đầu tiên của chu kỳ mà ngay lập tức đứng trước Ngày tháng Giao dịch.

9.2.1. Ví dụ - Bắt đầu Tuần từ thứ hai

Ví dụ này giả định mỗi chu kỳ theo Tuần bắt đầu từ ngày thứ Hai. Để tính toán Ngày tham chiếu (thứ Hai) từ ngày tháng theo ngày, các tính toán sau đây thực hiện:

Ngày Tham chiếu 0 là = (Ngày tháng Giao dịch theo ngày -3) /7 * 7

Làm mới 'ngày 0' tr thành Thứ Hai, 3, Tháng 1, 2000. Bi vì ngày tham chiếu là Thứ Hai, bất cứ ngày tháng nào theo ngày (điều chỉnh cho những ngày đầu tiên của tuần) có thể là chia cho 7 không dư cũng là một thứ Hai. Ngày tham chiếu mới do đó là thứ hai vào đầu tuần là Ngày tháng Giao dịch.

Ví dụ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngày tháng Giao dịch theo ngày = 2193

Ngày tham chiếu Ngày tháng Giao dịch = (2193-3) /7 * 7 = 2184

Ngày tháng Giao dịch: Thứ Ba, 27, Tháng Ba, 2012 (YYMMDD = 120327)

Ngày tháng Giao dịch theo ngày = 4470

Ngày tham chiếu Ngày tháng Giao dịch = (4470-3) /7*7 = 4466

Ngày tháng Giao dịch: Thứ Hai, 11, Tháng Hai, 2008 (YYMMDD = 080211)

Ngày tháng Giao dịch theo ngày = 2964

Ngày tham chiếu Ngày tháng Giao dịch = (2964-3) /7*7 = 2961

9.2.2. Ví dụ - Bắt đầu tuần vào ch nhật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Làm mới Ngày Tham chiếu là = (Ngày tháng Giao dịch theo ngày -2) /7 * 7

Làm mới Ngày 0 trở thành Chủ Nhật, ngày 02 tháng 01, năm 2000. Bất kỳ ngày tháng theo ngày (điều chỉnh cho Ngày đầu tiên của tuần) có th được chia cho 7 không dư cũng là một Chủ nhật. Do đó những ngày tham chiếu mới sẽ là ngày chủ nhật ở đầu tuần là Ngày tháng Giao dịch.

Ví dụ:

Ngày tháng Giao dịch: Chủ Nhật, Ngày 01, Tháng Một, năm 2006 (YYMMDD = 060101)

Ngày tháng Giao dịch theo ngày = 2193

Ngày tham chiếu Ngày tháng Giao dịch = (2193-2) /7 * 7 = 2191

Ngày tháng Giao dịch: Thứ hai, Ngày 11, Tháng Hai, 2008 (YYMMDD = 080211)

Ngày tháng Giao dịch theo ngày = 2964

Ngày tham chiếu Ngày tháng Giao dịch = (2964-2) /7 * 7 = 2961

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.1. Tổng quan

Điều này quy định một tùy chọn như thế nào để thực hiện việc sử dụng các bộ đếm an ninh trong CPA. Đây là tùy chọn bên thực hiện cho CPA.

Bộ đếm và hạn mức an ninh được quy định cho khóa đó đảm bảo những điều sau đây:

• sinh Mã lệnh ng dụng và xác minh ARPC;

• Gửi thông điệp bí mật cho Tính toàn vẹn (SMI);

• Giải mã mã PIN.

Đối với mục đích pháp lý, việc này có thể xác định xem một bộ đếm an ninh có đạt đến hạn mức của nó bằng cách tương tác phần tử dữ liệu Tình trạng Hạn mức An ninh đã mô tả trong Điều 7 của TCVN 11198-8.

10.1. Khóa Đồng bộ

ng dụng CPA cần thiết để duy trì Bộ đếm Khóa Phiên và hạn mức có liên quan theo quy định trong phần này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Bộ đếm Khóa Phiên AC là một bộ đếm 2-byte bắt đầu không và đếm phân phối Khóa Phiên AC từ khi xác nhận thành công của một ARPC.

• Bộ đếm Khóa Phiên SMI là một bộ đếm 2-byte bắt đầu không và đếm phân phối Khóa Phiên SMI không theo sau xác nhận thành công của một Gửi thông điệp Bí mật MAC.

Khi động của Phân phối Khóa Phiên AC được kiểm soát như sau:

1. Nếu Bộ đếm Khóa Phiên AC nhỏ hơn so với Hạn mức Bộ đếm Khóa Phiên AC, thì tăng số Bộ đếm Khóa Phiên AC.

2. Nếu giá trị của Bộ đếm Khóa Phiên AC (sau bước 1) lớn hơn giá trị của Hạn mức Bộ đếm Khóa Phiên AC hoặc đã đạt giá trị 'FFFF, thì khóa Master AC không được sử dụng, Phân phối Khóa Phiên AC dừng lại, và ng dụng hồi đáp các Lệnh GENERATE AC với SW1 SW2 = '6985'.

Nếu không (giá trị bộ đếm không phải là 'FFFF' và chưa đạt đến hạn mức bộ đếm), thì ứng dụng vẫn tiếp tục với Phân phối Khóa Phiên AC.

Bộ đếm Khóa Phiên AC được thiết lập lại thành không chỉ khi một ARPC là xác nhận thành công.

Phân phối Khóa phiên SMI chỉ được thực hiện nếu thẻ nhận được một tập lệnh lệnh. Khi tạo Phân phối Khóa phiên SMI được kiểm soát như sau:

1. Nếu Bộ đếm Khóa Phiên SMI nhỏ hơn so với Hạn mức Bộ đếm Khóa Phiên SMI, thì tăng Bộ đếm Khóa Phiên SMI.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu không (giá trị bộ đếm không phải là 'FFFF' và chưa đạt đến hạn mức bộ đếm), thì ứng dụng sẽ tiếp tục với các Phân phối Khóa phiên SMI.

Bộ đếm Khóa Phiên SMI được giảm đi nếu MAC đầu tiên trong tập lệnh là xác nhận thành công.

Lưu ý sử dụng:

• Để ngăn chặn các Bộ đếm Khóa Phiên AC đạt đến hạn mức của nó, các thẻ phải xác nhận thành công một ARPC. Nếu một giao dịch được gửi trực tuyến, thì bên Phát hành sẽ có khả năng thiết lập lại bộ đếm này bằng cách gửi cho thẻ một ARPC hợp lệ. Tuy nhiên, nếu bên phát hành quyết định rằng các thẻ đang được sử dụng sai (Ví dụ, có sự gia tăng không hợp lý trong giá trị ATC và có thể là Kết qu của tấn công lên các thẻ để lấy được khóa phiên lặp) thì bên Phát hành có thể chọn không gửi ARPC và do đó không thiết lập lại các bộ đếm.

• Đối với Gửi thông điệp bí mật, bộ đếm kiểm soát tổng số lần mà một thẻ sẽ cố gắng xử lý tập lệnh mà MAC bị lỗi. Nếu hạn mức đã đạt, thì thẻ sẽ không thể cố gắng xử lý tập lệnh, nhưng giai đoạn đầu của giao dịch không bị ảnh hưởng.

• Các giá trị ban đầu của các hạn mức Bộ đếm Khóa Phiên được quyết định bi việc xem xét thanh tổng an ninh. Trong khi thiết lập các giá trị đó, bên Phát hành phải xem xét các Dữ liệu Xác thực bên Phát hành (bao gồm cả các ARPC) thường được gửi vào thẻ và liệu thẻ có khả năng được sử dụng trong thị trường mà bên chấp nhận thẻ không có vận chuyển dữ liệu thẻ mạch tích hợp. Bên Phát hành cũng có th xem xét những khả năng cập nhật hạn mức bằng cách Gửi thông điệp bí mật trong vòng đời của Thẻ.

10.2. Khóa mã hóa mã PIN

ng dụng CPA cần thiết duy trì một Bộ đếm Lỗi Giải mã mã PIN và hạn mức có liên quan theo quy định trong phần này.

Bộ đếm Lỗi Giải mã mã PIN là một bộ đếm 2-byte khi tạo giá trị không.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Nếu Bộ đếm Lỗi Giải mã mã PIN bằng Hạn mức Bộ đếm Lỗi Giải mã mã PIN hoặc nó đã đạt đến 'FFFF', thì ứng dụng chấm dứt quy trình xử lý lệnh VERIFY và hồi đáp với SW1 SW2 = '6984' (Lệnh không được phép, dữ liệu tham chiếu không hp lệ);

• Bộ đếm Lỗi Giải mã mã PIN được tăng lên một khi quy trình xử lý lệnh VERIFY cho các mục đích xác minh mã PIN đã mã hóa và trước khi bộ đếm vào các khóa riêng giải mã mã PIN;

• Nếu PIN được giải mã thành công theo Điều 7 của EMV Quyn 2, thì Bộ đếm Lỗi Giải mã mã PIN được giảm đi một.

11. Quản lý Dữ liệu Hồ sơ

11.1. Tổng quan

Điều này mô tả việc quản lý các tài nguyên hồ sơ (như Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm hoặc Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành) cho PUT DATA và Lệnh GET DATA sử dụng một thẻ tag bản mẫu duy nhất cho từng kiểu tài nguyên.

11.2 Tài nguyên Hồ sơ

Các phần t dữ liệu có th được ly ra sử dụng Lệnh GET DATA và cập nhật sử dụng Lệnh PUT DATA là một phần của hai kiểu đối tượng dữ liệu: đối tượng dữ liệu BER-TLV nguyên thủy và xây dựng các đối tượng dữ liệu BER-TLV, như trong EMV Quyển 3, Phụ lục B.

• Một đối tượng dữ liệu BER-TLV nguyên thủy có một phần tử dữ liệu trong trường giá trị của nó;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tài nguyên ứng dụng như là các phần tử dữ liệu được sử dụng bởi các thẻ trong khi xử lý một giao dịch khi một hồ sơ cụ thể được chọn. Chúng được gọi trong bộ tiêu chuẩn này như là tài nguyên hồ sơ.

Ví dụ về các tài nguyên hồ sơ là:

• Mục nhập AIP/AFL sử dụng để cấu hình các hồi đáp GPO;

• ba CIAC (CIAC-Decline, CIAC-Online, và CIAC-Default);

• Kiểm soát Thanh tổng;

Các bản mẫu có tài nguyên hồ sơ của cùng một kiểu được sau đây gọi là bn mẫu tài nguyên hồ sơ. Các đối tượng dữ liệu có cấu trúc đóng gói một bản mẫu tài nguyên Hồ sơ trong trường giá trị của nó được đề cập đến ở đây là một đối tượng dữ liệu bản mẫu.

11.3. Cấu trúc của Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ

Tài nguyên hồ sơ được xác định và quản lý trong bối cnh các bản mẫu tài nguyên hồ sơ mà chúng xut hiện theo điều kiện sau đây:

• Mỗi tài nguyên hồ sơ xuất hiện trong trường giá trị của một đối tượng dữ liệu bản mẫu (các bản mẫu tài nguyên hồ sơ) và được xác định bi thẻ tag bản mẫu (sau đây gọi là Template_TAG). Chiều dài của bản mẫu tài nguyên hồ sơ (sau đây gọi là Template_Length) tương ứng với chiều dài của trường giá trị đối tượng dữ liệu có cấu trúc;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 7 minh họa quy tắc đã mô tả ở trên áp dụng cho các mô tả về định dạng của một bản mẫu tài nguyên hồ sơ đóng gói n tài nguyên hồ sơ của cùng một kiểu.

Hình 7 - Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ

11.4. Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ cho PUT DATA và GET DATA

Bảng 28 liệt kê bản mẫu tài nguyên hồ sơ giới thiệu trong bộ tiêu chuẩn này mà có thể được truy cập sử dụng lệnh GET DATA và cập nhật s dụng lệnh PUT DATA.

