Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11167-12:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:35.240.15 Tình trạng: Đã biết

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bLength

1

12h

Kích cỡ của bộ mô tả theo các byte.

1

bDescriptorType

1

01h

Loại thiết bị DEVICE.

2

bcdUSB

2

0200h

Số phát hành quy định kỹ thuật USB.

4

bDeviceClass

1

00h*

Chỉ ra lớp thiết bị được quy định trong bộ mô tả giao diện của thiết bị.

5

bDeviceSubClass

1

00h

Thiết lập lại là 0 như bDeviceClass được thiết lập lại là 0.

6

bDeviceProtocol

1

00h*

Thiết bị không dùng các giao thức cụ thể-lớp theo thiết bị cơ bản. Thay vào đó thiết bị sử dụng các giao thức cụ thể-lớp trên mức giao diện.

7

bMaxPacketSize0

1

 

Kích cỡ gói lớn nhất đối với điểm cuối 0. Kích cỡ có thể là: 8, 16, 32, 64.

Đối với các chức năng tốc độ thấp, giá trị phải là 8.

8

idVendor

2

 

ID của bên cung cấp (được gán bởi USB-IF)

10

idProduct

2

 

ID của sản phẩm (được gán bởi bên sản xuất)

Quy định giá trị của trường này nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn.

12

bcdDevice

2

 

Số phát hành thiết bị theo mã hóa nhị phân cơ số 10.

Quy định giá trị của trường này nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn.

14

iManufacturer

1

 

Chỉ mục của bộ mô tả chuỗi mô tả bên sản xuất.

Quy định nội dung của chuỗi này nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn.

15

iProduct

1

 

Chỉ mục của bộ mô tả chuỗi mô tả sản phẩm.

Quy định nội dung của chuỗi này nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn.

16

iSerialNumber

1

 

Chỉ mục của bộ mô tả chuỗi mô tả số se-ri của thiết bị

17

bNumConfigurations

1

 

Số các cấu hình có thể

7.1.2. Bộ mô tả cấu hình chuẩn

Bảng 2 - Bộ mô tả cấu hình chuẩn đối với một USB-ICC

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bLength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

09h

Kích cỡ của bộ mô tả theo các byte.

1

bDescriptorType

1

02 h

Loại bộ mô tả CONFIGURATION.

2

wTotalLength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Tổng độ dài dữ liệu được trả về đối với cấu hình này, bao gồm độ dài kết hợp của tất cả các bộ mô tả (cấu hình, giao diện, điểm cuối và các cụ thể-lớp) được trả về theo cấu hình này.

4

bNumInterfaces

1

 

Số giao diện được hỗ trợ bởi cấu hình này.

5

bConfigurationValue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Giá trị được dùng như một phép gán với yêu cầu SetConfiguration() nhằm lựa chọn cấu hình này.

Giá trị này phải khác 0.

6

iConfiguration

1

 

Chỉ mục của bộ mô tả chuỗi mô tả cấu hình này.

Quy định nội dung của chuỗi này nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bmAttributes

1

 

Các đặc tính cấu hình đối với USB-ICC:

Bit 4...0: Dành riêng (thiết lập lại là 0)

Bit 5: Bật từ xa

Bit 6: Tự cấp nguồn

Bit 7: Dành riêng (đặt là 1)

Đối với một USB-ICC được cấp nguồn bus không hỗ trợ bật từ xa, bmAttributes phải có giá trị 80h.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MaxPower

1

 

Bộ tiêu thụ nguồn tối đa của USB-ICC từ các bus khi thiết bị vận hành toàn phần.

Nhấn mạnh trong các đơn vị 2mA

7.1.3. Bộ mô tả giao diện chuẩn

Bảng 3 - Bộ mô tả giao diện chuẩn đối với một USB-ICC

Offset

Trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị

Mô tả

0

bLength

1

09h

Kích cỡ của bộ mô tả theo các byte.

1

bDescriptorType

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

04h

Loại bộ mô tả INTERFACE.

2

bInterfaceNumber

1

 

Số giao diện. Giá trị theo 0 xác định chỉ mục trong mảng các giao diện đồng thời được hỗ trợ bởi cấu hình này.

3

bAlternateSetting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00h*

Giá trị được dùng nhằm lựa chọn cài đặt thay thế đối với giao diện được định danh trong trường trước đó.

Các thiết lập thay thế không được hỗ trợ.

4

bNumEndpoints

1

00h*

01 h*

02 h*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng các điểm cuối đối với một USB-ICC được dùng bởi giao diện này (không bao gồm điểm cuối 0)

00h không sử dụng các điểm cuối khác

01h sử dụng điểm ngắt IN

02h sử dụng bulk-IN và bulk-OUT

03h sử dụng bulk-IN, bulk-OUT và interrups-IN

CHÚ THÍCH: 01h chỉ ra rằng các điểm cuối kiểm soát được dùng đối với việc truyền dữ liệu và interrupt-IN đối với việc thông báo các sự kiện đặc trưng thẻ từ USB-ICC tới máy chủ.

5

bInterfaceClass

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FFh

Mã lớp đối với lớp thiết bị Thẻ thông minh (0Bh) hoặc nhóm giao diện là đặc trưng nhà cung cấp (Ffh)

CHÚ THÍCH: Một sản phẩm không sử dụng một trình điều khiển cụ thể lớp có thể phù hợp với tiêu chuẩn này. Trong trường hợp này, trình điều khiển được chọn sử dụng thông tin đưa ra bởi nhà cung cấp, nhà sản xuất và ID sản phẩm (xem Bảng 1)

6

blnterfaceSubClass

1

00h

Mã lớp phụ

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

00h

01h

02h

Mã giao thức.

Lớp thiết bị thẻ thông minh cung cấp các giao thức giao diện sau đối với một USB-ICC:

- 00h Các thông điệp USB-ICC dùng số lượng lớn (tùy chọn ngắt)

- 01h Các yêu cầu cụ thể USB-ICC dùng kiểm soát truyền phiên bản A (không ngắt)

- 02h Các yêu cầu cụ thể USB-ICC dùng kiểm soát truyền phiên bản B (ngắt tùy chọn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

iInterface

1

 

Chỉ mục của bộ mô tả chuỗi mô tả giao diện.

Quy định nội dung của chuỗi này nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn.

7.1.4. Bộ mô tả điểm cuối chuẩn

Một USB-ICC có thể giao tiếp với máy chủ bằng cách chỉ sử dụng ống điều khiển mặc định hay qua ống thông điệp bằng cách sử dụng bulk-IN và bulk-OUT. Tùy chọn, một USB-ICC có thể cung cấp một điểm cuối interrupt-IN cho phép USB-ICC để chỉ ra các sự kiện cụ thể cho máy chủ. Một USB-ICC có thể có một trong các cấu hình sau:

Bảng 4 - Cấu hình của điểm cuối đối với một USB-ICC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dùng bộ truyền điều khiển

Dùng bộ truyền bulk

Phiên bản A

Phiên bản B

Ống điều khiển mặc định

Bulk-IN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

không

Bulk-OUT

không

không

Interrup-IN

không

tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các bảng sau đây mô tả bộ mô tả thiết bị đầu cuối:

Bảng 5 - Bộ mô tả điểm cuối bulk-OUT

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bLength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

07h

Kích cỡ của bộ mô tả theo các byte.

1

bDescriptorType

1

05h

Loại bộ mô tả ENDPOINT.

2

bEndpointAddress

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01-0Fh

Địa chỉ của điểm cuối này trên USB-ICC. Địa chỉ là một số lượng điểm cuối nằm giữa 1 và 15

Bit 3...0

Số lượng điểm cuối

Bit 6...4

Dành riêng, phải bằng 0

Bit 7

0 = OUT

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

02h

Đây là một điểm cuối số lượng lớn

4

wMaxPacketSize

1

00xxh

Kích cỡ truyền dữ liệu tối đa. Có thể là: 8, 16, 32, 64.

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

00h

Không áp dụng cho các điểm cuối số lượng lớn

Bảng 6 - Bộ mô tả điểm cuối bulk-IN

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bLength

1

07h

Kích cỡ của bộ mô tả theo các byte.

1

bDescriptorType

1

05h

Loại bộ mô tả ENDPOINT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bEndpoinAddress

1

81-8Fh

Địa chỉ của điểm cuối này trên USB-ICC. Địa chỉ là một số lượng điểm cuối nằm giữa 1 và 15

Bit 3...0

Số lượng điểm cuối

Bit 6...4

Dành riêng, phải bằng 0

Bit 7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

bNumInterfaces

1

02h

Đây là một điểm cuối số lượng lớn

4

wMaxPacketSize

2

00xh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

bInterval

1

00h

Không áp dụng cho các điểm cuối số lượng lớn

Bảng 7 - Bộ mô tả điểm cuối interrupt-IN

Offset

Trường

Kích cỡ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mô tả

0

bLength

1

07h

Kích cỡ của bộ mô tả theo các byte.

1

bDescriptorType

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại bộ mô tả ENDPOINT.

2

bEndpointAddress

1

81-8Fh

Địa chỉ của điểm cuối này trên USB-ICC. Địa chỉ là một số lượng điểm cuối nằm giữa 1 và 15

Bit 3...0

Số lượng điểm cuối

Bit 6...4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bit 7

1 = IN

3

bmAttributes

1

03h

Đây là một điểm cuối ngắt.

