Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10844:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:01.140.20 Tình trạng: Đã biết

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

4.6.5.1

Giá trị

M

1

Chuỗi

4.6.5.2

Danh mục chuẩn

O

0-1

Chuỗi

4.6.5.3

Giá trị khác

O

0-1

Chuỗi

Danh mục chun có thể là một danh sách cơ quan đăng ký, một bộ từ vựng có kiểm soát hoặc một bộ các quy tắc quản lý hình thức của giá trị. Yếu tố dữ liệu ca danh mục chuẩn là tùy chọn với hai lý do: danh mục chuẩn có thể rút ra từ giá trị không cần quy định rõ ràng; hoặc một quyết định đã được đưa ra không kết hợp giá trị với một danh mục chuẩn trong một bối cảnh cụ th.

Trong các trường hợp khi một chuỗi được kết hợp vi một bộ từ vựng có kiểm soát, có thể cần ghi lại các giá trị không bao gồm trong danh sách cơ bản, thiết lập giá trị khác và ghi lại chuỗi này vào giá tr khác.

Lược đồ XML liên kết các yếu tố dữ liệu ca lớp Nhãn có thể được tiêu chun hóa lại cho các yếu tố kiểu chuỗi với danh mục chuẩn được mã hóa như một thuộc tính XML.

CHÚ THÍCH: Lp Nhãn trong tiêu chuẩn này không tương đương với kiểu dữ liệu liệt kê trong XML. Mặc dù một số yếu tố dữ liệu của lớp này có thể có các giá trị được lấy từ một danh sách có kiểm soát đơn giản mà có thể được liệt kê trong một liên kết lược đồ XML, một số khác sẽ có các giá tr được tạo ra độc lập bởi một cơ quan đăng ký, hoặc rút ra các giá trị ca chúng từ các bộ sưu tập thuật ngữ được bảo trì riêng biệt.

Trong một lược đồ XML liên kết một yếu tố dữ liệu của lớp Nhãn đến một yếu tố dữ liệu kiểu liệt kê, sử dụng các qui ước tình huống s dụng (use case) XML trừ khi các thuật ngữ này không dễ dàng được chuyển đi từ một tình huống đến tình huống khác để có kết quả hiển thị.

4.6.5.1 Giá trị, chuỗi

Chuỗi hoặc mã có thể cần thiết để kết hợp với một danh mục chuẩn để kiểm soát hình thức hoặc nội dung của nó hoặc đ tạo cho nó duy nhất trong một bối cnh cụ thể.

4.6.5.2 Cơ quan có thẩm quyền, chuỗi

Cơ quan kiểm soát hình thức hoặc nội dung của một giá trị hoặc tính duy nhất của nó trong một bối cảnh cụ thể.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuỗi thể hiện giá trị khác khi “Khác" được ghi nhận là giá trị

4.6.6  Siêu dữ liu, lớp

Dạng dữ liệu hỗn hợp đảm bảo việc nhúng dữ liệu đã định dạng vào một lược đồ mở rộng được thiết kế

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

4.6.6.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M (Bắt buộc)

1

Nhãn

4.6.6.2

Dữ liệu liên kết

CM (Bắt buộc có điều kiện

1

Chuỗi

4.6.6.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Kiểu dữ liệu của bất kỳ yếu tố nào trong danh mục yếu tố dữ liệu có thể được thay thế bằng kiểu dữ liệu siêu dữ liệu nếu có yêu cầu m rộng thông tin được thu thập, lưu trữ và trao đổi để đáp ứng nhu cầu cụ thể ca một cộng đồng dự kiến.

4.6.6.1  Định dạng siêu dữ liệu, nhãn

Chuỗi hoặc mã quy định định dạng siêu dữ liệu

VÍ DỤ:

1  CERIF (Common European research information format- định dạng thông tin nghiên cứu chung Châu Âu)

2  DCMI (Dubin Core Metadata Initiative metadata terms-Thuật ngữ siêu dữ liệu của Sáng kiến siêu dữ liệu Dublin Core)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4  EAD (Encoded archival description-Mô tả tài liệu lưu trữ được mã hóa)

5  EbXML (OASIS/ebXLM registry services specification- đặc điểm kỹ thuật ca các dịch vụ đăng ký OASIS/ebXLM)

6  IESR (ISER [Information Environment Service Registry] application profile- Diện ứng dụng đăng ký dịch vụ môi trường thông tin ISER)

7  LOM (Learning object metadata- Siêu dữ liệu đối tượng học tập)

8  MADS (Metadata Authority description schema-Lược đồ mô t danh mục chun siêu dữ liệu)

9  MARC (Machine-readable cataloging-Biên mục đọc máy)

10  MODS (Metadata object description schema-Lược đồ mô tả đối tượng siêu dữ liệu)

11  RSLP (Research Support Libraries Programme collection description-Mô tả bộ sưu tập ca Chương trình Thư viện hỗ trợ nghiên cứu)

12  UDDI (Universal description, discovery and integration-Mô tả, khám phá và tích hợp phổ cập)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14  X.500

15  XACML (sXtensible Access Control Markup Language-Ngôn ngữ đánh dấu kiểm soát truy cập m rộng)

16  Z39.91-200x (NISO Z39.92-200x, Collection description specification-Đặc điểm kỹ thuật mô tả bộ sưu tập)

17  Z39.91-200x (NISO Z39.92-200x, Information retrieval service description specification- Đặc điểm kỹ thuật mô tả dịch vụ tìm tin)

18   ZeeRex

4.6.6.2  Bindata, chuỗi

Yếu tố chứa siêu dữ liệu mã hóa theo Base64

4.6.6.3  Dữ liệu XML

Chuỗi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.7  Số nguyên dương

Kiểu dữ liệu bao gồm tất c các số nguyên với giá trị lớn hơn không

4.6.8  Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

4.6.8.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

1-N

Chuỗi

Bản đăng ký quốc gia được xuất bản ở các quốc gia có hai hoặc đa ngôn ngữ và các bản đăng ký quốc gia và khu vực nhằm phục vụ việc sử dụng quốc tế cần sử dụng chuỗi ngôn ngữ tuần tự đ ghi lại ngôn ngữ bằng chuỗi, không chuyển đổi nếu nó đã được chuyển từ ngôn ngữ gốc và hệ thống được sử dụng để tạo ra sự chuyn đổi này. Khi thực thi chuỗi ngôn ngữ tuần tự có thể được chuẩn hóa lại với chuỗi mà đó không yêu cầu xuất bản một đăng ký bng một hoặc nhiều ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ kiểu ký tự và không có chuyển đổi nào được thực hiện.

VÍ DỤ

1  Đăng ký của Canada được xuất bản bng tiếng Pháp và tiếng Anh

2  Đăng ký của New Zealand được xuất bản bằng tiếng Maori và tiếng Anh

3  Đăng ký ca Trung Quốc được xuất bản bằng tiếng Trung Quốc và được phiên âm bằng cách sử dụng hệ thống phiên âm Hán Việt.

4.6.8.1  Chuỗi ngôn ngữ, lớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

4.6.8.1.1

Giá trị chuỗi ngôn ngữ

M

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.9

Ngôn ngữ

O

0-1

Nhãn

4.6.8.1.2

Kiểu chuỗi ngôn ngữ

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.8.1.3

Hệ thống kiểu chuỗi ngôn ngữ

O

0-1

Nhãn

13.7

Là mặc định

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tạo lập một chuỗi ngôn ngữ cho mỗi ngôn ngữ và kiểu chuỗi ngôn ngữ. Sử dụng mặc định để cho biết một chuỗi được sử dụng là mặc định khi không có ngôn ngữ cụ th hoặc kiểu chuỗi ngôn ngữ hoặc hệ thống kiểu chuỗi ngôn ngữ được yêu cầu.

4.6.8.1.1  Giá trị chuỗi ngôn ngữ, chuỗi

Giá trị văn bản ca một chuỗi ngôn ngữ

4.6.8.1.2  Kiểu chuỗi ngôn ngữ, nhãn

Mã hoặc chuỗi phân định bản chất của chuỗi ngôn ngữ khi nó đã được chuyển đổi từ dạng gốc ca nó

VÍ D: Tương đương, Được dịch, Được chuyển ngữ, Được phiên âm

4.6.8.1.3  Hệ thống kiu chuỗi ngôn ngữ, nhãn

Tiêu chun hoặc hệ thống cho phép chuyển ngữ hoặc phiên âm

VÍ DỤ ISO 9, ISO 259, ISO 843

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu dữ liệu bao gồm một trật tự của một hoặc nhiều ký tự

4.6.10  Thời gian

Chuỗi được tạo lập tuân theo các quy tắc được quy định cho thời gian trong ISO 8601: 2004

Các yếu tố dữ liệu kiểu Ngày/giờ, thời gian có thể được lưu dưới           hình thức trình bày thời gian địa phương dài đến mức có thể được chuyển đổi khi xuất sang giờ quốc     tế (UTC) hoặc thời gian địa phương được bù theo giờ UTC.

4.7  Các thuộc tính

Các thuộc tính được trình bày dưới dạng bảng với các thông tin sau đây

4.7.1  Ref.

Tham chiếu

Số ca mục có yếu tố tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên của yếu tố tham chiếu

4.7.3  Obl

Trách nhiệm

Thông tin về việc có hay không một yếu tố dữ liệu bị bắt buộc trong một biểu ghi cụ thể

4.7.4  Occ

Lặp

Thông tin về việc có hay không một yếu tố dữ liệu có thể được lặp trong một biểu ghi cụ th

4.7.5  Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu của một yếu tố tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5  Đối tượng đăng ký

Kiu dữ liệu: Lớp

Thực thể đóng vai trò trong việc tiến hành công việc trong một cộng đồng hoặc lĩnh vực cụ thể

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiu dữ liệu

5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

1

Nhãn

6

Bên tham gia

 

 

 

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8

Hoạt động

CM

1

Lớp con

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

5.2

Ký hiệu nhận dạng

O

0-N

Lớp

5.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Lớp

5.4

Quan hệ

O

0-N

Lớp

13.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Lớp

5.5

Chủ đề

O

0-N

Lớp

13.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Lớp

13.5

Con trỏ thông tin

O

0-N

Lớp

5.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Lớp

13.3

Phạm vi ngày

O

0-1

Lớp

13.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-1

Bool

13.9

Ngôn ngữ

O

0-N

Nhãn

13.12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-1

Lớp

5.7

Ngày biểu ghi được tạo lập

M

1

Ngày thời gian

5.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

1

Ngày thời gian

14

Chi tiết biểu ghi

0

0-1

Lớp

Một đối tượng đăng ký cần thể hiện một bên tham gia, bộ sưu tập, hoạt động hoặc dịch vụ. Các yếu tố bắt buộc duy nhất là khóa đối tượng đăng ký, ngày biểu ghi được tạo lập và ngày biểu ghi sửa đổi lần cuối. Các yếu tố khác có thể được quy định là bắt buộc trong cấu hình phù hợp với tiêu chun này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một đối tượng đăng ký có thể đứng riêng với các mục đích đóng góp hoặc khai thác hoặc tạo thành một phần của một đăng ký được phát triển và duy trì bởi một doanh nghiệp, cộng đồng hoặc lĩnh vực cụ thể và cung cấp truy cập hoặc chia sẻ thông qua một bộ giao thức được chấp nhận.

Việc sử dụng phạm vi ngày để xác định tình trạng hoạt động của một đối tượng đăng ký hoặc thiết lập cờ trạng thái hoạt động nơi có ngày bắt đầu hoặc kết thúc khi trạng thái hoạt động cần được ghi lại.

Để nhóm hoặc lọc các đối tượng đăng ký được tập hợp trong một đăng ký quốc tế theo nước, ghi lại ít nhất một thể hiện vị trí với một phần địa chỉ hoặc địa chỉ vật lý của loại “nước". Tương tự, trong một đối tượng đăng ký để phục vụ sử dụng quốc tế, ghi lại ít nhất một thể hiện ngôn ngữ khai báo về ngôn ngữ chính của đối tượng đăng ký. Nếu có yêu cầu tương đương về ngôn ngữ, khai báo từng ngôn ngữ.

VÍ DỤ

1) Bên tham gia

i. Người tạo lập hoặc người có quyền

ii. Chủ s hữu hoặc người quản lý bộ sưu tập

iii. Chủ s hữu hoặc người quản lý hoạt động

iv. Chủ s hữu hoặc người quản lý dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Bộ sưu tập

i. Tác phm tập hợp (ví dụ, bộ dữ liệu, lưu trữ cá nhân)

ii. Kho (ví dụ, trung tâm dữ liệu, trung tâm tư liệu, kho lưu trữ cho một tổ chức, bộ sưu tập thư viện, bộ sưu tập phòng trưng bày, bộ sưu tập bảo tàng)

iii. Mục lục hoặc bảng chỉ mục (bảng ch mục hoặc cơ sở dữ liệu đa phương, liên hiệp (consortium) quốc gia hoặc quốc tế)

iv. Đăng ký là bộ sưu tập theo đúng nghĩa của nó

3) Hoạt động

i. Khóa học (ví dụ, hội thảo chuyên đề, thí nghiệm, hoạt động th chất)

ii. Sự kiện (ví dụ, hội nghị, họp, biểu diễn, hội thảo)

iii. Dự án (ví dụ, dự án số hóa, dự án nghiên cứu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i. Dịch vụ quản lý bộ sưu tập

ii. Dịch vụ nộp và cung cp nội dung (ví dụ, cổng thông tin METS)

iii. Dịch vụ thu thập siêu dữ liệu (ví dụ, cng thông tin OAI)

iv. Dch vụ phát hiện (mục lục hoặc bảng chỉ mục, cổng thông tin đa tìm tin hoặc mục tiêu tìm kiếm)

v. Dịch vụ thiết bị giải (ví dụ, thiết bị giải OpenURL)

vi. Dch vụ mượn lẫn nhau (ví dụ, mượn theo liên hiệp, mượn liên thư viện, trin lãm)

vii. Dịch vụ tra cứu

viii. Đăng ký là dịch vụ theo đúng nghĩa ca nó.

5.1  Khóa đối tượng đăng ký, nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong bất kỳ việc thực hiện nào, một yếu tố hoặc tổ hợp các yếu tố sẽ cần được lựa chọn là một khóa để thích ứng hoặc một khóa được cung cấp. Khóa này có th là một giá trị ký hiệu nhận dạng mặc định hoặc để hỗ trợ cho đăng ký dựa trên mô hình dữ liệu X.500 hoặc LDAP, tên chính thức của một đối tượng đăng ký như nó có thể được xây dựng từ một tổ chức thứ bậc ca các mục từ.

Trong tiêu chuẩn này khóa đối tượng đăng ký được định nghĩa rõ ràng là một yếu tố để giảm tải việc phải phân tích ký hiệu nhận dạng hoặc các thể hiện tên để rút ra một chuỗi đơn duy nhất.

Do tầm quan trọng của khóa này trong việc nhận dạng và liên kết đến các đối tượng đăng ký liên quan bên ngoài bối cảnh của một dịch vụ đăng ký đơn lẻ, nó cần được biểu đạt hoặc như một URI hoặc như một nhãn trong một danh mục chuẩn bắt buộc bằng cách xác định danh mục chuẩn mà trong đó giá trị của chuỗi này là duy nhất.

Nếu một ký hiệu nhận dạng được sử dụng làm khóa đối tượng đăng ký, chọn một mà có thể sử dụng như một ký hiệu nhận dạng duy nhất toàn cầu cho tất cả các mục trong đăng ký này, bao gồm các đối tượng con. Nếu tên chính thức được sử dụng, đảm bảo rng các thay đổi tên được quản lý bằng cách ghi lại tên cũ là tên chính thức với phạm vi ngày thích hợp.

5.2  Ký hiệu nhận dạng, lớp

Phương tiện duy nhất toàn cầu để phân biệt một đối tượng đăng ký với đối tượng khác

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu dữ liệu

5.2.1

Giá trị ký hiệu nhận dạng

M

1

Nhãn

5.2.2

Vai trò ký hiệu nhận dạng

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhãn

13.7

Là mặc định

O

0-1

Bool

13.3

Phạm vi ngày

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

13.6

Đang hoạt động

O

0-1

Bool

13.12

Các chú thích

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

Yếu tố ký hiệu nhận dạng có một tập đầy đủ các thuộc tính tùy chọn đảm bảo lịch sử của một ký hiệu nhận dạng được duy trì bằng một danh mục chuẩn ch định. Tuy nhiên có thể chuẩn    hóa lại yếu tố nhãn kiểu dữ liệu nếu không có yêu cầu duy trì lịch sử của một ký hiệu nhận dạng.

Sử dụng phạm vi ngày để xác định trạng thái hoạt động của một ký hiệu nhận dạng hoặc khai báo cờ trạng thái hoạt động khi có ngày bắt đầu và kết thúc.

Cùng một ký hiệu nhận dạng có thể nhận dạng một hoặc nhiều đối tượng đăng ký trên một giai đoạn thời gian nhưng nó cần chỉ có một trạng thái hoạt động trong một thể hiện nhận dạng.

Cùng một ký hiệu nhận dạng có thể đóng một hoặc nhiều vai trò của ký hiệu nhận dạng nhưng ch một ký hiệu nhận dạng sẽ là ký hiệu nhận dạng mặc định.

CHÚ THÍCH: Nhiều tiêu chun hiện hành hoặc đang được xây dựng để đảm bảo cho việc xác định các đối tượng đăng phù hợp. Các tiêu chuẩn này bao gồm:

- ISO 15511, for the identifier for libraries and related organisations (ISIL) (cho ký hiệu nhận dạng đối với thư viện và các tổ chc liên quan)

- ISO 26324, for the identifier for digital object identifier (DOI) system (cho ký hiệu nhn dạng đối với hệ thống nhận dạng đối tượng số)

- ISO 27729, for the identifier for International Standard name identifier (ISNI) (Cho ký hiệu nhận dạng đối với ký hiệu nhận dạng tên chuẩn quốc tế)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu nhận dạng Lớp trong tiêu chuẩn này cũng cấp các yếu tố dữ liệu để ghi lại và quản lý các ký hiệu nhận dạng như vậy nhưng không quy định việc sử dụng chúng. Tuy nhiên, nơi một đối tượng đăng ký đã được gán một ký hiệu nhận dạng chuẩn quốc tế thì dấu này sẽ được bao gồm như một thể hiện của ký hiệu nhận dạng.

5.2.1  Giá tr ký hiệu nhận dạng, nhãn

Trật tự của các ký tự hoặc từ xác định duy nhất một đối tượng đăng ký trong miền xác định ca một danh mục chuẩn cụ thể hoặc là duy nhất toàn cầu.

DỤ

1) Biblioteca nazionale centrale - Roma (Authority: ISIL + Value: IT-RM0267)- Thư viện Quốc gia Trung tâm - Roma (Cơ quan có thẩm quyền: ISIL + Giá tr: IT-RM0267)

2) Landmap Shuttle Radar Topography Mission (Authority: URI + value: http://purl.org/poi/iesr.ac.uk/1152526728-8555)- Dự án lập bản đồ địa hình thế giới bng rada tàu con thoi (Cơ quan có thm quyền: URI + giá trị: http://purl.org/poi/iesr.ac.uk/1152526728-8555)

3) A.C.T. Durg Indicators Project, 1987-1989 (Authority: ASSDA + value: au.edu.anu.assda.ddi.00935)-Dự án các ch số Durg, 1987-1989 (Cơ quan có thẩm quyền: ASSDA + giá trị: au.edu.anu.assda.ddi.00935)

4) Sheet Music Consortium (Authority: URI + value: http://digital.library.ucla.edu/sheetmusic/)-Liên hiệp bản nhạc (Cơ quan có thm quyền: URI + giá trị: http://digital.library.ucla.edu/sheetmusic/)

5.2.2  Vai trò ký hiệu nhận dạng, nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DỤ: Biểu tượng giao thức ILL, biểu tượng ILL, số biu ghi cục bộ, số kinh doanh chuẩn, biểu tượng mục lục liên hợp, mật khẩu

5.3  Tên, lớp

Từ hoặc cụm từ hoặc ký tự đứng đầu dùng để chỉ một đối tượng đăng ký

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiu dữ liệu

5.3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

1

Nhãn

5.3.2

Tên không có cấu trúc

CM

1

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

5.3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1-N

Lớp

13.3

Phạm vi ngày

O

0-1

Lớp

13.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-1

Bool

13.12

Các chú thích

O

0-1

Lớp

Sử dụng tên để lưu giữ tên chính thức của một đối tượng đăng ký và bất kỳ tên khác nào của nó, hoặc đã biết. Tên chính thức cũng có thể được dùng như là khóa đối tượng đăng ký.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.1  Vai trò tên, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định chức năng hoặc mục đích của một tên

DỤ: Tên chính thức, tên khác, tên viết tắt, tên rút gọn, tên cũ

5.3.2  Phần tên, lớp

Một yếu tố của một tên có cu trúc hoặc một tên đầy đủ nếu nó không có cấu trúc

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.2.1

Giá trị phần tên

M

1

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

5.3.2.2

Dạng phần tên

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng một thể hiện đơn của phần tên cho một tên không có cấu trúc hoặc nhiều thể hiện, cùng với dạng phần tên, khi cần tên có cấu trúc, ví dụ, khi cần sắp xếp, định dạng hoặc tìm kiếm trên các phần của một tên.

