Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10779:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Tên người cung cấp đánh giá:

Ngày:

Tổ chức giáo dục:

Hướng dẫn:

Thông thường phải mất hơn 1 giờ đ hoàn thành bản tự đánh giá. Hãy sử dụng “thang điểm về mức độ dưới đây để chỉ ra cơ sở của bạn nhằm trả lời các câu hỏi về các chủ đề theo số thứ tự. Hãy ghi lại mức độ mà bạn sử dụng vào ô trống sau mỗi câu. Ví dụ,

Ví dụ

“Quá trình được người thực hiện giáo dục sử dụng thường xuyên đ xác định, xem xét và nâng cao trình độ người học __2__”

Số “2 có nghĩa là khi bạn trả lời các câu hi v quá trình này, bạn dựa vào đáp ứng đối với các khiếu nại hoặc nhiệm vụ khi cần thiết. Dữ liệu được xem xét theo yêu cầu và dữ liệu bổ sung hạn chế của tổ chức giáo dục về các kết quả là có sn.

Thang điểm mức độ

Mức 1 - Phương pháp tiếp cận không chính thức

Hướng dẫn - Không có phương pháp tiếp cn theo hệ thống. Có các kết quả sơ sài hoặc kết quả không thể dự đoán trước. Dữ liệu là có sẵn, nhưng không dùng đ cải tiến việc thực hiện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hướng dn - Phương pháp tiếp cận dựa trên vấn đề. Tổ chức giáo dục phản ứng với khiếu nại hoặc nhiệm vụ khi cần thiết. Dữ liệu được xem xét theo yêu cầu. Dữ liệu bổ sung hạn chế của tổ chức giáo dục về kết quả là có sẵn.

Mức 3 - Phương pháp tiếp cận n định

Hướng dẫn - Dữ liệu và dữ liệu chi tiết, kịp thời được dùng để định hưng sự phù hợp với yêu cầu. Có phương pháp hoặc phương pháp tiếp cận được thiết lập. Có mối quan tâm để cải tiến.

Mức 4 - Phương pháp tiếp cận theo hệ thống

Hướng dẫn - Liên kết quá trình theo hệ thống với kết quả tốt và xu hướng cải tiến bền vững. Dữ liệu được dùng một cách hiệu lực và kết quả thực hiện của người học liên tục được cải tiến. Tiêu chuẩn tuyên bố luôn được đáp ứng.

Mức 5 - Cải tiến liên tục bền vững

Hướng dẫn - Quản lý theo hệ thống được tích hợp chặt chẽ với những cải tiến thể chế hóa. Người học thành thạo theo tiêu chí của tổ chức giáo dục.

Các tuyên bố

Những mức mà bạn đặt cho mỗi tuyên bố là mục đích duy nhất của việc lập kế hoạch. Nó có thể giúp bạn thiết lập một đường cơ sở, để xác định nhu cầu cho việc xác lập ưu tiên và đo lường sự tiến bộ. Nó còn có thể hữu ích đ giúp bạn xác định các ứng dụng thích hợp cho tổ chức giáo dục của bạn. Các tuyên bố sau đây liên quan đến các điều khoản chính của hệ thống quản lý cht lượng dựa trên TCVN ISO 9001:2008.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Quá trình được sử dụng để xác định, xem xét và nâng cao trình độ người học ___

2) Các hoạt động cho phép từng người học đạt tới sự thực hiện thành thạo ___

3) Đánh giá giúp xác định kiến thức và kỹ năng cần có của tng người học ___

4) Liên kết các tiêu chuẩn, chương trình giảng dạy, việc giảng dạy, kiểm tra và cải tiến ___

5) Các thước đo động lực của từng người học nhằm đáp ứng yêu cầu ___

6) Hỗ trợ học tập được chứng minh là hiệu lực với từng người học ___

7) Việc theo dõi có hệ thống tất cả các quá trình liên quan đến trình độ của từng người học ___

8) Tính hiệu lực của cơ sở vật chất của lớp học và nguồn lực ___

9) Xác nhận giá trị sử dụng của chương trình giảng dạy đ đáp ứng cả hai yêu cầu về nghề nghiệp và giáo dục ___

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Lựa chọn và sử dụng thông tin để hỗ trợ hệ thống quản lý ___

2) Dữ liệu kịp thời có hiệu lực trong việc cải tiến quá trình học tập và giảng dạy ___