Bảng 28 - Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ cho PUT DATA và GET DATA

Tài nguyên Hồ sơ

Tag bản mẫu

PUT DATA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát Thanh tổng

Tag 'DF0x' = Kiểm soát Thanh tổng x

'BF32'

Y

Y

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tng

Tag 'DF0x' = Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng x

'BF31'

Y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu Thanh tổng

Tag 'DF0x' = Giá trị Thanh tổng x

Tag 'DF1x' = Hạn mức Thanh tổng x

’BF30'

Y

Tùy chọn bên phát hành

Bảng Kiểm tra Bổ sung

Tag 'DF01' = Bảng Kiểm tra Bổ sung 1

Tag 'DF02' = Bảng Kiểm tra Bổ sung 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Y

Y

Mục nhập AIP/AFL

Tag 'DF0x' = Mục nhập AIP/AFL x

'BF41'

Y

Y

Mục nhập CIAC

Tag 'DF0x' = Mục nhập CIAC X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Y

Y

Kiểm soát Bộ đếm

Tag 'DF0x' = Kiểm soát Bộ đếm x

'BF37'

Y

Y

Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm

Tag 'DF0x' = Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Y

Y

Dữ liệu Bộ đếm

Tag 'DF0x' = Giá trị Bộ đếm x

Tag 'DF1x' = Hạn mức Bộ đếm x

'BF35'

Y

Tùy chọn bên phát hành

Bảng Quy đổi Tiền tệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'BF38'

Y

Y

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ

Tag 'DF0x' = Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

'BF3A'

Y

Y

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'BF39'

Y

Y

Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

Tag 'DF0x' = Thanh tổng Chu kỳ x

Tag 'DF1x' = Ngày tháng tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ x

Tag 'DF2x' = Ngày tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ x

'BF42'

Y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành

Tag 'DF0x' = Kim soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành x

'BF3B'

Y

Y

Mục nhập Hạn mức

Tag 'DF0x' = Mục nhập Hạn mức x

'BF3C'

Y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bảng Dữ liệu Log

Tag 'DF01' = bảng Dữ liệu Log GEN AC lần đầu

Tag 'DF02' = bảng Dữ liệu Log GEN AC lần hai

Tag 'DF03' = bảng Dữ liệu Log không đổi GEN AC lần đầu

'BF40'

N

Y

Kiểm soát Hồ sơ MTA

Tag 'DF0x' = Kiểm soát Hồ sơ MTA x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Y

Y

Kiểm soát Hồ sơ

Tag 'DF0x' = Kiểm soát Hồ sơ x

'BF3F'

Y

Y

CHÚ THÍCH Sử dụng cùng một tag cho các phần tử dữ liệu trong bản mẫu khác nhau là rõ ràng cho ứng dụng vì các thẻ được chỉ giải thích trong bối cảnh của các bản mẫu. Ví dụ, một Lệnh PUT DATA cho Bản mẫu 'BF32', tag 'DF01' sẽ cập nhật Kiểm soát Thanh tổng 1. Lệnh PUT DATA cho Bản mẫu 'BF38' tag 'DF01' sẽ cập nhật Bảng Quy đổi Tiền tệ 1.

11.5. Lệnh PUT DATA áp dụng cho bản mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh PUT DATA trên một đối tượng dữ liệu bản mẫu cho phép cập nhật của tất cả hay một phần, các giá trị bản mẫu tài nguyên. Các lệnh được gắn tag (tức là có giá trị P1 / P2) với các tag của đối tượng dữ liệu có cấu trúc có bản mẫu trong trường giá trị của nó.

Các trường dữ liệu của Lệnh PUT DATA đóng gói dữ liệu mã hóa BER-TLV mà được giải thích bởi thẻ như bất kỳ sự kết hợp của nguồn tài nguyên (phần tử dữ liệu) được hiểu trong bối cảnh của bản mẫu. Ví dụ 1 minh họa việc xử lý Lệnh PUT DATA khi áp dụng cho Bản mẫu Kiểm soát Bộ đếm (tag 'BF37').

Ví dụ 1: Cập nhật bản mẫu với Lệnh PUT DATA

Hình 8 cho thấy các nội dung của một Bn mẫu Kiểm soát Bộ đếm như nó tồn tại trong thẻ trước khi Lệnh PUT DATA được xử lý.

'BF37'

'0C'

'DF0101F8DF0201E8DF0301E0'

Hình 8 - Kiểm soát Bộ đếm trước lệnh PUT DATA

Hình 8 chỉ ra rằng tài nguyên trong Bảng 29 được đóng gói trong Bản mẫu Kiểm soát Bộ đếm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Kiểm soát Bộ đếm 1

'F8'

Kiểm soát Bộ đếm 2

'E8'

Kiểm soát Bộ đếm 3

'E0'

Các mã hóa của Lệnh PUT DATA nhận được thẻ được cung cấp trong Bảng 30.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị

CLA

'0C'

INS

'DA'

P1/P2

'BF37'

Lc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Data

'8108DF0101E8DF0301F08E04675B0CCA'

Thẻ dịch các trường dữ liệu như sau:

• Kiểm soát Bộ đếm 1 (khóa 'DF01') được cập nhật để trị 'E8';

• Kiểm soát Bộ đếm 3 (khóa 'DF03') là phải được cập nhật để giá trị 'F0'.

Hình 9 cho thấy nội dung của Bản mẫu Kiểm soát Bộ đếm sau khi quy trình xử lý thành công của Lệnh PUT DATA. Việc này nhấn mạnh rằng chỉ có Kiểm soát Bộ đếm 1 và Kiểm soát Bộ đếm 3 được cập nhật.

'BF37'

'0C'

'DF0101E8DF0201E8DF0301F0'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 9 chỉ ra rằng tài nguyên được thể hiện trong Bảng 31 được đóng gói trong Bản mẫu Kiểm soát Bộ đếm.

Bảng 31 - Nội dung Kiểm soát Bộ đếm sau lệnh PUT DATA

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Kiểm soát Bộ đếm 1

'E8'

Kiểm soát Bộ đếm 2

'E8'

Kiểm soát Bộ đếm 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.5.2. Thêm một Tài nguyên vào Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ

Trước khi cá nhân hóa, một khu vực bộ nhớ thẻ được cấp phát và một giá trị mặc định (tức là 'FF ... FF) được thiết lập cho mỗi tài nguyên hồ sơ.

Khi cá nhân hóa cho từng mẫu, bên Phát hành quyết định về các tài nguyên hồ sơ đang được sử dụng để xử lý giao dịch với các cấu hình được xác định cho ứng dụng. Một khi thẻ được phát hành, từng bản mẫu được mã hóa như được mô tả trong Hình 10.

Hình 10 - Mã hóa Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ sau Cá nhân hóa

Hình 10 cho thấy một không gian bộ nhớ có thể được dành để bổ sung tài nguyên có thể được thêm vào một bản mẫu sau khi cá thể hóa thẻ.

Như thế bổ sung có thể được thực hiện sử dụng Lệnh PUT DATA, mà có thể thêm mới tài nguyên cho bản mẫu cũng như cập nhật tài nguyên hiện có mẫu như được mô tả trong Điều 11.4.1.

Ví dụ 2 mô tả Lệnh PUT DATA có thể được sử dụng để cập nhật bn mẫu tài nguyên hiện thời và thêm những cái mới. Bản mẫu Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng (tag 'BF31') được sử dụng cho ví dụ 2.

Ví dụ 2: Cập nhật và bổ sung thêm tài nguyên mới cho một bản mẫu với Lệnh PUT DATA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 11 - Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng trước lệnh PUT DATA

Hình 11 chỉ ra rằng tài nguyên được thể hiện trong Bảng 32 đã được tạo ra tại Cá nhân hóa.

Bảng 32 - Nội dung Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng trước lệnh PUT DATA

Phần t Dữ liệu

Giá trị

Kiểm soát Thanh tổng 1

'EC01'

Kiểm soát Thanh tổng 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các mã hóa của Lệnh PUT DATA được thẻ cung cấp trong Bảng 33.

Bảng 33 - Mã hóa lệnh PUT DATA đã nhận

Giá trị

CLA

'0C'

INS

'DA'

P1/P2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lc

'12'

Data

'810ADF0102EC02DF0302FC028E04675B0CCA'

Thẻ dịch các trường dữ liệu như sau:

• Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng 1 (tag 'DF01') được cập nhật để giá trị 'EC02'.

• Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng 3 (khóa 'DF03') được thêm vào với giá trị 'FC02'.

Hình 12 cho thấy nội dung của bản mẫu Kim soát Hồ sơ Thanh tổng sau khi xử lý thành công của PUT DATA.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 12 chỉ ra rằng tài nguyên được thể hiện trong Bảng 34 đóng gói trong Bản mẫu Kiểm soát Thanh tổng.

Bảng 34 - Nội dung Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng sau lệnh PUT DATA

Phần t Dữ liệu

Giá trị

Kiểm soát Thanh tổng 1

'EC02'

Kiểm soát Thanh tổng 2

'FC02'

Kiểm soát Thanh tổng 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.5.3. Khả năng Xóa một Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ

Khi một thẻ được phát hành, một khu vực bộ nhớ đã được phân bổ cho từng bản mẫu. Khu vực bộ nhớ không thể bị xóa sử dụng Lệnh PUT DATA hoặc bằng bất kỳ lệnh khác được hỗ trợ bi ứng dụng CPA. Như vậy, Lệnh PUT DATA không th được sử dụng để xóa một phần hoặc hoàn toàn bản mẫu mà không gian có trước đây đã được phân bổ.

11.6. Lệnh GET DATA áp dụng cho bản mẫu

Lệnh GET DATA cho phép thu nhận tất cả giá trị chứa trong một bản mẫu tài nguyên hồ sơ. Điều này tức là nó không thể lấy một phần đã đã chọn của một bản mẫu tài nguyên hồ sơ.

CHÚ THÍCH Nếu byte điền đầy có trong vùng nhớ chứa một bản mẫu, các byte điền đầy cũng có thể được trả lại trong hồi đáp Lệnh GET DATA thực hiện trên bản mẫu.

Ví dụ 3 minh họa cách các thẻ hồi đáp với một Lệnh GET DATA. Ví dụ 3 sử dụng một Bản mẫu Kiểm soát Bộ đếm.

Ví dụ 3: Lệnh GET DATA

Nội dung của Bản mẫu Kiểm soát Bộ đếm trước Lệnh GET DATA đã nhận như minh họa trong Bảng 31: Kiểm soát bộ đếm Nội dung sau khi Lệnh PUT DATA.

Các mã hóa của Lệnh GET DATA được thẻ cung cấp trong Bảng 35.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị

CLA

'80'

INS

'CA'

P1/P2

'BF37'

Le

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hồi đáp thẻ cho Lệnh GET DATA được cung cấp trong Hình 13. Nó cho thấy rằng tất cả tài nguyên bản mẫu (tức là Kiểm soát Bộ đếm 1, Kiểm soát Bộ đếm 2, và Kiểm soát Bộ đếm 3) được trả lại cho thiết bị đầu cuối sau khi xử lý thành công Lệnh GET DATA.

Hình 13 - Th hồi đáp lệnh GET DATA

12. Đặc tả kỹ thuật và Quy trình xử lý Tùy chọn bên Phát hành

12.1. Tổng quan

Việc sử dụng tùy chọn hồ sơ và dữ liệu quy định cho phép bên Phát hành để chỉnh hành vi của ứng dụng tương ứng với các yêu cầu giao dịch cụ thể. Điều này giải thích làm thế nào ứng dụng xử lý tùy chọn cá nhân bên Phát hành xác định và cấu hình hành vi thẻ dựa trên tùy chọn này.

12.2. Lựa chọn Hồ sơ

Quy trình Lựa chọn Hồ sơ cho phép ứng dụng để đánh giá đặc điểm giao dịch (chẳng hạn như Kiểu Thiết bị đầu cuối, Mã Tiền Giao dịch, hoặc Lượng tiền) và Hồ sơ do bên Phát hành định nghĩa được sử dụng trong bối cảnh giao dịch cụ thể. Nếu việc lựa chọn hồ sơ sử dụng dữ liệu thẻ hỗ trợ tùy chọn bên triển khai, ứng dụng cũng có thể sử dụng các byte Đa dạng Lựa chọn Hồ sơ để phân biệt giữa nhiều Hồ sơ do bên Phát hành định nghĩa.