Xử lý các phần tên trong các ngôn ngữ hoặc hệ thống ngôn ngữ khác nhau không giống các biểu hiện riêng biệt ca phần tên nhưng giống một tuần tự của chuỗi đa ngữ. Các chuỗi đa ngữ có thể được bao gồm vào tên ca đối tượng đăng ký trong ngôn ngữ chính thức của nó cũng như việc dịch nó sang ngôn ngữ đăng ký, và đối với bộ ký tự phi la tinh, một dạng phiên âm hoặc chuyển tự nếu dữ liệu hỗ trợ việc này. Tuy nhiên việc dịch hoặc phiên âm có thể chỉ là một hình thức áp dụng được thực hiện trong một số bối cảnh.

Khi thực hiện, các phần tên có thể được xác định như các thuộc tính cụ thể của tên thay vì sử dụng một lớp đối tượng riêng biệt.

5.3.2.1  Giá trị phần tên, chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Giá trị văn bản của một phần tên

5.3.2.2  Dạng phần tên, nhãn

Mã hoặc chuỗi nhận biết bản chất của một phần tên

VÍ DỤ

1) MARC21       100 (tên riêng, họ, dòng họ, số hiệu, danh hiệu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4  Quan hệ, lớp

Cho biết đối tượng đăng ký được kết hợp với một đối tượng đăng ký khác

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

5.4.1

Loại quan hệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Nhãn

5.4.2

Khóa đối tượng đăng ký liên quan

M

1

Nhãn

5.4.3

Ký hiệu nhận dạng quan hệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-N

Nhãn

13.3

Phạm vi ngày

O

0-1

Lớp

13.6

Đang hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-1

Bool

13.12

Các chú thích

O

0-1

Lớp

Tạo lập một thể hiện quan hệ cho tất cả các quan hệ cần được mô tả theo một hoặc hai hướng. Dùng phạm vi ngày để xác định trạng thái hoạt động ca quan hệ hoặc khai báo cờ trạng thái hoạt động khi không có ngày bắt đầu hoặc kết thúc.

5.4.1  Dạng quan hệ, nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VÍ DỤ

1  Cá nhân-cá nhân (có m; là mẹ ca; có vợ hoặc chồng/là vợ hoặc chồng của; là đối tác của/có đối tác; là vai trò của/có vai trò)

2  Nhóm-cá nhân (có thành viên/là thành viên ca, có vị trí, là vị trí tại, có quan hệ, là quan hệ của)

3  Nhóm-nhóm (có một phần/là một phần của; gộp vào/được gộp bi; có thẩm quyền cho/là thẩm quyền ca; hợp nhất, được hợp nhất với; có mối quan hệ đối ứng với)

4  Bên tham gia- sưu tập (s hữu/được s hữu bi; thu thập/được thu thập bi; là v trí của/được đặt , nắm quyền về/có chủ quyền, là chủ sở hữu quyền liên lạc của/có chủ quyền liên lạc)

5  Bên tham gia-Hoạt động (sở hữu/được sở hữu bởi; vận hành/được vận hành bởi)

6  Bộ sưu tập- sưu tập (có phần/là phần ca; mô tả/được mô tả bi; mô tả mục tin trong/có mục tin được mô tả bởi; là v trí của/được đặt ở; chứa; có liên kết với)

7  Hoạt động-Hoạt động (có một phần/là một phần ca)

8  Bên tham gia-Dch vụ (là người dùng ca/có người dùng; là khách hàng của/có khách hàng; sở hữu/được s hữu bi; quản lý/được quản lý bởi)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10  Hoạt động-Dịch vụ (có sẵn trên/làm cho có sn)

11  Dịch vụ-Dịch vụ (có một phần/là một phần của)

5.4.2  Khóa đối tượng đăng ký liên quan, nhãn

Chuỗi xác định duy nhất một đối tượng đăng ký liên quan

5.4.3  Ký hiệu nhn dạng quan hệ, nhãn

Thông tin quy định bản cht của mối quan hệ

VÍ DỤ: Một bộ dữ liệu với nguồn cp dữ liệu RSS được cung cp bởi một dịch vụ của kho mà trong đó bộ dữ liệu được lưu giữ. Trong trường hợp này dịch vụ kho có thể được ghi lại như là một đối tượng đăng ký liên quan và một ký hiệu nhận dạng quan hệ được sử dụng đ ghi URI của nguồn cung cp hoặc các đi số cần thiết được bổ sung cho khóa dịch vụ đ nhận dạng duy nht nguồn cấp dữ liệu.

5.5  Chủ đề, nhãn

Từ hoặc cụm từ cho biết chủ đề kết hp với một đối tượng đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DỤ

1  Bên tham gia (lĩnh vực hoạt động)

2  Cá nhân (nghề nghiệp)

3  Bộ sưu tập, hoạt động (chủ đề)

5.6  Sự kiện, lớp

Một cái gì đó xảy ra tại một vị trí hoặc thời điểm xác định

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu dữ liệu

5.7.1

Loại sự kiện

M

0-1

Nhãn

13.3

Phạm vi ngày

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

13.4

Mô tả

O

0-N

Lớp

13.10

V trí

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

13.12

Các chú thích

O

0-1

Chú thích

S dụng sự kiện để tổ chức các sự kiện chính trong tiểu sử hoặc lịch sử của một đối tượng đăng ký.

5.6.1  Loại sự kiện, lớp

Mã hoặc chuỗi nhận dạng bản chất ca một sự kiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản thể luận cho loại sự kiện sẽ phụ thuộc vào lớp con và loại đối tượng đăng ký.

VÍ DỤ

1  Cá nhân (ngày sinh, ngày mất, ngày cưới, hoạt động, triển lãm, bằng cp, giải thưng)

2  Nhóm (cơ quan, sáp nhập, giải thể)

5.7  Ngày biểu ghi được tạo lập, Ngày/giờ

Ngày/giờ biểu ghi đối tượng đăng ký được tạo lập

Dùng ghi ngày biểu ghi được tạo lập để cho phép d dàng nhận dạng các đối tượng mới ngay cả khi một bộ đầy đủ các mô tả chi tiết biểu ghi đã được mã hóa.

Ngày được ghi phải là ngày đối tượng đăng ký được tạo lập, không phải ngày biểu ghi được đưa vào đăng ký.

5.8  Ngày biểu ghi được sửa đổi lần cuối, Ngày/giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dùng ngày biểu ghi được sửa đi lần cuối để cho phép dễ nhận dạng các đối tượng đăng ký được cập nhật ngay cả khi một bộ đầy đ các mô tả chi tiết biểu ghi đã được mã hóa.

Ngày được ghi cần là ngày đối tượng đăng ký được cập nhật bằng việc bổ sung nội dung mới, không phải ngày biểu ghi được đưa vào đăng ký hoặc được chuyển tới một nền hệ thống đăng ký mới.

6  Bên tham gia

Kiểu dữ liệu: Lớp con

Người hoặc nhóm người có vai trò liên quan đến kinh doanh ca một cộng đồng hoặc lĩnh vực cụ th

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1

Loại bên tham gia

O

0-N

Nhãn

Tiêu chun này phân biệt hai loại bên tham gia chính:

- Cá nhân

Ngưi hoặc danh tính giả định bởi một hoặc nhiều người

- Nhóm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D

1) Người tạo lập hoặc người s hữu quyền

2) Người sở hữu hoặc người quản lý bộ sưu tập

3) Người s hữu hoặc người quản lý hoạt động

4) Người sở hữu hoặc người quản lý dịch vụ

5) Khách hàng, người tham gia và người sử dụng

6.1  Loại bên tham gia, nhãn

Mã hoặc chuỗi phân loại một bên tham gia

Sử dụng loại bên tham gia để phân biệt giữa những người và những nhóm như được định nghĩa ở trên. S dụng các thể hiện bổ sung của loại bên tham gia cho các loại bổ sung (nh) hoặc xử cách khác các thể hiện này thông qua trật tự phân cấp của các lớp con hoặc một sơ đồ phân cấp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1  Nhóm (gia đình, tổ chức).

2  Gia đình (gia tộc, triều đại, đơn vị gia đình, chế độ mẫu hệ, chế độ gia trưởng).

3  T chức (phối hợp, giáo dục, chính quyền [đa           phương, quốc gia, bang], tư nhân).

4  Thư viện và các tổ chức liên quan (cơ quan lưu trữ, hiệu sách, trường đại học, trung tâm tư liệu, nhà cung cấp tài liệu, phòng trưng bày, trường sau đại học, nhà môi giới thông tin, viện công nghệ, thư viện, trường thư viện, nhà cung cp thư viện, bảo tàng, trường cp 1, nhà xuất bản, trường cấp 2, đại học).

5  Thư viện (thư viện học viện, thư viện nghệ thuật, thư viện chi nhánh, thư viện nguồn tin trung tâm, thư viện trường đại học, thư viện của công ty, thư viện cơ sở giáo dưỡng, thư viện nha khoa, thư viện chính phủ, thư viện lịch sử, thư viện bệnh viện, thư viện viện công nghệ, thư viện luật, liên hiệp thư viện, thư viện y khoa, thư viện âm nhạc, thư viện quốc gia, thư viện điều dưỡng, thư viện quốc hội, thư viện tư nhân, thư viện công cộng, thư viện vùng, thư viện trường học, thư viện các bộ sưu tập đặc biệt, thư viện bang, thư viện viện công nghệ, thư viện đại học, thư viện cựu chiến binh).

Cũng sử dụng loại tên cho bất kỳ khía cạnh nào của bên tham gia như giới tính, lĩnh vực hoạt động, di sản, loại ngành công nghiệp hoặc thm quyền mà có th được làm rõ thông qua một cặp giá trị/danh mục chuẩn đã được hỗ trợ sẵn bởi đối tượng đăng ký.

Khi thực hiện, các tổ hợp giá trị/danh mục chuẩn ca loại bên tham gia khác nhau có thể được xử lý như các thuộc tính riêng biệt bng cách làm phng hệ thống phân cấp.

Sử dụng sự kiện cho các thuộc tính cần thiết được kết hợp với phạm vi ngày hoặc v trí, ví dụ, danh hiệu.

7  Bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tập hợp của các đối tượng vật lý hoặc kỹ thuật số được xử lý như một đơn vị cho các mục đích kinh doanh.

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

7.1

Loại bộ sưu tập

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhãn

7.2

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

O

0-N

Lớp

7.3

Quyền

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Tiêu chuẩn này định nghĩa bốn loại bộ sưu tập chính:

- Tác phẩm tập thể

Nội dung được biên soạn tạo ra là các tác phẩm riêng và độc lập và được tập hợp thành một bộ chung để phân phối và sử dụng;

- Kho

Bộ sưu tập ca các đối tượng vật lý hoặc kỹ thuật số được biên soạn cho các mục đích thông tin và tư liệu và/hoặc đ lưu trữ và bảo quản;

- Mục lục hoặc bảng ch mục

Bộ sưu tập các mô tả nguồn tin mô t nội dung ca một hoặc nhiều kho hoặc các tác phẩm tập thể;

- Đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 2 minh họa mối quan hệ giữa bốn loại bộ sưu tập. Các tài liệu và các tác phẩm tập thể là bộ dữ liệu nm trong các kho. Các mục lục và bảng ch mục mô tả nội dung các tác phẩm tập thể và kho. Các đăng ký mô tả tác phẩm tập thể, kho, danh mục hoặc bảng chỉ mục và đăng ký khác. Trong mọi trường hợp, siêu bộ sưu tập và bộ sưu tập con s được mô tả bằng các sử dụng quan hệ "Có một phần/là một phần của".

Hình 2 - Các loại bộ sưu tập

VÍ DỤ

1  Lưu vực sông của Úc năm 1997 (tác phẩm tập thể);

2  Khoa học địa chất Úc (kho);

3  Danh mục sản phẩm Khoa học địa chất Úc (Mục lục hoặc Bảng chỉ mục);

4  Danh mục dữ liệu không gian Úc (Đăng ký).

7.1  Loại bộ sưu tập, nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng loại bộ sưu tập để phân biệt giữa tác phẩm tập thể, kho, mục lục hoặc bảng chỉ mục và đăng ký như được định nghĩa ở trên. Sử dụng các thể hiện bổ sung của loại bộ sưu tập cho các loại con hoặc xử lý khác các loại này thông qua một hệ thống phân cấp các lớp con hoặc một sơ đồ phân cấp.

VÍ DỤ: Bảng từ vựng loại mô tả bộ sưu tập DCMI xác định ba loại mục lục hoặc bảng chỉ mục con:

- Trợ giúp tìm phân tích

- Trợ giúp tìm thứ bậc

- Trợ giúp tìm định ch mục.

Cũng sử dụng loại bộ sưu tập với các khía cạnh khác của bộ sưu tập như đối tượng sử dụng mà có thể được làm rõ thông qua một cặp giá trị/danh mục chun và những khía cạnh không được hỗ trợ sẵn bằng đối tượng đăng ký hoặc Mô tả sơ lược bộ sưu tập.

Khi thực hiện, các t hợp giá trị/danh mục chuẩn của loại bộ sưu tập khác nhau có thể được thực hiện như các thuộc tính riêng bằng cách làm phẳng cấu trúc phân cp.

7.2  Mô tả sơ lược bộ sưu tập, lớp

Phương tiện làm rõ quy mô và tốc độ tăng trưởng ca một bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

7.2.1

Khóa Mô tả sơ lược bộ sưu tập

M

1

Chuỗi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại đơn vị đo

O

0-1

Nhãn

13.13

Loại nguồn tin

O

0-1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số đơn vị

O

0-1

Số nguyên dương

7.2.3

Tăng trung bình hàng năm

O

0-1

Số nguyên dương

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giảm trung bình hàng năm

O

0-1

Số nguyên dương

7.2.5

Chính sách bổ sung

O

0-1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định kỳ bổ sung

O

0-1

Nhãn

7.2.7

Phương pháp bổ sung

O

0-1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chính sách thanh lọc

O

0-1

Nhãn

7.2.9

Bao quát

O

0-N

Lớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phạm vi ngày

O

0-N

Lớp

13.12

Chú thích

O

0-1

Lớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để trống các thuộc tính như Phương pháp bổ sung trong Mô tả sơ lược bộ sưu tập đối với loại nguồn tin cụ thể nếu nó được kế thừa từ h sơ ca toàn bộ bộ sưu tập.

Sử dụng phạm vi ngày để ghi phạm vi ca ngày mà trên đó các nguồn tin trong bộ sưu tập (nếu loại nguồn tin được bỏ trống) hoặc ca loại nguồn tin quy định đã được tạo lập.

7.2.1  Khóa Mô tả sơ lược bộ sưu tập, chuỗi

Chuỗi xác định duy nhất hồ sơ một bộ sưu tập.

7.2.2  Số đơn vị, số nguyên dương

Chỉ ra quy mô của bộ sưu tập dựa trên một hệ đo lường quy định như các đối tượng (sách hoặc bản ghi hình ảnh) hoặc các tài liệu (siêu dữ liệu) thư mục.

7.2.3  Tăng trung bình hàng năm, số nguyên dương

S đơn vị mà theo đó một bộ sưu tập tăng trong năm dựa trên một loại đơn vị đo quy định và chính sách bổ sung

7.2.4  Giảm trung bình hàng năm, số nguyên dương

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.5  Chính sách bổ sung

Điều kiện và các tiêu chí lựa chọn kiểm soát việc bổ sung tài liệu cho một bộ sưu tập

VÍ D: Đóng, thụ động, ch động, từng phần

7.2.6  Định kỳ bổ sung, nhãn

Tần suất mà với nó tài liệu được bổ sung vào một bộ sưu tập

DỤ: Hng năm, hai tháng một lần, một tuần hai ln, hai tuần một lần, nửa năm một lần, hai năm một lần, ba năm một lần, ba ln một tuần, ba lần một tháng, cập nhật liên tục, hàng tháng, hàng quý, một tháng hai ln, ba lần một năm, hàng tuần, hoàn toàn bất thường.

7.2.7  Phương pháp bổ sung, nhãn

Hình thức bổ sung được sử dụng để tăng thêm tài liệu cho một bộ sưu tập

DỤ: Lưu chiểu, tặng, mua, mượn, cho phép, tạo lập tài liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điu kiện và tiêu chí lựa chọn quản lý việc loại bỏ hoặc lưu trữ các tài liệu từ một bộ sưu tập

VÍ DỤ: Thời gian phục vụ, số lượt sử dụng, tính độc đáo

7.2.9  Diện bao quát, lớp

Phương tiện làm rõ phạm vi của một bộ sưu tập

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại bao quát

M

1

Nhãn

7.2.9.2

Phạm vi bao quát

M

1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mô tả

O

0-N

Lớp

7.2.9.3

Độ lớn hiện tại

O

0-1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú thích độ lớn hiện tại

O

0-1

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

7.2.9.5

Độ lớn dự kiến

O

0-1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú thích độ lớn dự kiến

O

0-1

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Sử dụng diện bao quát không quy định loại nguồn tin trong Mô tả sơ lược bộ sưu tập để mô tả diện bao quát của toàn bộ bộ sưu tập; hoặc đưa loại nguồn tin vào diện bao quát tài liệu cho loại nguồn tin cụ thể.

7.2.9.1  Loại diện bao quát, lớp

Loại của diện bao quát được mô tả

VÍ DỤ: Địa lý (trong đó), địa lý (về nói), niên đại; ngôn ngữ, ch đề

7.2.9.2  Phạm vi bao quát, nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng các danh mục chuẩn cho tng loại diện bao quát thích hợp với lĩnh vực kinh doanh.

VÍ DỤ

1  Tạm thời

2  Địa lý (trong đó) (TCVN 7217-1 (ISO 3166-1) nước; TCVN 7217-2 (ISO 3166-2) vùng)

3  Địa lý (nói về) (TCVN 7217-1 (ISO 3166-1) nước; TCVN 7217-2 (ISO 3166-2) vùng)

4  Ngôn ngữ (ISO 369-2)

5  Chủ đề (Khung phân loại thập phân Dewey, Khung phân loại Thư viện quốc hội, HK)

7.2.9.3  Độ lớn hiện tại, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định t lệ độ bao quát hiện tại trong một phạm vi cụ thể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.9.4  Chú thích độ lớn hiện tại, chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Văn bản giải thích về việc đánh giá độ lớn hiện tại

7.2.9.5  Độ ln dự kiến, nhãn

Mã hoặc chuỗi từ xác định t lệ diện bao quát dự kiến trong một phạm vi cụ th

VÍ DỤ: 0-5 (ngoài phạm vi, tối thiểu, cơ bản, nghiên cứu, toàn diện)

7.2.9.6  Chú thích độ lớn dự kiến, chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Văn bn giải thích về một t lệ độ lớn dự kiến

7.3  Quyền, chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Thông tin về các quyền được nắm giữ và đối với một bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng quan hệ Bộ sưu tập-Bên tham gia để ghi những người có quyền.