3) Tiêu chí và phương pháp so sánh dữ liệu nhằm cải tiến quá trình ___

4) Phân tích dữ liệu từ bên ngoài tổ chức giáo dục ___

5) Tích hợp thông tin từ tt cả các bộ phận của tổ chức giáo dục ___

6) Chuyển những phát hiện từ xem xét của bạn thành tính hiệu lực của hệ thống chất lượng ___

7) Lưu h sơ các thay đổi có hiệu lực với hệ thống chất lượng của bạn ___

8) Bằng chứng về những thay đổi hệ thống có kết quả được cải tiến ___

Điều 6 - Quản lý nguồn tài nguyên giáo dục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Yêu cầu thiết kế chương trình giáo dục quan trọng đối với từng người học ___

3) Dịch vụ hỗ trợ cho phép người học đạt yêu cầu giáo dục ___

4) Các quá trình được theo dõi trên cơ sở thường xuyên ___

5) Quá trình đánh giá và các thay đổi thực hiện ___

6) Các quá trình nâng cao trình độ người học ___

7) Giảm thiểu các hoạt động lãng phí ___

Điều 7 - Thực hiện dịch vụ giáo dục

1) Bằng chứng về cải tiến việc thực hiện là liên tục và bền vững ___

2) Các dự án cải tiến thành công quá trình hiện tại hoặc quá trình mi ___

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Cải tiến đột phá hiệu lực thực hiện cho hệ thống của bạn ___

5) Cải tiến quá trình đang thực hiện gắn vi yêu cầu học tập ___

6) Chương trình giảng dạy gắn với cải tiến việc học tập ___

7) Nguồn lực và việc hoạch định phù hợp với cải tiến người học ___

8) Các mục tiêu thực hiện đo được cho các quá trình học tập ___

9) Việc phân công công việc của nhân viên hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng ___

10) Năng lực đã được xác nhận về kỹ năng và việc thực hiện cần thiết đối với nhân viên ___

11) Quá trình công việc của nhân viên liên quan đến kết quả của người học ___

12) Sự hiểu biết được kiểm tra xác nhận về trách nhiệm được phân công của nhân viên ___

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14) Lãnh đạo thống nhất được các ưu tiên của hệ thống với yêu cầu của từng người học ___

15) Đặt mục tiêu cho cơ hội tương lai đ ổn định môi trường học tập ___

16) Trách nhiệm và trách nhiệm giải trình việc ra quyết định được ấn định ___

17) Những người gần gũi nhất với các vn đề là trung tâm trong việc giải quyết vấn đề ___

18) Hồ sơ về kết quả thực hiện ghi lại tính hiệu lực của lãnh đạo ___

19) Khả năng lãnh đạo được phát triển giữa những người thực hiện đào tạo ___

Điều 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến

1) Cảm nhận của cộng đng về sự thỏa mãn với tổ chức đo được ___

2) Sự thỏa mãn của cộng đồng với hiệu lực giáo dục được nâng cao ___

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Hành động khắc phục có hiệu lực đ đáp ứng các khiếu nại của cộng đồng ___

5) Hành động lập kế hoạch dựa trên nhu cầu cộng đồng ___

6) Các mối quan hệ có hiệu lực với các tổ chức giáo dục ___

7) Quá trình chuyển tiếp lên trình độ cao hơn cho người học là có hiệu lực ___

8) Các đáp ứng với nhu cầu cộng đồng được xác minh ___

9) Mục tiêu hệ thống liên quan đến nhu cầu ưu tiên của cộng đồng của bạn ___

 

Phụ lục B

(Tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.1  Quá trình

1) Công nhận và chứng nhận các chương trình

2) Thu thập tài liệu và các nguồn lực khác

3) Dịch vụ điều hành

4) Thừa nhận các ứng viên

5) Bố trí nguồn lực cần thiết để thực hiện giảng dạy ngoại trú và trực tuyến

6) Bố trí không gian cho lớp học, phòng thí nghiệm, hội thảo, thư viện và các không gian tương tự khác

7) Bố trí khi lượng giảng dạy

8) Đánh giá việc thực hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10) Truyền đạt kế hoạch hệ thống quản lý chất lượng trong toàn tổ chức

11) Chuyển đổi thông tin thành kiến thức

12) Hành động khắc phục và phòng ngừa

13) Quyết định xem phép đo nào sẽ có giá trị đi với việc theo dõi

14) Phương pháp giảng dạy

15) Thiết kế và phát triển các kết quả có hiệu lực về chương trình giảng dạy hay giáo trình