Quy trình xử lý bắt đầu bằng nhận Dữ liệu lệnh GET PROCESSING OPTIONS (như yêu cầu trong PDOL thẻ được cung cấp). Giả sử rằng Kiểm soát Hồ sơ được cấu hình để kích hoạt xử lý Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ, ứng dụng sử dụng Dữ liệu lệnh GPO để lặp qua các Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ, xác định bối cảnh giao dịch cụ thể, và xác định các số ID Hồ sơ được sử dụng cho giao dịch này. Xem Điều 5 để biết chi tiết về quy trình Lựa chọn Hồ sơ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 14 - Quy trình Lựa chọn Hồ sơ

12.3. Cấu hình Tài nguyên Hồ sơ

Sử dụng số ID Hồ sơ đã chọn cho giao dịch, ứng dụng lựa chọn một trong các nguồn tài nguyên Kiểm soát Hồ sơ. Mỗi số ID Hồ sơ tương ứng với một đối tượng Kiểm soát Hồ sơ duy nhất. Cho Hồ sơ x (tức là hồ sơ có số ID Hồ sơ mang giá trị x), ứng dụng sử dụng Kiểm soát Hồ sơ x. Kiểm soát Hồ sơ x chứa một số tham chiếu tài liệu đến tài nguyên hồ sơ cụ thể

Hình 15 - Kiểm soát Hồ sơ

Tài nguyên

ng dụng này có chứa một tập tài nguyên có thể được sử dụng để cấu hình hành vi ứng dụng. Những tài nguyên này được tổ chức trong bản mẫu (xem trong Điều 11). ng dụng này có chứa một số kiểu của bộ đếm ứng dụng:

• Thanh tổng (Thanh tổng 1 và Thanh tổng 2);

• Bộ đếm (Bộ đếm 1, Bộ đếm 2, Bộ đếm 3);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Quỹ có sẵn VLP (nếu VLP được thực hiện).

Mỗi một bộ đếm ứng dụng không cần thiết sử dụng cho tất cả giao dịch và khi được sử dụng, chúng có thể không được kiểm soát sử dụng các tham số tương tự. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng ý nghĩa của mỗi bộ đếm ứng dụng là phù hợp cho tất cả hồ sơ, trong đó các hồi đáp được sử dụng, sau Kiểm soát độc lập với hồ sơ áp dụng cho bộ đếm ứng dụng không phụ thuộc vào hồ sơ sử dụng cho giao dịch:

• Kiểm soát Thanh tổng (Kiểm soát Thanh tổng 1 và Kiểm soát Thanh tổng 2);

• Kiểm soát bộ đếm (Kim soát Bộ đếm 1, Kiểm soát Bộ đếm 2, Kiểm soát Bộ đếm 3);

• Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ (Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ 1 và Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ 2).

Những bộ đếm ứng dụng để sử dụng và cách thức sử dụng các bộ đếm có thể phụ thuộc hồ sơ. Danh sách các cách có thể sử dụng bộ đếm ứng dụng khi hồ sơ được chọn quy định trong Kiểm soát Hồ sơ:

• Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho thanh tổng;

• Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho các bộ đếm;

• Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Một Kiểm soát Hồ sơ VLP là một kiểu đặc biệt của Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng. Một số các bit được sử dụng cho một Thanh tổng không áp dụng cho Quỹ có sẵn VLP.

Hơn nữa một số chức năng quy trình xử lý giao dịch tùy chọn cũng có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa cho mỗi cấu hình:

• Log Giao dịch;

• Kiểm tra Bảng Kiểm tra Bổ sung 1;

• Kiểm tra Bảng Kiểm tra Bổ sung 2;

• Kiểm tra Bộ đếm số ngày Ngoại tuyến tối đa;

• Thiết lập lại Bộ đếm số ngày Ngoại tuyến tối đa với một hồi đáp trực tuyến;

• Ghi đè CIAC-Default cho giao dịch tại Kiểu Thiết bị đầu cuối 26;

• Mã hóa Bộ đếm bán phần của IAD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tham số ứng dụng khác có thể được phụ thuộc hồ sơ. Các giá trị các tham số này có thể có khi một hồ sơ được chọn được xác định trong những điều sau đây bảng:

• Mục nhập AIP/AFL (được sử dụng để cấu hình các hồi đáp GPO);

• Mục nhập CIAC (mỗi một ba CIAC: CIAC-Decline, CIAC-Online, và CIAC-Default);

• Kiểm soát Hồ sơ MTA (Lượng tiền giao dịch tối đa).

Vì vậy, khi xác định một hồ sơ, bên Phát hành phải quyết định:

• cho mỗi bộ đếm ứng dụng (ví dụ, 2 thanh tổng, 3 bộ đếm, 2 thanh tổng chu kỳ, và thanh tổng VLP nếu VLP là thực hiện) mà Kiểm soát Hồ sơ sử dụng;

• các quy trình xử lý giao dịch tùy chọn được phép;

• các giá trị sử dụng cho các tham số thanh tổng định cho hồ sơ.

Bên Phát hành phải xác định một Kiểm soát Hồ sơ x kết hợp với Hồ sơ x (tức là Hồ sơ có số ID Hồ sơ x) xác định mục nhập hồ sơ cụ thể để sử dụng từ mỗi kiểm soát hồ sơ ứng dụng khi xử lý một giao dịch sử dụng Hồ sơ x.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 16 - Kiểm soát hồ sơ cụ thể

Các thông tin sau đây được thu thập trong Kiểm soát Hồ sơ x:

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành nhận dạng Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành (bản mẫu tag 'BF3B') có chứa quy trình xử lý giao dịch tùy chọn đã kích hoạt cho giao dịch;

• Số ID AIP/AFL nhận dạng Mục nhập AIP/AFL (bản mẫu tag 'BF41') chứa các giá trị AIP và AFL để sử dụng trong hồi đáp GET PROCESSING OPTIONS;

• Số ID CIAC nhận dạng Mục nhập CIAC (bản mẫu tag 'BF34') chứa giá trị CIAC để sử dụng trong Quy trình xử lý lệnh GENERATE AC;

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng 1 xác định mục trong Kim soát Hồ sơ Thanh tổng (bản mẫu tag 'BF31') để áp dụng cho Thanh tổng 1 cho Hồ sơ- 'F' tức là Thanh tổng 1 không kích hoạt cho Hồ sơ;

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng 2 xác định mục trong Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng (bản mẫu tag 'BF31') để áp dụng cho Thanh tng 2 cho Hồ sơ- 'F' tức là Thanh tổng 2 không kích hoạt cho Hồ sơ;

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm 1 xác định các mục trong Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm (bản mẫu tag 'BF36') để áp dụng cho Bộ đếm 1 hồ sơ- 'F' tức là Bộ đếm 1 không kích hoạt cho hồ sơ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm 3 xác định các mục trong Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm (bản mẫu tag 'BF36') để áp dụng cho Bộ đếm 3 cho hồ sơ- 'F' tức là Bộ đếm 3 không kích hoạt cho Hồ sơ;

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ 1 mà xác định các mục trong Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng (bản mẫu tag 'BF39') để áp dụng cho Thanh tổng Chu kỳ 1 cho Hồ sơ- 'F' tức là Thanh tổng Chu kỳ 1 không kích hoạt cho hồ sơ;

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ 2 mà xác định các mục trong Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng (bản mẫu tag 'BF39') để áp dụng cho Thanh tổng Chu kỳ 2 cho Hồ sơ- 'F' tức là Thanh tổng Chu kỳ 2 không kích hoạt cho Hồ sơ;

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ MTA nhận dạng Kiểm soát Hồ sơ MTA (bản mẫu tag 'BF3D') chứa các tham số để sử dụng trong quá trình kiểm tra MTA - 'F' tức là việc kiểm tra MTA không kích hoạt cho hồ sơ;

• Số ID Kiểm soát Hồ sơ VLP nhận dạng Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng (mẫu tag 'BF31') để áp dụng cho Quỹ có sẵn VLP cho hồ sơ- 'F' tức là Quỹ có sẵn VLP không kích hoạt cho hồ sơ;

Nhiều hồ sơ có thể sử dụng tài nguyên hồ sơ cụ thể như vậy.

12.4. Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành cho hồ sơ cụ thể

Kiểm soát Hồ sơ x đã chọn cho giao dịch có chứa số ID Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành mà là tham chiếu đến một Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành cụ thể được s dụng cho giao dịch.

Nếu Số ID Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành có giá trị y, thì Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành y được sử dụng cho giao dịch. Quá trình này được minh họa trong Hình 17.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Log Giao dịch;

• Kiểm tra Bảng Kim tra Bổ sung 1;

• Kiểm tra Bảng Kiểm tra Bổ sung 2;

• Bộ đếm Số ngày Ngoại tuyến tối đa;

• Thiết lập lại Bộ đếm Số ngày Ngoại tuyến tối đa với một hồi đáp trực tuyến;

• Ghi đè CIAC-Default cho giao dịch tại Kiểu Thiết bị đầu cuối 26;

• Phần Bộ đếm mã hóa của Dữ liệu ng dụng bên Phát hành (IAD);

Những chỉ báo cấu hình một phần của hành vi ứng dụng của quy trình xử lý một giao dịch trong một hồ sơ cụ thể.

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành cũng bao gồm số lượng hạng mục cấu hình do bên Phát hành quy định mà có thể khác nhau từ hồ sơ vào hồ sơ. Bao gồm các:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Chiều dài của Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai;

• Định danh Lõi Chung (CCI), xác định thuật toán phân phối khóa;

• và Chỉ mục Khóa Phân phối (DKI);

Hình 17 - Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành

12.5. AIP và AFL cho hồ sơ cụ thể

Tùy thuộc vào bối cảnh giao dịch, bên Phát hành có thể muốn trả về AIP và bản ghi AFL khác nhau để hồi đáp với lệnh GET PROCESSING OPTIONS. Việc này cho phép bên Phát hành xác định hồ sơ xác thực ngoại tuyến và/hoặc dữ liệu ứng dụng khác nhau, đặc biệt phù hợp với bối cảnh giao dịch hiện thời. Kiểm soát Hồ sơ x đã chọn cho giao dịch có chứa số ID AIP/AFL là một tham chiếu đến một Mục nhập AIP/AFL để sử dụng cho giao dịch. Nếu số ID AIP/AFL có giá trị y, thì Mục nhập AIP/AFL y được sử dụng cho giao dịch.

Mục nhập AIP/AFL y chứa AIP, AFL Length, và AFL được trả về trong hồi đáp GET PROCESSING OPTIONS. Quá trình này được minh họa trong Hình 18.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.6. CIAC cho Hồ sơ cụ thể

Theo cùng một cách thức, bên Phát hành có thể chọn chnh hành vi của ứng dụng trong một bối cảnh giao dịch nhất định, sử dụng một tập tùy chỉnh của CIAC (Mã Hành động bên Phát hành Thẻ) trong quy trình quản lý rủi ro thẻ tiếp theo. Hồ sơ Kiểm x đã chọn cho giao dịch có chứa số ID CIAC là một tham chiếu đến một Mục nhập CIAC cụ thể. Nếu số ID CIAC có giá trị 'y', thì Mục nhập CIAC 'y' được sử dụng cho giao dịch. Mục nhập CIAC 'y' có chứa một bộ ba CIAC (CIAC-Decline, CIAC-Online, và CIAC-Default) đặc biệt thích hợp với bối cnh giao dịch đó được sử dụng trong quản lý rủi ro thẻ tiếp theo. Quá trình này là minh họa trong Hình 19.

Hình 19 - Mục nhập CIAC

12.7. Cấu hình Kiểm tra MTA cho hồ sơ cụ thể

Sử dụng kiểm soát hồ sơ cụ thể, nó cũng có thể cấu hình tham số nhất định của quá trình xác minh Lượng tiền giao dịch tối đa (MTA). Đặc biệt, nó có thể cấu hình số lượng giao dịch tối đa được phép, các kiu tiền tệ khác nhau mà sẽ phải chịu kiểm tra MTA, hay thậm chí vô hiệu hóa Kiểm tra MTA, trong một bối cảnh giao dịch cụ thể.