Sử dụng quan hệ Bộ sưu tập-Dch vụ để ghi các chính sách truy cập.

8  Hoạt động

Loại dữ liệu: Lớp con

Cái gì đó diễn ra theo thời gian tạo ra một hoặc nhiều kết quả

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1

Loại hoạt động

O

0-N

Nhãn

Tiêu chuẩn này định nghĩa năm loại hoạt động:

- Tặng thưởng

Cái gì đó được trao cho một bên hoặc một hoạt động hoặc một dịch vụ hoặc một nguồn để ghi nhận sự xut sắc trong một lĩnh vực nhất định;

- Khóa học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sự kiện

Cái gì đó xảy ra tại một vị trí cụ thể hoặc thời gian khi hoạt động được tổ chức có người tham gia hoặc khán gi;

- Chương trình

Hệ thống các hoạt động nhằm đáp ứng một nhu cu của công chúng;

- Dự án

Phần công việc được thực hiện hoặc thử nghiệm, có ngày bắt đầu và ngày kết thúc và các mục đích xác định.

VÍ DỤ:

1  Vật lý với công nghệ y tế (khóa học)

2  Hội thảo quốc tế về dịch thuật (sự kiện)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4  Đăng ký dự án nghiên cứu viêm gan C (HCV) của Úc số 27: giám sát dịch tễ thường xuyên vi HCV (dự án)

8.1  Loại hoạt động, nhãn

Mã hoặc chuỗi nhận dạng bản chất ca một hoạt động

Sử dụng loại hoạt động để phân biệt giữa các khóa học, hiện tượng, chương trình và dự án như được xác định trên. Sử dụng các thể hiện bổ sung của loại hoạt động cho các loại phụ hoặc xử lý khác các hoạt động này thông qua một trật tự phân cấp ca các loại phụ hoặc một sơ đồ phân cấp.

VÍ DỤ

1  Hoạt động: khóa học, sự kiện, dự án

2  Tặng thưởng: chứng ch, trợ cấp, huy chương, gii thưởng

3  Khóa học: y tá, hội thảo chuyên đề, thảo luận nhóm, luận văn, phòng thí nghiệm, hoạt động thể chất

4  Sự kiện: hội nghị, trưng bày, hòa nhạc, khiêu vũ, triển lãm, lễ hội, phim, bài giảng, hội thảo, biểu diễn, hội thảo nhóm, th thao, nói chuyện, nhà hát, chuyến du lịch, đào tạo, hướng dẫn, tham quan, hội thảo đào tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6  Dự án: kiểm toán, sáng tạo, xây dựng, thực hiện, mua sắm, thiết kế lại, nghiên cứu

Cũng sử dụng loại hoạt động cho các khía cạnh khác của một hoạt động như là khán giả mà có thể được làm rõ thông qua cặp giá trị/danh mục chun và những khía cạnh không được hỗ trợ sẵn bi đối tượng đăng ký.

Khi thực hiện, tổ hợp giá trị/danh mục chuẩn của loại hoạt động khác có thể được thực hiện như các thuộc tính riêng bằng cách làm phẳng trật tự phân cp

9  Dịch vụ

Loại dữ liệu: lớp con

Hệ thống cung cấp một hoặc nhiều chức năng của giá trị cho người dùng trực tiếp

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu dữ liệu

9.1

Loại dịch vụ

O

0-N

Nhãn

9.2

Chức năng

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhãn

9.3

Sản phm

O

0-N

Lớp

9.4

Thời gian phục vụ

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

9.5

Chính sách tổ hợp thuật toán

O

0-1

Nhãn

10

Chính sách truy cập

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

11

Mô tả dịch vụ

O

0-N

Lớp

12

Thông tin giao thức

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

Trong một cấu trúc hướng dịch vụ, các dịch vụ là giao diện giữa người yêu cầu và người trả lời để đảm bo cho một hoạt động nhất định được thực hiện. Việc sử dụng các giao thức chuẩn và sơ đồ trao đổi thông điệp và dữ liệu đảm bảo tính liên tác giữa các ứng dụng. Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ dịch vụ được định nghĩa theo nghĩa rộng hơn nhiều, là một hệ thống cung cấp một hoặc nhiều chức năng có giá trị cho người dùng trực tiếp.

Một ví dụ về dịch vụ là mục lục cung cấp truy cập đến bộ sưu tập siêu dữ liệu mô tả vốn tài liệu của một thư viện. Thực tế, hầu hết các thư viện sẽ có ít nhất hai dịch vụ như vậy-một dịch vụ là mục lục truy cập công cộng trực tuyến dựa trên web, dịch vụ khác là dịch vụ mục tiêu đảm bảo việc truy cập vào cùng một mục lục hoặc bảng chỉ mục này bằng một hoặc nhiều giao thức tìm kiếm và truy hồi chuẩn. Phần lớn các thư viện cũng cung cp dịch vụ mượn liên thư viện mà có thể tùy thuộc hệ thống thư tín để hỗ trợ quy trình cung cấp nguồn tin. Yếu tố dữ liệu của dịch vụ đảm bảo cho mỗi một trong các dịch vụ này được mô tả theo quan điểm của các chính sách truy cập, mức độ phục vụ, trách nhiệm và hỗ trợ giao thức.

VÍ DỤ

1  Národni nkihovna Ceské republiky (Giao diện web cho mục lục)

2  Đại học Bang San Francisco (giao diện Z39.50 cho mục lục)

3  Dịch vụ cung cấp tài liệu ca Thư viện Anh

4  Dịch vụ nghiên cu giáo dục đại học châu Phi trực tuyến (dịch vụ khai thác OAI-PMH)

5  Dịch vụ tra cứu ảo Canada

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một dịch vụ

Sử dụng loại dịch vụ để phân loại dịch vụ dựa trên mục đích chính của nó trong kinh doanh.

Các cộng đồng khác nhau sẽ phân loại dịch vụ ca mình theo các cách khác nhau và các mức độ chi tiết khác nhau, dựa trên nhu cầu để liên tác và các loại giao thức được sử dụng để thực hiện các chức năng hoặc hành động cụ th.

Trong một đăng ký dch vụ nhất định, loại dịch vụ có thể giống nhau với tất cả các đối tượng đăng ký, ví dụ, tất cả các dịch vụ trong danh mục chính sách mượn liên thư viện có thể được xác định loại dịch vụ là Dịch vụ mượn liên thư viện. Ngoài ra, một đăng ký của các thư viện và tổ chức liên quan có thể mô tả một phạm vi đầy đ các dịch vụ.

Cũng sử dụng loại dịch vụ cho các khía cạnh khác của một dịch vụ mà có thể được làm rõ bằng một cặp giá trị/danh mục chun và những khía cạnh không được hỗ trợ sẵn bởi đối tượng đăng ký và các dịch vụ khác.

Khi thực hiện, các tổ hợp giá trị/danh mục chun của dạng dịch vụ khác nhau có thể được thực hiện như các thuộc tính cụ th bằng cách làm phng sơ đồ phân cp.

DỤ: Lưu chiểu, Phát hiện, Chung, Mượn liên thư viện, Xut bản, Tra cứu

9.2  Chức năng, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định quá trình kinh doanh được hỗ trợ bi một dịch vụ cần thiết được phân biệt để kiểm soát truy cập, khả năng tương tác, hoặc các mục đích làm báo cáo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các bộ từ vựng có kiểm soát cho yếu tố dữ liệu chức năng sẽ tùy thuộc vào khung dịch vụ được chấp thuận để xác định giao diện phục vụ cần thiết tạo thuận lợi cho khả năng tương tác kỹ thuật qua nhiều quá trình kinh doanh cần được hỗ trợ.

VÍ DỤ:

1  Liên đoàn thư viện số. Giao diện phát hiện ILS.

2  Khung điện t cho giáo dục và nghiên cứu. Đăng ký loại dịch vụ.

3  Thư viện Quốc gia Úc. Khung dịch vụ.

9.3  Sản phẩm, lớp

Kết qu của một dịch vụ cần được phân biệt để kiểm soát truy cập, khả năng tương tác hoặc các mục đích báo cáo

Tham chiếu

Thuộc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

9.3.1

Khóa sn phẩm

M

1

Chuỗi

9.3.2

Loại sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-1

Nhãn

9.2

Chức năng

O

0-1

Nhân

13.4

Mô t

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-1

Lớp

9.3.3

Mô tả đầu vào

O

0-N

Nhãn

9.3.4

Mô t đầu ra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-N

Nhãn

13.2

Các chú thích

O

0-1

Các chú thích

9.3.1  Khóa sản phẩm, chuỗi

Chuỗi xác định duy nhất một sản phẩm cụ thể trong một dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.3.2  Loại sản phm, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của sản phẩm

VÍ DỤ

1  Loại sản phẩm sao (Bảng ch mục, Vi phim, Vi phiếu, Sao chụp, Ảnh, Tài liệu ghi âm, Bản chép lại)

2  Loại sản phẩm siêu dữ liệu (Tóm tắt, Tóm tắt với vốn tư liệu, Đầy đủ, Đầy đ với tư liệu)

3  Loại sản phẩm tra cứu (Câu trả lời, Thư mục)

9.3.3  Mô tả đầu vào, nhãn

Thuộc tính của tài liệu mà với nó sản phẩm được tạo ra

VÍ DỤ: Tài liệu lưu trữ, bản đồ, chuyên khảo được đóng, tranh, sáng chế, báo cáo kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính của một sn phẩm được tạo thành từ một sản phẩm khác

VÍ DỤ:

1  Cht lượng (không axit, độ phân giải cao)

2  Kích thước (A1, A2, A3, A4, quy định, thư)

3  Định dạng (bài báo, JPEG, PDF, TIFF)

4  Vật mang tin (Cassette, CD-R, DVD)

9.4  Thời gian dịch vụ, lớp

Tập hợp các phạm vi Ngày/giờ liên quan đến sự sẵn có và cung cấp một dịch vụ

Tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

9.4.1

Khóa thời gian phục vụ

M

1

Chuỗi

13.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Lớp

9.4.2

Giờ dịch vụ

O

0-N

Lớp

13.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-1

Lớp

9.4.3

Dừng

O

0-N

Lớp

9.4.1  Khóa thời gian dịch vụ, chuỗi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.4.2  Giờ dịch vụ, lớp

Thời gian dịch vụ được biểu đạt dưới dạng văn bản có cấu trúc

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

9.4.2.1

Ngày của tuần

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Số nguyên dương

9.4.2.2

Thời gian có hiệu lực từ

O

1

Thời gian

9.4.2.3

Thời gian có hiệu lực đến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Thời gian

9.4.2.1  Ngày trong tuần, số nguyên dương

Mã gán cho một ngày cụ thể trong tuần mà giờ dịch vụ được áp dụng

Dùng tất cả các số giữa 1 và 7 như quy định trong tiêu chuẩn ISO 8601:2004, 4.1.4

9.4.2.2  Thời gian có hiệu lực từ, thời gian

Thời gian của ngày một dịch vụ được cung cp trong một ngày cụ thể ca tuần

9.4.2.3  Thời gian có hiệu lực đến, thời gian

Thời gian của ngày một dịch vụ dừng cung cp trong một ngày cụ thể ca tuần

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các phương tiện ghi lại khi một dịch vụ tạm dừng và lí do tại sao

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

13.3

Phạm vi ngày

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

13.12

Các chú thích

O

0-1

Lớp

9.5  Thuật toán kết hợp chính sách

Trong một đăng ký các dịch vụ, một cách diễn giải kết quả của một yêu cầu cho một quyết định chính sách truy cập khi có nhiều chính sách truy cập áp dụng

Một thuật toán kết hợp chính sách có th được ghi như một thuộc tính của một đăng ký, nơi nó s áp dụng theo mặc định cho tất cả các chính sách truy cập được xác định trong đăng ký này, hoặc như một thuộc tính của một dịch vụ cụ thể nơi nó sẽ ch áp dụng với các chính sách truy cập được xác định cho dịch vụ đó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10  Chính sách truy cập

Dạng dữ liệu: lớp

Các phương tiện xác định người có thể truy cập một dịch vụ, các chức năng và nguồn tin nào họ có thể truy cập và các điều kiện Các phương tiện xác định ai có thể truy cập một dịch vụ, các chức năng và nguồn tin nào họ có thể truy cp và quyền lợi cũng như nghĩa vụ áp dụng.

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiu dữ liệu

9.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Nhãn

10.1

Loại người dùng

O

0-N

Nhãn

13.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Nhãn

10.2

Bên tham gia mục tiêu

O

0-N

Nhãn

10.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Nhãn

10.4

Hoạt động mục tiêu

O

0-N

Nhãn

13.5.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Nhãn

13.13

Loại nguồn tin

O

0-N

Nhãn

10.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

1

Nhãn

10.6

Điều kiện

O

0-1

Chuỗi

9.4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-1

Chuỗi

11.1

Khóa mô tả phục vụ

O

0-N

Chuỗi

Mục đích của chính sách truy cập là một tổ hợp của chức năng, loại người dùng, vị trí, xuất xứ, bộ sưu tập mục tiêu, hoạt động mục tiêu, nguồn tin mục tiêu và/hoặc loại nguồn tin. Nếu một yếu tố không được sử dụng thì hiệu lực được áp dụng đối với giá trị bất kỳ. Nếu hiệu lực được cho phép, thời gian phục vụ, mức dịch vụ và chính sách dịch vụ được xác định tr thành trách nhiệm ca cả người yêu cầu và người cung cấp dịch vụ. (Mô hình này giả sử rằng một chính sách truy cập luôn được kết hợp với một dịch vụ.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hoặc chuỗi nhận biết bản chất của một người dùng với mục đích kiểm soát truy cập

VÍ DỤ

1  ILL (thư viện, không phải thư viện) (Mượn liên thư viện)

2  Đại học (sinh viên, giảng viên, người dùng khác)

3  Thống nht không nên cụ thể (A, B, C)

10.2  Bên tham gia mục tiêu, nhãn

Chuỗi xác định duy nhất một bên tham chiếu

10.3  Bộ sưu tập mục tiêu, nhãn

Chuỗi xác định duy nhất một bộ sưu tập tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuỗi xác định duy nhất một hoạt động tham chiếu

10.5  Hiệu lực, nhãn

Mã về chính sách truy cập cho biết có hay không người yêu cầu quy định có thể truy cập một hoặc nhiều hành động cụ th và các tài liệu mong muốn các mức dịch vụ quy định

VÍ DỤ: Sơ đồ hiệu lực XACML (cho phép, từ chối)

10.6  Điều kiện, chuỗi

Tập hợp các điều kiện tiên quyết cần phải được đáp ứng cho một chính sách truy cập được áp dụng

VÍ DỤ

1  Nguồn tin được xuất bản trên ba năm về trước

2  Đã hơn 70 năm sau khi tác giả chết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dạng dữ liệu: lớp

Bộ các chính sách có thể được kết hợp với việc cung cp một dịch vụ, để tra cứu bằng một hoặc nhiều chính sách truy cập

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

11.1

Khóa mô tả dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Chuỗi

11.2

Mức dịch vụ

O

0-1

Nhãn

11.3

Trách nhiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-N

Lớp

13.12

Các chú thích

O

0-1

Lớp

Sử dụng mô tả dịch vụ để xác định trách nhiệm liên quan tới các mức dịch vụ khác nhau một mức độ chi tiết cao theo yêu cầu của bối cảnh kinh doanh.

11.1  Khóa mô tả dịch vụ, chuỗi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2  Mức dịch vụ, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định sự đáp ứng dịch vụ liên quan đến một mô tả dịch vụ cụ th

VÍ DỤ: Bình thường, ưu tiên, cp bách, nhanh, khi phù hợp

11.3  Trách nhiệm, lớp

Thông tin về trách nhiệm hoặc điều kiện liên quan đến việc sử dụng một dịch vụ

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.1

Loại phí

M

1

Nhãn

9.2

Chức năng

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.2

Phương pháp yêu cầu

 

 

Lớp

11.3.3

Phương pháp cung cấp

CO

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.4

Phương pháp lập hóa đơn

 

 

Lớp

11.3.5

Phương pháp thanh toán

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.4.1

Khóa sản phẩm

O

0-1

Chuỗi

13.8

Được hỗ trợ

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.4

Mô tả

O

0-N

Lớp

11.3.6

Thuộc tính trách nhiệm

O

0-N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.7

Phí

O

0-1

Lp

Sử dụng trách nhiệm để ghi bất kỳ loại phí nào liên quan đến một dịch vụ và các chính sách dịch vụ, biện pháp và ràng buộc. Sử dụng loại mô tả đ thiết lập nhiều báo cáo chính sách và văn bản hướng dẫn; ví dụ báo cáo chính sách chung cho chức năng mượn và báo cáo cụ thể về hướng dẫn trả lại, chính sách gia hạn, chính sách mượn quá hạn và chính sách thay thế.

11.3.1  Loại phí, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của trách nhiệm mà với nó một khoản phí có thể áp dụng

Sử dụng loại phí để phân loại các trách nhiệm, việc có hay không một khoản phí áp dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phí dch vụ

- Phí mức dịch vụ

- Phí chức năng

- Phí phương pháp

- Phí sản phẩm

VÍ DỤ: Phí hư hỏng, phí mất, phí quá hạn, phí gia hạn

Để ghi các trách nhiệm liên quan tới một chức năng cụ thể, đưa vào một giá trị trong chức năng khi loại phí là Phí chức năng. Khi không có giá tr chức năng, trách nhiệm sẽ được áp dụng cho tất c các chức năng.

Để ghi các trách nhiệm liên quan tới một phương pháp cụ thể, đưa vào một giá trị trong hoặc phương pháp yêu cầu, hoặc phương pháp cung cấp, hoặc phương pháp lập hóa đơn hoặc phương pháp thanh toán khi loại phí là Phí phương pháp. Khi không có giá tr phương pháp, trách nhiệm sẽ áp dụng cho tất cả các phương pháp.

Đ ghi các trách nhiệm liên quan tới một sn phẩm cụ thể, đưa vào một giá trị trong khóa sản phẩm khi loại phí là Phí sản phẩm. Khi không có giá trị khóa sản phẩm, trách nhiệm sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để xác định tổng phí cho một yêu cầu dịch vụ nhất định, sử dụng thuật toán tính phí sau đây:

- Loại phí (phí dịch vụ);

- Loại phí (phí mức dịch vụ);

- Loại phí (phí chức năng);

- Loại phí (phí phương pháp, phương pháp yêu cầu);

- Loại phí (phí phương pháp, phương pháp cung cấp);

- Loại phí (phí phương pháp, phương pháp lập hóa đơn);

- Loại phí (phí phương pháp, phương pháp thanh toán);

- Loại phí (phương pháp sản phẩm, khóa sản phẩm).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một hoặc nhiều phương tiện được dùng để yêu cầu hoặc đặt trước một dịch vụ

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

11.3.2.1

Loại phương pháp yêu cầu

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhãn

11.3.2.2

Tiện ích

O

0-1

Nhãn

11.3.2.1  Loại phương pháp yêu cầu, nhãn

Mã hoặc chuỗi nhận biết bản chất ca phương pháp yêu cầu

DỤ: Thư điện t, fax, mẫu web, thư, điện thoại, telex, thư điện tử Ariel, FPT Ariel, hệ thống mượn liên thư viện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên của một hệ thống hoặc dịch vụ được sử dụng như một phương pháp

VÍ DỤ

1  Phương pháp yêu cầu mượn liên thư viện (Dodine, ILL theo ISO, KD, OCLC-WCRS)

2  Phương pháp lập hóa đơn (thanh toán mượn liên thư viện ca Thư viện Anh- BL, CONARLS IRUC, dịch vụ thanh toán KDD, NN/LMEFTS, IFM của OCLC, RLG shares, Sơ đồ SILLR ca Scotland).