16) Thiết kế và phát triển chương trình giảng dạy

17) Triển khai danh mục khóa học

18) Triển khai tài liệu khóa học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20) Đảm bảo tính sẵn có của nguồn nhân lực và tài liệu, sự cần thiết để đạt được mục tiêu

21) Đảm bảo các yêu cầu của TCVN ISO 9001 được biết đến, thực hiện và duy trì

22) Thiết lập thông tin đầu vào để phát hiện các nhu cầu về nguồn lực

23) Thiết lập chính sách chất lượng cho phép tất cả thành viên của tổ chức biết về tầm nhìn và sứ mệnh

24) Thiết lập các phương pháp kiểm tra xác nhận kết quả thực hiện đào tạo

25) Thiết lập mục tiêu chất lượng để thực hiện mục đích và ý định, thể hiện trong chính sách chất lượng, trong hoạt động điều hành

26) Đánh giá chương trình giảng dạy hiện tại

27) Tuyển dụng nhân viên hành chính và giảng dạy

28) Xác định hành động phòng ngừa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30) Kiểm kê lịch trình bảo dưỡng cơ sở hạ tng

31) Kiểm kê thiết b phòng thí nghiệm

32) Quản lý quá trình học tập

33) Bo dưỡng cơ sở vật chất

34) Xem xét của lãnh đạo

35) Xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng

36) Quá trình marketing và tuyển dụng

37) Đo lưng việc thực hiện của tổ chức để theo dõi việc thực hiện các chính sách và mục tiêu được thiết lập

38) Phương thức phân phối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40) Điều hành thư viện, hội thảo và phòng thí nghiệm

41) Thực hiện việc hoạch định nguồn lực dài hạn, trung hạn, ngắn hạn

42) Cung cấp thư viện, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính và các dịch vụ khác

43) Cung cấp sổ tay thực hành cho phòng thí nghiệm và hội thảo

44) Cung cấp dịch vụ an ninh, an toàn và bảo vệ dân sự

45) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho quá trình học tập trong lớp học, phòng thí nghiệm và thư viện,...

46) Cung cấp khả năng giảng dạy

47) Phát hành các bản tin của tổ chức để trao đổi tin tức tới người học và các bên quan tâm

48) Đảm bảo công nhận các chương trình, bằng cấp chuyên môn và các nghiên cứu cao học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50) Chỉ rõ những thay đổi trong hoạt động giảng dạy

51) Nói rõ những thiếu sót gặp phải như thế nào trong thời gian thực hiện và chỉ rõ lý do

52) Hoạch định chiến lược cân nhắc mục đích và mục tiêu tương lai của tổ chức

53) Đào tạo nhân viên h tr

54) Hướng dẫn và tư vấn về cơ hội nghề nghiệp

55) Xác nhận đã đạt được các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng

56) Xác nhận có đủ nguồn lực được cung cấp để đạt được mục tiêu cht lượng

57) Xác nhận các thủ tục đối với việc đạt được các mục tiêu giáo dục được thực hiện đầy đủ

B.2  Các thước đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Mức độ khó của mục tiêu

3) T lệ bỏ học

4) Tỉ lệ b học cao

5) Tỉ lệ giáo dục, tốt nghiệp hoặc chứng nhận cao hơn

6) T lệ sắp xếp việc làm và giáo dục của người học thấp

7) Đo lường các đại lượng liên quan đến người học, nhân viên giảng dạy và nhân viên hỗ trợ

8) Số các thỏa thuận về học tập và văn phòng

9) Số các chương trình học tập được công nhận

10) Số giải thưng quc tế dành cho nhân sự khoa học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12) Số dự án nghiên cứu được tài trợ t nguồn nước ngoài

13) Quan sát và thực hiện các phép đo định tính và/hoặc định lượng

14) Kết quả thực hiện của hệ thống quản lý chất lượng và quá trình giáo dục

15) Sự tin cậy của phương tiện truyền thông

16) Tần suất xác nhận lại giá trị sử dụng

17) Khảo sát s hài lòng của người học và các bên quan tâm khác được xác định

18) Thước đo cụ thể về tính hiệu quả của giảng dạy

19) Tỷ lệ thành công của học viên tốt nghiệp

20) Tỷ lệ thành công

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22) Đội ngũ giáo viên và kết quả thực hiện của người học