4

wMaxPacketSize

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00xyh

Kích cỡ gói đối với USB-ICC. Giá trị tối đa phải là 02h.

6

bInterval

1

xyh

Khoảng thời gian đối với việc chọn các bộ truyền dữ liệu điểm cuối. Tính theo mili-giây. Giá trị phải nằm trong dải từ 1 tới 255 nhằm giữ băng thông, giá trị đề xuất là 255.

7.2. Bộ mô tả cụ thể lớp

Lớp thiết bị thẻ thông minh sử dụng bộ mô tả cụ thể lớp được mô tả trong đặc tả CCID (xem Phụ lục D). Trong ngữ cảnh của một thiết bị giao diện thẻ chip, một USB-ICC thể hiện cho một cấu hình của một thiết bị giao diện có khe cắm duy nhất với một thẻ được chèn vĩnh viễn. Các giá trị có thể cho bộ mô tả cụ thể lớp thể hiện cấu hình thiết bị này. Các trường chứa bReserved hay dwReserved có các thông số mà không liên quan tới một USB-ICC. Mặc dù không liên quan, nó bắt buộc một USB-ICC sử dụng chính xác các giá trị này cho bReserved và dwReserved nhằm duy trì khả năng tương thích với đặc tả CCID.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bLength

1

36h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

bDescriptorType

1

21hlCC

Loại Thiết bị Chứng năng CCID.

2

bcdCCID

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số phát hành đặc tả CCID 1.0 được cập nhật bởi thẻ thông minh USB-DWG

4

bMaxSlotIndex

1

00h

Chỉ mục của số khe sẵn có lớn nhất. Một USB-ICC được xem như một khe đơn lẻ.

5

bReserved

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị này phải là 01h.

5

dwProtocols

4

0000

0001h

0000

0002h

Chỉ ra các loại giao thức được hỗ trợ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00000002h = Giao thức T=1

CHÚ THÍCH: USB-IVV hỗ trợ các trao đổi mức APDU đối với Y=1 hoặc các trao đổi mức.. đối với T=0. Các kết hợp khác của dwProtocols và dwFeatures không được hỗ trợ bởi USB-ICC. USB-ICC áp dụng đối với chế độ truyền bulk và đối với chế độ truyền điều khiển.

10

dwReserved

4

0000

0DFCh

Giá trị này phải là 0000 0DFCh.

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

0000

0DFCh

Giá trị này phải là 0000 0DFCh.

18

bReserved

1

00h

Giá trị này phải là 00h.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dwReserved

4

0000

2580h

Giá trị này phải là 0000 2580h.

23

dwReserved

4

0000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị này phải là 0000 2580h.

27

b Reserved

1

00h

Giá trị này phải là 00h.

28

dwMaxlFSD

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ ra IFSD lớn nhất được hỗ trợ bởi USB-ICC đối với giao thức T=1. Với T=0 bất kì giá trị nào có thể đưa ra.

Với T=1: 000000FEh.

Với T=0: bất kì giá trị nào.

32

dwReserved

4

0000

0000h

Giá trị này phải là 0000 0000h.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dwMechanical

4

0000

0000h

Chỉ ra rằng một USB-ICCC không có các đặc tính đặc biệt,

40

dwFeatures

4

0000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0002

0840h

0004

0840h

Giá trị của từ viết thường (-040) chỉ ra rằng host chỉ gửi các yêu cầu hiệu lực đối với USB-ICC.

Giá trị của từ viết hoa là mức trao đổi dữ liệu với USB-ICC:

0000h Các trao đổi mức ký tự

0002h Các trao đổi mức APDU ngắn

0004h Các trao đổi mức APDU ngắn và &PDU mở rộng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

44

dwMaxCCIDMessageLength

4

 

Đối với các truyền bulk, giá trị phải nằm giữa:

261 + 10 và 65544 + 10

CHÚ THÍCH: Giá trị 10 là kích cỡ của tiêu đề.

Đối với các truyền điều khiển, giá trị phải nằm giữa: 261 và 65544.

48

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

FFh

Giá trị này phải là FFh.

49

bReserved

1

FFh

Giá trị này phải là FFh.

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

0000h

Tất cả các giá trị khác được bảo lưu với sử dụng dự kiến.

52

bRFU

1

00h

Tất cả các giá trị khác được bảo lưu với sử dụng dự kiến.

53

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

01h

USB-ICC được xem như một khe đơn lẻ.

8. Truyền dữ liệu giữa máy chủ và USB-ICC

Việc trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và USB-ICC có thể được thực hiện bằng cách sử dụng truyền bulk hoặc các truyền kiểm soát. Đối với truyền kiểm soát, có hai cách triển khai khả thi. Chúng được đặt tên phiên bản A và B. Chế độ truyền bulk phù hợp với đặc tả CCID, ví dụ: nó sử dụng một tập con các thông điệp/yêu cầu theo quy định tại quy định này.

Các ký hiệu cho các lược đồ trạng thái được đưa ra trong Phụ lục A.

8.1. Truyền bulk

Nhằm truyền lệnh, hồi đáp và đáp ứng dữ liệu giữa máy chủ và USB-ICC, các thông điệp sau phải được áp dụng:

Bảng 9 - Thông điệp Bulk-IN và Bulk-OUT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên thông điệp hồi đáp Bulk-IN

Mô tả

PC_to_RDR_lccPowerOn

RDR_to_PC_DataBlock

Tồn tại trạng thái ban đầu của một USB-ICC và trả lại ATR đặt lại trạng thái lạnh trong thông điệp hồi đáp.

PC_to_RDR_lccPowerOff

RDR_to_PC_SlotStatus

Đặt SUB-ICC với các điều kiện ban đầu.

PC_to_RDR_XfrBlock

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông điệp có việc truyền dữ liệu giữa máy chủ và USB-ICC.

8.1.1. Thông điệp bulk

Tất cả các thông điệp truyền qua các điểm cuối số lượng lớn bắt đầu với một tiêu đề 10 byte, tùy theo dữ liệu.

Mục đích của tiêu đề là trao đổi kiểm soát và thông tin trạng thái giữa máy chủ và USB-ICC. Ngoài ra, chuỗi đánh số gán các thông điệp lệnh với thông điệp hồi đáp tương ứng của chúng. USB-ICC trả về trạng thái và thông tin lỗi của nó trong các trường bStatusbError.

8.1.1.1. PC_to_RDR_IccPowerOn và RDR to PC_DataBlock

Bảng 10 - Thông điệp PC_to_RDR_lccPowerOn

Offset

Trường

Kích cỡ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mô tả

0

bMessageType

1

62h

Chỉ ra PC_to_RDR_lccPowerOn.

1

dwLength

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có các bit bổ sung của thông điệp này.

5

bSlot

1

00h

Số khe đối với USB-ICC.

5

bSeq

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuỗi số đối với lệnh.

7

bReserved

1

01h

Giá trị này phải là 01 h.

8

abRFU

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tất cả các giá trị khác được dành riêng để sử dụng sau này.

Hồi đáp cho thông điệp này là thông điệp RDR_to_PC_DataBlock

Bảng 11 - Thông điệp RDR_to_PC_DataBlock chứa ATR

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

80h

Chỉ ra RDR_to_PC_DataBlock.

1

dwLength

4

 

Kích cỡ các byte đối với ATR.

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

00h

Số khe đối với USB-ICC.

5

bSeq

1

Cùng giá trị với thông điệp Bulk-OUT tương ứng

Chuỗi số đối với thông điệp lệnh tương ứng.

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Thông tin trạng thái USB-ICC.

8

bError

1

 

Mã lỗi trong trường hợp sai sót.

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

00h

Chỉ ra rằng thông điệp này chứa ATR hoàn chỉnh.

10

abData

1

 

ATR

8.1.1.2. PC_to_RDR_lccPowerOff và RDR_to_PC_SlotStatus

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bMessageType

1

52 h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

dwLength

4

00000000h

Không có các bit bổ sung của thông điệp này.

5

bSlot

1

00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

bSeq

1

00h - FFh

Chuỗi số đối với lệnh.

7

abRFU

3

0000000h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hồi đáp của thông điệp này là thông điệp RDR_to_PC_SlotStatus.

Bảng 12 - Thông điệp RDR_to_PC_SlotStatus

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bMessageType

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

81h

Chỉ ra RDR_to_PC_SlotStatus.

1

dwLength

4

00000000h

Không có các bit bổ sung của thông điệp này.

5

bSlot

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00h

Số khe đối với USB-ICC.

5

bSeq

1

Cùng giá trị với thông điệp Bulk-OUT tương ứng

Chuỗi số đối với thông điệp lệnh tương ứng.

7

bStatus

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Thông tin trạng thái USB-ICC.

8

bError

1

 

Mã lỗi trong trường hợp sai sót.

9

bReserved

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00h

Giá trị này phải là 00h.

8.1.1.3. PC_to_RDR_XfrBlock và RDR_to_PC_DataBlock

Lệnh PC_to_RDR_XfrBlock được sử dụng để truyền các lệnh APDU.