11.3.3  Phương pháp cung cấp, lớp

Một hoặc nhiều thiết b đưc dùng để cung cấp dịch vụ.

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiu dữ liệu

11.3.3.1

Loại phương pháp cung cấp

M

1

Nhãn

11.3.2.2

Tiện ích

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhãn

11.3.3.1  Loại phương pháp cung cp, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một phương pháp cung cấp

VÍ DỤ

1  Chuyển phát bưu chính (thư qua đường hàng không, bưu kiện qua đường hàng không, thư chuyển phát nhanh, bưu kiện chuyển phát nhanh, thư, bưu kiện)

2  Cung cp theo đường bưu chính (thường, bảo đảm, nhanh)

3  Cung cp điện tử (thư điện tử Ariel, FPT Ariel, thư điện tử, fax, faxx nội bộ, hệ thống ILL lưu trữ, ILLiad-Odyssey, bưu điện trên máy ch web, bưu điện trên máy chủ FPT, prospero, sao chép bảo mật, sao chép bảo mt-SCP)

4  Cung cấp trực tiếp (khách hàng nhận, chuyển nội bộ, thỏa thuận lẫn nhau, người yêu cầu nhận)

11.3.4  Phương pháp lập hóa đơn, lớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

11.3.4.1

Loại phương pháp lập hóa đơn

M

1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiện ích

O

0-1

Nhãn

11.3.4.1  Loại phương pháp lập hóa đơn, nhãn

Mã hoặc chuỗi nhận biết bản chất của một phương pháp lập hóa đơn

VÍ DỤ Không phát hành hóa đơn, hóa đơn, hóa đơn đi kèm, hóa đơn cùng vi tài liệu, thanh toán định kỳ, hệ thống thanh toán tiện ích)

11.3.5  Phương pháp thanh toán, lớp

Một hoặc nhiều phương tiện được dùng để thanh toán cho một dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

11.3.5.1

Loại phương pháp thanh toán

M

1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiện ích

O

0-1

Nhãn

11.3.5.1  Loại phương pháp thanh toán, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một phương pháp thanh toán

DỤ: Thanh toán điện tử qua ngân hàng, tiền mặt, sec, tài khoản tiền gửi, chương trình miễn phí, trả trước, thỏa thuận ln nhau.

11.3.6  Thuộc tính trách nhiệm, nhãn

Bất kỳ khía cạnh trách nhiệm nào cần thiết được biểu đạt dưới dạng phân tích được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1  Chung (Dịch vụ ưu tiên. Thời gian xử lý ti đa, Thời gian trả lời tối đa, Gửi tin tối đa, Sẽ môi giới, Sẽ tra cứu)

2  Chức năng mượn (Khoảng thời gian mượn, Khoảng thời gian gia hạn, Số lần gia hạn tối đa, Số tài liệu quá hạn tối đa, Ràng buộc sử dụng tài liệu, Sẽ đáp ứng các yêu cầu theo chủ đề)

3  Chức năng sao chụp (Loại quyền, Ch báo tuân thủ bản quyền, Các trang tối đa, Các trang tối thiểu, Sẽ đáp ứng các yêu cầu theo ch đề)

4  Chức năng định vị (Phạm vi tìm kiếm, Các vị trí tối đa được đưa ra, Đưa ra biểu tượng đơn vị ca thư viện, Đưa ra tên, Đưa ra địa chỉ, Đưa ra ký hiệu kho, Đưa ra trích dẫn thư mục đầy đ, Đáp ứng các dịch vụ định v khác)

5  Chức năng đánh giá (Cung cp toàn bộ, Cung cấp phân tích, Đánh giá khoảng thời gian hợp lệ)

11.3.7  Phí, lớp

Chi phí liên quan đến việc s dụng một dịch vụ

Tham chiếu

Thuộc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

13.2

Tiền tệ

M

1

Nhãn

11.3.7.1

Số tiền phí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Số thập phân

11.3.7.2

Đã bao gồm thuế

O

0-1

Toán tử Bool

11.3.7.3

Thuế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-1

Số thập phân

11.3.8

S tăng

O

0-1

Lớp

13.12

Các chú thích

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-1

Lớp

11.3.7.1  Số tiền phí, số thập phân

Giá trị thập phân cho một số tiền trong một đơn vị tiền tệ quy định

11.3.7.2  Đã bao gồm thuế, toán t bool

Cờ hiệu ch ra có hoặc không các sản phẩm và dịch vụ áp dụng hoặc giá trị thuế gia tăng được bao gồm trong phí

11.3.7.3  Thuế, số thập phân

Giá trị thập phân cho khoản thuế bng một loại tiền tệ cụ thể nếu nó không được bao gồm trong tổng số phí

11.3.8  Số tăng, lớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

13.11

Loại đo lường

M

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.8.1

Số lượng tăng

M

1

Số thập phân

11.3.8.2

Số lượng tối thiểu

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.8.3

Số lượng tối đa

O

0-1

Số thập phân

13.2

Tiền tệ

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.7.1

Số tiền phí

O

0-1

Số thập phân

11.3.7.3

Thuế

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.7.4

Thay thế mức trước

O

0-1

Bool

Sử dụng số tăng để khai báo các phí khác nhau dựa trên số lượng hoặc chất lượng của tham số dịch vụ. Phí cơ s có thể được thiết lập như lệ phí dịch vụ áp dụng với số lượng hoặc cht lượng mặc định; hoặc nó có thể được thiết lập là không và các phí được ghi duy nhất bng cách sử dụng các thể hiện ca số tăng.

Giả sử rằng tiền tệ và khai báo phí cơ sở đã bao gồm thuế cũng áp dụng với số tăng.

VÍ DỤ

1  Phí 2 USD/1 trang được tính với các bản chụp màu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3  Phí 3,5 USD/10 trang được tính với 30 trang đầu và các bản sao bổ sung được tính giá 2,5 USD/10 trang.

11.3.8.1  Số lượng tăng, số thập phân

Số đơn vị mà một số tăng áp dụng

VÍ DỤ

1  Nếu phí cho mỗi 15 trang thì số lượng tăng là 15

2  Nếu phí cho mỗi tuần thì số lượng tăng là 1.

11.3.8.2  Số lượng tối thiểu, số thập phân

Số hoặc số đo tối thiểu sẽ được cung cấp theo tỉ lệ xác định cho số tăng này

Trong ví dụ dưới đây, phí cơ sở được thiết lập là không. S tăng thứ nhất có thiết lập loại số tăng là Trang, số lượng tăng được khai báo là 10 và số lượng tối đa là 30. Số tăng tiếp theo có loại số tăng khai báo là Trang, số lượng tăng khai báo là 10 và khai báo số lượng tối thiểu là 31.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.8.3  Số lượng tối đa, số thập phân

Số lượng hoặc số đơn vị đo bé nhất sẽ được cung cấp theo t lệ quy định cho số tăng này

Trong ví dụ dưới đây, phí cơ s được thiết lập là không. Số tăng thứ nhất có khai báo loại s tăng là Trang, khai báo số lượng tăng là 10 và số lượng tối đa là 30. Số tăng tiếp theo có khai báo loại số tăng là Trang, số lượng tăng được khai báo là 10 và khai báo số lượng tối đa là 31.

VÍ DỤ: Phí 3,5 USD/10 trang được tính với 30 trang đầu và các bản sao bổ sung được tính giá 2,5 USD/10 trang.

11.3.8.4  Thay thế mức trước đó, toán t Bool

Cờ hiệu cho biết đâu số tăng có thể được thêm vào hoặc thay thế mức trước đó.

12  Thông tin giao thức

Cho biết một giao thức được hỗ trợ bi dịch vụ và mức độ phù hợp

Tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

12.1

Giao thức

M

1

Nhãn

12.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Chuỗi

12.3

Phần mềm

O

0-1

Lớp

12.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Nhãn

12.5

Đặc tính hỗ trợ

O

0-N

Lớp

12.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

O

0-N

Lớp

Giao thức là một bộ các quy tắc để trao đổi dữ liệu và thông điệp giữa người yêu cầu dch vụ và người cung cấp dịch vụ. Các giao thức sẽ khác nhau tùy theo bản chất của dịch vụ được cung cp, dữ liệu và các thông điệp cần được trao đổi. Để có khả năng tương tác kỹ thuật, người yêu cầu dịch vụ và người cung cp dịch vụ cần phải có sự hiểu biết chung về giao thức được hỗ trợ và phiên bản được thực hiện.

Một giao thức có thể được mô tả như phạm vi rộng các hành vi được yêu cầu để hỗ trợ việc kinh doanh của một cộng đồng nhất định. Do đó các cộng đồng có thể phát triển các hồ sơ kết nối một giao thức với việc trình bày dữ liệu cụ thể, các bộ từ vựng có kiểm soát và các quy tắc kinh doanh, hoặc mở rộng nó để hỗ trợ các nhu cầu cụ thể cho cộng đồng.Thậm chí sau đó, một hồ sơ cộng đồng có thể không mô tả tất cả các đặc tính được hỗ trợ bi một sự thực hiện nhất định.

Sử dụng thông tin giao thức để ghi lại một giao thức được hỗ trợ bi dịch vụ, các hồ sơ hỗ trợ liên quan và bất kỳ thông tin bổ sung nào về các đặc tính hỗ trợ cần thiết đ mô tả dịch vụ đầy đủ như cn thiết cho mức tương tác được yêu cầu.

Sử dụng một th hiện đơn của thông tin giao thức cho tất cả các phiên bản hỗ trợ của một giao thức trừ khi mức hỗ trợ này khác nhau giữa các phiên bản.

12.1  Giao thức, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định một giao thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1  Giao thức xuất bản điện tử

2  OAI-PMH (Giao thức Sáng kiến Kho lưu tr m để thu thập siêu dữ liệu)

3  URL m (ANSI/NISO Z39.88-Khung URL m cho các dịch vụ có phân biệt ngữ cảnh)

4  SRU (Tìm kiếm/Truy hồi qua URL)

Để có một danh sách đầy đủ hơn, xem Phụ lục F.

12.2  Số phiên bản, chuỗi

Số hoặc chuỗi ch rõ một ấn bản cụ th ca một giao thức, một phần mềm hoặc một hồ sơ

12.3  Phần mềm, lớp

Bộ các chương trình được sử dụng đ hỗ trợ một giao thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

12.3.1

Tên phần mềm

M

1

Chuỗi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S phiên bản

O

0-1

Chuỗi

Ghi lại số phiên bản vào một yếu tố dữ liệu riêng biệt nếu nó đã được biết.

12.3.1  Tên phần mềm, chuỗi

Từ hoặc cụm từ theo đó tên của phần mềm được nhận biết

12.4  Hồ sơ hỗ trợ, lớp

Dấu hiệu cho biết một hệ thống hoặc dịch vụ tuân thủ một tài liệu chứa các chức năng giao thức được chấp thuận để đảm bảo khả năng tương hợp giữa các hệ thống và các dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

12.4.1

H

M

1

Chuỗi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số phiên bản

O

0-1

Chuỗi

Ghi lại số phiên bản vào một yếu tố dữ liệu riêng biệt nếu nó đã được biết hoặc nếu có nhiều phiên bản của hồ sơ hỗ trợ.

VÍ DỤ: Bath Profile (Đặc điểm kỹ thuật Z39.50 quốc tế cho các ứng dụng thư viện và phát hiện nguồn tin)

12.4.1  Hồ sơ, chuỗi

Từ hoặc cụm từ theo đó một hồ sơ được nhận biết

12.5  Thuộc tính hỗ trợ, lớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

12.5.1

Loại đặc điểm

M

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5.2

Khóa đặc điểm

M

1

Nhãn

12.5.3

Tên đặc điểm

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5.4

Mức chức năng

O

0-N

Chuỗi

13.8

Được hỗ trợ

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.7

Là mặc định

O

0-1

Toán tử Bool

12.5.5

Thiết lập mặc định

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5.6

Ánh xạ

O

0-N

Nhãn

12.5.7

Thuộc tính đặc điểm riêng

O

0-N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5.1  Loại thuộc tính, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một yếu tố tùy chọn hay bắt buộc ca giao thức hỗ trợ

VÍ DỤ: Z39.50 (Bảng chỉ mục, Thông tin biểu ghi)

12.5.2  Khóa thuộc tính, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định duy nhất một yếu tố tùy chọn hay bắt buộc ca giao thức hỗ trợ

DỤ: Bảng ch mục (Tập hợp thuộc tính Z39.50)

Thông tin biu ghi (Các ký hiệu nhận dạng đối tượng cú pháp của biểu ghi Z39.50)

12.5.3  Tên thuộc tính, chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Từ hoặc cụm từ theo đó một yếu tố giao thức được biết

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số, từ hoặc cụm t xác định phạm vi theo đó một đặc điểm giao thức được hỗ trợ

12.5.5  Thiết lập mặc đnh, chuỗi

Giá trị áp dụng bi một máy chủ giao thức nếu không được xác đnh cụ thể trong một yêu cầu hoặc giao dịch khác

12.5.6  Ánh xạ, nhãn

Cho biết một yếu tố có một giá trị tương đương trong một tập hợp xác định khác

VÍ DỤ: Nội bộ [Cơ quan có thm quyền], URI

12.5.7  Thuộc tính tính năng cụ thể, nhãn

Mã hoặc chuỗi nhận dạng hoặc làm rõ các khía cạnh cụ thể của một yếu tố dưới dạng có thể phân chia được

VÍ DỤ: Sắp xếp từ khóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sơ đồ mã hóa để thể hiện trừu tượng các ký tự trong một hệ thống máy tính.

VÍ DỤ: ISO 646, ISO 10646 (Unicode), ISO 8859-1, ISO 5426

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

12.6.1

Bộ ký tự

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Nhãn

12.6.2

Mã hóa ký tự

O

0-N

Nhãn

12.6.1  Bộ ký tự, nhãn

Một nhóm biểu tượng xác định trước được dùng để hỗ trợ một hoặc nhiều ngôn ngữ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.6.2  Mã hóa ký tự

Ánh xạ từ một mô tả bộ ký tự trừu tượng đến các đơn vị mã hiện tại được s dụng để trình bày một ký tự bao gồm tuần tự hóa octet

13  Các yếu tố toàn cầu

13.1  Địa chỉ, lớp

Vị trí vật lý hoặc điện tử

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1.1

Địa ch vật lý

CM

1

Lớp con

13.1.2

Địa ch điện tử

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1.3

Phần địa chỉ

M

1-N

Lớp

13.1.4

Mã hóa văn bản

O

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ghi lại mỗi thể hiện của một địa ch vật lý hoặc điện tử riêng biệt. Đưa địa chỉ đầy đủ cho một vị trí và loại địa chỉ nhất định bng cách tổ hợp các thể hiện địa chỉ sử dụng loại địa chỉ vật lý và loại địa chỉ điện tử để phân biệt mỗi thể hiện, ví dụ, địa ch bưu điện, địa ch phố, thư điện tử, fax.

Dùng phạm vi ngày để xác định tình trạng hoạt động của một địa chỉ hoặc thiết lập cờ báo trạng thái khi không có ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc.

13.1.1  Địa ch vật lý, lớp con

Mã hoặc cụm từ cho biết một vị trí vật lý

Sử dụng loại địa chỉ vật lý để phân biệt giữa các địa chỉ bưu điện hoặc các địa ch ph. Nếu địa ch bưu điện và địa ch phố giống nhau, đưa vào cả hai như là các thể hiện loại địa chỉ vật lý.

13.1.2  Địa ch điện t, lớp con

Mã hoặc cụm từ cho biết một vị trí điện tử

Tham chiếu

Thuộc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự xuất hiện

Kiu dữ liệu

13.1.2.1

Loại địa ch điện tử

O

0-N

Nhãn

13.1.2.1  Loại địa ch điện tử, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một địa chỉ điện tử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng một người danh nghĩa liên quan với loại quan hệ “Là liên lạc cho" để ghi lại địa ch điện tử được sử dụng như là một điểm liên lạc cho một hoạt động kinh doanh cụ thể, ví dụ lập hóa đơn hoặc cung cp.

VÍ DỤ:

1  Thư điện tử, fax, máy nhắn tin, telex, đàm thoại, đàm thoại miễn phí, đàm thoại bằng điện thoại di động

2  Thư điện tử Ariel, FTP Ariel, kết nối trực tiếp, EPICWIN, Prospero, Hệ thống ILL máy ch, ILLiad-Odyssey, Thư điện t IPIG; IPIL-TCP-Duplex; IGOP-TCP-Simplex)

3  WWW; Z39.50; SRW, SRU, OAI, RSS

13.1.3  Phần địa chỉ, lớp

Một yếu tố của một địa ch có cấu trúc, hoặc địa ch đầy đủ nếu nó không có cu trúc

Tham chiếu

Thuộc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

13.1.3.1

Loại phần địa chỉ

O

0-1

Nhãn

13.1.3.2

Giá trị phần địa ch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Nhãn

Sử dụng một thể hiện đơn ca phn địa ch cho một địa chỉ không có cấu trúc hoặc nhiều thể hiện, cùng với loại phần địa chỉ, khi có nhu cầu về một địa chỉ có cấu trúc, ví dụ, khi có yêu cầu sắp xếp hoặc định dạng các phần của một đa chỉ.

Khi thực hiện, phần địa chỉ có thể được xác định như là các thuộc tính hoặc địa chỉ cụ thể hơn là sử dụng một lớp đối tượng riêng biệt.

13.1.3.1  Loại phần địa chỉ, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một phần địa chỉ

VÍ DỤ

1  Địa chỉ vật lý 1 (Chăm sóc của; V trí trong tòa nhà; Tên nhà; Phố; Hòm thư bưu điện; Quận, Thành phố; Vùng; Nước; Mã bưu điện)

2  Địa ch vật lý 2 (Dòng đa chỉ 1; Dòng địa ch 2; Địa phương; Vùng; Nước; Mã bưu điện)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4  Địa ch hệ thống (Tên máy chủ, Cổng thông tin, Tên hệ thống)

13.1.3.2  Giá trị phần địa chỉ, nhãn

Giá trị văn bản của phần địa ch và danh mục chuẩn, nếu có, từ đó giá trị này được rút ra

Với nước, sử dụng các giá tr mã nước 2 ký tự hợp lệ được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7217-1 (ISO 3166-1) và các m rộng để hiển thị của chúng. Sử dụng các giá trị số từ tiêu chuẩn TCVN 7217-1 (ISO 3166-1) khi thể hiện trong bộ ký tự phi La tinh được yêu cầu.

Với vùng, sử dụng các mã vùng hợp lệ được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7217-2 (ISO 3166-2), bao gồm các mã nước.

13.1.4  Mã hóa văn bản, nhãn

Mã hoặc chuỗi mô tả phương pháp theo đó một yếu tố dữ liệu cùng với dạng dữ liệu của chuỗi  được định dạng

S dụng khi yếu tố dữ liệu chứa văn bản được trình bày bằng một s cách cho các mục đích định dạng

VÍ DỤ: Xuống dòng, văn bản bắt đầu một dòng mới, HTML, XML

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị hối đoái mà trong đó một s tiền cụ thể hoặc thuế được báo cáo

Sử dụng tiêu chuẩn TCVN 6558 (ISO 4217) như là danh mục ưu tiên cho các giá tr tiền tệ trừ khi cần phát triển các danh mục ưu tiên hỗ trợ cho các loại “giả" tiền tệ như các chứng từ ca IFLA.

VÍ DỤ: Đôla của Hoa kỳ-USD, Đồng Bảng Anh-GBP, Đôla Canada-CAD, Đôla Úc-AUD

13.3  Phạm vi ngày, nhãn

Cho biết khoảng thời gian áp dụng với những được mô tả và/hoặc liệu khoảng thời gian này có hiện hành hay không?

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.3.1

Ngày bắt đầu

0

0-1

Ngày/giờ

13.3.2

Ngày kết thúc

0

0-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ít nhất một yếu tố phải được bao gồm.

