Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN1-1:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Các bước xây dựng TCVN

Kết quả

Tài liệu

Ký hiệu

Bước 1

Đề nghị xây dựng TCVN

Dự án xây dựng TCVN (viết tắt là Dự án TCVN)

Dự thảo tiêu chuẩn đề ngh (nếu có)

Xác định rõ nhu cầu khảo sát, khảo nghiệm (nếu có)

DA TCVN

 

DT ĐN

Bước 2

Xét duyệt dự án TCVN và đưa vào kế hoạch xây dựng TCVN

Bản kế hoạch xây dựng TCVN được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

 

Bước 3

Biên soạn dự tho

Dự tho BKT

DT BKT

Bước 4

Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCVN

Dự thảo TCVN

DT TCVN

Bước 5

Thm đnh TCVN

Hồ sơ dự thảo TCVN trình duyệt

HS TCVN

Bước 6

Công bố TCVN

Quyết định công bố TCVN

 

Bước 7

Xuất bản và phát hành TCVN

Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN

5.2  Các bước xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

5.2.1  Bước 1: Đ nghị xây dựng TCVN

Căn cứ vào nhu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh, thương mại và các nhu cầu khác trong hoạt động kinh tế - xã hội, mọi tổ chức và cá nhân đều có thể đề nghị xây dựng TCVN. Đề nghị xây dựng TCVN được trình bày dưi dạng dự án TCVN theo yêu cầu nêu trong Phụ lục A và có thể kèm theo dự thảo tiêu chuẩn đề nghị (nếu có).

5.2.2  Bước 2: Xét duyệt dự án TCVN và đưa vào kế hoạch xây dựng TCVN

Xem xét và phê duyệt dự án TCVN. Dự án TCVN được duyệt là căn cứ cho việc lập kế hoạch xây dựng TCVN.

5.2.3  Bước 3: Biên soạn dự thảo

Biên soạn dự thảo bao gồm các công việc sau:

- Thu thập và xử lý các tài liệu tham khảo, các số liệu, kết quả thử nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, các thông tin v quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, ... có liên quan;

- Khảo sát, khảo nghiệm (nếu cần);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Biên soạn dự thảo BKT;

- Viết thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn theo yêu cầu trong Phụ lục B;

- Gửi dự thảo kèm theo bản thuyết minh để lấy ý kiến thành viên BKT trong lĩnh vực tiêu chuẩn tương ứng. Thời hạn ly ý kiến cho dự thảo theo tiến độ trong Dự án TCVN;

- Tổ chức các cuộc hp để thông qua dự thảo. Việc thông qua dự thảo được thực hiện theo nguyên tắc đồng thuận. Trường hợp dự thảo không được ít nhất ba phn tư (3/4) thành viên của BKT nht trí thì phải sửa chữa và lấy ý kiến lại trong BKT cho đến khi dự thảo được thông qua.

- Thu thập và xử lý các ý kiến góp ý, lập bản tổng hp và tiếp thu ý kiến góp ý (xem Phụ lục C), tổ chức sửa chữa, bổ sung dự thảo BKT, soạn thảo thành dự tho TCVN và viết thuyết minh kèm theo dự thảo TCVN.

5.2.4  Bước 4: Lấy ý kiến và hoàn chnh dự thảo TCVN

5.2.4.1  Dự thảo TCVN và bản thuyết minh (đã được thông qua trong BKT) được gửi đi ly ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo về việc lấy ý kiến trên trang tin điện tử (website) hoặc hình thức tương tự đ lấy ý kiến rộng rãi của các bên quan tâm.

Danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần phải ly ý kiến được xác định trong dự án TCVN đã được xét duyệt.

Thi gian lấy ý kiến là sáu mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo; trong trường hợp cần thiết, thời gian lấy ý kiến có thể ngắn hơn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.4.3  Nếu các ý kiến góp ý hoàn toàn đồng ý với nội dung của dự thảo TCVN, lập hồ sơ dự thảo TCVN theo quy định trong Phụ lục D và soạn thảo tờ trình hồ sơ dự thảo TCVN của BKT.