Bảng 14 - Thông điệp PC_to_RDR_XfrBlock

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

bMessageType

1

6Fh

Chỉ ra thông điệp PC_to_RDR_XfrBlock.

1

dwLength

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

bSlot

1

00h

Số khe đối với USB-ICC.

6

bSeq

1

00h - FFh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

bReserved

1

0h

Phải được đặt là 00h.

8

wLevelParameter

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mức ký tự: kích cỡ của dữ liệu được mong đợi được trả về bởi điểm cuối bulk-IN,

- Mức APDU ngắn: 00h

- Mức APDU mở rộng: chỉ ra nếu APDU bắt đầu hoặc kết thúc trong lệnh này:

- 0000h: lệnh APDU bắt đầu và kết thúc với lệnh này,

- 0001h: lệnh APDU bắt đầu với lệnh này, và tiếp tục trong PC_to_RDR_XfrBlock kế tiếp,

- 0002h: trường abData này tiếp tục một lệnh APDU và kết thúc lệnh APDU,

- 0003h: trường adData tiếp tục một lệnh APDU và khối khác theo nó,

- 0010h: trường abData trắng, APDU hồi đáp kế tiếp được mong đợi trong RDR_to_PC_DataBlock kế tiếp.

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Khối dữ liệu được gửi tới từ host tới USB-ICC.

Hồi đáp của thông điệp này là thông điệp RDR_to_PC_DataBlock.

Bảng 15 - Thông điệp RDR_to_PC_DataBlock chứa một khối dữ liệu

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

bMessageType

1

80h

Chỉ ra RDR_to_PC_DataBlock.

1

dwLength

4

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

bSlot

1

00h

Số khe đối với USB-ICC.

6

bSeq

1

Cùng giá trị với thông điệp Bulk- OUT tương ứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

bStatus

1

 

Thông tin trạng thái USB-ICC.

8

bError

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

bChainParameter

1

 

Dựa trên mức trao đổi được báo cáo bởi bộ mô tả cụ thể lớp trong trường dwFeatures:

- Mức ký tự: 00h,

- Mức APDU ngắn: 00h

- Mức APDU mở rộng: chỉ ra nếu hồi đáp hoàn thiện, được tiếp tục hoặc nếu lệnh APDU có thể tiếp tục:

• 00h: APDU hồi đáp bắt đầu và kết thúc với lệnh này,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• 02h: trường abData này tiếp tục APDU hồi đáp và kết thúc APDU hồi đáp,

• 03h: trường adData tiếp tục APDU hồi đáp và khối khác theo nó,

• 0010h: trường abData trắng, lệnh APDU kế tiếp được mong đợi trong PC_to_RDR_XfrBlock kế tiếp.

10

abData

 

 

Khối dữ liệu được gửi tới USB-ICC tới host.

8.1.2. ATR và truyền dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Với việc truyền chính xác dữ liệu, các quy tắc chung sau đây phải được áp dụng:

- Nếu USB-ICC nhận một PC_to_RDR_PowerOn khi nó không ở trong trạng thái “ban đầu”, USB-ICC phải hồi đáp với một STALL. USB-ICC phải duy trì ở trạng thái hiện tại của nó.

- Nếu USB-ICC yêu cầu một giới hạn thời gian (xem Bảng 16), giá trị của bSeq (xem Điều 8.1.1) phải không thay đổi.

- Nếu USB-ICC trả về RDR_to_PC_DataBlock chỉ ra các lỗi ICC_MUTE hay HW_ERROR, máy chủ cần gửi một thông điệp PC_to_RDR_lccPowerOff.

QUAN TRỌNG - Trạng thái của việc thực thi hiện tại phải không ảnh hưởng bởi trạng thái của nguồn giao diện USB. Ví dụ: một bộ liệt kê kênh bus không gây ra bất kỳ chuyển đổi nào.

Hình 2 - Lược đồ trạng thái của USB-ICC dùng truyền bulk, truyền mức APDU cho APDU ngắn và APDU mở rộng

8.1.3. Trạng thái và điều kiện lỗi

Thông điệp bulk-IN RDR_to_PC_SlotStatus và RDR_to_PC_DataBlock chứa thông tin trạng thái về USB-ICC và nếu các lệnh xử lý thành công. Trong trường hợp thất bại, một mã lỗi sẽ được trả lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 16 - Bản đồ bit đối với trường bStatus

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bmIccStatus

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0, 1, 2

0 = USB-ICC có và được kích hoạt.

1 = USB-ICC có nhưng không được kích hoạt

2 = USB-ICC không có

3 = RFU

(2 bit)

 

(4 bit)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6 bit)

bmCommandStatus

(2 bit)

0, 1, 2

0 = Được xử lý không có lỗi

1 = Có sai sót, điều kiện lỗi được đưa ra bởi bEror.

2 = Mở rộng thời gian được yêu cầu

3 = RFU

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Mã lỗi

Bảng 17 - Mã lỗi đối với bError

Tên lỗi

Mã lỗi

Nguyên nhân có thể

ICC_MUTE

-2 (FEh)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XFR_OVERRUN

-4 (FCh)

USB-ICC dò tìm lỗi tràn Offset khi nhận một khối dữ liệu.

HW_ERROR

-5 (FBh)

USB-ICC được dò tìm một lỗi phần cứng.

 

-64 tới -127

(C0h - 81h)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

-3 (FDh)

-8 tới -14

(F8h - F2h)

-16 (F0h)

-17 (EFh)

-32 (E0h)

Các giá trị này phải không được dùng bởi USB-ICC.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Được dành riêng cho sử dụng sau này.

Đối với việc sử dụng mã lỗi, các quy tắc sau được áp dụng:

- nếu giá trị của bmCommandStatus bằng 0 hoặc RFU, giá trị của bError bằng 0.

- nếu giá trị của bmCommandStatus bằng 1, giá trị của bError là:

- mã lỗi = điều kiện lỗi như mô tả trong Bảng 17.

- offset = nếu USB-ICC không thể phân tích một trường trong tiêu đề (10 byte) hoặc không hỗ trợ một trong những trường này, thì bError chứa Offset của giá trị xấu đầu tiên là một số dương (ví dụ: nếu máy chủ đặt bSlot là 01h, USB-ICC sẽ trả lại bError = 05h). Một USB-ICC nhận một lệnh không được hỗ trợ, phải đặt giá trị Offset bằng 0.

8.2. Truyền điều khiển

Chế độ truyền này có thể sử dụng cho USB-ICC cung cấp các chức năng tốc độ thấp. Ống điều khiển mặc định được dùng trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và USB-ICC.

Đoạn này quy định các yêu cầu cụ thể cho truyền điều khiển. Các yêu cầu này cung cấp các dịch vụ tương tự cho lớp ứng dụng như đối với truyền bulk.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.1. Phiên bản A

8.2.1.1. Yêu cầu cụ thể

Bảng sau xác định các giá trị hợp lệ của bRequest:

Bảng 18 - Yêu cầu cụ thể lớp, phiên bản A

bRequest

Giá trị

Chiều mức dữ liệu

Mô tả

ICC_POWER_ON

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IN

Tồn tại trạng thái ban đầu của một USB-ICC. Trả lại ATR tái lập lạnh trong giai đoạn dữ liệu.

ICC_POWER_OFF

63h

OUT

Đặt USB-ICC với các điều kiện ban đầu.

XFR_BLOCK

65h

OUT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DATA_BLOCK

6Fh

IN

Truyền dữ liệu từ USB-ICC tới máy chủ.

GET_ICC_STATUS

A0h

IN

Trả lại trạng thái của xử lí lệnh.

8.2.1.2. Giai đoạn Thiết lập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với các thông số, các quy tắc chung sau đây phải được áp dụng:

- Giá trị của bInterface là cùng một giá trị như bInterfaceNumber được đưa ra trong Bảng 3.

- Giá trị tham số dành riêng cho các yêu cầu cụ thể lớp được sử dụng trong các trường: wValue và Windex được chỉ định là bRFU và wRFU. Giá trị của bRFU phải được đặt là 00h và giá trị của wRFU được đặt là 0000H.

- Nếu USB-ICC nhận được một yêu cầu không hợp lệ hay nếu một yêu cầu hợp lệ chứa một giá trị thông số không hợp lệ (wValue, Windex, wLength), USB-ICC phải hồi đáp với một STALL.

- Trên một yêu cầu đầu vào, các USB-ICC phải không trả về nhiều dữ liệu hơn được chỉ định bởi giá trị wLength. Nó có thể trả lại ít hơn. Trên một yêu cầu đầu ra, wLength phải luôn chỉ ra được chính xác lượng dữ liệu được gửi bởi máy chủ. Các USB-ICC phải trả về một STALL nếu máy chủ không cần gửi lượng dữ liệu nhiều hơn được quy định tại wLength.

- Đối ICC_POWER_OFF và GETJCC_STATUS, máy chủ phải gửi các giá trị cho wLength như được quy định trong các bảng tương ứng. Nếu không, các USB-ICC sẽ hồi đáp STALL.

Bảng 19 - Yêu cầu ICC_POWER_ON, phiên bản A

bmRequestType

bRequest

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wIndex

wLength

Dữ liệu

10100001B

ICC_POWER_ON

wRFU

bRFU

bInterface

Độ dài của ATR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và bInterface trong byte thấp.