Tiêu chuẩn ISO 8601, mà loại dữ liệu Ngày/giờ dựa vào, không hỗ trợ cách thể hiện các ngày m bằng một yếu tố dữ liệu đơn. Tuy nhiên, việc thực hiện có thể xử lý phạm vi ngày như một yếu tố dữ liệu đơn của lp nhãn bằng cách sử dụng một cú pháp mã hóa được chấp thuận như cú pháp được áp dụng bi Mô tả sơ lược bộ sưu tập theo Dublin Core.

Nếu không có ngày kết thúc, có nghĩa là giai đoạn thời gian được kết thúc m. Nếu không có ngày bắt đầu điều này chỉ ra rng giai đoạn thời gian đã kết thúc nhưng bất kỳ ngày nào trước ngày này là hợp lệ trong việc tìm kiếm hoặc báo cáo cho lớp mà phạm vi ngày được áp dụng.

13.3.1  Ngày bắt đầu, Ngày/giờ

Ngày/giờ bắt đầu của một khoảng thời gian

13.3.2  Ngày kết thúc, Ngày/giờ

Ngày/giờ kết thúc của một khoảng thời gian

13.4  Mô tả, lớp

Thông tin về một đối tượng đăng ký dưới dạng văn bản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

13.4.1

Giá trị mô tả

M

1

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vai trò mô tả

O

0-1

Nhãn

13.4.1  Giá trị mô tả, chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Giá trị văn bản chứa thông tin về một đối tượng mô tả

13.4.2  Vai trò mô tả, nhãn

Dấu hiệu của tiện ích có thể của một mô tả

VÍ DỤ: Ngắn gọn đầy đủ, Tiêu đề cột

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương tiện liên kết một đối tượng đăng ký hoặc thông tin trong một yếu tố chú thích với một nguồn như một tài liệu hoặc hình ảnh cung cấp thông tin bổ sung thêm

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiu dữ liệu

13.5.1

Loại con trỏ thông tin

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhãn

13.5.2

Nguồn mục tiêu

M

1

Nhãn

Sử dụng con trỏ thông tin trong đối tượng đăng ký cho thông tin về đối tượng đăng ký không được bao gồm trong biểu ghi, ví dụ các xuất bản phẩm về đối tượng đăng ký, một biểu tượng hoặc logo kết hợp với đối tượng đăng ký, điều lệ hoặc các tài liệu khác đóng vai trò như một nguồn về cơ quan có thẩm quyền, tuyên bố chính sách bằng văn bản, các danh sách cán bộ...

Sử dụng con tr thông tin cho các nguồn được sử dụng để lấy thông tin trong chú thích.

Nói chung, không dùng con trỏ thông tin để liên kết tới các dịch vụ liên quan khi mô tả một bộ sưu tập hoặc một hoạt động. Sử dụng quan hệ khác để hỗ trợ các liên kết này hoặc chuẩn hóa lại mối quan hệ thông qua thuộc tính “Có sẵn trên" như một đối tượng con trực tiếp ca đối tượng đăng ký.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một con trỏ thông tin

VÍ DỤ

1  Tài sn (Trang thiết bị, Cơ s hạ tầng)

2  Tài liệu (Điều lệ, Chính sách, Danh sách cán bộ)

3  Hình ảnh (Biểu tượng, Logo, Con dấu chính thức)

4  Đầu vào (Chương trình, Thư mời hội thảo, Đăng ký, Những người tham dự)

5  Đầu ra (Biên bản, Xut bản phẩm, Sáng chế, Kỷ yếu, Sản phẩm)

13.5.2  Nguồn tin mục tiêu, nhãn

Chuỗi xác định duy nhất một nguồn tin tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.6  Đang hoạt động, toán tử Bool

C chỉ thị có hay không những gì được mô tả có tác động

13.7  Là mặc định, toán tử Bool

Cờ ch thị có hay không một giá trị lưu trữ được xử lý như là một giá trị thay thế trong trường hợp không có giá trị nào được đưa vào

13.8  Được hỗ trợ, toán tử Bool

Cờ ch thị có hay không một chức năng, phương pháp hoặc sản phm được hỗ trợ

13.9  Ngôn ngữ, nhãn

Bất kỳ mã ngôn ngữ 3 ký tự nào được chấp nhận theo quy định trong ISO 639-2.

VÍ DỤ: eng-Tiếng Anh, fin-Tiếng Phần Lan, fre-Tiếng Pháp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nơi đó đối tượng có thể được tìm thấy.

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

13.10.1

Loại vị trí

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhãn

13.10.2

Vị trí không gian

O

0-N

Nhãn

13.1

Địa chỉ

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

13.3

Phạm vi ngày

O

0-1

Lớp

13.6

Đang hoạt động

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

toán tử Bool

13.12

Các chú thích

O

0-1

Các chú thích

13.10.1  Loại v trí, nhãn

Mã, từ hoặc cụm từ xác định bn chất của một vị trí cụ thể nơi có nhiều vị trí liên kết với một đối tượng

VÍ DỤ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2  Nhóm: Địa điểm cung cp, Địa điểm hóa đơn, Đa điểm thông báo

Khi một liên hệ cần được kết hợp với một địa điểm được sử dụng cho một hoạt động kinh doanh cụ thể, ví dụ phòng lập hóa đơn hoặc phòng cung cp hoặc phòng trợ giúp, sử dụng bên danh nghĩa liên quan với loại quan hệ “Là liên lạc cho" và ghi lại địa điểm này cho loại địa điểm như một thuộc tính của bên danh nghĩa.

13.10.2  Vị trí không gian, nhãn

Vị trí trên mặt đất được thể hiện bằng một hệ thống tham chiếu không gian

Sử dụng các sơ đồ OpenGIS và ISO 19100 thích hợp cho vị trí không gian.

Đưa vào các mã nước và khu vực như các phần địa ch trong địa chỉ vật lý.

13.11  Loại đơn vị đo, nhãn

Mã hoặc chuỗi phân định cái gì được đo bằng một số lượng cụ thể

VÍ DỤ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2  Độ dài (feet, inch, mét)

3  Phần (Trưng bày, Khung, Ảnh, Kilobit, Trang, Tờ)

4  Giai đoạn thời gian (Năm, Tháng, Tuần, Ngày, Giờ, Phút)

5  Trọng lượng (Kilogam, Ounce, Pound)

6  Khác (Thay đổi theo nhà xuất bản, Thay đổi-chi phí thay thế, Thay đổi theo nhan đề)

13.12  Các chú thích, nhãn

Vị trí để ghi lại thông tin bổ sung v một đối tượng hoặc yếu tố đăng ký

Tham chiếu

Thuộc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

13.12.1

Chú thích

M

1

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

13.5

Con trỏ thông tin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0-N

Lớp

13.12.1  Chú thích, Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Cụm từ liên quan đến một đối tượng đăng ký hoặc yếu tố, mang thông tin b sung

13.13  Loại nguồn tin, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất ca một nguồn tin

Sử dụng một bộ từ vựng có kiểm soát cho loại nguồn tin có đủ mức chi tiết để hỗ trợ chính sách truy cp và quá trình lập Mô tả sơ lược bộ sưu tập cần thiết.

DỤ: Nguồn tin điện tử, Tài liệu chép tay, Bản đồ, Vi hình, Chuyên khảo, Đa phương tiện, Báo, Ảnh, Tài liệu hiếm, Tài liệu tra cứu, Tạp chí (đóng quyển), Tạp chí (không đóng quyển), Tài liệu ghi âm

14  Chi tiết biểu ghi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Siêu dữ liệu quản lý về một biểu ghi đi tượng đăng ký

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

14.1

Sự kiện cập nhật

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp

14.2

Trạng thái

O

0-N

Lớp

13.12

Các chú thích

O

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Sử dụng chi tiết biểu ghi nếu có yêu cầu quản lý việc tạo lập, xuất bản và cập nhật các đối tượng đăng ký như phần ca một dịch vụ đăng ký. Sử dụng các yếu tố dữ liệu ngày biểu ghi được tạo lập và ngày biểu ghi được sửa đi lần cuối của đối tượng đăng ký để cho phép nhận dạng dễ dàng các đối tượng đăng ký được thêm mi và được cập nhật trong môi trường mạng.

14.1  Sự kiện cập nhật, lớp

Sự thay đi đưa vào hoặc loại b một biểu ghi từ một bối cảnh kinh doanh xác định hoặc sửa đổi thông tin nó chứa

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại sự kiện cập nhật

M

1

Nhãn

13.3

Phạm vi ngày

M

1

Ngày/Giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Người cập nhật biểu ghi

M

1

Nhãn

14.1.3

Nguồn biểu ghi

O

0-1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các chú thích

O

0-1

Lớp

14.1.1  Loại sự kiện cập nhật, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất ca một sự kiện cập nhật

DỤ: Bổ sung, Sửa đổi, Xóa

14.1.2  Người cập nhật biểu ghi, nhãn

Ký hiệu nhận dạng duy nhất cho một bên chịu trách nhiệm về sự kiện cập nhật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.1.3  Nguồn biểu ghi, nhãn

Mã hoặc chuỗi xác định một biểu ghi được dùng như đầu vào cho một sự kiện cập nhật không trực tuyến

14.2  Trạng thái, lớp

Vị trí tương đối hoặc thường trực của một biểu ghi

Tham chiếu

Thuộc tính

Trách nhiệm

Sự xuất hiện

Kiểu dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại trạng thái

M

1

Nhãn

14.2.2

Giá trị trạng thái

M

1

Nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngày trạng thái được gán

O

0-1

Ngày/Giờ

13.12

Các chú thích

O

0-1

Lớp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hoặc chuỗi cho biết loại trạng thái được ghi lại

DỤ: Trạng thái biểu ghi, Trạng thái xem xét

14.2.2  Giá trị trạng thái, nhãn

Mã hoặc chuỗi cho biết vị trí ấn định hoặc thường trực

DỤ

1  Trạng thái biểu ghi (Mới, Cập nhật, Gán cờ hiệu để xóa, Đã xóa)

2  Trạng thái xem xét (Gửi, Dừng, Bỏ, Chấp thuận)

14.2.3  Ngày trạng thái được gán

Ngày/giờ một trạng thái được gán.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A

(quy định)

Trật tự của các yếu tố dữ liệu

Bảng sau đây liệt kê tất cả các yếu tố dữ liệu trong Danh mục yếu tố dữ liệu theo trật tự chữ cái, bao gồm với mỗi yếu tố dữ liệu là số, mô tả và kiểu dữ liệu ca nó và danh sách các yếu tố dữ liệu được sử dụng.

Yếu tố

Tham chiếu

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Được sử dụng bi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Phương tiện xác định người có thể truy cập một dịch vụ, các chức năng và nguồn tin họ có thể truy cập, và quyền lợi cũng như nghĩa vụ áp dụng

Lớp

Dịch vụ

Phương pháp bổ sung

7.2.7

Hình thức bổ sung được sử dụng để tăng thêm tài liệu cho một bộ sưu tập

Nhãn

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.6

Tần suất mà với nó tài liệu được bổ sung vào một bộ sưu tập

Nhãn

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

Chính sách bổ sung

7.2.5

Điều kiện và các tiêu chí lựa chọn kiểm soát việc bổ sung tài liệu cho một bộ sưu tập

Nhãn

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Cái gì đó diễn ra theo thời gian tạo ra một hoặc nhiều kết quả

Lớp con

Đối tượng đăng ký

Loại hoạt động

8.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất ca một hoạt động

Nhãn

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1

Vị trí vật lý hoặc điện tử

Lớp

Vị trí

Phần địa ch

13.1.3

Một yếu tố của một địa chỉ có cấu trúc, hoặc địa ch đầy đủ nếu nó không có cấu trúc

Lớp

Địa ch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1.3.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một phần địa ch

Nhãn

Phần địa ch

Giá trị phần địa chỉ

13.1.3.2

Giá tr văn bản ca phần địa chỉ và danh mục chun, nếu có, mà từ đó giá trị này được rút ra

Nhãn

Phần địa chỉ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.5.2

Cơ quan kiểm soát hình thức hoặc nội dung ca một giá trị hoặc tính duy nhất ca nó trong một bối cảnh cụ thể

Chuỗi

Nhãn

Giảm trung bình hàng năm

7.2.4

S đơn vị mà theo đó một bộ sưu tập giảm trong năm dựa trên một loại đơn vị đo quy định và chính sách thanh lọc

Số nguyên dương

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.3

S đơn vị mà theo đó một bộ sưu tập tăng trong năm dựa trên loại đơn vị đo quy định và chính sách bổ sung

S nguyên dương

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

Phương pháp lập hóa đơn

11.3.4

Một hoặc nhiều phương tiện được dùng để tính phí hoặc lập hóa đơn cho một dịch vụ

Lớp

Trách nhiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.4.1

Mã hoặc chuỗi nhận biết bản chất của phương pháp lập hóa đơn

Nhãn

Phương pháp lập hóa đơn

Bindata

4.6.6.2

Yếu tố chứa siêu dữ liệu được mã hóa theo Base64

Chuỗi

Siêu dữ liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.6.2

Ánh xạ từ một bản mô tả bộ ký tự tóm tắt đến các đơn vị mã hiện tại được sử dụng để trình bày một ký tự bao gồm tuần tự hóa octet

Nhãn

Bộ ký tự hỗ trợ

Bộ ký tự

12.6.1

Một nhóm biểu tượng được xác định trước dùng để hỗ trợ một hoặc nhiều ngôn ngữ

Nhãn

Bộ ký tự hỗ trợ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.7

Chi phí liên quan đến việc sử dụng một dịch vụ

Lớp

Trách nhiệm

Số tiền phí

11.3.7.1

Giá tr thập phân cho một số lượng tiền trong một đơn vị tiền tệ quy định

Số thập phân

Phí, Số tăng, Thống kê

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.1

Mã hoặc chuỗi nhận biết bản chất của trách nhiệm mà với nó lệ phí được áp dụng

Nhãn

Trách nhiệm

Bộ sưu tập

7

Tập hợp các đối tượng số hoặc vật lý được xử lý như một đơn vị cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại

Lớp con

Đối tượng đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2

Phương tiện định lượng quy mô và tốc độ tăng trưởng ca một bộ sưu tập

Lớp

Bộ sưu tập

Khóa bộ sưu tập

7.2.1

Chuỗi ký tự xác định duy nhất diện ca một bộ sưu tập

Chuỗi

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất hoặc việc phân loại một bộ sưu tập

Nhãn

Bộ sưu tập

Điều kiện

10.6

Tập hợp các điều kiện tiên quyết cần phải được đáp ứng cho một chính sách truy cập được áp dụng

Chuỗi

Chính sách truy cập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.9

Phương tiện làm rõ phạm vi ca một bộ sưu tập

Lớp

Mô t sơ lược bộ sưu tập

Phạm vi bao quát

7.2.9.2

Mã hoặc chuỗi xác định một phạm vi cụ thể trong loại bao quát quy định thuộc phạm vi của bộ sưu tập

Nhãn

Diện bao quát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.9.1

Loại ca diện bao quát được mô tả

Nhãn

Diện bao quát

Tiền tệ

13.2

Đơn vị ngoại tệ mà trong đó một số tiền cụ thể hoặc thuế được báo cáo

Nhãn

Phí, số tăng, thống kê

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.9.3

Mã hoặc chuỗi xác định t lệ độ bao quát hiện tại trong một phạm vi cụ thể

Nhãn

Diện bao quát

Chú thích độ lớn hiện tại

7.2.9.4

Văn bản gii thích về đánh giá độ lớn hiện tại

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Diện bao quát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.3

Cho biết khoảng thi gian áp dụng với cái được mô tả và/hoặc liệu nó có hiện hành hay không

Lớp

Mô tả sơ lược bộ sưu tập, sự kiện, ký hiệu nhận dạng, vị trí, tên, mô tả biểu ghi, đối tượng đăng ký, quan h, thời gian phục vụ, dừng, hoạt động cập nhật

Ngày biểu ghi được tạo lập

5.7

Ngày/giờ biểu ghi đối tượng đăng ký được tạo lập

Ngày/gi

Đi tượng đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8

Ngày/giờ biểu ghi đối tượng đăng ký hoặc bất kỳ yếu tố dữ liệu của nó được sửa đổi lần cuối cùng

Ngày/giờ

Đối tượng đăng ký

Ngày trạng thái được gán

14.2.3

Ngày/giờ một trạng thái được gán

Ngày/giờ

Trạng thái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.3.1

Ngày/giờ bắt đu của một khoảng thời gian

Ngày/giờ

Phạm vi thời gian

Ngày kết thúc

13.3.2

Ngày/giờ kết thúc của một khoảng thời gian

Ngày/giờ

Phạm vi thời gian

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.4.2.1

Mã gán cho một ngày c thể trong tuần mà giờ dịch vụ được áp dụng

Số nguyên dương

Giờ phục vụ

Thiết lập mặc định

12.5.5

Giá tr áp dụng bởi một máy chủ giao thức nếu không được xác định cụ thể trong một yêu cầu hoặc giao dịch khác

Chuỗi

Đặc tính hỗ trợ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.3

Một hoặc nhiều thiết bị được dùng để cung cấp dịch vụ

Lớp

Trách nhiệm

Loại phương pháp cung cp

11.3.3.1

Mã hoặc chuỗi xác đnh bản chất của một phương pháp cung cấp

Nhãn

Phương pháp cung cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.4

Thông tin về một đối tượng đăng ký dưới dạng văn bản

Lớp

Diện bao quát, sự kiện, trách nhiệm, sản phẩm, đối tượng đăng ký, thời gian phục vụ

Vai trò mô tả

13.4.2

Ch ra tiện ích có thể của một mô tả

Nhãn

Mô tả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.4.1

Giá trị văn bản chứa thông tin về một đối tượng mô tả

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Mô tả

Chính sách thanh lọc

7.2.8

Điều kiện và tiêu chí lựa chọn quản lý việc loại bỏ hoặc lưu trữ các tài liệu từ một bộ sưu tập

Nhãn

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.5

Mã về chính sách truy cập cho biết có người yêu cầu quy định có thể truy cập một hoặc nhiều hành động cụ thể và các tài liệu mong muốn các mức dịch vụ xác định hay không

Nhãn

Chính sách truy cập

Địa ch điện t

13.1.2

Mã hoặc cụm từ cho biết vị trí điện tử

Lớp con

Địa ch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1.2.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất ca một địa chỉ điện tử

Nhãn

Địa ch điện tử

Sự kiện

5.6

Một cái gì đó xảy ra tại một vị trí hoặc thời điểm xác định

Lớp

Đối tượng đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất ca một sự kiện

Nhãn

Sự kiện

Khóa thuộc tính

12.5.2

Mã hoặc chuỗi xác định duy nhất một yếu tố lệnh hoặc lựa chọn thủ tục được hỗ trợ

Nhãn

Đặc tính hỗ trợ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5.3

Từ hoặc cụm từ với nó một yếu tố giao thức được biết

Chui ngôn ngữ tuần tự

Đặc tính hỗ trợ

Loại thuộc tính

12.5.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất ca yếu tố lệnh hoặc lựa chọn giao thức được hỗ trợ

Nhãn

Đặc tính hỗ trợ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5.7

Mã hoặc chuỗi xác định hoặc làm rõ các khía cạnh cụ thể của một yếu tố dưới dạng có thể phân chia được

Nhân

Đặc tính hỗ trợ

Chức năng

9.2

Mã hoặc chuỗi xác định quá trình kinh doanh được hỗ trợ bởi một dịch vụ cần thiết được phân biệt để kiểm soát truy cập, tương tác, hoặc các mục đích làm báo cáo

Nhãn

Chính sách truy cập, Trách nhiệm, sản phm, dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5.4

Số, từ hoặc cụm từ xác định phạm vi với nó một đặc điểm giao thức được hỗ trợ

Chuỗi

Đặc tính hỗ trợ

Ký hiệu nhận dạng

5.2

Những phương tiện duy nhất toàn cầu phân biệt một đối tượng đăng ký với đi tượng khác

Lớp

Đối tượng đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.2

Từ hoặc cụm từ cho biết chức năng hoặc mục đích ca ký hiệu nhận dạng trong một giao dịch kinh doanh trong một cộng đồng cụ thể