5.2.4.4  Trong trường hợp có ý kiến chưa nhất trí, dự thảo TCVN được đưa ra thảo luận tại Hội ngh chuyên đề để tìm phương án xử lý.

Thành phần tham dự Hội nghị chuyên đề có thể bao gồm các thành viên của BKT và đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi dự thảo TCVN lấy ý kiến và các chuyên gia khác, nếu thấy cần thiết.

Khi cần, có thể tiến hành việc thử nghiệm, lấy thêm số liệu hoặc gửi dự thảo TCVN đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến bổ sung và tổ chức hội nghị chuyên đề nhiều lần để đảm bảo nguyên tắc đng thuận cho đến khi dự thảo TCVN hoàn chỉnh.

Xử lý các ý kiến góp ý, lập biên bản hội nghị và bản tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý, tổ chức sửa chữa, bổ sung để hoàn chỉnh dự thảo TCVN. Sau đó, lập hồ sơ dự thảo TCVN theo quy định trong Phụ lục D và soạn thảo tờ trình hồ sơ dự thảo TCVN của BKT.

5.2.4.5  Hồ sơ dự thảo TCVN phải được thm tra theo các nội dung quy định trong Phụ lục E trước khi trình thẩm định.

5.2.5  Bước 5: Thẩm định tiêu chuẩn quốc gia

5.2.5.1  Hồ sơ dự thảo TCVN được thẩm định theo các nội dung quy định trong Phụ lục E.

5.2.5.2  Tổ chức Hội đồng thẩm định. BKT có trách nhiệm bảo vệ dự thảo TCVN trước Hội đồng và có trách nhiệm xử lý, hoàn thiện dự thảo, hồ sơ dự thảo TCVN theo kết luận của Hội đồng (nếu có).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.6  Bước 6: Công bố tiêu chuẩn quốc gia

5.2.6.1  Tiến hành lập hồ sơ dự thảo TCVN trình công bố theo quy định trong Phụ lục D.

Bản TCVN trình công bố phải rõ ràng, chính xác, được trình bày theo đúng quy định.

5.2.6.2  Quyết định công bố TCVN được thông báo rộng rãi.

5.2.7 Bước 7: Xuất bản và phát hành TCVN

Tổ chức xuất bản và phát hành TCVN đã được công b.

5.3  Rà soát tiêu chuẩn quốc gia

5.3.1  Các TCVN được rà soát định kỳ sau ba năm kể từ khi công bố hoặc sớm hơn khi cần thiết để đm bảo sự phù hợp của TCVN với trình độ phát trin kinh tế, khoa học và công nghệ. Rà soát TCVN là một nội dung trong kế hoạch xây dựng TCVN hàng năm.

5.3.2  Kết quả rà soát TCVN có thể là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Hủy bỏ TCVN;

c) Đưa vào kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế TCVN.

5.3.3  Rà soát TCVN thực hiện theo các bước như sau:

- Lập và phê duyệt kế hoạch rà soát TCVN;

- Thu thập và xử lý các tài liệu tham khảo, các s liệu, hoặc kết quả thử nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, các thông tin về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng,... có liên quan;

- Nghiên cứu nội dung TCVN, viết thuyết minh, trong đó giải trình những lý do và cơ sở cho việc kiến nghị giữ nguyên, sửa đổi, thay thế hoặc hủy bỏ TCVN;

- Gửi bản TCVN và thuyết minh đi ly ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Tổ chức các Hội ngh chuyên đề lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu cần);

- Lập h sơ TCVN kiến ngh giữ nguyên, sửa đổi, thay thế hoặc hủy bỏ TCVN;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4  Sửa đi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quc gia

5.4.1  Trình tự các bước sửa đổi, bổ sung, thay thế TCVN được thực hiện tương tự như đối với việc xây dựng TCVN từ 5.2.2 đến 5.2.7.

5.4.2  Nội dung sửa đổi của TCVN được in rời cho đến khi tái bản TCVN đó.

5.4.3  Đối với trường hợp thay thế TCVN, khi trình hồ sơ TCVN thay thế cần trình đề nghị hủy bỏ TCVN tương ứng.