Như đã đề cập trước đó trong Điều 12.2, cơ chế Lựa chọn Hồ sơ cho phép ứng dụng xác định một Kiểm soát Hồ sơ cụ thể x được sử dụng trong một bối cảnh giao dịch cho trước. Kiểm soát Hồ sơ x chứa ID Kiểm soát Hồ sơ MTA tham chiếu tới một Kiểm soát Hồ sơ MTA cụ thể (Kiểm soát Hồ sơ MTA x) được sử dụng trong việc tùy biến hành vi MTA. Nếu ID Kiểm soát Hồ sơ MTA có giá trị 'F', thì Kiểm tra MTA không được thực hiện cho hồ sơ. MTA hồ sơ Kiểm x chứa Mã Tiền tệ MTA, một số ID Mục nhập Hạn mức và số ID Bng Quy đổi Tiền tệ. Nếu số ID Hạn mức có giá trị 'y', thì Mục nhập Hạn mức y cung cấp số lượng tối đa cho phép đối với giao dịch này. Nếu ngoại tệ Bảng quy đổi ID chứa giá trị 'z', thì Bảng Quy đổi Tiền tệ 'z' được sử dụng trong giao dịch này. Nếu Số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ trong Kiểm soát Hồ sơ MTA có giá trị 'F', thì quy đổi tiền tệ không được thực hiện cho Hồ sơ. Bảng Quy đổi Tiền tệ 'z' có tỷ lệ quy đổi và số mũ cho tất cả các loại tiền đó sẽ phải chịu Kiểm tra MTA tại bối cảnh giao dịch, cũng như các Mã Tiền Đích được sử dụng với Hạn mức MTA 'y'.

Quá trình sử dụng để xác định tùy chọn MTA do bên Phát hành chỉ định, hồ sơ cụ thể minh họa trong Hình 20.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.8. Cấu hình Bộ đếm Ngoại tuyến cho Hồ sơ cụ thể

Kiểm soát hồ sơ cụ thể được sử dụng đ cấu hình hành vi bộ đếm ngoại tuyến, tương ứng với một bối cảnh giao dịch cụ thể. Lựa chọn tùy chọn bộ đếm theo hoàn cảnh cụ thể được thực hiện theo cách sau:

Như đã đề cập trước đó trong Điều 12.2, cơ chế Lựa chọn Hồ sơ cho phép ứng dụng để xác định một Kiểm soát Hồ sơ cụ thể x tương ứng với một đưa ra bối cảnh giao dịch. Kiểm soát Hồ sơ x chứa tham chiếu cho ba bộ đếm ngoại tuyến: Số ID Kim soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm 1, số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm 2 và số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm 3.

Nếu số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm 1 có giá trị 'x', số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm 2 có giá trị 'y', và số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm 3 có giá trị 'z', thì Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm 'x', 'y', và 'z' được sử dụng để cấu hình các hành vi tương ứng của ba bộ đếm ngoại tuyến. Nếu số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho bất kỳ Bộ đếm n có giá trị 'F', thì bộ đếm n không kích hoạt cho hồ sơ (tức là Kiểm tra Bộ đếm n vượt quá giá trị dưới và Kiểm tra Bộ đếm n vượt quá Hạn mức Trên không được thực hiện, Bộ đếm n không tăng hay thiết lập lại, và giá trị Bộ đếm n không được gửi trực tuyến trong dữ liệu ng dụng bên Phát hành).

Từng Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm chứa tùy chọn cấu hình hồ sơ cụ thể ('Cho phép đếm', 'Thiết lập lại bộ đếm với hồi đáp trực tuyến', 'Hồi đáp trong IAD'), cũng như ta thấy được hạn mức thiết lập là sử dụng ('Hạn mức Thiết lập 0' hoặc 'Hạn mức Thiết lập 1') khi thực hiện quản lý rủi ro thẻ. Hai Tập Hạn mức tiềm tàng, cũng như giá trị hiện thời của Bộ đếm x được quy định trong Đối tượng Dữ liệu Bộ đếm x liên quan đến Bộ đếm x.

Tùy chọn cấu hình bộ đếm bổ sung được quy định trong đối tượng dữ liệu 'Kiểm soát Bộ đếm x'. Những tùy chọn cấu hình cuối cùng ('Bao gồm Giao dịch ARQC trong CRM’, 'Bao gồm Từ chối Ngoại tuyến', 'Bao gồm chấp nhận Ngoại tuyến', 'Bao gồm chỉ khi không-lũy', 'Bao gồm ch quốc tế') không có hồ sơ cụ thể, nhưng sẽ áp dụng cho tất cả các kiểu giao dịch.

Quy trình sử dụng xác định các hành vi bên Phát hành chỉ định và hồ sơ cụ th áp dụng trong một bối cảnh giao dịch nhất định được minh họa trong Hình 21.

Hình 21 - Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm n - Ví dụ (n=3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong cùng một phương thức, kiểm soát hồ sơ cụ thể được sử dụng để tùy chnh nhất định các khía cạnh của hành vi thanh tổng, tùy thuộc vào bối cảnh giao dịch cụ thể. Việc này được thực hiện theo cách sau:

Như đã đề cập trước đó trong Điều 12.2, cơ chế Lựa chọn Hồ sơ cho phép ứng dụng để xác định một Kiểm soát Hồ sơ cụ thể x tương ứng với bối cảnh giao dịch cho trước. Kiểm soát Hồ sơ x chứa các tham chiếu cho hai thanh tổng: số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng 1, và số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng 2.

Nếu số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng 1 có giá trị 'x' và số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng 2 có giá trị 'y', thì Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng 'x' và 'y' được sử dụng để cấu hình tương ứng hành vi của hai thanh tổng.

Nếu số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng n bất kỳ có giá trị 'F', thì thanh tổng n không kích hoạt cho hồ sơ (tức là Kiểm tra Thanh tổng n vượt quá Hạn mức Dưới và Kiểm tra Thanh tổng n vượt quá Hạn mức Trên không được thực hiện, Thanh tổng n không tăng hay thiết lập lại, và giá trị và sự cân bằng của Thanh tổng n không được gửi trực tuyến trong các Dữ liệu ng dụng bên Phát hành).

Từng Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng có chứa tùy chọn cấu hình sau: 'Cho phép Tích lũy', 'Thiết lập lại Thanh tổng với hồi đáp trực tuyến', 'Gửi cân bằng Thanh tng trong yêu cầu chuẩn chi cũng như 'số ID Tập Hạn mức' và 'Số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ'.

Nếu trường số ID Tập Hạn mức có giá trị '0', thì Tập Hạn mức '0' được sử dụng. Ngược lại, nếu số ID Tập Hạn mức chứa giá trị "1", thì Tập Hạn mức '1' được sử dụng trong giao dịch này. Số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ của các bảng quy đi tiền tệ nên được sử dụng khi thực hiện quản lý rủi ro thẻ. Nếu số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ chứa giá trị 'x', thì Bảng Quy đổi Tiền tệ 'x' được sử dụng.

Nếu số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ trong Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng có giá trị 'F', thì quy đổi tiền tệ không được thực hiện cho Thanh tổng liên quan trong Hồ sơ. Bảng quy đổi tiền tệ bao gồm một Mã Tiền Đích và số lượng tham số quy đổi tiền tệ, mỗi tham số cung cấp một Mã Tiền Nguồn, nhân tố Quy đổi Tiền tệ, và Số mũ Quy đổi Tiền tệ được sử dụng cho quy đổi một loại tiền cụ thể (chấp nhận được).

Do bên Phát hành quy định bổ sung nhưng Tùy chọn Thanh tổng độc lập với hồ sơ quy định trong Kiểm soát Thanh tổng x (Mã Tiền Thanh tổng, 'Bao gồm Giao dịch ARQC trong kiểm tra CRM', và 'Bao gồm chấp nhận ngoại tuyến').

Dữ liệu Thanh tổng x mà còn có cấu hình độc lập, được sử dụng để chứa các giá trị tích lũy thực tế của Thanh tng x, cũng như hai Tập Hạn mức (Tập Hạn mức '0' và Tập Hạn mức '1'), trong đó có thể được quy định sử dụng cơ chế lựa chọn hồ sơ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 22 - Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng n - Ví dụ (n = 2)

12.9.1. Cấu hình Quỹ có sẵn VLP cho hồ sơ cụ thể

Kiểm soát Hồ sơ VLP là một kiểu đặc biệt của Kim soát Hồ sơ Thanh tổng được sử dụng trong ứng dụng hỗ trợ tùy chọn bên triển khai VLP. Nếu ứng dụng hỗ trợ VLP, thì Kiểm soát Hồ sơ x chứa một số ID Kiểm soát Hồ sơ VLP là tham chiếu tới Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng được sử dụng như là Kiểm soát Hồ sơ VLP đã cấu hình Hành vi hồ sơ quy định cho Quỹ có sẵn VLP. Nếu số ID Kiểm soát Hồ sơ VLP trong Kiểm soát Hồ sơ có giá trị 'F', thì Quỹ có sẵn VLP không kích hoạt, không được thiết lập lại, và không được gửi trực tuyến trong Dữ liệu ng dụng bên Phát hành. Nếu tùy chọn bên triển khai VLP không được hỗ trợ trong ứng dụng, thì trường số ID Kiểm soát Hồ sơ VLP của Kiểm soát Hồ sơ x là RFU.

12.10. Cấu hình Thanh tổng Chu kỳ cho hồ sơ cụ thể

Một số tham số và lựa chọn hành vi cho hai Thanh tổng Chu kỳ thực hiện trong ứng dụng cũng có thể được chỉ định dùng hồ sơ cụ thể kim soát. Điều này được thực hiện theo cách sau:

Như đã đề cập trước đó trong Điều 12.2, cơ chế Lựa chọn Hồ sơ cho phép ứng dụng để xác định một Kiểm soát Hồ sơ cụ thể x tương ứng với bối cảnh giao dịch cho trước. Hồ sơ này kim soát chứa các tham chiếu cho hai Thanh tổng Chu kỳ: số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ 1, và số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ 2.

Nếu số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ 1 chứa giá trị 'x', và số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ 2 chứa giá trị 'y', thì Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng 'x' và 'y' được sử dụng để cấu hình hành vi tương ứng của hai Thanh tổng Chu kỳ. Nếu số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ n bất kỳ có giá trị 'F' thì Thanh tổng Chu kỳ n không kích hoạt cho hồ sơ (tức là Kiểm tra Thanh tổng Chu kỳ n vượt quá Hạn mức Dưới và Kiểm tra Thanh tổng Chu kỳ n vượt quá Hạn mức Trên không được thực hiện, và Thanh tổng Chu kỳ n không tăng hay thiết lập lại).

Mỗi Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ chứa một tham chiếu đến một số ID Mục nhập Hạn mức, và Số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ. Nếu số ID Mục nhập Hạn mức chứa giá trị 'w', thì Mục nhập Hạn mức 'w' được sử dụng như là hạn mức cho Thanh tổng Chu kỳ trong câu hỏi. Nếu số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ chứa giá trị 'z' thì Bảng Quy đổi Tiền tệ 'z' được sử dụng để tích lũy lượng tiền giao dịch theo các loại tiền khác so với Thanh tổng Chu kỳ. Nếu số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ trong Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ có giá trị 'F', thì quy đổi tiền tệ không được thực hiện cho các Thanh tổng Chu kỳ trong Hồ sơ. Mỗi Bảng quy đổi tiền tệ bao gồm một Mã Tiền Đích và số lượng các tham số quy đổi tiền tệ. Mỗi tham số chứa một Mã Tiền Nguồn, nhân tố Quy đổi Tiền tệ, và Số mũ Quy đổi Tiền tệ được sử dụng trong việc quy đổi ngoại tệ cụ thể (loại tiền nguồn) thành loại tiền đích được sử dụng bởi Thanh tổng chu kỳ. Bảng Quy đổi tiền tệ chỉ có thể được sử dụng nếu Mã Tiền Đích cho Bảng Quy đổi tiền tệ phù hợp với Mã Tiền Thanh tổng cho Thanh tổng Chu kỳ. Mã Tiền Thanh tổng được quy định trong Đối tượng Kiểm soát Hồ sơ Thanh tng Chu kỳ x độc lập, trong đó cũng quy định Kiểu Chu kỳ của Thanh tổng Chu kỳ (theo Ngày, theo Tuần, hoặc theo Tháng), những ngày đầu tiên của chu kỳ theo Tuần, và cũng bao gồm một lá cờ chỉ ra giao dịch là được chấp nhận trực tuyến cũng được tích lũy. Giá trị tích lũy cũng như Ngày tháng Tham chiếu và Ngày được sử dụng bởi các Thanh tổng Chu kỳ chứa trong một đối tượng dữ liệu bổ sung độc lập với hồ sơ được gọi là Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x.