Nhãn

Ký hiệu nhận dạng

Giá trị ký hiệu nhận dạng

5.2.1

Trật tự của các ký tự hoặc từ xác định duy nhất một đối tượng đăng ký trong lĩnh vực được ưu tiên cụ thể hoặc là duy nht toàn cầu

Nhãn

Ký hiệu nhận dạng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.8

Phí được bổ sung cho phí cơ bản của một tham số dịch vụ với một số tăng cụ thể

Lớp

Phí

Số lượng tăng

11.3.8.1

S đơn vị mà với nó số tăng áp dụng

Số thập phân

S tăng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.2.2

Mã hoặc chuỗi xác định cái được đo

Nhãn

Thống kê

Loại ch thị

6.2.2.1

Mã hoặc chuỗi xác loại của cái được đo

Nhãn

Thống kê

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.5

Phương tiện liên kết một đối tượng đăng ký hoặc thông tin trong yếu tố chú thích với một nguồn như một tài liệu hoặc hình ảnh cung cấp thông tin bổ sung thêm

Lớp

Chi tiết biu ghi, đối tượng đăng ký, Sự kiện cập nhật

Loại con trỏ thông tin

13.5.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một con trỏ thông tin

Nhãn

Con trỏ thông tin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.3.3

Thuộc tính của tài liệu vi nó sản phẩm được tạo ra

Nhãn

Sản phm

Đang hoạt động

13.6

Cờ ch thị có hay không một cái gì đó được mô tả có tác động

Bool

Sự kiện, ký hiệu nhận dạng, vị trí, tên, chi tiết biểu ghi, đối tượng đăng ký, quan hệ, số lần dịch vụ, dừng, sự kiện cập nht

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.7

Cờ chỉ thị có hay không một giá trị lưu trữ được xử lý như là một giá trị thay thế trong trường hợp không có giá trị nào được đưa vào

Bool

Ký hiệu nhận dạng, chuỗi ngôn ngữ. Đặc tính hỗ trợ

Được hỗ trợ

13.8

Cờ ch thị có hay không một chức năng, phương pháp hoặc sản phẩm được hỗ trợ

Bool

Trách nhiệm, Đặc tính hỗ trợ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.5

Kiểu dữ liệu phức được sử dụng khi các giá tr có thể cần thiết để kết hợp với một giá trị ưu tiên cụ thể

Lớp

Tất cả các yếu tố của nhãn Kiểu dữ liệu

Ngôn ngữ

13.9

Bất kỳ mã ngôn ngữ 3 ký tự nào được chấp nhận như được nêu trong tiêu chuẩn ISO 639-2

Nhãn

Chuỗi ngôn ngữ, đối tượng mô tả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.8.1

Giá tr của một yếu tố được thể hiện trong một ngôn ngữ quy định và loại ký t ngôn ngữ

Lớp

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Dạng chuỗi ngôn ngữ

4.6.8.1.2

Mã hoặc chuỗi cho biết bản chất của chuỗi ngôn ngữ khi nó đã được chuyn đi từ dạng ngôn ngữ gốc của nó

Nhãn

Chuỗi ngôn ng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.8.1.3

Tiêu chuẩn hoặc hệ thống cho phép phiên âm hoặc chuyển tự

Nhãn

Chuỗi ngôn ngữ

Giá trị chuỗi ngôn ngữ

4.6.8.1.1

Giá trị văn bản của một chuỗi ngôn ngữ

Chuỗi

Chuỗi ngôn ngữ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.10

Vị trí ở đó đi tượng được tìm thấy

Nhãn

Chính sách truy cập, sự kiện, đối tượng đăng ký

Loại vị trí

13.10.1

Mã, từ hoặc cụm từ xác định bản chất của một vị trí cụ thể đó có nhiều vị trí liên kết với một đối tượng

Nhãn

V trí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5.6

Dấu hiệu cho thấy một yếu tố có một giá trị tương đương trong một tập hợp quy định khác

Nhãn

Đối tượng hỗ trợ

Số lượng tối đa

11.3.8.3

Số hoặc số đo lớn nhất sẽ được cung cấp với t lệ xác định cho số tăng này

Số thập phân

Số tăng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.11

Mã hoặc chuỗi phân định cái được đánh giá bi một số lượng cụ thể

Nhãn

Mô tả sơ lược bộ sưu tập, số tăng

Siêu dữ liệu

4.6.6

Kiu dữ liệu tổ hợp đảm bảo nhúng d liệu được định dạng vào một lược đồ m rộng được thiết kế

Lớp

Dang dữ liệu thay thế cho mọi yếu tố

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.6.1

Mã hoặc chuỗi xác định định dạng siêu dữ liệu

Nhãn

Siêu dữ liệu

Số lượng tối thiểu

11.3.8.2

Số hoặc số đo tối thiểu sẽ được cung cấp theo một t lệ xác định cho số tăng này

Số thập phân

Số tăng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3

Từ hoặc cụm từ hoặc ký tự đứng đầu dùng để chỉ một đối tượng đăng ký

Lớp

Đối tượng mô tả

Phần tên

5.3.2

Một yếu tố của một tên có cấu trúc hoặc một tên đầy đủ nếu nó không có cu trúc

Lớp

Tên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.2.2

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một phần tên

Nhãn

Phần tên

Giá tr phần tên

5.3.2.1

Giá trị văn bản của một phần tên

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Phần tên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.1

Mã hoặc chuỗi xác định chức năng hoặc mục đích của một tên

Nhãn

Tên

Chú thích

13.12.1

Cụm từ liên quan đến một đối tượng đăng ký hoặc yếu tố, mang thông tin bổ sung

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Chú thích

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.12

Vị trí để ghi lại thông tin b sung v một đối tượng hoặc yếu tố đăng ký

Lớp

Phí, Mô tả sơ lược bộ sưu tập, sự kiện, tên thuộc tính, ký hiệu nhận dạng, tên, sản phm, đối tượng đăng ký, quan hệ, mô tả dịch vụ, dừng

Số đơn vị

7.2.2

Cho biết quy mô ca bộ sưu tập dựa trên một hệ đo lường quy định như các đối tượng (sách hoặc bản ghi hình ảnh) hoặc các tài liệu (siêu dữ liệu) thư mục

Số nguyên dương

Mô tả sơ lược bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3

Thông tin về trách nhiệm hoặc điều kiện liên quan đến việc sử dụng một dịch vụ

Lớp

Mô tả dịch vụ

Thuộc tính trách nhiệm

11.3.6

Bất kỳ khía cạnh trách nhiệm nào cần thiết được biểu đạt dưới dạng phân tích được

Nhãn

Trách nhiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.5.3

Chuỗi đại diện cho giá tr khác khi “Khác" được ghi nhận là giá tr

Chuỗi

Nhãn

Mô tả đu ra

9.3.4

Thuộc tính ca một sản phm được tạo lập từ một sản phm khác

Nhãn

Sản phm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Người hoặc nhóm người có vai trò liên quan đến kinh doanh ca một cộng đồng hoặc lĩnh vực cụ th

Lớp con

Đối tượng đăng ký

Loại bên tham gia

6.1

Mã hoặc chuỗi phân loại một bên tham gia

Nhãn

Bên tham gia

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.5

Một hoặc nhiều phương tiện được dùng để thanh toán cho một dịch vụ

Lớp

Trách nhiệm

Loại phương pháp thanh toán

11.3.5.1

Mã hoặc chuỗi xác định của một phương pháp thanh toán

Nhãn

Phương pháp thanh toán

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1.1

Mã hoặc cụm từ cho biết một vị trí vật lý

Lớp con

Địa ch

Loại địa chỉ vật lý

13.1.1.1

Mã hoặc cụm từ cho biết bản chất của địa ch vật lý

Nhãn

Địa chỉ vật lý

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.9.5

Mã hoặc chuỗi từ xác định t lệ diện bao quát dự kiến trong một phạm vi cụ th

Nhãn

Diện bao quát

Chú thích độ ln dự kiến

7.2.9.6

Văn bản giải thích về một t lệ độ lớn dự kiến

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Diện bao quát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.5

Trong một dịch vụ đăng ký, một cách diễn giải kết quả của một yêu cầu cho một quyết định chính sách truy cập khi có nhiều chính sách truy cập áp dụng

Nhãn

Dịch vụ

Sản phm

9.3

Kết quả của một dịch vụ cần được phân biệt để kiểm soát truy cập, khả năng tương tác hoặc với mục đích báo cáo

Lớp

Dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.3.1

Chuỗi xác định duy nht một sản phm cụ thể trong một dịch vụ

Chuỗi

Trách nhiệm, sản phẩm

Loại sản phẩm

9.3.2

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một sản phẩm

Nhãn

Sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.4.1

Từ hoặc cụm từ với nó hồ sơ được nhận biết

Chuỗi

Hồ sơ hỗ trợ

Giao thức

12.1

Mã hoặc chuỗi xác định một giao thức

Nhãn

Thông tin giao thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Ch ra một giao thức được hỗ trợ bi dịch vụ và mức độ phù hợp

Lớp

Dịch vụ

Chi tiết biểu ghi

14

Siêu dữ liệu quản lý về một biểu ghi đối tượng đăng ký

Lớp

Đối tượng đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.1.3

Mã hoặc chuỗi xác định một biểu ghi được dùng là đầu vào cho một sự kiện cp nhật không trực tuyến

Nhãn

Chi tiết biểu ghi, Sự kiện cập nht

Người cập nhật biểu ghi

14.1.2

Ký hiệu nhận dạng duy nhất cho một bên chịu trách nhiệm về sự kiện cập nhật

Nhãn

Chi tiết biểu ghi, Sự kiện cập nhật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Thực th đóng vai trò trong việc tiến hành kinh doanh trong một cộng đồng hoặc lĩnh vực cụ thể

Lớp

Đăng ký

Khóa đối tượng đăng ký, nhãn

5.1

Chuỗi được dùng cho các mục đích thích ứng và liên kết để phân biệt một đối tượng đăng ký với các đối tượng khác trong một bối cảnh kinh doanh nhất đnh hoặc duy nht trên toàn cầu

Nhãn

Đối tượng đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.2

Chuỗi xác định duy nhất một đối tượng đăng ký liên quan

Nhãn

Quan hệ

Quan hệ

5.4

Cho biết rằng đối tượng đăng ký được kết hợp với một đối tượng đăng ký khác

Lớp

Đối tượng đăng ký

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.3

Thông tin quy định bản chất của mối quan hệ

Nhãn

Quan hệ

Loại quan h

5.4.1

Mã hoặc chuỗi nhận biết bản chất cụ th của một mối quan hệ giữa một đối tượng đăng ký và các đối tượng khác

Nhãn

Quan hệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.8.4

C hiệu cho biết đâu số tăng có thể được thêm vào hoặc thay thế mức trước đó

Bool

Số tăng

Phương pháp yêu cầu

11.3.2

Một hoặc nhiều phương tiện được dùng để yêu cầu hoặc đặt trước một dịch vụ

Lớp

Trách nhiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.2.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một phương pháp yêu cầu

Nhãn

Phương pháp yêu cầu

Loại nguồn tin

13.13

Mã hoặc chuỗi xác đnh bản chất của một nguồn tin

Nhãn

Chính sách truy cập, Mô tả sơ lược bộ sưu tập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3

Thông tin về các quyền được nắm giữ và trên một bộ sưu tập

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

Bộ sưu tập

Chuỗi ngôn ngữ tuần tự

4.6.8

Trật tự của một hoặc nhiều chuỗi ngôn ngữ biểu đạt cùng một khái niệm bằng các ngôn ngữ khác nhau

Lớp

Chú thích độ lớn hiện tại, giá trị mô t, giá tr phần tên, chú thích, chú thích độ lớn dự kiến

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Hệ thống cung cp một hoặc nhiều chức năng của giá trị cho người dùng trực tiếp

Lớp con

Đối tượng đăng ký

Mô tả dịch vụ

11

Bộ các chính sách có thể được kết hợp với việc cung cấp một dịch vụ, để tra cứu bằng một hoặc nhiều chính sách truy cập

Lớp

Dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.1

Chuỗi xác định duy nhất một mô tả dịch vụ cụ thể trong một dịch vụ

Chuỗi

Chính sách truy cập, mô tả dịch vụ

Giờ phục vụ

9.4.2

Thời gian phục vụ được thể hiện dưới dạng văn bản có cấu trúc

Lớp

Thời gian phục vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2

Mã hoặc chuỗi xác định việc đáp ứng dịch vụ kết hợp với một mô tả dịch vụ cụ thể

nhãn

Mô tả dịch vụ

Thời gian phục vụ

9.4

Tập hợp các phạm vi Ngày/giờ liên quan đến sự sẵn sàng và cung cấp của một dịch vụ

Lớp

Dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.4.1

Chuỗi xác đnh duy nhất một thể hiện thời gian dịch vụ cụ thể trong một dịch vụ

Chuỗi

Chính sách truy cập, giờ phục vụ

Loại dịch vụ

9.1

Mã hoặc chui xác định bản chất của một dịch vụ

Nhãn

Dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.3

Bộ các chương trình được dùng đ hỗ trợ một giao thức

Lớp

Thông tin giao thức

Tên phần mềm

12.3.1

Từ hoặc cụm từ với nó tên của phần mềm được nhận biết

Chuỗi

Phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.10.2

Vị trí trên mặt đất được thể hiện bng một hệ thống tra cứu không gian

Nhãn

V trí

Thống kê

6.2.2.3

Phép đo đảm bảo quy mô và sự phát triển của một cái gì đó được giám sát

Số thập phân

Thống kê

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.2

Phương tiện định lượng quy mô và tốc độ tăng trưởng của một t chức

Lớp

Nhóm

Trạng thái

14.2

V trí tương đối hoặc thường trực ca một biu ghi

Lớp

Chi tiết biểu ghi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.2.1

Mã hoặc chuỗi cho biết loại trạng thái được ghi lại

Nhãn

Trạng thái

Giá tr trạng thái

14.2.2

Mã hoặc chuỗi cho biết vị trí ấn định hoặc thường trực

Nhãn

Trạng thái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5

Từ hoặc cụm từ cho biết chủ đề kết hợp với một đối tượng đăng ký

Nhãn

Đối tượng đăng ký

Bộ ký tự hỗ trợ

12.6

Sơ đồ mã hóa để trình bày các ký tự trừu tượng trong một hệ thống máy tính

Lớp

Thông tin giao thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.5

Thông tin chi tiết về việc tuân th đối với một yếu tố cụ thể hoặc giao thức

Lớp

Thông tin giao thức

Hồ sơ hỗ trợ

12.4

Cho biết rằng một hệ thống hoặc dịch vụ tuân th một tài liệu chứa các chức năng giao thức được chấp thuận để đảm bảo tính tương tác giữa các hệ thống và các dịch vụ

Lớp

Thông tin giao thức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.4.3

Các phương tiện ghi lại khi một dịch vụ tạm dừng và lý do tại sao

Lớp

Giờ phục vụ

Hoạt động mục tiêu

10.4

Chuỗi xác định duy nhất một hoạt động tham chiếu

Nhãn

Chính sách truy cập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.3

Chuỗi xác định duy nht một bộ sưu tập tham chiếu

Nhãn

Chính sách truy cập

Bên tham gia mục tiêu

10.2

Chuỗi xác định duy nhất một bên tham chiếu

Nhãn

Chính sách truy cập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.5.2

Chuỗi xác định duy nhất một nguồn tin tham chiếu

Nhãn

Con trỏ thông tin

Thuế

11.3.7.3

Giá tr thập phân cho khoản thuế bằng một loại tiền tệ cụ thể nếu nó không được bao gồm trong số tiền phí

Số thập phân

Phí, số tăng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.3.7.2

Cờ hiệu chỉ ra có hoặc không các sản phẩm và dịch vụ áp dụng hoặc giá trị thuế gia tăng được bao gồm trong phí

Bool

Phí

Mã hóa văn bản

13.1.4

Mã hoặc chuỗi mô tả phương pháp theo đó một yếu tố dữ liệu cùng với kiểu dữ liệu ca chuỗi được định dạng

Nhãn

Địa ch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.4.2.2

Thời gian ca ngày một dịch vụ được cung cấp trong một ngày cụ thể của tuần

Thời gian

Gi phục vụ

Thời gian có hiệu lực đến

9.4.2.3

Thời gian của ngày một dịch vụ dừng cung cấp trong một ngày cụ thể của tuần

Thời gian

Giờ phục vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.1

Sự thay đổi đưa vào hoặc loại b một biểu ghi từ một bối cảnh kinh doanh xác định hoặc sửa đổi thông tin nó chứa

Lớp

Chi tiết biểu ghi

Loại sự kiện cập nhật

14.1.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản chất của một sự kiện cập nhật

Nhãn

Chi tiết biểu ghi, Sự kiện cập nhật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.1

Mã hoặc chuỗi xác định bản cht của một người dùng với mục đích kiểm soát truy cập

Nhãn

Chính sách truy cập

Tiện ích

11.3.2.2

Tên ca một hệ thống hoặc dịch vụ được sử dụng như một phương pháp

Nhãn

Phương pháp lập hóa đơn, phương pháp cung cp, phương pháp thanh toán, phương pháp yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.5.1

Chuỗi hoặc mã có thể cần thiết được kết hợp với một danh mục chuẩn quyền để kiểm soát hình thức hoặc nội dung của nó hoặc để đảm bảo tính duy nhất trong một bối cảnh xác định

Chuỗi

Nhãn

Số phiên bản

12.2

Số hoặc chuỗi chỉ rõ một ấn bản cụ thể ca một giao thức hoặc phần mềm hoặc hồ sơ

Chuỗi

Thông tin giao thức, phần mềm, hồ sơ h trợ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.6.3

Yếu tố chứa siêu dữ liệu được mã hóa XML

Chuỗi

Siêu dữ liệu

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Hướng dẫn chung về các dịch vụ đăng ký

B.1  Lời giới thiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu được tạo lập và duy trì tốt nhất bi các cá nhân hoặc tổ chức, những người có nhu cầu như một nguyên tắc chung chủ yếu để hỗ trợ các quá trình và quy trình kinh doanh nội bộ. Khi xây dựng các dịch vụ đăng ký bằng cách định rõ các tình huống và các trường hợp sử dụng cụ thể sẽ giúp cho việc xác định dữ liệu nào cần thiết được thu thập và các giao diện yêu cầu để đảm bảo dữ liệu đưc chia sẻ và tái sử dụng.

Lý tưng nhất, các dịch vụ đăng ký cần phải được thiết kế đ hỗ trợ việc chia sẻ, định hướng và tái sử dụng dữ liệu không chỉ trong một doanh nghiệp hoặc lĩnh vực, mà còn trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

B.2  Khuôn khổ dịch vụ

Xu hướng tiến tới các giải pháp phần mềm mở và sự phát triển hợp tác hiện nay đang có chiều hướng quan tâm đến các cấu trúc định hướng dịch vụ và việc sử dụng các giao diện chuẩn để tiến hành các chức năng kinh doanh. Điều này đã dẫn đến việc nhận thức ngày càng cao về nhu cầu các dịch vụ đăng ký để đảm bảo cho các chức năng này được tự động hoàn toàn. Tiêu chuẩn cũng đưa ra nhu cu về khuôn khổ dịch vụ có thể đảm bo cho các cộng đồng xác định các chức năng chung và công việc theo hướng các giải pháp tương thích.

Hình B.1 giới thiệu một bộ từ vựng mới nổi được phát triển bi Thư viện quốc gia Úc để mô tả các dịch vụ và chức năng có thể cần thiết được hỗ trợ bi các thư viện và các tổ chức liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ thư viện s. Nhiều chức năng này có sự tương ứng chính xác với các loại dịch vụ được phát triển cho khuôn khổ điện tử với giáo dục và nghiên cứu. Sáng kiến quốc tế này nhằm cung cấp một siêu mô hình cho các khuôn khổ dịch vụ trong các lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu và đã có một mô hình kỹ thuật rất phát triển và một đăng ký loại dịch vụ phát triển. Như vậy, một siêu mô hình sẽ là một phương tiện quan trọng để khám phá tính tương đồng giữa các khuôn khổ dịch vụ và xác định các cơ hội để hợp tác.