5.5  Lưu trữ h sơ tiêu chuẩn quốc gia

Hồ sơ dự thảo TCVN bao gm các tài liệu được quy định trong Phụ lục D.

H sơ dự thảo TCVN được lưu giữ và bảo quản theo quy định hiện hành về lưu trữ tài liệu.

 

Phụ lục A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

1. Tên tiêu chuẩn (tên tiêu chuẩn kèm theo tên, số hiệu tiêu chuẩn chấp nhận, hoặc số hiệu TCVN soát xét, nếu có)

2. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn (nêu tóm lược phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn)

3. Tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị

Tên tổ chức (cá nhân) …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………..………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………….. Fax: ………………………E-mail: …………………………….

Tên cơ quan ch quản (nếu có): ………………………………………………………………………….

4. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước (nêu tình hình sản xuất, kinh doanh, quản lý, hiện trạng tiêu chuẩn hóa đối với đối tượng tiêu chuẩn ở trong nước và quốc tế)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lý do (lý do cn xây dựng, tính cp thiết)

- Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu sau đây:

+ Thông tin, thông hiểu

+ An toàn sức khoẻ môi trường

+ Đổi lẫn

+ Chức năng công dụng chất lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Tiết kiệm

+ Giảm chng loại

+ Các mục đích khác (ghi dưới)

 

- Tiêu chuẩn có dùng đ chứng nhận không?

- Tiêu chuẩn có dùng đ công nhận kng?

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ không

□ không

- Căn cứ

 

 

+ Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu phát triển KTXH của Nhà nước không?

+ Thuộc chương trình nào?

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ không

 

+ Yêu cầu hài hòa tu chuẩn (quốc tế và khu vực):

□ không

6. Những vấn đề sẽ xây dựng tiêu chuẩn

- Những vấn đề s xây dựng tiêu chuẩn (hoặc sửa đổi, b sung):

+ Thut ngữ và đnh nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Phân loại

+ Yêu cầu an toàn vệ sinh

+ Ký hiệu

+ Yêu cầu về môi trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Ly mẫu

+ Yêu cầu kỹ thuật

+ Phương pháp thử và kiểm tra

+ Tiêu chuẩn về quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Tiêu chuẩn về dịch vụ

+ Các khía cạnh và yêu cầu khác
(ghi cụ th ở dưới):

- B cục, nội dung các phần chính của TCVN dự kiến:

- Nhu cầu khảo sát, khảo nghiệm tiêu chuẩn quốc gia trong thực tế: □   không

(nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo sát, khảo nghiệm, quy mô, địa điểm, thời gian khảo sát, khảo nghiệm)

7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng TCVN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Xây dựng mới

+ Chp nhận tu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn khu vực...

+ Sửa đổi, bổ sung

+ Thay thế

- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng TCVN (bản chụp kèm theo):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Cơ quan phối hợp

- Tổ chức, cá nhân xây dựng dự thảo đề nghị (nếu có).

- Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia có liên quan phải lấy ý kiến.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lấy ý kiến.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thể lấy ý kiến.

10. Dự kiến tiến độ thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thi gian

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết thúc

1

Xây dựng, xét duyệt dự án

 

 

2

Biên soạn dự thảo TCVN

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thu thập tài liệu, khảo sát, kho nghiệm (nếu cần)

 

 

 

- Dịch và nghiên cứu các tài liệu chính làm cơ sở cho việc biên soạn tiêu chuẩn quốc gia

 

 

 

- Biên soạn dự thảo BKT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Gửi lấy ý kiến dự thảo BKT

 

 

 

- Hp xem xét nội dung dự thảo BKT

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Biên soạn dự thảo TCVN

 

 

3

Ly ý kiến dự thảo TCVN

 

 

4

Hội nghị chuyên đề

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

Hoàn chỉnh dự thảo TCVN và lập hồ sơ dự thảo TCVN

 

 

6

Thm tra h sơ dự thảo TCVN

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gửi h sơ dự thảo TCVN để thẩm định

 

 

8

Thm định dự thảo TCVN

 

 

9

Lập hồ sơ TCVN trình duyệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

Trình duyệt và công bố

 

 

11. Dự toán kinh phí thực hiện

a. Tổng kinh phí dự kiến: …………………….. trong đó:

- Ngân sách Nhà nước: …………………………………………………………………………………….