Bảng 20 - Yêu cầu ICC_POWER_OFF, phiên bản A

bmRequestType

bRequest

wValue

wIndex

wLength

Dữ liệu

10100001B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wRFU

bRFU

bInterface

0000h

Trống

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và bInterface trong byte thấp.

Bảng 21 - Yêu cầu XFR_BLOCK, phiên bản A

bmRequestType

bRequest

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wIndex

wLength

Dữ liệu

10100001B

XFR_BLOCK

bLevelParameter

bRFU

bRFU

bInterface

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệnh APDU

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và bInterface trong byte thấp. Trường wValue chỉ định bLevelParameter trong byte cao và bRFU trong byte thấp.

Bảng 22 - Yêu cầu DATA_BLOCK, phiên bản A

bmRequestType

bRequest

wValue

wIndex

wLength

Dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DATA_BLOCK

wRFU

bRFU

bInterface

Độ dài của dữ liệu. Giá trị phải là cả 2, Le hoặc dwMaxCCIDMesssageLength phụ thuộc vào StatusByte trước đó

APDU hồi đáp

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và bInterface trong byte thấp.

Bảng 23 - Yêu cầu GET_ICC_STATUS ICC

bmRequestType

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue

wIndex

wLength

Dữ liệu

10100001B

GET_ICC_STATUS

wRFU

bRFU

bInterface

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chọn trạng thái của USB-

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và blnterface trong byte thấp.

CHÚ THÍCH: Một sản phẩm không sử dụng một trình điều khiển cụ thể lớp có thể là tuân thủ TCVN 11167-12 (ISO/IEC 7816-12). Trong trường hợp này, việc mã hóa của các bit 5,6 của bmRequestType thay đổi từ 01B đến 10B; ví dụ: bmRequestType cho GET_ICC_STATUS sẽ là 11000001B

8.2.1.3. ATR và truyền dữ liệu

Khi một thiết bị USB được gắn vào kênh truyền và sau đó đạt được một trạng thái mà máy chủ có thể sử dụng các chức năng được cung cấp bởi thiết bị, thiết bị này được thiết kế như “được cấu hình”. Thông điệp được truyền theo thứ tự để thiết lập USB-ICC ở trạng thái ban đầu, nhằm có được ATR và để truyền dữ liệu được đưa ra trong các sơ đồ trạng thái sau đây (xem Hình 3, 4 và 5).

Đối với việc truyền chính xác của dữ liệu, các quy tắc chung sau đây phải được áp dụng:

- Nếu USB-ICC nhận được một yêu cầu mà không được gán cho trạng thái hiện tại trong lược đồ trạng thái, USB-ICC phải trả về một STALL và duy trì trạng thái hiện tại của nó.

- Nếu StalusByte chỉ ra rằng thẻ không đáp ứng (xem Bảng 24), máy chủ tốt nhất cần gửi ICC_POWER_OFF.

QUAN TRỌNG - Trạng thái của việc thực thi hiện tại phải không ảnh hưởng bài trạng thái của nguồn giao diện USB. Ví dụ: một liệt kê kênh truyền phải không gây ra bất kỳ chuyển tiếp nào.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 3 - Lược đồ trạng thái của USB-ICC đối với truyền điều khiển (phiên bản A) dùng truyền mức ký tự

Hình 4 - Lược đồ trạng thái của USB-ICC với truyền điều khiển (phiên bản A) dùng APDU ngắn

Hình 5 - Lược đồ trạng thái của USB-ICC với truyền điều khiển (phiên bản A) dùng APDU mở rộng

Yêu cầu GET_ICC_STATUS thăm dò tình trạng thực thi của một lệnh APDU. Theo yêu cầu này, USB-ICC trả về StatusByte nhằm chỉ ra trạng thái thực thi. Nó có thể có các giá trị sau:

Bảng 24 - Mô tả StatusByte

StatusByte

Mô tả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bận khi x phải được tăng theo chu kỳ.

Khi nhận một chỉ báo bận, máy chủ phải hỗ trợ tuần tự GET_ICC_STATUS cho đến khi USB-ICC chỉ báo giá trị khác. Khoảng thời gian được điều chỉnh phụ thuộc. Để giữ băng thông, khoảng thời gian không được nhỏ hơn 10 mili-giây.

CHÚ THÍCH: Khi máy chủ dò tìm bốn bit có nghĩa ít nhất không thay đổi sau một khoảng nhất định, máy chủ có thể quá hạn với thiết bị này. Khoảng này được xem như quá hạn được điều chỉnh phụ thuộc và không được ít hơn 1 giây.

20h

trạng thái sẵn sàng gửi, chỉ các từ

Chỉ ra rằng giai đoạn dữ liệu của DATA-BLOCK kế tiếp sẽ chỉ gồm SW1-SW2.

1yh

Nếu dwProtocols=00000001h và dwFeatures=0000040h

10h: sẵn sàng gửi dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10h: sẵn sàng nhận dữ liệu

Các từ trạng thái không được trả lại khi giá trị là 10.

Khi GET_ICC-STATUS trả lại StatusByte=20h, một yêu cầu DATA_BLOCK kế tiếp phải được hỗ trợ nhằm có được các từ trạng thái.

Nếu dwProtocols=00000002h và dwFeatures=000z0840h (với z=2 hoặc z=4), StatusByte có hai chức năng khác nhau.

Khi bLevelParameter là 01h hoặc 03h trong yêu cầu XFR_BLOCK trước đó (lệnh APDU xâu chuỗi), StatusByte được dùng nhằm xác nhận việc xâu chuỗi các lệnh (tương ứng là 11h hoặc 13h) và chỉnh luồng dữ liệu (StatusByte = 4xh)

Khi bLevelParameter trong yêu cầu XFR_BLOCK trước đó là 00h hoặc 02h (kết thúc lệnh APDU), StatusByte được dùng để chỉ ra việc xâu chuỗi APDU hồi đáp và tính toán luồng dữ liệu (StatusByte = 4xh):

10h APDU hồi đáp bắt đầu và kết thúc với yêu cầu DATA_BLOCK kế tiếp

11h APDU hồi đáp bắt đầu với yêu cầu DATA_BLOCK kế tiếp và được tiếp tục

12h APDU hồi đáp bắt đầu và kết thúc với yêu cầu DATA_BLOCK kế tiếp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20h APDU hồi đáp chỉ chứa từ trạng thái và kết thúc với yêu cầu DATA_BLOCK kế tiếp.

80h

tắt âm

thẻ không chịu trách nhiệm

00h

USB-ICC sẵn sàng nhận một lệnh APDU.

8.2.1.4. Trao đổi thông điệp mức APDU

Trong trường hợp độ dài của APDU hồi đáp vượt qua giá trị của wLength trong giai đoạn trạng thái của yêu cầu DATA_BLOCK, APDU hồi đáp phải truyền thành các khối liên tiếp. Trong trường hợp này, USB-ICC phải dùng cơ chế tương tự như với một APDU hồi đáp mở rộng.

8.2.1.5. Điều kiện lỗi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.1.6. Truyền ngắt

Phiên bản A không dùng truyền ngắt.

8.2.2. Phiên bản B

Các yêu cầu kiểm soát theo phiên bản B tương tự việc trao đổi thông tin dùng ống thông điệp trong chế độ truyền bulk. Điều này đạt được bởi thực tế rằng mỗi yêu cầu OUT được theo sau bởi các yêu cầu IN. Cặp yêu cầu này được dùng phổ biến thể hiện cấu trúc của thông điệp OUT và thông điệp IN ở chế độ truyền bulk.

8.2.2.1. Yêu cầu cụ thể

Bảng sau định nghĩa các giá trị hợp lệ của bRequest:

Bảng 25 - Yêu cầu cụ thể lớp, phiên bản B

bRequest

Giá trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mô tả

ICC_POWER_ON

62h

OUT

Tồn tại trạng thái ban đầu của một USB-ICC. ATR tái lập lạnh được trả lại trong giai đoạn dữ liệu của yêu cầu DATA_BLOCK kế tiếp

ICC_POWER_OFF

63h

OUT

Đặt USB-ICC với các điều kiện ban đầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65h

OUT

Truyền dữ liệu từ host tới USB-ICC.

DATA_BLOCK

6Fh

IN

Truyền dữ liệu từ USB-ICC tới host. Cũng trả lại thông tin được tạo ra bởi yêu cầu trước đó.

SLOT_STATUS

81h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giai đoạn dữ liệu của lệnh này bao gồm bStatus, bError và bReserved.

Giá trị đối với bReversed phải là 00h.

8.2.2.2. Giai đoạn Thiết lập

Giai đoạn thiết lập gồm các yêu cầu cụ thể lớp và thông số tương ứng. Các mệnh đề sau cung cấp các giá trị và thông số cho từng yêu cầu cụ thể lớp và mô tả dữ liệu được truyền giữa máy chủ và USB-ICC.

Thông số của yêu cầu cụ thể lớp phải được thiết lập như sau:

- Giá trị của blnterface có cùng một giá trị với bInterfaceNumber được đưa ra trong Bảng 3.

- Giá trị thông số dành riêng cho các yêu cầu cụ thể lớp được sử dụng trong các trường: wValue và Windex được chỉ định là bRFU, wRFU và bReserved. Giá trị của bRFU được đặt là 00h và giá trị của wRFU được đặt là 0000H. Giá trị cho bReserved được đưa ra trong bảng.