Hình B.1 cũng hiển thị sơ lược cách làm thế nào các dịch vụ đăng ký hoạt động như một chất kết dính để đảm bảo cho mỗi chức năng này được xử lý và cũng có thể mối quan hệ giữa các đối tượng đăng ký và các dữ liệu khác cần được cung cấp bởi các dịch vụ thư viện số. Tiêu chuẩn này liên quan đến các dữ liệu cần thiết để cung cp các dịch vụ đăng ký. Các tiêu chun khung khác như Các yêu cầu chức năng đối với biểu ghi thư mục (FRBR) của IFLA và ISO 8459 giải quyết về siêu dữ liệu (các nguồn và ch đề) và các dữ liệu kinh doanh (người dùng và giao dịch). Tuy nhiên có sự đan xen giữa các dữ liệu này khi nói đến mô tả các tác phẩm tập thể như nguồn tin và các bên liên quan như người sáng tạo, người đóng góp và ch đề của nguồn tin.

Dịch vụ phổ biến

Dịch vụ kinh doanh

Dịch vụ sáng tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ thu thập

Dịch vụ kho lưu trữ

Dịch vụ đăng ký

Xác thực

Bên ký gửi

Tạo lập

Gán nhãn

Thêm

Thu thập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

y quyền

Xác nhận

Cập nhật

Chú giải

Đọc

B sung

Khớp

Cá nhân hóa

Lịch trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân loại

Thay thế

Tiền đặt cọc

Trộn

Giới thiệu

Theo dõi

Tập hợp

Kết hợp

Loại bỏ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thay đổi

Đăng nhập

Trả nợ/làm xong

Tạo ra

Đánh giá

Tìm

Mô tả

Quét

Kiểm toán

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bao gói

Định giá

Quản lý

Kiểm soát

Tra cứu

Cnh báo

Thanh toán

Thứ tự

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu trữ

Định vị

Báo cáo

 

Chuyển đổi

 

Thu hoạch

Bảo quản

Đánh dấu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Dịch

 

Cung cấp

Có được

Yêu cầu

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Cung cấp

Giải quyết

Lưu trữ và bản thảo| Audio| Sách| Bản đồ| Số liệu| Phim và vidio| Tạp chí| Các đối tượng học tập Báo| Các đối tượng và đồ tạo tác| Tranh| Bản tổng phổ | Luận án/Luận văn | Các tài liệu lưu trữ Web

Bên

Bộ sưu tập

Dịch vụ

Hoạt động

Nguồn tin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Người dùng

Giao dịch

Hình B.1 - Khung dịch vụ thư viện số phác thảo

B.3  Các bộ từ vựng có kiểm soát

Một số lượng lớn các yếu tố dữ liệu trong tiêu chuẩn này được xác định như là các nhãn mà có thể cần có các giá trị của chúng được xác định bằng các bộ từ vựng có kiểm soát khi thực hiện để đảm bảo khả năng tương tác. Trong khi các ví dụ được bao gồm có thể được sử dụng là các danh sách khởi đầu, các nhóm cộng đồng sẽ cần thiết xác định và/hoặc phát triển các bộ từ vựng có kiểm soát trong các h sơ. Một vài bộ từ vựng có thể được sử dụng trong các tiêu chun liên quan và các hồ trong các tiêu chuẩn này. Một số khác có thể đang được phát triển hoặc cần được phát trin như các dịch vụ đăng ký đã được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

Trong tiêu chuẩn này chỉ có bốn bộ t vựng được kiểm soát để mã hóa được quy định.

a) Tiền tệ TCVN 6558 (ISO 4227)

b) Ngôn ngữ (ISO 639-2)

c) Nước (TCVN 7217-1 (ISO 3166-1))

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các bộ từ vựng có kiểm soát sau đây được quy định là mặc định nhưng có thể được m rộng đ bao quát các yêu cầu:

- Loại hoạt động (khóa học, sự kiện, chương trình, dự án);

- Loại phí (phí dịch vụ, phí mức độ phục vụ, phí chức năng, phí phương pháp, phí sản phẩm);

- Loại bộ sưu tập (tác phẩm tập thể, kho, mục lục hoặc bảng chỉ mục, đăng ký);

- Loại bên tham gia (cá nhân, nhóm);

- Loại địa ch vật lý (địa ch gửi thư, địa ch ph);

- Giá trị trạng thái [trạng thái biểu ghi (mới, cập nhật, gán cờ để xóa, xóa), trạng thái xem xét (đã gửi, dừng, hủy bỏ, phê chuẩn)].

B.4  Các mối quan hệ

B.4.1  Xây dựng bn thể luận mối quan hệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.4.2  Các mối quan hệ toàn bộ hoặc tng phần

Sử dụng các quan hệ “có một phần/là một phần của" để ghi các mối quan hệ đối tượng siêu đăng ký/đăng ký phụ. Việc ghi lại mối quan hệ này mức con có thể có hiệu quả nếu một ký hiệu nhận dạng thích hợp duy nhất toàn cầu được sử dụng như là khóa của đối tượng đăng ký cho mức mẹ. Tương tự các mối quan hệ có thể giải mã theo cả hai hướng để đảm bảo rằng đối tượng đăng ký là tự mô tả hoàn toàn.

Cho phép các con tr vị trí, liên lạc và thông tin được ghi lại cho một đối tượng đăng ký được kế thừa bi các đi tượng con trừ khi một tập hợp giá trị khác đã được ghi lại.

B.4.3  Các vai trò chức năng

Với những người đóng vai trò chức năng trong mối quan hệ với đối tượng đăng ký, khai báo bên danh nghĩa cho vai trò này và liên kết tên này thông qua một mối quan hệ với người đóng vai trò được minh họa trong Hình B.2. Sử dụng thể hiện bên danh nghĩa để lưu lại các thuộc tính của vai trò này và thể hiện bên thực tế để lưu lại các thuộc tính được định nghĩa trước với người hoặc nhóm người này bất kể vai trò mà họ đảm nhiệm.

Hình B.2 - Các đối tưng đăng ký và các vai trò danh định

S dụng các loại mối quan hệ chung thích hợp để mô tả vai trò (ví dụ: Có liên lạc/là liên lạc cho, Có vị trí/Đặt tại,..). Sử dụng tên bên tham gia cho các chức danh vai trò (ví dụ Sau thời gian tiếp xúc, Điều tra viên chính). S dụng một loại bên tham gia để đưa vào một bộ từ vựng có kim soát các vai trò, hoặc để mô tả vai trò khác, ví dụ theo mức độ t chức.

Khi xây dựng đăng ký các chương trình và dự án nghiên cứu, xử lý các chương trình và dự án như các hoạt động như được minh họa trong Hình B.3 và sử dụng các mô hình bên tham gia danh nghĩa cho những người đóng vai trò chức năng trong tổ chức cung cấp chương trình, chương trình chính nó hoặc dự án nó quản lý.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình B.3 – Các chương trình và dự án

B.5  Người dùng và các giao dịch kinh doanh

Người dùng có một vai trò chức năng cụ th mà có thể được đảm trách bởi một bên tham gia. Khi sử dụng mô hình bên tham gia danh nghĩa cho người dùng, sử dụng userid (ký hiệu nhận dạng người dùng) là khóa đối tượng đăng ký. Mật khẩu có th được lưu trữ như các thể hiện của ký hiệu nhận dạng với mã hóa phù hợp. Loại người dùng có thể được lưu trữ như một thể hiện của loại bên tham gia.

Hồ sơ ghi lại quyền ưu tiên của người dùng sẽ được ứng dụng cụ thể và tiêu chuẩn này không quy định bất kỳ yếu tố dữ liệu nào để ghi quyền ưu tiên. Những điều này sẽ cần phải được xác định thông qua phần m rộng ứng dụng cụ thể.

B.6  Thống kê

Tiêu chuẩn này bao gồm một lớp yếu tố đ mô tả sơ lược bộ sưu tập trong 7.2. Mô tả sơ lược bộ sưu tập cho phép các chính sách xây dựng một bộ sưu tập được ghi lại, cùng với thông tin về diện bao quát và độ lớn hiện tại và dự kiến và thống kê quy mô của bộ sưu tập và tốc độ tăng trưng của nó. Các yếu tố dữ liệu được xác định đã được thử nghiệm trong một loạt các triển khai, bao gồm cả các dịch vụ đăng ký của cổng thông tin tìm kiếm siêu dữ liệu và biên soạn tổng quan khu vực và quốc gia.

Một lớp yếu tố tương tự chưa được xác định trong tiêu chuẩn này cho các lớp con của đối tượng đăng ký khác vì không rõ ràng chính xác những thông tin nào có thể cần phải được thu thập và chia sẻ bởi một cộng đồng được chỉ đnh. Lược đồ XML cho đăng ký WorldCat ca OCLC bao gồm các yếu tố dữ liệu để thu thập số liệu thống kê ngân sách và dịch vụ. Những yếu tố này đã xuyên qua các ranh giới đối tượng đăng ký, một số phải liên quan đến quy mô và cấu trúc của tổ chức, một số khác-với việc sử dụng dịch vụ.

Tiêu chuẩn để báo cáo thống kê loại hình này cho các thư viện và các tổ chức có liên quan bao gồm:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- ISO 11620 về chỉ số hoạt động thư viện;

- Sáng kiến thu thập số liệu Thống kê về sử dụng tiêu chuẩn hóa (SUSHI) của NISO.

Tiêu chuẩn SUSHI đã được thiết kế như một giao thức để thu thập việc sử dụng nội dung trực tuyến nhưng có th được sử dụng để thu thập bất kỳ báo cáo nào được định dạng theo XML. Tiêu chuẩn này giả định rằng việc sử dụng một giao thức để thu thập các báo cáo dưới các khổ mẫu chấp nhận có thể cung cấp cách tiếp cận thực tiễn tốt nhất để đáp ứng yêu cầu thu thập và chia sẻ số liệu thống kê trong một cộng đồng ấn định. Cùng với điều này, kiến nghị rằng các tổ chức đăng ký hỗ trợ cho một giao thức như vậy là một thể hiện thông tin giao thức dịch vụ.

B.7  Các cam kết ràng buộc và giao thức

Với các mục đích trao đổi và truyền tải, một đối tượng đăng ký có thể bao gồm:

- Một đối tượng đăng ký chính với nhiều đối tưng đăng ký thứ hai được nhúng hoàn toàn trong một tổ chức phân cấp;

- Đối tượng đăng ký chính tham chiếu các đối tượng đăng ký liên quan bên ngoài thông qua một khóa đối tượng đăng ký;

- Nhiều đối tượng đăng ký được nhóm lại gần nhau có liên quan theo một số cách và tham chiếu mỗi đi tượng với một đối tượng khác thông qua các khóa đối lượng đăng ký của chúng.

Mô hình nội dung được định nghĩa trong tiêu chun này có thể được thực hiện thông qua các lược đồ cộng đồng n định dựa trên một hoặc nhiều tổ hợp của mô hình này. Phạm vi ca các định dạng siêu dữ liệu và các giao thức khác nhau có thể cần thiết để hỗ trợ cho các kch bn sử dụng và các dịch vụ đăng ký yêu cầu. Danh sách ca chúng được đưa trong các sơ đồ XML trong 4.6.6 cũng được phát triển trực tiếp dựa vào danh mục yếu tố dữ liệu được mô tả trong tiêu chun này và điều này có thể được chấp nhận như là các tiêu chuẩn theo thời gian.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một phương pháp bao gói có thể sử dụng để bó các đối tượng đăng ký được nhóm lại với nhau, theo ví dụ được đưa trong các bộ dữ liệu mô t đưc định nghĩa trong tài liệu Mô hình tóm tắt cho các nguồn tin và các cơ quan DCMI hoặc PREMIS (siêu dữ liệu bảo quản: các chiến lược thực hiện) với các lược đ XML đi kèm của nó cho các đối tượng, sự kiện, cơ quan và quyền. Có thể cần tạo lập những lược đồ riêng biệt cho các loại con khác nhau của đối tượng đăng ký để mô t chi tiết các bản thể luận và hành vi yêu cầu dưới dạng có thể tự hợp thức. Ngoài ra các lược đồ riêng biệt có thể được tạo lập cho các mô tả dịch vụ, thông tin giao thức và chính sách truy cập, với các cam kết ràng buộc riêng của chúng.

B.8  Hồ sơ

Hồ sơ của tiêu chuẩn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bo kh năng tương tác của các hệ thống và dịch vụ. Khi mô tả các dịch vụ đăng ký trong một đăng ký dịch vụ bộ sưu tập, các hồ sơ hỗ trợ có th được ghi lại bằng cách sử dụng yếu tố dữ liệu thông tin giao thức. Lý tưng là mỗi hồ sơ cần được gán một ký hiệu nhận dạng duy nhất toàn cầu (URI) để giải quyết việc mô tả dịch vụ cho hồ sơ dưới dạng đọc máy. (Lược đồ cho một hồ sơ như vậy thực tế có thể là một cam kết ràng buộc của tiêu chun này).

 

Phụ lục C

(tham khảo)

Nghiên cứu tình huống 1: Đăng ký của các thư viện và tổ chức liên quan

C.1  Tổng quan

Các đăng ký của thư viện và các tổ chức liên quan được xây dựng xung quanh một đối tượng đăng ký chính, mô tả bên tham gia, như được minh họa trong Hình C.1. Thể hiện bên liên quan hỗ trợ việc ghi lại thông tin về các tên, ký hiệu nhận dạng, phân loại, vị trí, và cách sắp xếp thứ bậc và hành chính. Bằng cách sử dụng một phương pháp tiếp cận khung, thông tin này có thể được chia sẻ bằng nhiều dịch vụ đăng ký phục vụ các mục đích cụ th hơn là phải được tạo lại cho mỗi nhu cầu kinh doanh mi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình C.1 ch ra bằng cách nào, khi nào, sử dụng bên tham gia là đối tượng đăng ký chính, mối quan hệ giữa bộ sưu tập và dịch vụ có thể được suy ra trừ khi có từ hai bộ sưu tập trở lên có liên quan.

Hình C.1 - Các đăng ký của các thư viện và các tổ chức liên quan

C.2  Đối tượng đăng ký chính

Đ thiết lập đối tượng đăng ký chính, tạo lập các thể hiện của bên tham gia cho từng tổ chức, thiết lập một hệ thống cấu trúc phân cấp các đơn vị trực thuộc và thiết lập mối quan hệ hành chính thông qua yếu tố quan hệ. Như một quy tắc chung, tạo lập các đơn vị trực thuộc cho các chi nhánh và các phòng hành chính khác của một tổ chức có nhận dạng riêng cần được ghi lại. Không tạo các đơn vị trực thuộc cho các khu vực trong một tổ chức chịu trách nhiệm cung cp một dịch vụ như mượn liên thư viện, trừ khi đăng ký này được dự kiến là một thư mục chức năng cho tổ chức. Thay vào đó, ghi lại chi tiết cho dịch vụ vào một đối tượng đăng ký thứ hai ca dịch vụ lớp con như mô tả trong B.2.3 và liên kết điều này qua một mối quan hệ "Quản lý/ Được quản lý bi" trực tiếp đến tổ chức.

Ghi lại ít nhất một th hiện của loại tổ chức trong loại nhóm bng cách sử dụng một sơ đồ như đã được đưa trong ví dụ ở 6.1d). Nếu loại t chức là thư viện, ghi lại loại thư viện trong biểu hiện th hai ca loại nhóm bng cách sử dụng một sơ đồ như đã được đưa trong ví dụ 6.1e).

Chú ý rằng ISIL không được sử dụng là một khóa đối tượng đăng ký như nó thường được gán mức t chức. Tuy nhiên khoản 5.2 quy định rng ISIL được mã hóa như một thể hiện ký hiệu nhận dạng cho một thư viện hoặc tổ chức liên quan nơi một thể hiện đã được gán. (Giả sử rằng các đơn vị cấp dưi nằm trong ISIL của tổ chức cấp trên ca chúng trừ khi chúng đã được gán giá trị riêng.)

Mã hóa tên của bên tham gia là đơn vị cấp dưới bằng một trong 3 cách:

a) Như một giá trị phần tên không có cấu trúc đơn bằng cách sử dụng tên đầy đủ dưới dạng duy nhất trong bối cảnh đăng ký, ví dụ Bộ Ngoại giao - Thư viện,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Như một giá trị phần tên không có cấu trúc đơn cho tên đơn vị trực thuộc, ví dụ Thư viện.

Sử dụng phương pháp a) hoặc b) nếu tên này gây hiểu nhầm trong một bối cảnh kinh doanh cụ th và thư viện là đối tượng quan tâm chính (ví dụ không có dẫn mục riêng biệt cho Bộ Ngoại giao). Sử dụng phương pháp c) khi bên chủ quản và đơn vị trực thuộc là một phần ca một tổ chức phân cấp ca các mục nhập.

C.3  Các đối tượng đăng ký cấp hai

Thiết lập một hoặc nhiều thể hiện quan hệ sau đây, tùy theo nhu cầu tin được ghi lại:

- Ghi lại thông tin liên lạc chung cho tổ chức trong các thể hiện quan hệ bên tham gia bng cách sử dụng các thể hiện bên danh nghĩa.

- Ghi lại chi tiết bộ sưu tập trong các thể hiện quan hệ bộ sưu tập với loại quan hệ thiết lập là “Sở hữu" và loại bộ sưu tập của bộ sưu tập liên quan thiết lập là “Kho".

- Ghi lại chi tiết dự án số hóa trong các thể hiện quan hệ hoạt động của loại quan hệ thiết lập là “Người quản lý" và loại hoạt động của hoạt động liên quan thiết lập là “Dự án"

- Ghi lại chi tiết sự kiện trong các thể hiện quan hệ hoạt động của loại quan hệ thiết lập là “Người quản lý" và loại hoạt động của hoạt động liên quan thiết lập là “Sự kiện”.

- Ghi lại chi tiết dịch vụ khám phá trong các thể hiện dịch vụ liên quan với loại quan hệ thiết lập là “Người cung cấp” và loại dịch vụ của dịch vụ liên quan thiết lập là “Khám phá"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép địa điểm, địa chỉ liên lạc và các con tr thông tin được ghi lại đối với một tổ chức được kế thừa bởi các đơn vị trực thuộc và các bộ sưu tập, các dịch vụ và hoạt động liên quan trừ khi một tập hợp các giá trị khác đã được ghi lại.

C.4  Các kịch bản thay đổi

Trong một đăng ký của các thư viện và tổ chức liên quan, các tên, ký hiệu nhận dạng và mối quan hệ có thể thay đi để đáp ứng cho nhiều kịch bản, bao gồm sự thay đổi quản lý kinh doanh, sáp nhập các tổ chức, tách một tổ chức thành nhiều tổ chức khác nhau, một tổ chức độc lập được gộp vào một vai trò con trong tổ chức khác hoặc riêng ca nó. Các kịch bn thay đi và các hành vi khuyến cáo có thể được tóm tắt trong Bảng 1. Các hành vi khuyến cáo đại diện cho một thực tiễn tốt nhất nếu một lịch sử thay đổi đầy đủ là cần thiết. Chú ý rng đ duy trì lịch sử thay đổi cho các đối tượng thứ 2 khi chủ sở hữu đưc chuyển đến một tổ chc mới sẽ cần thiết ghi lại các mối quan hệ ngược trong đối tượng thứ hai.