Các thủ tục được sử dụng để xác định tùy chọn hồ sơ cụ thể và do bên Phát hành chỉ định cho hai Thanh tổng Chu kỳ được minh họa trong Hình 23.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 23: Kim soát Thanh tổng chu kỳ

12.11. Hồ sơ bên Phát hành đã định nghĩa trước

Có ba Hồ sơ bên Phát hành được xác định trước, mà số ID Hồ sơ cụ thể dành riêng như sau:

• Hồ sơ Mặc định                            Số ID Hồ sơ '01';

• Hồ sơ Xác thực bằng Token          Số ID Hồ sơ '7E';

• Hồ sơ VLP                                   Số ID Hồ sơ '7D';

12.11.1. Hồ sơ Mặc định

Hồ sơ Mặc định (số ID Hồ sơ '01') được sử dụng khi cơ chế Lựa chọn Hồ sơ chưa được kích hoạt (tức là bit 'Kích hoạt Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ' trong Kiểm soát ng dụng có giá trị 0b). Kiểm soát Hồ sơ đối với đối tượng Kiểm soát Hồ sơ Mặc định (Số ID Kiểm soát Hồ sơ '01') ít nhất có chứa một số ID Kim soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành hp lệ, một số ID AIP / AFL hợp lệ và số ID CIAC hợp lệ. Tất cả tài nguyên khác trường số ID có th được khởi tạo với một ID hợp lệ hoặc với một 'F' nếu tài nguyên không được sử dụng trong hồ sơ này (tùy chọn bên Phát hành).

12.11.2. Hồ sơ Xác thực bằng Token

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.11.3. Hồ VLP

Thực hiện hồ sơ VLP (số ID Hồ sơ '7D') là tùy chọn, và chỉ có thể được sử dụng khi nhà cung cấp ứng dụng đã chọn để thực hiện chức năng tùy chọn VLP. Mục đích của VLP là phải có một giao dịch ngoại tuyến nhanh chóng cho giá trị giao dịch rất thấp. Nếu ứng dụng hỗ trợ VLP, và giao dịch hồi đáp tất cả các lưu lượng cho một giao dịch VLP (trong đó bao gồm thiết bị đầu cuối mà yêu cầu xử lý VLP cho giao dịch - xem Điều 6.5.3 của TCVN 11198-3), thì hồ sơ VLP được sử dụng. Nếu không, ứng dụng chọn Hồ sơ Mặc định (nếu lựa chọn hồ sơ không được kích hoạt bi bên Phát hành) hoặc xử lý Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ để chọn cấu hình.

Các đối tượng Kiểm soát Hồ sơ cho Hồ sơ VLP (Số ID Kiểm soát Hồ sơ '7D') ít nhất chứa số ID Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành hợp lệ, số ID AIP/AFL hợp lệ, và số ID Kiểm soát Hồ sơ VLP hợp lệ. Tất cả các trường ID tài nguyên khác có th là bắt đầu với một 'F' nếu tài nguyên không được sử dụng trong hồ sơ này, hoặc với một ID hợp lệ nếu mục đích là để kết hợp VLP và các chức năng khác (tùy chọn bên Phát hành).

Đối với giao dịch được xử lý sử dụng Hồ sơ VLP, Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành ch được sử dụng để xác định Chiều dài dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu, và để xác định xem có nên ghi log giao dịch và mã hóa bộ đếm trong Dữ liệu ứng dụng bên Phát hành.

Giao dịch được xử lý sử dụng Hồ sơ VLP bỏ qua Quy trình xử lý Quản lý Rủi ro Thẻ. Nếu thiết bị đầu cuối yêu cầu chấp nhận, thì thẻ chấp nhận giao dịch tại GENERATE AC lần đầu. Nếu thiết bị đầu cuối yêu cầu từ chối, thì th từ chối giao dịch tại GENERATE AC lần đầu. CIAC không được sử dụng cho xử lý giao dịch trong Hồ sơ VLP, vì vậy số ID CIAC được thiết lập là 'F'.

Kiểm tra MTA không được thực hiện cho giao dịch được xử lý bằng Hồ sơ VLP (Hạn mức Giao dịch Đơn VLP tùy chọn, kiểm tra tại thời điểm Lựa chọn Hồ sơ, được sử dụng thay thế), vì vậy số ID Kiểm soát Hồ sơ MTA được thiết lập là 'F'.

Đối với giao dịch được xử lý bằng Hồ sơ VLP, Bộ đếm x không tăng lên hay thiết lập lại, và không có Bộ đếm x quản lý rủi ro thẻ được thực hiện. Đối với giao dịch VLP, Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm x ch được sử dụng để xác định giá trị Bộ đếm x trong Dữ liệu ng dụng bên Phát hành. Nếu bên Phát hành lựa chọn không gửi giá trị của Bộ đếm x trong Dữ liệu ng dụng bên Phát hành, thì số ID Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm cho Bộ đếm x là 'F'.

Đối với giao dịch được xử lý bằng Hồ sơ VLP, Thanh tổng x không tăng lên hay thiết lập lại, và không có Thanh tổng x quản lý rủi ro thẻ thực hiện. Đối với giao dịch VLP, Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho Thanh tổng x chỉ được sử dụng để xác định giá trị hoặc số dư thanh tổng x trong Dữ liệu ng dụng bên Phát hành. Nếu bên Phát hành lựa chọn không gửi giá trị hoặc số dư của Thanh tổng x trong Dữ liệu ứng dụng bên Phát hành, thì số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cho thanh tổng x là 'F'.

12.12. Ví dụ - Hồ sơ tương thích CCD đơn giản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• một Kiểm soát Hồ sơ - có chứa định danh xác định những tài nguyên ứng dụng được sử dụng khi xử lý một giao dịch trong hồ sơ;

• một Mục nhập AIP/AFL - chứa AIP (xác định khả năng của ứng dụng hỗ tr các chức năng cụ th trong ứng dụng), AFL Lenght, và AFL (ch ra tập tin và hồ sơ có chứa dữ liệu thẻ được đọc bởi thiết bị đầu cuối). Mục nhập AIP/AFL khác nhau cho cấu hình khác nhau cho phép bên Phát hành xác định dữ liệu EMV bản ghi khác nhau (chẳng hạn như danh sách CDOL và CVM) cho các cấu hình khác nhau;

• một Mục nhập CIAC - chứa chỉ số xác định tình huống khi bên Phát hành thẻ muốn từ chối một giao dịch ngoại tuyến, gửi giao dịch trực tuyến, hoặc từ chối giao dịch mà không thực hiện trực tuyến (xem phần 21.3.7 cho Yêu cầu CIAC cho một Hồ sơ tương thích CCD);

• một Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành - chứa tùy chọn hồ sơ cụ thể để ghi log giao dịch, khi bộ đếm mã hóa gửi đến bên Phát hành, và chiều dài dự kiến cho các dữ liệu lệnh GENERATE AC lần đầu và lần hai (kết hợp với CDOL1 và CDOL2);

• Kiểm soát Thanh tổng và Bộ đếm;

Để minh họa cho cấu hình bộ đếm và thanh tổng, ví dụ này cho thấy cách thức cấu hình hỗ trợ của Hồ sơ tương thích CCD đơn giản (Hồ sơ '01'), với hành vi thanh tổng và bộ đếm kích hoạt cho hồ sơ:

• một Thanh tổng (tích lũy giao dịch được chấp nhận ngoại tuyến, bao gồm cả quy đổi tiền tệ), trong đó sử dụng Kiểm soát thanh tổng sau:

▪ một Kiểm soát Thanh tổng cụ thể, Kiểm soát Thanh tổng 1;

▪ một Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng cụ thể, Kim soát Hồ sơ Thanh tổng 1 ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

▪ một Bảng Quy đổi Tiền tệ, Bảng Quy đổi Tiền tệ 1;

• một bộ đếm (đếm giao dịch được chấp nhận ngoại tuyến mà không được tích lũy), trong đó sử dụng Kiểm soát bộ đếm sau đây:

▪ một kiểm soát bộ đếm cụ thể, kiểm soát bộ đếm 1;

▪ một kim soát bộ đếm và hồ sơ cụ thể, Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm 1;

▪ một dữ liệu bộ đếm cụ thể để xác định các hạn mức, Dữ liệu Bộ đếm 1;

• bộ đếm thứ hai (đếm giao dịch quốc tế ngoại tuyến đã được chấp nhận), trong đó sử dụng Kiểm soát bộ đếm sau đây:

▪ một kiểm soát bộ đếm cụ thể, kiểm soát bộ đếm 2;

▪ một kiểm soát bộ đếm và hồ sơ cụ thể, Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm 2;

▪ một dữ liệu bộ đếm cụ thể để xác định các hạn mức, Dữ liệu Bộ đếm 2;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Thanh tng Chu kỳ;

• Lượng tiền giao dịch tối đa;

• Số Ngày Ngoại tuyến;

• Bảng Kiểm tra Bổ sung;

• Quỹ có sẵn VLP;

12.12.1. Mã hóa Phần tử Dữ liệu có liên quan hồ sơ

Kiểm soát Hồ sơ

Hồ sơ '01' được kiểm soát bi Kim soát Hồ sơ 1 = '11 11 F1 2F FF FF 00 00'

• Kiểm soát Hồ sơ 1 kích hoạt như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

▪ Mục nhập AIP/AFL 1;

▪ Mục nhập CIAC 1;

▪ Thanh tổng 1 sử dụng Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng 1;

▪ Bộ đếm 1 sử dụng Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm 1;

▪ Bộ đếm 2 (quốc tế) sử dụng Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm 2;

• Kiểm soát Hồ sơ 1 cũng chỉ ra rằng sau đây không được kích hoạt:

▪ Thanh tng 2;

▪ Bộ đếm 3;

▪ Thanh tổng Chu kỳ 1 và 2;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

▪ Quỹ có sẵn VLP.

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành

Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành 1 = '00 21 1F A5 01 00 00 '

Điều này chỉ ra rằng:

• Kiểm tra số Ngày Ngoại tuyến không được kích hoạt;

• Kiểm tra Bảng Kiểm tra Bổ sung không được kích hoạt;

• không có giao dịch được ghi log;

• byte 9-16 của Dữ liệu ng dụng bên Phát hành không mã hóa;

• CIAC-Default không ghi đè ở kiểu thiết bị đầu cuối 26;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Dữ liệu lệnh GENERATE AC lần hai dài 31 byte (bao gồm Lượng tiền, Đã Chuẩn chi);

• Định danh Lõi Chung là 'A5' (tức là hồ sơ '01' là tương thích CCD);

• Chỉ mục Khóa Phân phối là '01';

Thanh tổng 1 (giao dịch bằng Euro hay quy đổi sang Euro)

Thanh tổng 1 tích lũy giao dịch bằng Euro, và bao gồm giao dịch tiến hành bằng Euro, và giao dịch được tiến hành bằng Bảng Anh (được quy đổi sang Euro để tích lũy).

Thanh tổng 1 được kiểm soát bi:

• Kiểm soát Thanh tổng 1 = '09 78 C0':

▪ đồng nội tệ là Euro ('0978');

▪ Giao dịch ARQC được bao gồm trong kiểm tra CRM;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• và Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng 1 = 'E0 01':

• cho phép tích lũy;

▪ Thanh tổng được thiết lập lại với một hồi đáp trực tuyến;

▪ giá trị thanh tổng được gửi trực tuyến trong IAD;

▪ Thiết lập Hạn mức là 0;

▪ Bảng Quy đổi Tiền tệ 1 được sử dụng;

• và Dữ liệu Thanh tổng 1 = '00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 01 00 00':

▪ Giá trị ban đầu của thanh tổng là không;

▪ Hạn mức Dưới 0 cho thanh tổng là 20 Euro;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Bảng Quy đổi Tiền tệ 1 = '0978 0826 0146 82'

▪ Mã Tiền Đích là Euro ('0978');

▪ Bảng Anh được quy đổi theo tỷ lệ 1 GBP = 1.46 Euro;

▪ Mã Tiền Nguồn '0826';

▪ Tỷ lệ '0146';

▪ Số mũ '82;

Bộ đếm 1 (Giao dịch được chấp thuận, không được tích lũy)

Bộ đếm 1 đếm tất cả giao dịch đã được chấp nhận mà không tích lũy trong Thanh tổng 1.

