Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chuẩn quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Số hiệu: QCVN109:2017/BTTTT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: ***
Ngày ban hành: 04/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

QCVN 109:2017/BTTTT

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU CÔNG DÂN

TRAO ĐỔI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

 

National technical regulation

on citizen data structures to exchange

with the national citizen database

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2017

Mục lục

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Lời nói đầu

 

QCVN 109:2017/BTTTT do Cục Tin học hóa biên soạn,  Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số      ……../2017/TT-BTTTT ngày     tháng    năm 2017.

 

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TRAO ĐỔI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

 

National technical regulation

on citizen data structures to exchange with the national citizen database

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin có kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân.

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hệ thống thông tin có kết nối cung cấp, sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để trao đổi dữ liệu công dân.

Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 về việc ban hành danh mục dân tộc, danh mục tôn giáo và danh mục nghề nghiệp áp dụng cho tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.4.1. Mô hình dữ liệu (data model)

Một bản trình diễn kỹ thuật sử dụng các ký hiệu, ngôn ngữ để thể hiện cấu trúc, nội dung của dữ liệu bao gồm các phần tử dữ liệu, thuộc tính, đặc tính, ràng buộc của dữ liệu; mối quan hệ giữa các phần tử dữ liệu.

1.4.2. Lược đồ dữ liệu (data schema)

Cách thức mô tả dữ liệu theo mô hình dữ liệu và được thể hiện dưới một ngôn ngữ hình thức trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc mô hình dữ liệu mức vật lý.

CHÚ THÍCH: Ngôn ngữ hình thức là một tập các chuỗi ký tự được xây dựng dựa trên một bảng chữ cái, và chúng được ràng buộc bởi các luật hoặc văn phạm đã được định nghĩa từ trước.

1.4.3. Lược đồ dữ liệu công dân (citizen data schema)

Lược đồ mô tả cấu trúc dữ liệu của một công dân sử dụng trong trao đổi dữ liệu và là một thành phần của lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân.

1.4.4. Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4.5. Mô hình dữ liệu công dân (citizen data model)

Mô hình dữ liệu mô tả cấu trúc dữ liệu của công dân được mô tả bằng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML.

1.4.6. Lược đồ XML (XSD)

Lược đồ dữ liệu sử dụng ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML (viết tắt là XSD). Lược đồ XSD sử dụng để các hệ thống thông tin chuyển đổi dữ liệu trong hệ thống từ/sang dữ liệu mã hóa bằng ngôn ngữ XML và sử dụng mô tả mô hình dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống thông tin.

1.4.7. Cấu trúc (structure viết tắt là S)

Thể hiện đặc tính của thuộc tính dữ liệu có chứa hai hoặc nhiều hơn hai thuộc tính dữ liệu khác.

1.4.8. Kiểu (type viết tắt là T)

Thể hiện đặc tính của một thuộc tính dữ liệu có kiểu là dữ liệu cơ bản hoặc dữ liệu cơ bản kèm theo các điều kiện ràng buộc về dữ liệu.

1.4.9. Số lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH:

- Số lượng được biểu diễn bởi: n là giá trị của thuộc tính xuất hiện n lần; n..m (với n,m là số tự nhiên) là số lượng giá trị của thuộc tính có thể có lớn hơn hoặc bằng n và nhỏ hơn hoặc bằng m (trong trường hợp m=* có nghĩa là không giới hạn).

- Trường hợp lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính (được ghi chú trong bảng gắn liền với biểu diễn số lượng) có nghĩa là: nếu giá trị thuộc tính này xuất hiện thì giá trị thuộc tính kia không được xuất hiện.

XML      eXtensible Markup Language       Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

UML      Unified Modeling Language          Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

XSD      XML Schema Definition                 Định nghĩa lược đồ XML

        WSDL    Web Services Description Language Ngôn ngữ diễn tả dịch vụ web

        CSDLQG                                                           Cơ sở dữ liệu quốc gia

2.1.1. Thông điệp dữ liệu trao đổi về công dân: phải mã hóa bằng ngôn ngữ XML; tuân thủ và tham chiếu tường minh đến lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân (minh họa tại Phụ lục Đ).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.2. Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân: được quy định chi tiết tại mục 2.3; phải được mô tả bằng lược đồ XML và tham chiếu đến lược đồ dữ liệu công dân.