23) Năng lực của đội ngũ giáo viên (người thực hiện giáo dục)

24) Xu hướng

25) Số bằng sáng chế đạt được hàng năm

26) Số bằng nâng cao được cấp hàng năm

27) Số các ấn phẩm nghiên cứu hàng năm

B.3  H

1) Đạt được các mục tiêu chất lượng

2) Hoạt động của nhân viên của tổ chức ảnh hưng đến chất lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Tự đánh giá hàng năm

5) Luật và quy định pháp lý áp dng

6) Đơn đăng ký, hồ sơ, tài liệu được chuyển cho người học để đăng ký hoặc đăng ký lại

7) Sử dụng phương tiện nghe nhìn và truyn thông điện tử

8) Chứng ch, giấy phép hoặc yêu cầu nghề nghiệp

9) Các nhận xét về phòng học

10) Truyền đạt kế hoạch để xem xét và theo dõi

11) Phàn nàn, khiếu nại

12) Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển trong chương trình ging dạy, lịch khóa học, thời gian biu và điều kiện tiên quyết

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14) S ghi chép khóa học và bài thi

15) Mã số chương trình giảng dạy, khóa học và đơn vị nội dung

16) Thiết kế chương trình giảng dạy

17) Đồ dùng và tài sn của người học

18) Dữ liệu nghiên cứu về khả năng học tập của người học

19) Báo cáo thiết kế

20) Báo cáo triển khai

21) Những sai khác từ các chương trình giáo dục và kế hoạch đào tạo cho nhân viên của tổ chức

22) Tài liệu người học cung cấp, như chứng chỉ, bằng cấp của cấp học trước, thông tin cá nhân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24) Phê duyệt thiết bị và trình độ giáo viên

25) Bằng chứng về việc hoàn thành (chng chỉ, bảng điểm, bằng cấp)

26) Bài thi, kiểm tra hoặc giấy tờ được thực hiện bởi người học

27) Tiện nghi cho các khóa học được cung cấp tại các cơ sở của người học

28) Tài liệu đăng ký (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và các tài liệu tương tự khác)

29) Thông tin đến từ xu hướng, ch số về việc thực hiện của nhân viên giảng dạy và hành chính

30) Đóng góp của người học và các bên liên quan khác: phụ huynh, ngành công nghiệp, chính ph và xã hội

31) Chiến lược giảng dạy

32) Chứng ch hoặc bằng cp của giảng viên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

34) Hồ sơ khóa học của nhân viên

35) Lịch trình của nhóm học

36) Hồ sơ xác định người học

37) Hồ sơ thực hiện của người học và việc xem xét giảng dạy

38) Thiết bị của người học/thuộc sở hữu của người học

39) Kế hoạch nghiên cứu của người học

40) Tuyển sinh

41) Các tổ chức của người học

42) Danh sách giảng viên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

44) Kết quả kiểm tra, điều trị, khám chữa bệnh của người học

45) Chính sách quốc gia chung liên quan đến lĩnh vực giáo dục

46) Thành tích không đạt được của mục tiêu giáo dục

47) Dịch vụ giáo dục không phù hợp

48) Chính sách chất lượng của tổ chức

49) D liệu đầu ra từ xem xét, kim tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế

50) Sửa đổi thiết kế và phát triển dịch vụ giáo dục

51) Kết quả đầu ra từ đánh giá và xem xét của lãnh đạo

52) Kết quả thực hiện các dịch vụ giáo dục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

54) Hồ sơ chất lượng được nêu trong hệ thống quản lý chất lượng

55) Hồ sơ và tài liệu về quá trình học tập của người học

56) Hồ sơ năng lực của nhân viên hành chính và đội ngũ giảng viên

57) Quy định và chính sách tổ chức

58) Kiến thức hoặc kinh nghiệm tiên quyết liên quan

59) Hợp đồng nghiên cứu

60) Kết quả nghiên cứu

61) Kết quả về hiệu lc của tài liệu giảng dạy

62) Kỹ năng và kiến thức phải đạt được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

64) Các hoạt động giảng dạy - học tập

65) Sách giáo khoa và các phiên bản

66) Chương trình khóa học

67) Lịch trình của nhóm học

68) Chương trình giảng dạy trình độ tiếp theo

69) Kế hoạch đào tạo cho nhân viên của tổ chức

70) Công trình, vật mẫu được phát triển và những nội dung khác

B.4  Các công cụ

1) Biểu đồ nhân qu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Phân tích chi phí liên quan đến thực hiện mục tiêu chất lượng