Bộ đếm 1 được kiểm soát bi:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

▪ ARQC được bao gồm trong kiểm tra CRM;

▪ Không đếm lần từ chối;

▪ Có đếm lần chấp nhận;

• nếu giao dịch không được tích lũy;

• Và Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm 1 = '0E':

Thiết lập Hạn mức là 0;

▪ cho phép đếm trong Hồ sơ;

▪ bộ đếm được thiết lập lại với một hồi đáp trực tuyến;

▪ bộ đếm được gửi trực tuyến trong IAD;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

▪ Giá trị ban đầu của bộ đếm là không;

▪ Hạn mức Dưới 0 cho bộ đếm là 3;

▪ Hạn mức Trên 0 cho bộ đếm là 6;

Bộ đếm 2 (giao dịch quốc tế được chấp thuận)

Bộ đếm 2 được kiểm soát bi:

• Kiểm soát Bộ đếm 2 = 'A8':

▪ ARQC được bao gồm trong kiểm tra CRM;

▪ Không đếm lần từ chối;

▪ Có đếm lần chấp nhận;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Và Kiểm soát Hồ sơ Bộ đếm 2 = '0 C':

▪ Thiết lập Hạn mức là 0;

▪ cho phép đếm trong Hồ sơ;

▪ bộ đếm được thiết lập lại với một hồi đáp trực tuyến;

▪ bộ đếm không được gửi trực tuyến trong IAD;

• và Dữ liệu Bộ đếm 2 = '00 02 05

▪ Giá trị ban đầu của bộ đếm là không;

▪ Hạn mức Dưới 0 cho bộ đếm là 2;

▪ Hạn mức Trên 0 cho bộ đếm là 5;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1. Tổng quan

Điều này mô tả hành vi và quản lý cho các Thanh tổng Chu kỳ trong ứng dụng CPA. Tối thiểu có hai Thanh tng Chu kỳ được triển khai trong ứng dụng CPA. Sử dụng Thanh tổng Chu kỳ là tùy chọn cho bên phát hành. Việc kích hoạt Thanh tổng Chu kỳ cho một hồ sơ cho trước (Hồ sơ x) được hoàn thành bằng cách thiết lập một hoặc cả hai trường số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ 1 và số ID Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng 2 trong Kiểm soát Hồ sơ x thành giá trị khác 'F' (số ID không hợp lệ).

CHÚ THÍCH Việc triển khai các Thanh tổng Chu kỳ bổ sung là một tùy chọn triển khai. Nếu Thanh tổng Chu kỳ bổ sung được thêm vào, phần tử dữ liệu Kiểm soát Hồ sơ x là m rộng hơn chiều dài 8 byte cho việc triển khai. Việc kích hoạt cho từng Thanh tổng Bổ sung là được kiểm soát bi một trong các nibble trong phần m rộng (ngoài 8 byte khởi đầu) của Kiểm soát Hồ sơ x.

13.2. Thanh tổng Chu kỳ

Thanh tổng Chu kỳ là một phần tử dữ liệu tích lũy số tiền giao dịch được chấp thuận trong một khoảng thời gian nhất định (chu kỳ). Thanh tổng Chu kỳ có thể được cấu hình cho một chu kỳ theo Ngày, theo Tuần, hoặc theo Tháng. Mỗi Thanh tổng Chu kỳ gồm ba phần tử dữ liệu, như minh họa trong Hình 24:

• Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x;

• Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x;

• Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ x cho Thanh tổng Chu kỳ x;

13.2.1. Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 36 - Dữ liệu Thanh tng Chu kỳ x

Dữ liệu

Mô tả

Giá trị Thanh tng Chu kỳ x

Chứa tổng số tiền giao dịch đã được tích lũy trong suốt chu k hiện thời. Không thể được sửa đổi bởi cơ chế thiết lập lại bộ đếm liên kết với CSU ở thông điệp hồi đáp được chuẩn chi

Thanh tổng Chu kỳ Ngày tháng tham chiếu

Được sử dụng cho Kiểu Chu kỳ theo Ngày hoặc theo Tháng.

Chứa Ngày tháng Giao dịch của giao dịch cuối cùng đã thiết lập lại Thanh tổng Chu kỳ.

Tự động cập nhật khi ứng dụng CPA nhận Ngày tháng Giao dịch mà là chậm nhất là ngày cuối cùng của chu kỳ hiện thời (tức là ngày hoặc tháng khác nhau, tùy thuộc vào Kiểu Chu kỳ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Được sử dụng khi Thanh tổng Chu kỳ được cấu hình cho Kiểu Chu kỳ Tun.

Chứa số ngày trôi qua giữa Ngày Tham chiếu (ngày 0) và ngày đầu tiên của khoảng chu kỳ tuần hiện thời.

Xem Điều 9 về thông tin thêm về ngày 0, và quản lý Ngày tháng Giao dịch như số đếm ngày. Cập nhật tự động khi ứng dụng CPA nhận một Ngày tháng Giao dịch không chứa trong chu kỳ tuần hiện thời.

CHÚ THÍCH: Xem Điều 13.4 về cách Ngày tháng Giao dịch không chính xác được quản lý.

13.2.2. Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x là quy định cho một Thanh tổng Chu kỳ cho trước (Thanh tổng Chu kỳ x). Thông tin này được thiết lập ở cá nhân hóa thẻ (hoặc sử dụng Lệnh PUT DATA) và không thay đổi qua nhiều Hồ sơ. Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x có các phần tử được liệt kê trong Bảng 37.

Bảng 37 - Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

Dữ liệu

Mô tả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chứa một mã tiền tệ trong đó xác định loại tiền trong đó số tiền giao dịch được tích lũy.

Thanh tổng Chu kỳ tích lũy số tiền giao dịch theo loại tiền quy định, hoặc (tùy chọn) gần đúng số tiền được quy đổi của giao dịch bằng loại tiền có thể được quy đổi thành Loại tiền Thanh tổng s dụng Bảng Quy đi Tiền tệ được quy định cho Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ trong hồ sơ này (xem mô tả Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu k y).

Kiểu Chu kỳ

Chứa một tùy chọn cấu hình mà xác định các loại chu kỳ sử dụng bi các Thanh tổng Chu kỳ. Có thể là theo Ngày, theo Tuần, hoặc theo Tháng.

Ngày đầu của Chu kỳ

sử dụng ch cho Kiểu Chu kỳ Tuần. Chứa một offset xác định những ngày trong tuần là ngày đầu tiên của chu kỳ theo Tuần.

Offset này được sử dụng trong tính toán của Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ (xem Phụ lục E về tính toán Ngày Tham chiếu mới)

Bao gồm Giao dịch được chấp nhận trực tuyến

Theo mặc định, giao dịch ngoại tuyến được chấp nhận (được tiến hành trong hoặc là Loại tiền Thanh tổng hoặc một loại tiền đó có thể được quy đổi ra Loại tiền Thanh tổng) được tích lũy trong các Thanh tổng Chu kỳ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1b Bất kỳ số tiền giao dịch trực tuyến được chấp nhận đủ điều kiện (hoặc số tiền được quy đổi gần đúng) sẽ được thêm vào giá trị Thanh tổng Chu kỳ, và do đó được bao gồm trong kiểm tra quản lý rủi ro thẻ tiếp theo cho đến khi bộ đếm được thiết lập lại kế tiếp

0b Số tiền giao dịch trực tuyến được chấp nhận không được tích lũy và giá trị Thanh tổng Chu kỳ chỉ tích lũy giao dịch ngoại tuyến được phê duyệt

13.2.3. Kim soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho Thanh tổng Chu kỳ x có hồ sơ cụ thể. Nó được thiết lập ở cá nhân hóa thẻ (hoặc sử dụng Lệnh PUT DATA) và có thể thay đổi nếu hồ sơ bên Phát hành khác nhau được cá nhân hóa cho ứng dụng. Nhiều trường hợp của Kim soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ có thể được cá nhân hóa nếu hành vi Thanh tổng Chu kỳ hồ sơ cụ thể là mong muốn. Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x bao gồm các tùy chọn cấu hình được liệt kê trong Bảng 38.

Bảng 38 - Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tng Chu kỳ x

Dữ liệu

Mô tả

số ID Mục nhập Hạn mức

Chứa các ID liên quan tới một trong những giao dịch Hạn mức số tiền trong Mục nhập Hạn mức.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ

Chứa một tham chiếu đến một trong những Bảng Quy đổi Tiền tệ.

Bảng Quy đi Tiền tệ xác định loại tiền giao dịch có thể được tích lũy trong Thanh tổng Chu kỳ và cung cấp các tham số quy đổi tiền tệ cần thiết để quy đổi số tiền giao dịch thành loại tiền thanh tổng.

Nếu số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ có giá trị 'F'; thì quy đổi tiền tệ không được phép cho Thanh tổng Chu kỳ trong h sơ đã chọn cho giao dịch, và chỉ số tiền giao dịch được tiến hành trong loại tiền thanh tổng có thể được tích lũy.

Nếu số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ có giá trị khác 'F; thì quy đổi tiền tệ được phép cho Thanh tổng Chu kỳ trong hồ sơ đã chọn cho giao dịch, và số tiền được quy đổi gần đúng của các giao dịch trong đồng tệ có thể được tìm thấy trong Bảng Quy đổi Tiền tệ quy định cho Thanh tổng Chu kỳ này có thể tích lũy

cho phép tích lũy

tùy chọn cấu hình mà chỉ ra cho dù bên Phát hành cho phép giá trị thanh tổng phải được sửa đổi bi giao dịch đã xử lý bằng hồ sơ hiện thời. Nếu bit 'Cho phép tích lũy' có giá trị 1b, thì thanh tổng hoạt động theo cách thông thường. Tuy nhiên, trong một số hồ sơ, bên Phát hành có thể muốn thực hiện quản lý rủi ro thẻ về giá trị của giao dịch trước đó tích lũy trong Thanh tổng Chu kỳ, trong khi ngăn chặn các lượng giao dịch hiện thời đang được tích lũy trong Thanh tổng Chu kỳ. Điều này có thể được thực hiện bng cách thiết lập bit 'Cho phép tích lũy' trong Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng được sử dụng cho các Thanh tổng Chu kỳ trong hồ sơ đ 0b. Trong trường hợp này, số tiền giao dịch sẽ không được tích lũy, và quản lý rủi ro thẻ sẽ chỉ đưa vào tài khoản số tiền giao dịch tích lũy trước đó

13.2.4. Minh họa Thanh tổng Chu kỳ

Hình 24 mô tả các thành phần khác nhau trong đó xác định nội dung và hành vi của Thanh tổng Chu kỳ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 24 - Thanh tổng Chu kỳ

13.3. Quản lý Thanh tổng Chu kỳ

Trạng thái của Thanh tổng Chu kỳ được đánh giá trong quá trình Quản lý Rủi ro Thẻ của lệnh GENERATE AC lần đầu và lần hai.

Nếu Ngày tháng Giao dịch là một chu kỳ mới (tức là ngày đó là bên ngoài phạm vi của ngày chứa trong chu kỳ hiện thời được chỉ định cho các Thanh tổng Chu kỳ) và tùy chọn cấu hình tích lũy của Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x có giá trị 1b, thì Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ được tự động thiết lập lại trong quá trình quản lý rủi ro thẻ.

Đối với Chu kỳ theo Ngày hoặc theo Tháng, Ngày tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ sẽ được thiết lập lại thành Ngày tháng Giao dịch của giao dịch hiện thời.

Đối với chu kỳ theo Tuần, Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ sẽ được thiết lập lại đến ngày đầu tuần có chứa Ngày tháng Giao dịch, như quy định Ngày Đầu tiên của Chu kỳ trong Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x (xem Điều 9 về cơ chế quy đổi ngày).

Trong mọi trường hợp, nếu một trong hai Ngày tháng Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ hoặc Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ bị thay đổi thành một ngày trước đó vì một chu kỳ mới bắt đầu, số tiền tích lũy được lưu trữ trong Thanh tổng Chu kỳ sẽ được thiết lập lại là 0. (Xem Điều 13.3 về cách thức quản lý Ngày tháng Giao dịch không chính xác).

Nếu các giá trị được lưu trữ trong Thanh tổng Chu kỳ (cộng với, tùy chọn, số tiền giao dịch hiện thời) là tương đương hoặc lớn hơn so với hạn mức số tiền giao dịch tích lũy đã cấu hình cho thanh tổng (theo quy định của số ID Mục nhập Hạn mức lưu trữ trong Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x), thì ứng dụng CPA có thể yêu cầu chuẩn chi trực tuyến (nếu có thể), hoặc từ chối giao dịch.