- Nếu USB-ICC nhận được một yêu cầu không hợp lệ hoặc nếu một yêu cầu hợp lệ chứa một giá trị tham số không hợp lệ (wValue, Windex, wLength), USB-ICC phải hồi đáp với một STALL.

- Trên một yêu cầu đầu vào, USB-ICC phải không trà về dữ liệu nhiều hơn được chỉ định bởi giá trị wLength. Nó có thể trả lại ít hơn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đối với ICC_POWER_ON, ICC_POWER_OFF và SLOT_STATUS, máy chủ phải gửi các giá trị cho wLength như đã quy định trong các bảng tương ứng. Nếu không, USB-ICC phải hồi đáp với STALL

Bảng 26 - Yêu cầu ICC_POWER_ON, phiên bản B

bmRequestType

bRequest

wValue

wIndex

wLength

Dữ liệu

00100001B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wRFU

bRFU

bInterface

0000h

Để trống

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và bInterface trong byte thấp. Trường wValue chỉ định bRFU trong byte cao và bReserved trong byte thấp.

Bảng 27 - Yêu cầu ICC_POWER_OFF, phiên bản B

bmRequestType

bRequest

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wIndex

wLength

Dữ liệu

00100001B

ICC_POWER_OFF

wRFU

bRFU

bInterface

0000h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các trường Windex định bRFU trong byte cao và bInterface trong byte thấp.

Bảng 28 - Yêu cầu XFR_BLOCK, phiên bản B

bmRequestType

bRequest

wValue

wIndex

wLength

Dữ liệu

00100001B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BlevelParameter- bReserved=00h

bRFU

bInterface

Độ dài của dữ liệu

Lệnh APDU

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và blnterface trong byte thấp. Trường wValue chỉ định bLevelParameter trong byte cao và bReserved trong byte thấp.

Việc sử dụng bLevelParameter được giải thích trong Bảng 14.

Bảng 29 - Yêu cầu DATA_BLOCK, phiên bản B

bmRequestType

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue

wIndex

wLength

Dữ liệu

10100001B

DATA_BLOCK

wRFU

bRFU

bInterface

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị của wLength phải lớn hơn hoặc bằng 4. Giá trị này cho phép USB-ICC trả lại thông tin trạng thái hoàn thành ở mức tối thiểu (xem Bảng 31). Đối với yêu cầu DATA_BLOCK đầu tiên sau một ICC_POWER_ON, wLength cần là dwMaxCCIDMessageLength

APDU hồi đáp hoặc thông tin được tạo ra bởi ICC_POWER_ON.

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và bInterface trong byte thấp.

Bảng 30 - Yêu cầu SLOT_STATUS

bmRequestType

bRequest

wValue

wIndex

wLength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10100001B

SLOT_STATUS

wRFU

bRFU

bInterface

0003h

Bao gồm thông tin trạng thái/lỗi: bStatus, bError, bReserved.

Giá trị nay đối với bReserved phải là 00h

Trường Windex chỉ định bRFU trong byte cao và bInterface trong byte thấp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.2.3. ATR và truyền dữ liệu

Khi một thiết bị USB được gắn vào kênh truyền và sau đó đạt được một trạng thái mà máy chủ có thể sử dụng các chức năng được cung cấp bởi thiết bị, thiết bị này được thiết kế như “đã cấu hình”. Thông điệp được truyền theo thứ tự để thiết lập USB-ICC ở trạng thái ban đầu, để có được ATR và truyền dữ liệu được đưa ra trong lược đồ trạng thái Hình 6. Truyền sử dụng các trao đổi mức APDU. Hình 6 bao gồm việc truyền các APDU ngắn và APDU mở rộng.

Đối với việc truyền chính xác dữ liệu, các quy tắc chung sau phải áp dụng với các sơ đồ trạng thái:

- Nếu USB-ICC nhận một yêu cầu mà không được giao cho trạng thái hiện tại theo quy định trong lược đồ trạng thái, USB-ICC phải sẽ trả về một STALL và duy trì trạng thái hiện tại của nó.

- Nếu thiết bị giao diện gửi DATA_BLOCK và USB-ICC trả về trong giai đoạn dữ liệu giai đoạn các lỗi: ICC_MUTE hay HW_ERROR, máy chủ cần hỗ trợ ICC_POWER_OFF.

QUAN TRỌNG - Trạng thái của việc thực thi hiện tại phải không bị ảnh hưởng bởi trạng thái của nguồn giao diện USB. Ví dụ: một điều tra kênh truyền phải không gây ra bất kỳ chuyển dịch nào.

Hình 6 - Lược đồ trạng thái của USB-ICC đối với truyền điều khiển (phiên bản B)

CHÚ THÍCH: Khi máy chủ gửi ICC_POWER_OFF, USB-ICC rơi vào tình trạng “hầu như không có mặt”. Việc sử dụng thông điệp interrupt-IN cho trường hợp này được mô tả trong Điều 9.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 31 - Giai đoạn dữ liệu của DATA_BLOCK

Offset

Trường

Mô tả

0

bResponseType

Chỉ ra loại thông tin abData bao gồm:

00h: trường abData bao gồm thông tin được tạo ra bởi yêu cầu trước đó.

40h: Thông tin trạng thái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80h: Thăm dò

Trường abData ba gồm thời gian trì hoãn (wDelayTime) cho đến khi host đợi gửi đi yêu cầu kế tiếp. Giá trị này được đưa ra theo các đơn vị của 10 mili-giây (ví dụ: 0078h = 1,2 giây). Nếu wDelayTime = 0000h, máy chủ phải đặt khoảng thời gian thăm dò tùy ý. Đối với tất cả các giá trị khác, máy chủ phải dùng giá trị đưa ra ở mức cao nhất.

Đối với các APDU mở rộng và nếu APDU ngắn bao gồm nhiều byte hơn được chỉ định trong wLength của yêu cầu DATA_BLOCK:

00h: APDU hồi đáp bắt đầu và kết thúc trong lệnh này.

01h: APDU hồi đáp bắt đầu với lệnh này và được tiếp tục,

02h: trường abData tiếp tục APDU hồi đáp và kết thúc APDU hồi đáp,

03h: trường abData tiếp tục APDU hồi đáp và khối khác được theo dõi.

10h: trường abData bị xóa trắng, lệnh APDU kế tiếp được mong đợi trong XFR_BLOCK kế tiếp.

Cũng xem lược đồ trạng thái trong Hình 6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

abData

Dữ liệu được gửi từ USB-ICC tới host.

Thông tin được truyền đi trong trường abData của DATA_BLOCK, phụ thuộc vào yêu cầu trước đó.

8.2.2.4. Mã hóa bLevelParameter đối với XFR_BLOCK

Giá trị của bLevelParameter chỉ định vị trí (khối đầu tiên, giữa, cuối cùng) của các khối truyền kế tiếp của lệnh APDU. Các giá trị sau đây được gán:

00h

lệnh APDU bắt đầu và kết thúc bằng lệnh này

01h

lệnh APDU bắt đầu với lệnh này và là tiếp tục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APDU lệnh và kết thúc lệnh APDU

03h

lệnh APDU tiếp tục và khối khác theo sau

10h

giai đoạn dữ liệu là trống rỗng, APDU hồi đáp kế tiếp được mong đợi trong yêu cầu DATA_BOCK tiếp theo

Xem thêm các sơ đồ trạng thái trong Hình 6.

8.2.2.5. Trao đổi thông điệp mức APDU

Trong trường hợp mà APDU hồi đáp vượt quá giá trị của wLength trong giai đoạn thiết lập yêu cầu DATA_BLOCK, APDU hồi đáp phải được truyền trong khối tiếp theo. Đối với truyền khối lớn này, USB-ICC phải sử dụng cơ chế tương tự như đối với các APDU hồi đáp mở rộng.

8.2.2.6. Điều kiện trạng thái và lỗi được báo cáo bởi yêu cầu của USB

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu bResponseType = 40h, trường abData gồm trạng thái và thông tin lỗi.

Trường bStatus gồm hai trường bitmap chứa thông tin về trạng thái của USB-ICC (bmICCStatus) và lệnh được xử lý (bmCommandStatus). Hai bảng dưới đây đưa ra các giá trị cho trạng thái và các mã lỗi.

Bảng 32 - Bản đồ bit đối với trường bStatus

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

(2 bit)

0, 1, 2

0 = USB-ICC được trình bày và kích hoạt.

1 = USB-ICC được trình bày nhưng không kích hoạt.

2 = USB-ICC không được trình bày.

3 = RFU

(2 bit)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

RFU

(6 bit)

bmCommandStatus

(2 bit)

0, 1

0 = Được xử lí không có lỗi.

1 = Bị sai sót, điều kiện lỗi được đưa ra bởi bError.

2 = RFU.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

bError

1

 

Mã lỗi

Bảng 33 - Mã lỗi đối với bError

Tên lỗi

Mã lỗi

Các nguyên nhân có thể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-2 (FEh)

Các ứng dụng của USB-ICC không hồi đáp hoặc ATR không được gửi bởi USB-ICC.