4) Khảo sát sự thỏa mãn của người học và bên quan tâm khác được xác định

5) Khảo sát nhân viên và các chương trình kiến nghị

6) Phương thức sai lỗi và phân tích ảnh hưởng

7) Phương pháp tập trung tài chính đ đảm bảo chi phí được chứng minh là có liên quan đến lợi ích thu được

8) Lưu đồ dòng chảy

9) Phân tích hiệu lực của lĩnh vực

10) Đánh giá chính thức và không chính thức

11) Biểu đồ tần số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13) Phân tích nhu cầu cho việc cung cấp giáo dục

14) Biểu đồ Pareto

15) Sơ đồ quá trình

16) Đồ thị kiểm soát thống kê

17) Kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN ISO 9004:2011 (ISO 9004:2009), Quản lý tổ chức để thành công bền vững - Phương pháp tiếp cận quản lý cht lượng

[2] TCVN ISO 10012:2007 (ISO 10012:2003), Hệ thống quản lý đo lường - Yêu cầu đối với quá trình và thiết bị đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[4] TCVN ISO 10014:2008 (ISO 10014:2006), Quản lý chất lượng - Hướng dẫn để thu được các lợi ích tài chính và kinh tế

[5] TCVN ISO 10015:2008 (ISO 10015:1999), Quản lý chất lượng - Hướng dẫn đào tạo

[6] TCVN 7781:2008 (ISO/TR 10017:1999), Hướng dẫn kỹ thuật thống kê cho ISO 9001

[7] TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011:2011), Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

[8] HB 90.7-2000, Education and Training Guide to ISO 9001 (Hướng dẫn giáo dục và đào tạo theo ISO 9001, Tiêu chuẩn Úc)

[9] Aplicación de las Normas ISO 9000 a la enseñanza y la formación. Interpretación y orientaciones desde una perspectiva europea, CEDEFOP (1998) (Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 cho giáo dục và đào tạo. Giải thích và hướng dẫn ở góc độ châu Âu, CEDEPOP)

[10] Guidelines on the Application of the ISO 9000 Series to Further Education and Training. National Accreditation of Certification Bodies (1994) (Hướng dẫn áp dụng bộ ISO 9000 vào Giáo dục và đào tạo chuyên sâu. Cơ quan Công nhận Quốc gia các tổ chức Chứng nhận (1994)

[11] ANSI/ASQC Z1.11:1996, Guidelines for the Application of ANSI/ISO/ASQC Q9001 or Q9002 to Education and Training Organizations ANSI/ASQC Z1.11:1996, Hướng dẫn áp dụng ANSI/ISO/ASQC Q9001 hoặc Q9002 cho các tổ chức giáo dục và đào tạo

[12] Esquema 1 IRAM 30000, Guía para la interpretación de la norma ISO 9001:2000 en la educación (2000) Đề án 1 IRAM 30000, Hướng dẫn giải thích các tiêu chuẩn ISO 9001 trong giáo dục (2000)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức giáo dục

4.1  Hướng dẫn chung

4.2  Hệ thống tài liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1  Cam kết của lãnh đạo

5.2  Hướng vào khách hàng

5.3  Chính sách chất lượng

5.4  Hoạch định

5.5  Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin

5.6  Xem xét của lãnh đạo

6  Quản lý nguồn lực trong tổ chức giáo dục

6.1  Cung cấp nguồn lực

6.2  Nguồn nhân lực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4  Môi trường làm việc

7  Thực hiện dịch vụ giáo dục

7.1  Hoạch định việc thực hiện

7.2  Quá trình liên quan đến người học

7.3  Thiết kế và phát triển trong tổ chức giáo dục

7.4  Mua hàng

7.5  Cung cp dịch vụ giáo dục

7.6  Kim soát thiết bị theo dõi và đo lường

8  Đo lường, phân tích và cải tiến trong tổ chức giáo dục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2  Theo dõi và đo lường

8.3  Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

8.4  Phân tích dữ liệu

8.5  Cải tiến

Phụ lục A (tham khảo) Tự đánh giá của tổ chức giáo dục

Phụ lục B (tham khảo) Ví dụ về quá trình, thước đo, hồ sơ và công cụ giáo dục

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10779:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong giáo dục

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.076

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74