2.1.3. Lược đồ dữ liệu công dân: phải được chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân; được mô tả bằng lược đồ XML quy định tại Phụ lục C. Việc chuyển đổi mô hình dữ liệu công dân thành lược đồ dữ liệu công dân được quy định tại Phụ lục B.

2.1.4. Mô hình dữ liệu công dân mô tả cấu trúc dữ liệu của công dân theo quy định tại mục 2.2 và Phụ lục A.

1.2.1.   Mô hình dữ liệu công dân được mô tả bằng các cấu trúc dữ liệu quy định tại mục 2.2.3 và các kiểu dữ liệu được quy định tại 2.2.4.

1.2.2.   Các thuộc tính không có quyền trao đổi trong dữ liệu công dân giữa các hệ thống thông tin (do yếu tố phân quyền, bảo mật) thì dữ liệu của thuộc tính đó sẽ không được mã hóa (nhận số lượng xuất hiện bằng 0 của các giá trị thuộc tính tương ứng).

1.2.3.   Cấu trúc dữ liệu

1.2.3.1.  CongDan

Mô tả cấu trúc thông tin của công dân khi trao đổi dữ liệu.

Tên thuộc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấu trúc(S)/kiểu(T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

SoDinhDanh

0..1

SoDinhDanh (T)

2.2.4.1

Số định danh cá nhân của công dân

(Số lượng 0 chỉ sử dụng trong trường hợp gửi thông tin để cấp số định danh cá nhân vào CSDLQG về Dân cư)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

SoChungMinhNhanDan (T)

2.2.4.2

Số chứng minh nhân dân của công dân

HoVaTen

1

HoVaTen (S)

2.2.3.4

Thông tin về họ, chữ đệm và tên của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

GioiTinh (T)

2.2.4.3

Giới tính của công dân

DanToc

0..1

DanToc (S)

2.2.3.9

Dân tộc của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

TonGiao (S)

2.2.3.10

Tôn giáo của công dân

TinhTrangHonNhan

0..1

TinhTrangHonNhan (T)

2.2.4.4

Tình trạng hôn nhân của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

NhomMau (T)

2.2.4.7

Nhóm máu của công dân

NgayThangNamSinh

0..1

ThoiGian (S)

2.2.3.8

Ngày, tháng, năm sinh của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

DiaChi (S)

2.2.3.2

Nơi đăng ký khai sinh của công dân

QueQuan

0..1

DiaChi (S)

2.2.3.2

Quê quán của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

DiaChi (S)

2.2.3.2

Địa chỉ thường trú của công dân

NoiOHienTai

0..1

DiaChi (S)

2.2.3.2

Địa chỉ nơi ở hiện tại của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1..*

QuocGia (T)

2.2.4.10

Quốc tịch của công dân

Cha

0..1

NguoiThan (S)

2.2.3.3

Cha của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

NguoiThan (S)

2.2.3.3

Mẹ của công dân

VoChong

0..1

NguoiThan (S)

2.2.3.3

Vợ hoặc chồng của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

NguoiThan (S)

2.2.3.3

Người đại diện hợp pháp của công dân (nếu có)

ChuHo

0..1

ChuHo (S)

2.2.3.5

Thông tin về chủ hộ của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

TrangThai (S)

2.2.3.7

Thông tin về hiện trạng của công dân còn sống hay đã chết hay mất tích

1.2.3.2.  DiaChi

Mô tả thông tin nơi đăng ký khai sinh (NoiDangKyKhaiSinh); quê quán (QueQuan); địa chỉ thường trú (ThuongTru); nơi ở hiện tại (NoiOHienTai) của công dân.