XFR_OVERRUN

-4 (FCh)

USB-ICC dò tìm một lỗi tràn Offset khi nhận một khối dữ liệu.

HW_ERROR

-5 (FBh)

USB-ICC dò tìm một lỗi phần cứng.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(C0h - 81h)

Được người dùng định nghĩa.

 

-3 (FDh)

-8 tới -14

(F8h - F2h)

-16 (F0h)

-17 (EFh)

-32 (E0h)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

tất cả các mã khác

(80h và các giá trị khác được điền vào khoảng trống)

Được bảo toàn cho sử dụng dự kiến.

Nếu giá trị của bmCommandStatus bằng 0 hoặc RFU, giá trị của bError bằng 0.

8.3. Truyền ngắt

Chế độ truyền bulk và chế độ truyền điều khiển (phiên bản B) đưa ra tùy chọn một điểm cuối interrupt-IN. Điểm này được dùng để nhắc báo máy chủ của sự kiện rằng có thể xảy ra bất đối xứng với trao đổi lệnh/hồi đáp giữa máy chủ và USB-ICC.

USB-ICC có thể nhắc báo máy chủ về việc chèn/gỡ bỏ nó.

8.3.1. Sự kiện chèn/gỡ bỏ thấy được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 34 - Thông điệp Interrupt-IN

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bMessageType

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ ra NotifySlotChange.

1

bmSlotIccState

1

000000xyB

USB-ICC chỉ ra trạng thái (gỡ bỏ hay chèn vào) trong hai bit đánh dấu có ít ý nghĩa nhất. Một bit báo cáo:

0b = USB-ICC không được trình bày.

1b = USB-ICC được trình bày.

Bit còn lại báo cáo dù sự hiện diện của USB-ICC thay đổi khi thông điệp NotifySlotChange được gửi:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1b = thay đổi

Tất các các bit khác phải đặt là 0.

Đối với hoạt động chính xác của yêu cầu ngắt, các điều kiện sau được áp dụng:

- Khi USB-ICC thoát từ trạng thái “ban đầu” bởi PC_to_RDR_IccPowerOn (ICC_POWER_ON), USB-ICC phải gửi một thông điệp NotitySlotChange với bmSlotIccState = 00000011B.

- USB-ICC có thể nhập “hầu như không có mặt” tại bất kỳ thời điểm nào. Máy chủ sẽ nhận được thông điệp NotifySlotChange với bmSlotIccState = 00000010B. USB-ICC không phải gửi thông điệp NotifySlotChange sau khi nó đã nhận được PC_to_RDR_IccPowerOff (ICC_POWER_OFF).

CHÚ THÍCH: Điều kiện đầu tiên cho phép máy chủ phát hiện một thẻ không phản hồi. Điều kiện thứ hai đảm bảo rằng thông điệp gián đoạn “hầu như không có mặt” là một sự kiện không đồng bộ được gây ra bởi USB-ICC. Nó Không phải là kết quả của một thông điệp OUT hoặc yêu cầu nhận được từ máy chủ.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trạng thái Khởi tạo trong lược đồ trạng thái

Trạng thái của lược đồ trạng thái

USB-ICC nhận dữ liệu.

Với truyền số lượng lớn:

Loại tin nhắn và các thông số/giá trị liên quan cho sẵn.

Với truyền kiểm soát:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

USB-ICC gửi dữ liệu

Với truyền số lượng lớn:

Loại tin nhắn và các thông số/giá trị liên quan cho sẵn. USB-ICC luôn khởi tạo việc truyền thông điệp này.

Với truyền kiểm soát:

Yêu cầu kiểm soát và các thông số/giá trị liên quan cho sẵn. Máy chủ luôn khởi tạo việc truyền dữ liệu này bằng cách gửi DATA_BLOCK hay SLOT_STATUS. Do vậy, hai yêu cầu này thường được thể hiện bằng hai hộp hình mũi tên: một hộp với chiều mũi tên vào (yêu cầu) và một hộp với chiều mũi tên RA (dữ liệu)

Trạng thái Khởi tạo trong lược đồ trạng thái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Kịch bản đối với truyền USB

Các chuỗi sau mô tả nhưng không đầy đủ với tất cả các trường hợp có thể tại đây. Nghĩa là các ví dụ của các chuỗi có thể của USB_ICC phải quản lý được. Các ví dụ không chỉ quản lý các trường hợp lỗi (STALL trong các giao dịch USB), mà còn là các điều kiện được quản lý theo mức giao thức của ISO (ví dụ: T=0, trường hợp 2, APDU ngắn, Ne không được chấp nhận).

Truyền bulk:

Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 3, APDU ngắn

PC_to_RDR_XfrBlock

dwLength = Lc + 00000005h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wLeveIParameter = 0000h

abData = CLA, INS, P1, P2, Lc. Data(Lc)

(1) message →

 

(2) message ←RDR_to_PC_DataBlock

dwLength = 00000002h

bSlot = 00h, bSeq = 00h

bStatus = 00h, bError = 00h

bChainParameter = 00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Truyền bulk:

Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 3, APDU mở rộng

PC_to_RDR_XfrBlock

dwLength= BufferLength

bSlot = 00h, bSeq = 00h, bReserved = 00h,

wLevelParameter = 0001 h

abData = CLA, INS, P1, P2, Lc,

Data(BufferLength - 7)

(1) message →

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) message ← RDR_to_PC_DataBlock

dwLength = 00000000h

bSlot = 00h, bSeq = 00h

bStatus = 00h, bError = 00h

bChainParameter = 10h

abData = empty

PC_to_RDR_XfrBlock

dwLength = BufferLength

bSlot = 00h, bSeq = 01 h, bReserved = 00h,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

abData = Data(BufferLength)

(3) message →

 

(4) message ← RDR_to_PC_DataBlock

dwLength = 00000000h

bSlot = 00h, bSeq = 01h.

bStatus = 00h, bError = 00h

bChainParameter = 10h

abData = empty

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dwLength= remaining part of data

bSlot = 00h, bSeq = 00h, bReserved = 00h,

wLeveIParameter = 0002h

abData = Data(<buffer length)

(5) message →

 

(5) message ← RDR_to_PC_DataBlock

dwLength = 00000002h

bSlot = 00h, bSeq = 02h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bChainParameter = 00h

abData = SW1, SW2

Truyền điều khiển, phiên bản A: Lệnh trường hợp 1

dwFeatures = 0000 0840h

dwProtocols = 0000 0001h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h; bRFU = 00h

wIndex: bRFU = 00h; bInterface = 00h

wLength = 0005h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

abData = CLA, INS, P1, P2, P3=00h

(1) data →

GET_ICC_STATUS

(2) request→

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h; bInterface = 00h,

wLength = 0001h

(2) data

StatusByte: 4xh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

if (StatusByte=20h)

if (StatusByte=4xh)

Break

(2) Repeat

ready to send status words only

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h; bInterface = 00h

(3) request →

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) data
End

SW1, SW2

Truyền điều khiển, phiên bản A: Lệnh trường hợp 2, APDU ngắn

dwFeatures = 0000 0840h

dwProtocols = 0000 0001 h

XFR_BLOCK

wValue:bLevelParameter = 00h, bRFU=00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = 0005h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

abData = CLA, INS, P1, P2, Le

(1) data →

GET_ICC_STATUS

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0001 h

(2) data

StatusByte: 4xh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

if (StatusByte=10h)

if (StatusByte=4xh)

Break

(2) Repeat

ready to send data

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(3) request →

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) data

Data(Le)

GET_ICC_STATUS

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(4) request →

wLength = 0001 h

(4) data

StatusByte: 4xh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

if (StatusByte=20h)

if (StatusByte=4xh)

Break

(4) Repeat

 

ready to send status words only

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wLength = 0002h

(5) data

End

SW1,SW2

Truyền điều khiển, phiên bản A: Lệnh trường hợp 3, APDU ngắn

dwFeatures = 0000 0840h

dwProtocols = 0000 0001 h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bRFU = 00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wLength = 0005h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, Lc

(1) data →

GET_ICC_STATUS

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0001 h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

StatusByte: 4xh

StatusByte: 10h

if (StatusByte=10h)

if (StatusByte=4xh)

Break

(2) Repeat

ready to receive data

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bRFU = 00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wLength = Lc

(3) request →

abData = Data(Lc)

(3) data

GET_ICC_STATUS

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(4) request →

wLength = 0001 h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

StatusByte: 4xh

StatusByte: 20h

if (StatusByte=20h)

if (StatusByte=4xh)

Break

(4) Repeat

ready to send status words only

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) request →

wLength = 0002h

(5) data

End

SW1,SW2

Truyền điều khiển, phiên bản A: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 1

dwFeatures = 0002 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

XFR_BLOCK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = 0004h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2

(1) data →

GET_ICC STATUS

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) data

StatusByte: 4xh

StatusByte: 20h

if (StatusByte=20h)

if (StatusByte=4xh)

Break

(2) Repeat

 

DATA_BLOCK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(3) request →

wLength = 0002h

(3) data

End

SW1, SW2

Truyền điều khiển, phiên bản A: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 2, APDU ngắn

dwFeatures = 0002 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: bLevelParameter = 00h, bRFU = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = 0005h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, Le