Các hành vi thực tế xảy ra là kết quả của sự vượt quá hạn mức đã quy định bi nội dung của ba CIAC (CIAC-Decline, CIAC-Default, và CIAC-Online) liên quan tới hồ sơ đã chọn cho giao dịch và tùy chỉnh bởi bên Phát hành (ví dụ bit Thanh tổng Chu kỳ 1 vượt quá hạn mức' và Thanh tổng Chu kỳ 2 vượt quá hạn mức' của CIAC).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 25 minh họa cách Thanh tổng Chu kỳ được quản lý trong quy trình Quản lý Rủi ro Thẻ. (Đ đơn giản, các bước kiểm tra lỗi tiêu chuẩn không được hiển thị.)

Hình 25 - Hành vi Thanh tổng Chu kỳ

13.4. Quản lý Ngày tháng Giao dịch không chính xác

Trong một số trường hợp, Ngày tháng Giao dịch không đúng cách có thể được cung cấp bi thiết bị đầu cuối. Điều quan trọng là các thẻ CPA có thể phục hồi trong một tình huống như vậy mà không đòi hỏi phải có một tập lệnh bên Phát hành để sửa chữa các vấn đề, do đó Thanh tổng Chu kỳ có thể tiếp tục cung cấp chức năng quản lý rủi ro thẻ của mình. Một ngày tháng không hợp lệ có thể là kết quả của một cấu hình thiết bị đầu cuối kém, có thể, cố gắng gian lận để phá vỡ hạn mức Thanh tổng Chu kỳ. Bảng 39 mô tả hai loại ngày tháng không chính xác và mô tả quá trình phục hồi cho mỗi loại. Hình 26 minh họa quá trình phục hồi.

Bảng 39 - Quản lý ngày tháng Giao dịch không chính xác

Kiểu Ngày tháng không hợp lệ

Mô tả

Phục hồi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngày tháng Giao dịch sớm hơn ngày thực tế, và do đó, rất có thể, sớm hơn Ngày tháng/Ngày Tham chiếu được lưu trữ trong Đối tượng Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x.

Khi thẻ CPA phát hiện một sự kiện như vậy, hành vi mong muốn là ứng dụng thiết lập bit 'Kim tra bị lỗi' trong ADR là 1b, để bên Phát hành có thể buộc giao dịch trực tuyến bằng cách thiết lp các bit CIAC liên quan thành 1b.

ng dụng cũng thiết lập bit 'Kiểm tra bị lỗi' trong CVR thành 1b để chỉ cho bên Phát hành đã xảy ra lỗi. Giả sử các CIAC được cấu hình theo cách nào đó để buộc giao dịch trực tuyến và giao dịch được chấp nhận trực tuyến, ứng dụng sẽ thiết lập Ngày tháng/Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ đến ngày trước đó, nhưng sẽ không thiết lập lại giá trị Thanh tổng Chu kỳ.

Kiểm tra quản lý rủi ro thẻ tiếp theo do đó sẽ đưa vào tài khoản số tiền tích lũy được trước đây, mặc dù chu kỳ vừa được thiết lập lại.

Trong giao dịch tiếp theo chứa một ngày hợp lệ, cả Ngày tháng/Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ và giá trị Thanh tng Chu kỳ có lẽ sẽ thiết lập lại theo cách thông thường

Ngày tương lai

Ngày tháng Giao dịch muộn hơn ngày thực tế, và do đó (rất có thể) muộn hơn Ngày tháng/Ngày Tham chiếu Thanh tổng Chu kỳ

Miễn là các giá trị Ngày, Tháng, và Năm là hợp lệ, kiểu lỗi này sẽ không được phát hiện bởi các thẻ.

Hành vi tiêu chuẩn do đó sẽ thiết lập lại giá trị và Tham chiếu Ngày tháng Thanh tổng Chu kỳ đến ngày bị lỗi chứa trong dữ liệu thiết bị đầu cuối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Như đã phân tích ở trên, trong trường hợp này các giá trị Thanh tổng Chu kỳ sẽ không được sửa đổi

Hình 26 - Quản lý Ngày tháng Giao dịch không chính xác

13.5. Kịch bản lượng dùng Thanh tổng Chu kỳ

Phần này trình bày năm kịch bản sử dụng, minh họa các tính năng chính của hành vi và quản lý Thanh tổng Chu kỳ.

13.5.1. Ví dụ 1

Ví dụ này minh họa hành vi cho giao dịch được thực hiện trong quy đổi tiền tệ, xảy ra trong Chu kỳ theo Ngày hiện thời; và nếu chấp nhận ngoại tuyến, sẽ vượt quá hạn mức Thanh tổng Chu kỳ.

Bảng 40 - Tham số cho Ví dụ Lượng dùng Thanh tổng Chu kỳ 1

Phần tử Dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giải nghĩa

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x

'80 21'

Cho phép tích lũy

Số ID Mục nhập Hạn mức = 2

Số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ = 1)

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

'09 78 40'

Mã Tiền Thanh tổng = Euro

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến

Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

'00 00 00 08 54 00 05 07 15 00 00'

Giá trị đã tích lũy = 854.00 Euro

Ngày tháng Tham chiếu = 15 Tháng Bảy 2005

Số ID Mục nhập Hạn mức 2

'100000'

1000 Euro

Bảng Quy đi Tiền tệ 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại tiền Đích = Euro

1 Đô US quy đổi sang 0,82 Euro

1 Đô Canada quy đổi sang 0,67 Euro

1 Rúp Liên bang Nga quy đổi sang 0,028 Euro

 

Ngày tháng Giao dịch = '05 07 15' (15 tháng 7 năm 2005),

Số tiền giao dịch = '03 50 00'

Mã Tiền Giao dịch = '08 40' (350,00 US $)

Kiểu Chu kỳ của Thanh tổng Chu kỳ là theo Ngày, và Ngày tháng Tham chiếu bằng Ngày tháng Giao dịch, do đó giao dịch đang trong chu kỳ hiện thời. Tùy chọn Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ chỉ ra sự tích lũy được phép và Bảng Quy đổi Tiền tệ 1 đang hoạt động. Mã Tiền Giao dịch là khác nhau từ Mã Tiền Thanh tổng Chu kỳ, nhưng Mã Tiền Giao dịch được tìm thấy trong Bảng Quy đổi Tiền tệ đã chọn (Bảng Quy đổi Tiền tệ 1), do đó giao dịch có thể được quy đổi bằng Bảng Quy đổi Tiền tệ 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giao dịch này do đó được thực hiện trực tuyến, vì hạn mức theo Ngày sẽ bị vượt qua nếu giao dịch này được chấp nhận ngoại tuyến. Nếu giao dịch này được chấp nhận trực tuyến, trạng thái của bit 'Bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến' sẽ xác định khi nào giá trị Thanh tổng Chu kỳ thực tế sẽ được sửa đổi. K từ lúc đó, trong trường hợp này, bit liên quan không được thiết lập, giá trị Thanh tổng Chu kỳ sẽ vẫn ở cân bằng gốc 854,00 euro. Tuy nhiên, nếu thiết bị đầu cuối không thể kết nối trực tuyến và các giao dịch được chấp nhận ngoại tuyến, thì giá trị Thanh tổng Chu kỳ sẽ được tăng lên.

13.5.2. Ví dụ 2

Ví dụ này minh họa hành vi cho giao dịch được thực hiện trong quy đổi tiền tệ, xảy ra trong Chu kỳ theo Tuần mới; và nếu chấp nhận ngoại tuyến, sẽ không vượt quá hạn mức Thanh tổng Chu kỳ.

Bng 41 - Tham số cho Ví dụ Lượng dùng Thanh tổng Chu kỳ 2

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Giải nghĩa

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x

'80 31'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số ID Mục nhập Hạn mức = 3

Số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ = 1)

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

'09 78 83'

Mã Tiền Thanh tổng = Euro

Chu kỳ theo Tuần

Không bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến

Ngày Đầu tiên của Chu kỳ = 03 (Thứ Hai)

Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị đã tích lũy = 2869.50 Euro

Ngày tháng Tham chiếu = 11 Tháng Bảy 2005

Ngày Tham chiếu = 2016

Số ID Mục nhập Hạn mức 3

'300000'

3000 Euro

Bảng Quy đổi Tiền tệ 1

'09 78 08 40 00 82 82 01 24 00 67 82 08 10 00 28 83'

Loại tiền Đích = Euro

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 Đô Canada quy đổi sang 0.67 Euro

1 Rúp Liên bang Nga quy đổi sang 0.028 Euro

 

Ngày tháng Giao dịch = '05 07 21' (21 tháng 7 năm 2005),

Số tiền giao dịch = '44 55 00'

Mã Tiền Giao dịch = '01 24' (4455,00 Canada $)

Trong trường hợp này, Kiểu Chu kỳ của Thanh tổng Chu kỳ là theo Tuần, và Ngày tháng Giao dịch là ngày tham chiếu hơn 7 ngày qua (chu kỳ mới). Bằng cách áp dụng thuật toán quy đổi Ngày tháng Giao dịch sang các Ngày, một ngày tham chiếu mới thu được là 2023 (tức là '07E7'), tương đương với Thứ Hai 18 tháng 7 Năm 2005. Ngày tham chiếu mới phải được lưu trữ trong Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x, và số tiền chu kỳ mới tr thành 0.00.

Tùy chọn Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho phép tích lũy và Bảng Quy đổi Tiền tệ 1 đang hoạt động. Mã Tiền Giao dịch được tìm thấy ở Bảng Quy đổi Tiền tệ 1 hiện thời. Sử dụng nhân tố quy đổi tiền tệ 67 và số mũ 10-2 (tương ứng với Can $), số tiền giao dịch quy đổi thành 2.984,85 euro. K từ khi giá trị hiện thời được lưu trữ trong thanh tổng thiết lập là 0, giá trị Thanh tng Chu kỳ mới (tạm thời) thành 2984,85 và dưới số tiền 3000.00 lưu trong Mục nhập Hạn mức 3.

Giao dịch này do đó có thể được chấp nhận ngoại tuyến (ngăn cản bất kỳ nhân tố quản lý rủi ro thẻ nào khác), kể từ khi hạn mức theo Tuần sẽ không bị vượt qua nếu giao dịch này được chấp nhận. Nếu giao dịch được chấp nhận ngoại tuyến, thì giá trị Thanh tổng Chu kỳ sẽ được sửa đổi để tổng mới là 2.984,85 Euro.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ví dụ này minh họa hành vi cho giao dịch được tiến hành mà không quy đổi tiền tệ xảy ra trong chu kỳ theo Tháng hiện thời mà hạn mức Thanh tổng Chu kỳ đã bị vượt quá.

Bảng 42 - Tham số cho Ví dụ Lượng dùng Thanh tổng Chu kỳ 3

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

Giải nghĩa

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x

'80 41'

Cho phép tích lũy

Số ID Mục nhập Hạn mức = 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

'09 78 C0'

Mã Tiền Thanh tổng = Euro

Theo Tháng

Không bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến

Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

'00 00 01 51 09 45 05 07 15 00 00'

Giá trị đã tích lũy = 15109.45 Euro

Ngày tháng Tham chiếu = 15 Tháng Bảy 2005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'1500000'

15000 Euro

Bảng Quy đổi Tiền tệ 1

'09 78 08 40 00 82 82 01 24 00 67 82 08 10 00 28 83'

Loại tiền Đích = Euro

1 Đô US quy đổi sang 0.82 Euro

1 Đô Canada quy đổi sang 0.67 Euro

1 Rúp Liên bang Nga quy đổi sang 0.028 Euro

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số tiền giao dịch = '00 03 50 00'

Mã Tiền Giao dịch = '04 14 '(350,00 Kuwaiti Dinars)

Trong trường hợp này, Kiểu Chu kỳ của Thanh tổng Chu kỳ là theo Tháng, và tháng (cũng như năm) của Ngày tháng Giao dịch là bằng với tháng và năm của Ngày tháng Tham chiếu (do cùng một chu kỳ). Tùy chọn Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ được như vậy cho phép tích lũy. Mã Tiền Giao dịch khác với Mã Tiền Thanh tổng Chu kỳ, và Mã Tiền Giao dịch không tìm thấy tại Bảng Quy đổi Tiền tệ 1.