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: ..………………………………………………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nguồn khác: …………………………………………………………………………………………….

b. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

………, ngày …. tháng …. năm .....
Cơ quan, tổ chc, cá nhân đề nghị dự án TCVN
Ký tên, đóng dấu (nếu )

 

Phụ lục B

(quy định)

Yêu cầu đối với bản thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.2  Nội dung chính của bn thuyết minh bao gồm:

- Tên tiêu chuẩn, BKT biên soạn;

- Tóm tắt tình hình đi tượng tiêu chuẩn, lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn;

- Giải thích nội dung của tiêu chuẩn: Nêu tóm tắt những phần nội dung chính của tiêu chuẩn; giải thích những quy định trong tiêu chuẩn; nêu tính ưu việt và những điểm cần chú ý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo;

- Mối liên quan của dự thảo tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước cũng như các quy định hiện hành, thông báo mức độ phù hợp của dự thảo tiêu chuẩn với những văn bn đó;

- Các dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn có liên quan với dự thảo tiêu chuẩn. Khi đ cập đến việc sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan đến các tiêu chuẩn hiện hành, cần nêu rõ những tiêu chuẩn nào, chương mục nào hoặc điều nào cần thay đổi hoặc hy bỏ cũng như thời hạn phải thực hiện việc này;

- Kiến nghị của BKT bao gồm các kiến nghị đối với cơ quan công bố tiêu chuẩn (ví dụ như kiến nghị thay thế hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn, tài liệu liên quan...).

B.3  Bản thuyết minh phi được BKT thông qua trước khi gửi kèm theo dự thảo tiêu chuẩn đi lấy ý kiến. Mỗi ln soạn thảo và gửi ly ý kiến lại, phải có bn thuyết minh kèm theo giải thích sự khác biệt so với dự thảo lần trước.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tham khảo)

Bản tổng hợp tiếp thu ý kiến dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Dưới đây trình bày một ví dụ mẫu bản tiếp thu ý kiến dự thảo TCVN do Ban kỹ thuật thực hiện.

BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUN

QUỐC GIA TCVN/TC ………

BN TIẾP THU Ý KIẾN DỰ THẢO TIÊU CHUN

Sau khi lấy ý kiến ln ... ngày... tháng ... năm ...

 

Số phần, điều của dự thảo tiêu chuẩn a)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nội dung dự thảo

Ý kiến góp ý b)

Ý kiến tiếp thu c)

1

2

3

4

5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Lần lượt từ đu đến cuối tiêu chun.

b) Ghi tóm tắt nhưng đầy đ từng ý kiến góp ý.

c) Không ghi chung chung, nếu phải sửa lại dự thảo phải ghi rõ nguyên văn nội dung và hình thc s sửa vào bản tiếp thu.

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm ……

Thư ký Ban kỹ thuật

 

Phụ lục D

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yêu cầu về lập và quản lý hồ sơ tiêu chuẩn quốc gia

D.1  Việc lập và quản lý hồ sơ TCVN nhằm tập hợp một cách đầy đ, có hệ thống tất c các văn bản cần thiết, hình thành trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia để tạo điu kiện thuận lợi cho việc công bố tiêu chuẩn cũng như tra cứu, áp dụng tiêu chuẩn sau này.

D.2  Hồ sơ TCVN phải đảm bảo tính cập nhật, đầy đủ các văn bn cần thiết và phi được lưu trữ theo đúng các quy đnh v lưu trữ hồ sơ.