(1) data →

GET_ICC STATUS

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wLength = 0001h

(2) data

StatusByte: 4xh

StatusByte: 10h

if (StatusByte=10h)

if (StatusByte=4xh)

Break

(2) Repeat

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(3) request →

wLength = Le+02h

(3) data

End

Data(Le), SW1, SW2

Truyền điều khiển, phiên bản A: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 3, APDU ngắn

dwFeatures = 0002 0840h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bRFU = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = Lc + 0005h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, Lc, Data(Lc)

(1) data →

 

GET_ICC STATUS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0001h

(2) data

StatusByte: 4xh

StatusByte: 20h

if (StatusByte=20h)

if (StatusByte=4xh)

Break

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(3) request →

wLength = 0002h

(3) data

End

SW1, SW2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dwFeatures = 0002 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bRFU = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = Lc + 0006h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, P3 = 00h, Le

(1) data →

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0001h

(2) data

StatusByte: 4xh

StatusByte: 10h

 

Break

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(3) request →

wLength = Le + 02h

(3) data

End

Data(Le), SW1, SW2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dwFeatures = 0004 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bRFU = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = 0007h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, Lc, Data(Lc)

(1) data →

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0001h

(2) data

StatusByte: 4xh

StatusByte: 10h

StatusByte: 11h

if (StatusByte = 10h OR StatusByte = 11h)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

if (10h)

Break

(2) Repeat

Execute the next request

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(3) request →

wLength = BufferLength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

End

Data(<= BufferLength-2), SW1, SW2

if (11h)

Loop the next two requests

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(n) request →

wLength = BufferLength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Data(BufferLength)

GET_ICC STATUS

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(n+1) request →

wLength = 0001 h

(n+1) data

StatusByte: 4xh

StatusByte: 12h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

if (StatusByte=12h)

if (StatusByte=4xh)

if (StatusByte=13h)

Break

(n+1) Repeat

(n) Repeat

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wLength = BufferLength

(m) data

End

Data(<=BufferLength-2), SW1, SW2

Truyền điều khiển, phiên bản A: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 3, APDU mở rộng

dwFeatures = 0004 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h/01h, bRFU = 00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wLength = BufferLength

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, P3 = 00h, Lc, Data(BufferLength-7)

(1) data →

GET_ICC STATUS

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0001h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

StatusByte: 4xh

StatusByte: 20h

StatusByte: 11h

if (StatusByte=20h OR StatusByte=11 h)

if (StatusByte=4xh)

if (StatusByte=10h)

Break

(2) Repeat

execute the next request

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(3) request →

wLength = 0002h

(3) data

End

SW1, SW2

if (StatusByte=11h)

Loop the next two requests

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: bLevelParameter = 03h/02h, bRFU = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = BufferLength

(n) request →

abData = Data(BufferLength)

(n) data

 

GET_ICC STATUS

wValue: wRFU = 0000h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(n+1) request →

wLength = 0001 h

(n+1) data

StatusByte: 4xh

StatusByte: 20h

StatusByte: 13h

if (StatusByte=20h)

if (StatusByte=13xh)

if (StatusByte=4h)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(n) Repeat

(n+1) Repeat

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(m) request →

wLength = 0002h

(m) data

End

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Truyền điều khiển, phiên bản B: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 1, APDU ngắn

dwFeatures = 0002 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bReserved = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = 0004h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0003h

(2) data
or
(2) data

80h, wDelayTime

00h, SW1, SW2

if (bResponseType=00h)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Break

(2) Repeat

 

 

End

 

Truyền điều khiển, phiên bản B: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 2, APDU ngắn

dwFeatures = 0002 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: bLevelParameter = 00h, bReserved = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = 0005h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, Le

(1) data →

 

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) repuest →

wLength = Le + 0003h

(2) data
or
(2) data

80h, wDelayTime

00h, Data(Le), SW1, SW2

if (bResponseType=00h)

if (bResponseType=80h)

Break

(2) Repeat

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

End

 

Truyền điều khiển, phiên bản B: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 3, APDU ngắn

dwFeatures = 0002 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bReserved = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = Lc + 0005h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

abData = CLA, INS, P1, P2, Lc, Data(Lc)

(1) data →

 

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0003h

(2) data
or
(2) data

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

if (bResponseType=00h)

if (bResponseType=80h)

Break

(2) Repeat

 

 

End

 

Truyền điều khiển, phiên bản B: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 4, APDU ngắn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dwProtocols = 0000 0002h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bReserved = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = Lc + 0006h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, Lc, Data(Lc), Le

(1) data →

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = Le + 0003h

(2) data
or
(2) data

80h, wDelayTime

00h, Data(Le), SW1, SW2

if (bResponseType=00h)

if (bResponseType=80h)

Break

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

End

 

Truyền điều khiển, phiên bản B: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 2, APDU mở rộng

dwFeatures = 0004 0840h

dwProtocols = 0000 0002h

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 00h, bReserved= 00h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wLength = 0007h

(1) request →

abData = CLA, INS, P1, P2, P3=00h, Le

(1) data →
Loop the next request

DATA BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = BufferLength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80h, wDelayTime

00h, Data(Le), SW1, SW2

01h, Data(BufferLength)

03h, Data(BufferLength),

02h, Data(<= BufferLength-2), SW1, SW2

if (bResponseType = 00h OR bResponseType = 02)

if (bResponseType = 01h OR bResponseType = 03)

(2) End

 

XFR_BLOCK

wValue: bLevelParameter = 10h, bReserved = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = 0000h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

abData = empty

(3) →

 

if (bResponseType = 80h)

(2) Repeat

(2) Repeat

 

Truyền điều khiển, phiên bản B: Trao đổi thông điệp mức APDU, lệnh trường hợp 3, APDU mở rộng

dwFeatures = 0004 0840h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XFR_BLOCK

(1) request →

wValue: bLevelParameter = 00h/01h, bReserved = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = BufferLength

abData = CLA, INS, P1, P2, P3=00h, Lc, Dala(BufferLength-7)

(1) data →
Loop the next request

if (bLevelParameter=00h)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(2) repuest →

wLength = 0003h

(2) data

(2) Repeat

(2) data

End

80h, wDelayTime

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00h, SW1, SW2

if (bLevelParameter=01h)

 

 

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

(3) repuest →

wLength = 0003h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Repeat

or

(3) data

80h, wDelayTime

 

 

10h

 

Loop the next two requests

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(n) repuest →

wValue: bLevelParameter = 03h/02h, bReserved = 00h

wIndex: bRFU = 00h, bInterface = 00h

wLength = BufferLength

abData = Data(BufferLength)

(n) data →

 

DATA_BLOCK

wValue: wRFU = 0000h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(n+1) repuest →

wLength = 0003h

(n+1) data

(n+1) Repeat

80h, wDelayTime

if (bLevelParameter=02h)

(n+1) data

(n+1) End

00h, SW1, SW2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(n+1) data

(n+1) Repeat

10h

 

Phụ lục C

(tham khảo)

Thuật ngữ và định nghĩa trong đặc tả USB

Các thuật ngữ và định nghĩa liệt kê bên dưới được trích từ Chương 2: Thuật ngữ và thuật ngữ viết tắt của đặc tả USB:

Truyền

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại truyền

Xác định các đặc tính của luồng dữ liệu giữa một máy khách phần mềm và chức năng của nó. Bốn loại chuẩn được xác định: kiểm soát, ngắt, bulk và đẳng thời.

Truyền bulk

Một trong bốn loại truyền USB. Truyền bulk là không định kỳ, kết nối truyền loạt lớn thường được dùng cho một truyền mà có thể dùng bất kỳ băng thông sẵn có nào và cũng có thể bị trì hoãn cho đến khi băng thông có sẵn. Xem thêm loại truyền.

Truyền điều khiển

Một trong bốn loại truyền USB. truyền điều khiển hỗ trợ kết nối loại cấu hình/lệnh/trạng thái giữa máy khách và chức năng. Xem thêm loại truyền.

Ống mặc định

Ống thông điệp được tạo ra bởi phần mềm hệ thống USB nhằm vượt qua thông tin kiểm soát điều khiển và thông tin trạng thái giữa máy chủ và kiểm soát điểm cuối 0 của thiết bị USB.

Điểm cuối thiếl bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Địa chỉ điểm cuối

Sự kết hợp của một số điểm cuối và một chiều điểm cuối của thiết bị USB. Mỗi địa chỉ điểm cuối hỗ trợ truyền dữ liệu theo một hướng.

Máy chủ

Hệ thống máy chủ, nơi bộ điều khiển máy chủ USB được cài đặt. Điều này gồm các nền tảng phần cứng máy chủ (máy tính, bus,.v..v.) và hệ điều hành được sử dụng.

Từ

Một phần tử dữ liệu có hai byte (16 bit) theo kích thước.

 

Phụ lục D

(tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng sau mô tả bộ mô tả cụ thể lớp được đưa ra trong đặc tả CCID, Chương 3.5

Bảng 3-5 - Bộ mô tả lớp CCID

Offset

Trường

Kích cỡ

Giá trị

Mô tả

0

bLength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36h

Kích cỡ của bộ mô tả, tính theo byte.

1

bDescriptorType

1

??