Do đó số tiền giao dịch không th quy đổi, và không thể được thêm vào tổng tiền Thanh tổng Chu kỳ. Tuy nhiên, bất chấp thực tế là giao dịch hiện thời không được tích lũy, Tổng tiền Thanh tổng Chu kỳ vẫn vượt quá hạn mức quy định tại Mục nhập Hạn mức 4 (do giao dịch trước đó trong chu kỳ hiện thời).

Do đó giao dịch này nên (một lần nữa) dẫn đến một yêu cầu chuẩn chi trực tuyến, tất cả giao dịch khác thực hiện trong chu kỳ hiện thời (cho đến ngày tham chiếu được thiết lập lại theo kết thúc của chu kỳ).

13.5.4. Ví dụ 4

Ví dụ này minh họa hành vi cho giao dịch được thực hiện trong quy đổi tiền tệ, xảy ra trong Chu kỳ theo Tháng hiện thời; và nếu chấp nhận ngoại tuyến, sẽ vượt quá hạn mức Thanh tổng Chu kỳ.

Bi vì bit 'Bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến' được thiết lập, số tiền giao dịch sẽ được thêm vào Thanh tổng Chu kỳ.

Bảng 43 - Tham số cho Ví dụ Lượng dùng Thanh tổng Chu kỳ 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị

Giải nghĩa

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x

'80 41'

Cho phép tích lũy

Số ID Mục nhập Hạn mức = 4

Số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ = 1)

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

'09 78 C0'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Theo Tháng

Không bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến

Dữ liệu Thanh tổng Chu kỳ x

'00 00 01 51 09 45 05 07 15 00 00'

Giá trị đã tích lũy = 14989.45 Euro

Ngày tháng Tham chiếu = 15 Tháng Bảy 2005

Số ID Mục nhập Hạn mức 4

'1500000'

15000 Euro

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

'09 78 08 40 00 82 82 01 24 00 67 82 08 10 00 28 83'

Loại tiền Đích = Euro

1 Đô US quy đổi sang 0.82 Euro

1 Đô Canada quy đổi sang 0.67 Euro

1 Rúp Liên bang Nga quy đổi sang 0.028 Euro

 

Ngày tháng Giao dịch = '05 07 25' (25 tháng 7 năm 2005),

Số tiền giao dịch = '00 06 50 00'

Mã Tiền Giao dịch = '04 14' (650,00 Rúp)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ cho phép tích lũy được và Bảng Quy đổi Tiền tệ 1 đang hoạt động. Mã Tiền Giao dịch khác với Mã Tiền Thanh tổng Chu kỳ, nhưng Mã Tiền Giao dịch được tìm thấy tại Bảng Quy đổi Tiền tệ 1.

Sử dụng nhân tố quy đổi tiền tệ 28 và s mũ 10-3 (tương ứng với đồng Rúp), số tiền giao dịch quy đi thành 18,20 Euro. Khi thêm vào giá trị hiện thời được lưu trữ trong Thanh tổng Chu kỳ, giá trị Thanh tổng Chu kỳ mới (tạm thời) thành 15.007,65 (14.989,45 + 18.20), đã vượt quá số tiền 15000.00 lưu trong Mục nhập Hạn mức 4.

Giao dịch này do đó được thực hiện trực tuyến, vì hạn mức theo Tháng sẽ bị vượt quá nếu giao dịch này được chấp nhận ngoại tuyến. Nếu giao dịch này được chấp nhận trực tuyến, trạng thái của bit 'Bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến' làm cho giá trị Thanh tổng Chu kỳ thực tế sẽ được sửa đổi. Kể từ khi, trong trường hợp này, bit có liên quan được thiết lập, giá trị Thanh tổng Chu kỳ sẽ được tăng lên bi lượng giao dịch 18.20, và tổng tiền Thanh tổng Chu kỳ mới sẽ tr thành 15.007,65. (Kết qu là, tất cả giao dịch tiếp theo xảy ra trong chu kỳ theo Tháng sẽ có lẽ cũng kết nối trực tuyến với một yêu cầu chuẩn chi).

Nếu yêu cầu chuẩn chi trực tuyến bị từ chối, Thanh tổng Chu kỳ sẽ giữ giá trị ban đầu của nó 14.989,45, kể từ khi giao dịch chỉ được chấp nhận (ngoại tuyến và / hoặc ngoại tuyến) được tích lũy.

13.5.5. Ví dụ 5

Ví dụ này minh họa hành vi cho giao dịch được tiến hành trong Loại tiền thanh tổng xảy ra trong chu kỳ theo Ngày hiện thời của một Thanh tổng mà không cho phép tích lũy trong hồ sơ mà bên Phát hành đã chọn.

Bảng 44 - Tham số cho Ví dụ Lượng dùng Thanh tổng Chu kỳ 5

Phần tử Dữ liệu

Giá trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x

'00 51'

Không cho phép tích lũy

Số ID Mục nhập Hạn mức = 5

Số ID Bảng Quy đổi Tiền tệ = 1

Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

'09 78 60'

Mã Tiền Thanh tổng = Euro

Chu kỳ theo Ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liu Thanh tổng Chu kỳ x

'00 00 00 08 54 00 05 07 15 00 00'

Giá trị đã tích lũy = 854.00 Euro

Ngày tháng Tham chiếu = 15 Tháng Bảy 2005

Số ID Mục nhập Hạn mức 5

'100000'

1000 Euro

Bảng Quy đổi Tiền tệ 1

'09 78 08 40 00 82 82 01 24 00 67 82 08 10 00 28 83'

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 Đô US quy đổi sang 0.82 Euro

1 Đô Canada quy đổi sang 0.67 Euro

1 Rúp Liên bang Nga quy đổi sang 0.028 Euro

 

Ngày tháng Giao dịch = '05 07 25' (25 tháng 7 năm 2005),

Số tiền giao dịch = '00 01 50 00'

Mã Tiền Giao dịch = '09 78' (150,00 Euro)

Trong trường hợp này, Kiểu Chu kỳ của Thanh tổng Chu kỳ là theo Ngày, và Ngày tháng Tham chiếu bằng với Ngày tháng Giao dịch (cùng một chu kỳ). Tùy chọn Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ như vậy là Bảng Quy đổi Tiền tệ 1 đang hoạt động, nhưng bit 'Cho phép tích lũy' không được thiết lập (giá trị là 0b). Mã Tiền Giao dịch giống Mã Tiền Thanh tổng, nhưng hồ sơ này không cho phép tích lũy, số tiền giao dịch hiện thời không được thêm vào tổng tiền Thanh tổng Chu kỳ tạm thời trước khi thực hiện quản lý rủi ro thẻ.

Nếu vì bất cứ lý do gì (tức là một số nhân tố quản lý rủi ro thẻ khác), giao dịch nên thực hiện trực tuyến và được chấp nhận bi bên Phát hành, Giá trị Thanh tổng Chu kỳ sẽ không thay đổi bất kể thiết lập của bit 'Bao gồm giao dịch được chấp nhận trực tuyến'. Tương tự như vậy, nếu giao dịch được chấp nhận ngoại tuyến (tức là không đòi hỏi chuẩn chi trực tuyến trong khi quản lý rủi ro thẻ), sửa đổi giá trị Thanh tổng Chu kỳ sẽ b ngăn chặn bi thực tế rằng bit 'Cho phép tích lũy' không được thiết lập. Trong cả hai trường hợp, giá trị của Thanh tổng Chu kỳ sẽ vẫn ở mức 854,00 Euro.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 11198-3, Thẻ mạch tích hp EMV cho Hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 3: Quy trình xử lý chức năng;

[2] TCVN 11198-8, Th mạch tích hợp EMV cho Hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu;

[3] EMV Book 2, EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems, version 4.1, Book 2, Security and Key Management, May 2004 (EMV Quyển 2).

[4] EMV Book 3, EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems, version 4.1, Book 3, Application Specification, May 2004. (EMV Quyển 3).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Thuật ngữ viết tắt, ký hiệu, quy ước và biểu tượng

5. Quy trình xử lý Tệp tin Lựa chọn Hồ sơ

5.1. Tổng quan

5.2. Mục nhập Lựa chọn Hồ sơ

5.3. Quy trình xử lý

5.3.1. Hỗ trợ Lựa chọn Hồ sơ Sử dụng dữ liệu thẻ

5.4. Ví dụ

6. Chức năng Bảng Kiểm tra Bổ sung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2. Nội dung Bảng Kiểm tra Bổ sung

6.3. Quy trình xử lý Bảng Kiểm tra Bổ sung x

6.4. Ví dụ về Giá trị Bảng Kim tra Bổ sung x

6.4.1. Ví dụ 1: Kiểm tra Mã Nước

6.3.2. Ví dụ 2: Nỗ lực Từ chối

7. Chức năng Quy đổi Tiền tệ

7.1. Tổng quan

7.2. Phần t Dữ liệu Bảng Quy đổi Tiền tệ

7.3. Ví dụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1. Tổng quan

8.2. Mô tả Mục nhập bản Log Giao dịch

8.3. Tùy chọn bên Phát hành cho Ghi Log giao dịch

8.4. Bảng dữ liệu Log

8.4.1. Quy trình xử lý Bảng Dữ liệu Log

8.5. Quy trình x lý ghi Log Giao dịch

8.5.1. Ghi Log Giao dịch GENERATE AC lần đầu

8.5.2. Ghi Log Giao dịch GENERATE AC lần hai

8.6. Ví dụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1. Quy đổi Ngày tháng

9.2. Tính toán ngày tham chiếu

9.2.1. Ví dụ - Bắt đầu Tuần từ thứ hai

9.2.2. Ví dụ - Bắt đầu tuần vào chủ nhật

10. Bộ đếm An ninh

10.1. Tổng quan

10.1. Khóa Đồng bộ

10.2. Khóa mã hóa mã PIN

11. Quản lý Dữ liệu Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2. Tài nguyên Hồ sơ

11.3. Cấu trúc của Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ

11.4. Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ cho PUT DATA và GET DATA

11.5. Lệnh PUT DATA áp dụng cho bản mẫu

11.5.1. Cập nhật Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ

11.5.2. Thêm một Tài nguyên vào Bn mẫu Tài nguyên Hồ sơ

11.5.3. Khả năng Xóa một Bản mẫu Tài nguyên Hồ sơ

11.6. Lệnh GET DATA áp dụng cho bản mẫu

12. Đặc tả kỹ thuật và Quy trình xử lý Tùy chọn bên Phát hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.2. Lựa chọn Hồ sơ

12.3. Cấu hình Tài nguyên Hồ sơ

12.4. Kiểm soát Hồ sơ Tùy chọn bên Phát hành cho hồ sơ cụ thể

12.5. AIP và AFL cho hồ sơ cụ th

12.6. CIAC cho Hồ sơ cụ thể

12.7. Cấu hình Kiểm tra MTA cho hồ sơ cụ thể

12.8. Cấu hình Bộ đếm Ngoại tuyến cho Hồ sơ cụ thể

12.9. Cấu hình Thanh tổng cho Hồ sơ cụ thể

12.9.1. Cấu hình Quỹ có sẵn VLP cho hồ sơ cụ th

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.11. Hồ sơ bên Phát hành đã định nghĩa trước

12.11.1. Hồ sơ Mặc định

12.11.2. Hồ sơ Xác thực bằng Token

12.11.3. Hồ VLP

12.12. Ví dụ - Hồ sơ tương thích CCD đơn giản

12.12.1. Mã hóa Phần tử Dữ liệu có liên quan hồ sơ

13. Hiểu rõ Thanh tng Chu kỳ

13.1. Tổng quan

13.2. Thanh tổng Chu kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.2.2. Kiểm soát Thanh tổng Chu kỳ x

13.2.3. Kiểm soát Hồ sơ Thanh tổng Chu kỳ y cho Thanh tổng Chu kỳ x

13.2.4. Minh họa Thanh tổng Chu kỳ

13.3. Quản lý Thanh tổng Chu kỳ

13.4. Quản lý Ngày tháng Giao dịch không chính xác

13.5. Kịch bản lượng dùng Thanh tổng Chu kỳ

13.5.1. Ví dụ 1

13.5.2. Ví dụ 2

13.5.3. Ví dụ 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.5.5. Ví dụ 5

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-7:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 7: Mô tả về chức năng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


902

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7