D.3  Hồ sơ dự thảo TCVN trình thẩm định bao gồm:

- Công văn trình thm định;

- Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng TCVN kèm theo dự án xây dựng TCVN đã được phê duyệt;

- Báo cáo quá trình biên soạn dự thảo TCVN (xem Phụ lục F);

- Dự thảo TCVN (bao gồm cả văn bản dự thảo và file điện tử) kèm theo thuyết minh;

- Bản sao tài liệu gốc (tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật...) làm căn cứ chính để biên soạn dự thảo TCVN. Các báo cáo khảo sát, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất thử, danh mục tài liệu tham khảo, dự thảo đề nghị của cơ quan đề nghị xây dựng tiêu chuẩn (nếu có);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bản tổng hợp và tiếp thu ý kiến cho các dự thảo TCVN;

- Biên bản các hội nghị;

- Báo cáo thẩm tra dự thảo TCVN;

- Dự thảo TCVN trình thẩm định.

D.4  H sơ dự thảo TCVN trình công bố gm:

- Công văn trình công bố TCVN;

- Phiếu thm định hồ sơ và dự thảo TCVN;

- Biên bản hội đồng thm định TCVN;

- Bản TCVN trình duyệt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hồ sơ dự thảo TCVN;

- Hồ sơ TCVN trình duyệt;

- Quyết định công bố TCVN.

D.6  Hồ sơ TCVN hủy bỏ trong trường hợp không thay thế TCVN gồm:

- Bản TCVN đề nghị hủy bỏ;

- Bản thuyết minh lý do hủy bỏ;

- Danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi dự thảo TCVN để lấy ý kiến và công văn góp ý chính thức bằng văn bn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý;

- Biên bản các Hội nghị;

- Tờ trình Hồ sơ TCVN hủy bỏ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục E

(quy định)

Nội dung thẩm tra, thẩm định hồ sơ tiêu chuẩn quốc gia

E.1  Nội dung thẩm tra đối với hồ sơ và dự thảo TCVN

Nội dung thm tra bao gm:

- Đánh giá sự phù hợp của dự thảo tiêu chuẩn với mục tiêu đề ra ban đu trong dự án TCVN;

- Nhận xét về tiến độ biên soạn dự thảo tiêu chuẩn theo kế hoạch đã định;

- Nhận xét về hồ sơ dự thảo TCVN (có phù hợp và đy đ theo quy định không ?);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nhận xét v dự thảo TCVN;

- Kết luận và kiến nghị.

E.2  Nội dung thẩm đnh đối với hồ sơ và dự thảo TCVN

Nội dung này bao gồm:

- Sự phù hợp của tiêu chuẩn với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cu phát triển kinh tế - xã hội;

- Sự phù hợp của tiêu chuẩn với quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật, cam kết quốc tế có liên quan, yêu cầu hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài;

- Tính thống nhất, đồng bộ trong h thống tiêu chuẩn quốc gia, việc tuân thủ nguyên tc đồng thuận và hài hòa lợi ích của các bên có liên quan;

- Việc tuân th các yêu cu nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn quốc gia;

- Kết luận và kiến nghị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục F

(quy định)

Báo cáo quá trình biên soạn tiêu chuẩn quốc gia

Báo cáo quá trình biên soạn tu chuẩn quốc gia cn bao gồm các nội dung sau:

- Tên và số hiệu ban kỹ thuật thực hiện;

- Tên tiêu chuẩn kèm theo số hiệu tiêu chuẩn;

- Năm kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, ví dụ: 2015 - 2016;

- Nhận xét, đánh giá tiến độ thực hin kế hoạch và giải về nhng thay đổi so với kế hoạch, nếu có;

- Các bước công việc đã thực hiện, trong đó làm rõ các vn đề đã giải quyết trong quá trình xây dựng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Nguyên tc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

5  Trình tự xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

5.1  Quy định chung

5.2  Các bước xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4  Sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quốc gia

5.5  Lưu trữ hồ sơ tiêu chun quốc gia

Phụ lục A (quy định) Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Phụ lục B (quy định) Yêu cầu đối với bản thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Phụ lục C (tham khảo) Bản tiếp thu ý kiến dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Phụ lục D (quy định) Yêu cầu về lập và quản lý hồ sơ tiêu chuẩn quốc gia

Phụ lục E (quy định) Nội dung thẩm tra, thẩm định hồ sơ tiêu chuẩn quốc gia

Phụ lục F (quy định) Báo cáo quá trình biên soạn tiêu chuẩn quốc gia

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1-1:2015 về Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72