Loại bộ mô tả tính năng CCID

2

bcdCCID

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0100h

Số phát hành đặc tả CCID hệ thập phân mã hóa nhị phân (ví dụ: 2.10 là 0210h)

4

DMaxSlotIndex

1

 

Chỉ mục của khe có sẵn cao nhất trong thiết bị này. Tất cả các khe liên tiếp bắt đầu từ 00h.

Ví dụ: 0Fh = 16 khe trên thiết bị được đánh số từ 00h tới 0Fh.

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Giá trị chỉ ra điện thế mà CCID có thể cung cấp cho các khe của nó.

Giá trị này là một thao tác OR đảo bit được thực hiện theo các giá trị sau:

- 01h

5.0V

- 02h

3.0V

- 04h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các bit khác là RFU.

6

dwProtocols

4

RRRR

PPPP

RRRR - viết hoa- là RFU = 0000h

PPPP - viết thường - mã hóa các loại giao thức được hỗ trợ. Một '1' là một vị trí bit được đưa ra chỉ ra sự hỗ trợ đối với giao thức ISO tương ứng.

0001h = Giao thức T=0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tất cả các bit được dành riêng và phải được đặt là 0. Trường tương ứng với các định nghĩa đặc tả PCSC. Xem PCSC phần 3, Bảng 3-1

Thẻ 0x0120

Ví dụ: 00000003h hỗ trợ cho T=0 và T=1.

10

dwDefaultClock

4

 

Tần số khóa ICC mặc định theo kHz được mã hóa như giá trị nguyên endian

Ví dụ: 3.58 MHz được mã hóa như giá trị nguyên 3580 (00000DFch)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

dwMaximumClock

4

 

Tần số điện thoại ICC được hỗ trợ tối đa theo kHz được mã hóa như giá trị nguyên

Ví dụ: 14.32 MHz được mã hóa như giá trị nguyên 14320 (000037F0h).

18

bNumClockSupported

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số tần số đồng hồ được hỗ trợ bởi CCID. Nếu CCID không cho phép thiết lập thủ công của tần số đồng hồ thì giá trị này phải là 00h. Ngược lại, nếu CCID đặt thủ công và giá trị này là 00h, tần số đồng hồ hỗ trợ được giả định bởi tần số đồng hồ mặc định được định nghĩa bởi dwDefaultClock.

19

dwDataRate

4

 

Tỉ lệ dữ liệu I/O ICC mặc định theo bps được mã hóa như số nguyên endian nhỏ

Ví dụ: 14.32 MHz được mã hóa là giá trị nguyên 14320. (000037F0h)

23

dwMaxDataRate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Tỉ lệ dữ liệu I/O ICC hỗ trợ tối đa theo bps.

Ví dụ: 115.2Kbps được mã hóa là giá trị nguyên 115200. (0001C200h)

27

bNumDataRatesSupported

1

 

Số lượng tỉ lệ dữ liệu được hỗ trợ bởi CCID. Nếu CCID không cho phép thiết lập thủ công của tỉ lệ dữ liệu thì giá trị này phải là 00h. Ngược lại, nếu bộ đọc đặt thủ công và giá trị này là 00h, tỉ lệ dữ liệu hỗ trợ được giả định là tỉ lệ dữ liệu mặc định được định nghĩa theo ISO.

28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

 

Chỉ ra IFSD tối đa được hỗ trợ bởi CCID đối với giao thức T=1.

32

dwSynchProtocols

4

RRRR

PPPP

=

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- RRRR - viết hoa - là RFU = 0000h

- PPPP - viết thường- mã hóa các loại giao thức được hỗ trợ. Một '1' trong một vị trí bit cho sẵn chỉ ra hỗ trợ với giao thức tương ứng.

0001h chỉ ra hỗ trợ với giao thức 2 dây1[1]

0002h chỉ ra hỗ trợ với giao thức 3 dây

0004h chỉ ra hỗ trợ với giao thức I2C

Tất cả các giá trị khắc nằm ngoài đặc tả này, phải được quản lý bởi trình điều khiển hỗ trợ bởi nhà cung cấp

36

dwMechanical

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0008h

See CHÚ THÍCH bên dưới. Giá trị là một thao tác bit đảo OR được thực hiện theo các giá trị sau:

- 00000000h Không có đặc tinh đặc biệt

- 00000001 h Cơ chế chấp nhận thẻ 2[2]

- 00000002h Cơ chế từ chối thẻ 2

- 00000004h Cơ chế nạp thẻ 2

- 00000008h Cơ chế khóa/mở khóa thẻ

- 00000010h ICC được chèn vĩnh viễn

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

 

Giá trị này chỉ ra đặc trưng thông minh mà CCID có.

Giá trị là một thao tác bit đảo OR được thực hiện theo các giá trị sau:

- 00000000h Không có đặc tính đặc biệt

- 00000002h Cấu hình thông số tự động dựa trên dữ liệu ATR

- 00000004h Kích hoạt tự động việc chèn ICC

- 00000008h Chọn điện thế ICC tự động

- 00000010h Thay đổi tần số đồng hồ ICC tự động theo các thông số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 00000040h Trao đổi thông số tự động tạo bởi CCID (dùng cho các tái thiết lập ấm, lạnh hay PPS theo một thuật toán độc quyền của nhà sản xuất nhằm chọn các thông số kết nối với ICC)

- 00000080h PPS tự động, được tạo bởi CCID theo các thông số hiện tại

- 00000100h CCID có thể đặt ICC theo chế độ dừng đồng hồ

- 00000200h Giá trị NAD khác 00 được chấp nhận (giao thức T=1 được dùng)

- 00000400h Trao đổi IFSD tự động như trao đổi đầu tiên (giao thức T=1 được dùng)

Chỉ một trong nhiều giá trị sau có thể có được:

- 00010000h Các trao đổi mức TPDU với CCID

- 00020000h Trao đổi mức APDU ngắn với CCID

- 00040000h Trao đổi mức APDU ngắn và APDU mở rộng với CCID

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi giá trị 00000040h có được, máy chủ phải không cố gắng thay đổi Fl, DI và giao thức được chọn hiện tại.

Khi một trao đổi mức APDU được chọn, một trong nhiều giá trị 00000040h hay 00000080 phải có được, như giá trị 00000002h.

44

dwMaxCCIDMessageLength

4

 

Đối với mức APDU mở rộng, giá trị phải nằm giữa 261 +10 (tiêu đề) và 65544 +10, ngược lại giá trị tối thiểu là dwMaxPacketSize của điểm cuối bulk-OUT.

48

bClassGetResponse

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phép gán chỉ với CCID cung cấp một trao đổi mức APDU.

Chỉ ra giá trị lớp mặc định được dùng bởi CCID khi nó gửi một lệnh Get Response nhằm thực hiện một truyền tải của một APDU bởi giao thức T=0.

Giá trị chỉ ra rằng CCID là lặp lại lớp APDU.

49

bClassEnvelope

1

 

Phép gán chỉ với CCID cung cấp một trao đổi mức APDU mở rộng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị FFh chỉ ra rằng CCID lặp lại lớp APDU.

50

wLcdLayout

2

XXYYh

Số lượng các dòng và ký tự đối với hiển thị LCD được dùng để gửi thông điệp cho đầu vào PIN.

XX: số lượng dòng

YT: số lượng kí tự theo dòng

XXYY=0000h không có LCD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bPINSupport

1

00h - 03h

Giá trị này chỉ ra PIN nào hỗ trợ các đặt trưng mà CCID có.

Giá trị đó là một thao tác bit đảo OR được thực hiện theo các giá trị sau:

01h Xác minh PIN được hỗ trợ

02h Thay đổi PIN được hỗ trợ

53

bMaxCCIDBusySlots

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01h - 0Fh

Số lượng khe lớn nhất mà có thể bận đồng loạt

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 1177:1985, Information processing - Character structure for start/stop and synchronous character oriented transmission.

[2] ISO/IEC 10536, ldentification cards - Contactless integrated circuit cards - Close coupled cards (tất cả các phần).

[3] ISO/IEC 14443, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards (tất cả các phần).

[4] ISO/IEC 15693, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Vicinity cards (tất cả các phần).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Thuật ngữ viết tắt

5. Đặc tính điện của tiếp xúc

6. USB-ICC được vận hành bởi một thiết bị giao diện

7. Bộ mô tả USB

8. Truyền dữ liệu giữa máy chủ và USB-ICC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B (tham khảo) Kịch bản đối với truyền USB

Phụ lục C (tham khảo) Thuật ngữ và định nghĩa trong đặc tả USB

Phụ lục D (tham khảo) Lớp thiết bị thẻ thông minh bộ mô tả cụ thể lớp

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Việc phát hành đặc tả không hỗ trợ các thiết bị với 2-, 3-dây và các giao thức I2C mà PPPP = 0000h. Trường này tương thích xuôi với đặc tả PCSC.

[2] Các cơ chế này của thông số dwMechanical dwMechanica đã gồm tính hoàn thiện, tuy nhiên các chức năng này của các CCID cơ giới hóa không được bao trùm bởi việc phát hành đặc tả. Một phát hành dự kiến có thể chuẩn hóa giao diện cho các tính năng cơ giới này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-12:2015 (ISO/IEC 7861-12:2005) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 12: Thẻ tiếp xúc - Thủ tục vận hành và giao diện UBS

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.627

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.221.156