Bảng C.1 - Các kịch bn thay đổi

Kịch bản

Hành vi khuyến nghị

1  Một tổ chức mới hoặc một đơn vị trực thuộc được thành lập

Tạo lập một đối tượng đăng ký mới cho tổ chức hoặc đơn vị trực thuộc này

2  Một tổ chức thay đổi địa điểm của nó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3  Một tổ chức thay đổi tên của nó

Tạo lập thể hiện mới của tên và thay đổi vai trò tên, phạm vi ngày và trạng thái hoạt động của tên cũ

4  Một t chức được gộp vào một tổ chức khác

Thay đổi trạng thái hoạt động của tổ chức ban đầu, các tên của nó, địa điểm, địa ch liên lạc, và các ký hiệu nhận dạng thành không hoạt động với các mốc thời gian kết thúc thích hợp. Tạo lập một quan hệ cho tổ chức th hai với loại quan hệ “Được gộp bi" hoặc tương đương. Chuyn các đối tượng đăng ký thứ 2 còn tồn tại thành tổ chức mới, bằng cách duy trì lịch sử s hữu thông qua yếu tố quan hệ ngược nếu cần. Làm cho các đối tượng đăng ký thứ hai không tồn tại trở thành không hoạt động.

5  Hai tổ chức kết hợp để trở thành một tổ chức mới

Tạo lập một đối tượng đăng ký mới cho tổ chức mới và kết hợp c hai thành tổ chức mới. Chuyển các đối tượng đăng ký thứ hai còn tồn tại đến tổ chức mới, bằng cách duy trì lịch sử s hữu bằng một yếu t quan hệ chuyển đổi nếu cần. Sử dụng lại ký hiệu nhận dạng hiện có ca một trong hai tổ chức nếu cần. Làm cho các đối tượng đăng ký thứ hai không còn tồn tại trở thành không hoạt động.

6  Một tổ chức tách thành 2 tổ chức mới

Tạo lập một đối tượng đăng ký mới cho mỗi một trong hai tổ chức mới. Chuyển các đối tượng đăng ký thứ hai còn tồn tại vào một trong hai bằng cách duy trì lịch sử sở hữu qua một yếu tố quan hệ ngược nếu cần. Làm cho các đối tượng đăng ký thứ hai không tồn tại trở thành không hoạt động.

7  Hai t chức bảo trợ cho một tổ chức mới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8  Đơn vị trực thuộc ca một tổ chức trở thành đơn vị trực thuộc của tổ chức khác

Thiết lập mối quan hệ mới cho đơn vị cp trên. Nếu có yêu cầu duy trì lịch sử, thiết lập quan hệ với cơ quan chủ qun cũ là không hoạt động với mốc ngày kết thúc thích hợp.

9  Một tổ chức chấm dứt sự tồn tại và bộ sưu tập của nó được phân tán

Thay đổi trạng thái hoạt động của tổ chức, các tên, vị trí, địa chỉ liên lạc, ký hiệu nhận dạng và các đối tượng đăng ký thứ hai của nó là không hoạt động với mốc ngày kết thúc thích hợp.

CHÚ THÍCH: Một số hệ thống xử lý xóa các đối tượng đăng ký thứ hai không hoạt động và ch giữ lại những cái còn lại của tổ chức để duy trì một lịch sử các ký hiệu nhận dạng.

C.5  Các kịch bản sử dụng, cam kết ràng buộc và giao thức

Thông tin được lưu trong các đăng ký ca các thư viện và tổ chức liên quan đang bắt đầu đóng vai trò ngày càng tăng trong các tương tác đọc máy sử dụng các yêu cầu và câu trả lời được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ một công việc nhất định. Ví dụ, là một phần câu trả lời cho một yêu cầu tìm, dịch vụ phát hiện nguồn tin có thể yêu cầu một đăng ký của các thư viện và các tổ chức liên quan.

a) Hạn chế tập kết quả tìm với các tài liệu được lưu giữ bi các t chức

1) Thuộc một loại nhất định,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Sẽ cung cp cho người dùng,

4) Mà có sẵn một bản,

5) Mà phí cung cấp ít hơn một số tiền quy định,

6) Mà hỗ trợ một phương pháp cung cấp nhất định

b) Hạn chế việc hiển thị vốn tài liệu trong các kết quả tìm với các tổ chức đáp ứng các tiêu chí này;

c) Có tên đầy đủ ca cơ quan thu thập đ hiển thị dưới dạng trình bày biểu ghi đầy đủ hoặc ngắn gọn;

d) H trợ liên kết đến chi tiết liên lạc cho thư viện hoặc tổ chức liên quan;

e) H trợ liên kết sâu tới một mục lục hoặc bảng chỉ mục cục bộ;

f) Hỗ trợ truy cập đến một tài liệu đã thuê bao thông qua một dịch vụ thiết bị giải của một tổ chức;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) H trợ việc qun lý một giao dịch mượn liên thư viện thông qua tất cả các nơi có yêu cầu.

Đăng ký WorldCat đã phát triển một lược đồ XML để truyền tải và trao đổi thông tin về các thư viện và tổ chức liên quan có đóng góp vốn tư liệu vào WorldCat. Lược đồ này đảm bảo bộ sưu tập dữ liệu giải quyết các kịch bản c) và f) trên và tiến hành một số cách để hỗ trợ các kịch bản a), b), g) và h). Thông tin chi tiết về các chính sách mượn liên thư viện và các mức hỗ trợ giao thức mượn liên thư viện được mã hóa dưới dạng đọc máy vẫn còn cần thiết để cung cấp trợ giúp đầy đ cho các kịch bản này.

Năm 2012, Nhóm các nhà thực hiện giao thức mượn liên thư viện (IPIG) đã phát triển một mô hình thông tin cho một Danh mục chính sách mượn liên thư viện. Mô hình này được thành lập trên cơ sở dự thảo đầu tiên của phiên bản ISO 2146 và cung cp nhiều ví dụ về từ vựng có kiểm soát trong phiên bản này. IPIG cũng thử nghiệm việc thể hiện mô hình dưới dạng một lược đồ X.500. Điều này cho thấy rằng X.500 có th được sử dụng như một cam kết ràng buộc và giao thức cho thông tin về các thư viện và tổ chức liên quan khi có yêu cầu tích hợp các tài liệu đăng ký với các đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó là một cam kết ràng buộc phức tạp đối với một đối tượng đăng ký dịch vụ.

Giao thức mượn liên thư viện (ISO 10160 và ISO 10161) có khả năng được thay thế theo thời gian bi một loạt các tiêu chuẩn hướng dịch vụ liên quan đến dữ liệu cần thiết được trao đổi để hỗ trợ một công việc nht định. Nhu cầu về dịch vụ đăng ký hỗ trợ các công việc này vẫn còn hấp dẫn và có thể được dựa trên công việc mô hình hóa đã được thực hiện và được tóm lược trong tiêu chuẩn này.

VÍ DỤ:

- Tin nhắn chuyển giao yêu cầu URL m sẽ được sử dụng để yêu cầu trực tiếp việc mượn, sao chụp, truy cập để tìm kiếm hoặc số hóa một tài liệu; nó được dự định sẽ được sử dụng để định hướng yêu cầu tới các hệ thống cung cấp nguồn tin và/hoặc các hệ thống thiết bị giải điện tử;

- ISO 20775 về lược đồ cho thông tin vốn tư liệu sẽ được sử dụng để cung cp thông tin về vốn tư liệu và tính sẵn có của các nguồn tin mong muốn hoặc để đáp ứng một yêu cầu trực tiếp thông qua một giao thức như SRU/SRW cho thông tin về bộ sưu tập hoặc như một phần của tin nhắn chuyển giao yêu cầu.

Thông tin về người yêu cầu, nhà cung cấp và các phương pháp yêu cầu và cung cấp của họ; về các nguồn tin mong muốn, tính sẵn có và điều kiện sử dụng ca chúng; và về mức độ hỗ trợ của các hệ thống cung cấp và yêu cầu cho các giao thức và lược đồ yêu cầu sẽ cần được rút ra từ đối tượng đăng ký dịch vụ thích hợp.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tham khảo)

Nghiên cứu điển hình 2: Các đăng ký dịch vụ bộ sưu tập

D.1  Tổng quan

Thông tin đưc lưu trong các đăng ký dịch vụ bộ sưu tập đã thực sự đóng một vai trò quan trọng trong việc khám phá và sử dụng các bộ sưu tập và nhiều tiêu chun đã được phát triển cho mục đích này. IESR (Đăng ký dịch vụ môi trường thông tin) dùng một lược đồ siêu dữ liệu cho các bộ sưu tập, dịch vụ và đại lý dựa trên lược đồ mô tả bộ sưu tập của RSLP (Chương trình các thư viện hỗ trợ nghiên cứu), mà chính nó dựa vào tài liệu Mô hình phân tích các bộ sưu tập và mục lc của chúng của Michael Heaney được xuất bản năm 2002. Mô hình này và tác phẩm RSLP cũng đã có ảnh hưng đến việc phát triển các tài liệu cấu hình áp dụng ca bộ sưu tập DCMI và Bộ từ vựng mô tả bộ sưu tập DCMI mà cả hai tạo thành nền tảng của tiêu chuẩn NISO Z39.91-200x Đặc tính kỹ thuật mô t bộ sưu tập.

Mô hình Heaney và các mô hình dựa trên nó định nghĩa hai loại bộ sưu tập-Các bộ sưu tập là tập hợp của các nguồn tin vật lý và/hoc số và các mục lục hoặc bảng ch mục tới các bộ sưu tập này. Chúng cũng định nghĩa một thực thể vị trí-“Nơi mà đó các bộ sưu tập được lưu giữ”-Với các loại con cho các vị trí vật lý hoặc số.

Trong tiêu chuẩn này, có sự phân biệt giữa các bộ sưu tập là các tác phẩm tập hợp được lưu giữ trong các kho và chính các kho này. Sự phân biệt này là cần thiết để qun lý các môi trường kho liên kết. Các bên liên quan xây dựng các kho khác với các bên sáng tạo các tác phẩm tập hợp và các dịch vụ đăng ký cần thiết để hỗ trợ các hoạt động của họ cũng khác nhau. Đăng ký cũng cần xác định là một loại bộ sưu tập bổ sung.

Tiêu chuẩn này không nêu sự khác biệt giữa một bộ sưu tập và vị trí của nó vì v trí là một thuộc tính áp dụng với tất c các đối lượng đăng ký. Một bộ sưu tập loại “kho” (dù vật lý hay số) có thể có một vị trí không gian và cả các địa ch vật lý hoặc điện tử. Một bộ sưu tập loại “tác phẩm tập hợp" (như một tài liệu) sẽ thường kế thừa các thông tin chi tiết về vị trí của kho đó nó được lưu trữ. Điều này sẽ được quy định thông quan một thể hiện quan hệ loại “được đặt ở/có vị trí.

D.2  Khung dịch vụ bộ sưu tập

D.2.1  Giới thiệu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình D.1 Sử dụng biểu đồ khung dịch vụ trong B.2 để chỉ ra cách thức các chức năng và giao thức cần được mô tả trong bộ sưu tập các đăng ký dịch vụ sẽ tùy thuộc vào loại bộ sưu tập như sau.

- Những người tạo lập sử dụng các dịch vụ nội dung để tạo lập, gửi, xut bản, chú giải nội dung, và sáng tạo nội dung mới bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau.

- Những người quản lý kho sử dụng các dịch vụ bộ sưu tập được kết hợp với các dịch vụ cụ thể cho các kho đ lựa chọn, bổ sung, có được bằng cách thu thập hoặc đặt cọc, x lý và tổ chức, kiểm soát và bảo quản nội dung. Họ cũng cung cấp nội dung cho những người dùng được phép theo yêu cầu. Điều này có thể cần phải sao lại hoặc mượn các tài liệu không có sẵn trực tuyến hoặc phải đặt một tài liệu đang mượn cho một người dùng nếu nó không có sẵn ngay lập tức.

- Các nhà quản lý mục lục hoặc bảng chỉ mục hoặc các đăng ký sử dụng các dịch vụ bộ sưu tập kết hợp vi các dịch vụ cụ thể cho các đăng ký để đăng ký hoặc thu thập siêu dữ liệu hỗ trợ cho việc khám phá và truy cập các tài liệu trong kho hoặc các đối tượng đăng ký khác.

Các dịch vụ phổ biến và các dịch vụ kinh doanh có thể áp dụng với tất cả các kịch bản sử dụng.

Hình D.1 - Các đăng ký dịch vụ bộ sưu tập

Trong thực tiễn, các thư viện và tổ chức liên quan có thể cần phải thiết lập nhiều đăng ký dịch vụ bộ sưu tập khác nhau dựa vào loại bộ sưu tập, cộng đồng đóng góp và các dịch vụ cn phải được mô tả và cách thức các dịch vụ này sẽ được phát hiện và sử dụng.

D.2.2  Các tác phẩm tập hợp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình D.1 cho thấy ranh giới giữa đăng ký dịch vụ bộ sưu tập và mục lục hoặc bảng ch mục không rõ ràng. Một nguồn nằm trong một kho lưu trữ hoặc được mô tả trong một mục lục hoặc bảng ch mục có thể là một sưu tập hoặc một tài liệu. Các tiêu chun thư mục xử lý một tạp chí, báo, chuyên khảo được biên tập như là một tài liệu mặc dù chúng cũng là tác phẩm tập thể. Có một sự phân biệt sai lệch đối với việc xử lý các bộ sưu tập riêng biệt từ các nguồn tin theo một cách nào đó. Chắc chắn, người dùng có quan tâm đến một vn đề cụ thể sẽ có thể muốn khám phá các tác phẩm tập hợp cũng như các tài liệu về vấn đề này. một khía cạnh khác, một số tác phẩm tập hợp chính là các kho lưu trữ. Ví dụ, một trung tâm dữ liệu có thể lưu trữ đầu ra của chỉ một dự án trình biên soạn.

Theo nguyên tắc chung, các mô tả cho một tác phẩm tập hợp được tạo ra bởi tác giả hoặc nhà xuất bản như một sản phẩm phụ của việc gửi nộp tác phẩm đến một kho lưu trữ hoặc bi người quản lý kho lưu trữ như một phần của quá trình đưa tác phm vào bộ sưu tập. Là một phần của công việc này, có thể có yêu cầu ghi lại thông tin về các dịch vụ, chính sách truy cập và các giao thức cho phép các tác phẩm tập hợp được truy cập, sử dụng và cập nhật mà không được hỗ trợ bi các tiêu chun mô tả nguồn tin hiện có.

Lưu ý rằng quy trình mô tả tác phẩm tập hợp cần được điều chỉnh phù hợp với quá trình gửi nộp và có thể là một trong số các quy trình theo sản phm thúc đy các hoạt động xuất bản và sáng tạo nội dung của tác giả. Mô tả bộ sưu tập có thể cần đưa vào mục lục hoặc bảng ch mục cho kho cũng như được đăng ký như là một đối tượng đăng ký liên quan trong một đăng ký dịch vụ bộ sưu tập.

Vì lý do này, tốt nhất gán các khóa đối tượng đăng ký cho các tác phẩm tập hợp bằng cách sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng, tiêu chun và tài liệu hướng dẫn giống như gán các ký hiệu nhận dạng phù hợp cho các tài liệu.

Trong tài liệu hướng dẫn để đăng ký các tác phẩm tập hợp, chú ý phân biệt giữa nhu cầu ghi lại thông tin về dự án với tác phm tập hp như một đầu ra và chính tác phẩm tập hợp. (Hình B.3, B.4.3).

D.2.3  Kho

Kho đưc sử dụng trong tiêu chuẩn này để chỉ một bộ sưu tập các đối lượng vật ý hoặc số được biên soạn cho các mục đích thông tin và tư liệu và/hoặc lưu trữ và bảo quản. Trong các mô tả nguồn tin, kho trong đó một tài liệu hoặc tác phẩm tập hợp được đặt được ghi lại trong thông tin vị trí bằng cách sử dụng một ký hiệu nhận dạng như một URL (cho một vị trí số) hoặc một ký hiệu mục lục liên hợp (cho một vị trí vật lý). Các ký hiệu mục lục liên hợp thường được xem là ký hiệu nhận dạng cho các tổ chức, nhưng trong thực tế chúng là các ký hiệu nhận dạng cho kho và có thể cũng được nhân đôi như các ký hiệu nhận dạng cho các dch vụ mượn liên thư viện.

Cùng một vấn đề phát sinh với việc sử dụng một ký hiệu nhận dạng như là một khóa đi tượng đăng ký cho một kho giống như với việc sử dụng ISIL làm khóa đối tượng đăng ký cho tổ chức (C.3). Ký hiệu mục lục liên hợp thường được gán mức kho. Các kho phụ thừa kế ký hiệu này trừ khi chúng có một dấu nhận dạng dịch vụ riêng biệt. Tiêu chuẩn ISO 27730 Thông tin và Tư liệu-Ký hiệu nhận dạng bộ sưu tập chuẩn quốc tế sẽ cung cp một hệ thống để đảm bảo cho mỗi kho được đăng ký có thể có một khóa đối tượng đăng ký chuẩn.

Các kho có thể được đăng ký bi những người quản lý hoặc những người tập hợp siêu dữ liệu hoặc những người quản lý cổng thông tin siêu tìm tin như một sn phẩm phụ của việc đăng ký một mục lục hoặc bảng ch mục phục vụ cho các mục đích thu thập và khám phá.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục lục thuật ngữ hoặc bảng ch mục được sử dụng trong tiêu chuẩn này để ch các bộ sưu tập siêu dữ liệu mô tả nội dung của một hoặc nhiều kho hoặc các tác phẩm tập hợp. Về phạm vi, mục lục hoặc bảng ch mục có thể là khu vực, vùng, quốc gia hoặc quốc tế. Nó có thể chứa duy nhất các mô tả nguồn tin hoặc có thể cũng cha các bảng ch mục toàn văn tới nội dung số nó mô tả.

Sự tách biệt rõ ràng tồn tại giữa kho hoặc tác phẩm tập thể và mục lục hoặc bảng ch mục khi kho hoặc tác phẩm tập hợp dạng số. Mối quan hệ này có th được suy ra cho đến khi có yêu cầu tạo sự khác biệt trong các sản phẩm đăng ký. Ví dụ, một cộng đồng có thể muốn xây dựng một đăng ký các dịch vụ đăng ký để tham gia vào quá trình đăng ký và cũng để duy trì một đăng ký các dịch vụ tìm kiếm đm bảo việc tìm kiếm đại chúng.

Các mục lục hoặc bng chỉ mục ca các tác phẩm tập hợp có thể được đăng ký bi những người sáng tạo tác phẩm hoặc bi những người thu thập, người đã biên soạn mục lục hoặc bảng ch mục như một phần ca việc mô tả và/hoặc số hóa tác phẩm.

D.2.5  Các bộ sưu tập và các kho phụ

Kho có thể chứa nội dung được khuyến khích để khám phá và thu thập dưới hình thức các tập hợp bộ sưu tập dựa trên dạng tài liệu hoặc các tiêu chí khác (ví dụ, tranh, bản đồ). Kho cũng có thể cũng lưu và quản lý nội dung trong nhiều kho phụ mà không cần phù hợp với các quan điểm hợp lý về bộ sưu tập được cung cấp bi các tập hợp bộ sưu tập.

Hình D.2 cho thấy một cách để thiết lập mối quan hệ giữa một kho lưu trữ, mục lục hoặc bảng ch mục của nó bộ sưu tập và kho phụ. Một kho chứa nguồn tin thuộc các loại khác nhau có thể được quảng cáo là bộ sưu tập. Các bộ sưu tập là các bộ sưu tập con của loại "Mục lục hoặc bảng ch mục". Các kho lưu trữ cũng có thể có một số kho phụ hoặc địa điểm khác nhau. Kho phụ là bộ sưu tập con của loại "kho lưu trữ".

Hình D.2 - Các tập hợp bộ sưu tập và các kho phụ

Trong khi một bộ sưu tập có th chỉ mô tả các nguồn tin trong một kho phụ, và một kho phụ có thể ch chứa các nguồn tin của một loại nhất định, điều này không nhất thiết phải là chuẩn mực. Trong cả hai trường hợp, vị trí của các nguồn tin được mô tả trong một bộ sưu tập được ghi lại là một thể hiện quan hệ của loại "Được đặt tại".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đăng ký được sử dụng trong tiêu chuẩn này để ch bộ sưu tập các đối tượng đăng ký. Các đăng ký có khả năng nhiều nhất được đăng ký bi các nhà quản lý đăng ký.

D.