 

 

Tên thuộc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

MaDonViHanhChinh

0..1

MaDonViHanhChinh (T)

2.2.4.11

Mã đơn vị hành chính của địa chỉ cần thể hiện. Nếu không xác định được hoặc địa chỉ ở nước ngoài thì không chứa dữ liệu của thuộc tính này

ChiTiet

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Địa chỉ chi tiết khi mã đơn vị hành chính không đủ cung cấp thông tin

QuocGia

0..1

QuocGia (T)

2.2.4.10

Mã quốc gia của địa chỉ trong trường hợp địa chỉ xác định ở nước ngoài

CHÚ THÍCH: Giá trị thuộc tính QuocGia không xuất hiện (số lượng bằng 0) thể hiện địa chỉ thuộc Việt Nam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mô tả thông tin người thân của công dân bao gồm: cha (Cha), Mẹ (Me), Vợ hoặc Chồng (VoChong), người đại diện (NguoiDaiDien) của công dân:

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

HoVaTen

1

HoVaTen (S)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Họ và tên của người có quan hệ với công dân

QuocTich

1..*

QuocGia (T)

2.2.4.10

Quốc tịch của người có mối quan hệ với công dân

SoDinhDanh

1

(Lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.4.1

Số định danh cá nhân của người có quan hệ với công dân

SoCMND

SoChungMinhNhanDan (T)

2.2.4.2

Số chứng minh nhân dân của người có quan hệ với công dân

CHÚ THÍCH: Ưu tiên lựa chọn số định danh khi cả hai thuộc tính số định danh (SoDinhDanh) và số chứng minh nhân dân (SoCMND) đều có thông tin trước khi trao đổi.

1.2.3.4.  HoVaTen

Mô tả thông tin họ và tên đầy đủ của công dân hoặc người thân, chủ hộ của công dân:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

Ho

1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Họ của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0..1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Chữ đệm của công dân, có thể không có hoặc là một từ hoặc cụm từ

Ten

1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Tên của công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.3.5.  ChuHo

Mô tả thông tin về chủ hộ của công dân

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

LaChuHo

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu nhị phân

(T)

= true (đúng)

2.2.4.14

Chỉ xuất hiện khi công dân là chủ hộ

Luôn nhận giá trị Đúng (true) nếu xuất hiện

ThongTinChuHo

ThongtinChuHo (S)

2.2.3.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.3.6.  ThongTinChuHo

Mô tả thông tin về chủ hộ của công dân nếu công dân không phải là chủ hộ.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

QuanHe

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.4.9

Thể hiện mối quan hệ của chủ hộ với công dân

SoDinhDanh

1

(Lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính)

SoDinhDanh (T)

2.2.4.1

Số định danh cá nhân của chủ hộ

SoCMND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.4.2

Số chứng minh nhân dân của chủ hộ

HoVaTen

1

HoVaTen (S)

2.2.3.4

Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ

CHÚ THÍCH: Ưu tiên lựa chọn số định danh khi cả hai thuộc tính số định danh (SoDinhDanh) và số chứng minh nhân dân (SoCMND) đều có thông tin trước khi trao đổi.

1.2.3.7.  TrangThai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

LoaiTrangThai

1

LoaiTrangThai (T)

2.2.4.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ThoiGianChetMatTich

0..1

ThoiGian (S)

2.2.3.8

Thời gian chết hoặc mất tích trong trường hợp trạng thái chỉ rõ công dân đã chết hay mất tích.

Chỉ xuất hiện (số lượng 1) khi thuộc tính TrangThai nhận giá trị thể hiện công dân đã chết hoặc đã mất tích.

1.2.3.8.  ThoiGian

Mô tả thông tin thời gian sinh, thời gian chết, thời gian mất tích của công dân.

Tên thuộc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

Nam

1

(Lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính)

Nam (T)

2.2.4.13

Thời gian chỉ xác định qua năm và không thể xác định được các thành phần ngày và tháng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NgayThangNam (T)

2.2.4.12

Thời gian được xác định đầy đủ các thành phần ngày, tháng, năm.

1.2.3.9.  DanToc

Mô tả thông tin dân tộc của công dân.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MaDanToc

1

MaDanToc(T)

2.2.4.8

Mã dân tộc của công dân

TenGoi

0..1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH:

- Tên gọi dân tộc (TenGoi) không bắt buộc phải có. Tên dân tộc có thể xác định từ MaDanToc theo bảng mã dân tộc sử dụng khi giá trị TenGoi không được cung cấp hoặc có giá trị không hợp lệ.

- TenGoi có vai trò thể hiện chính xác tên của dân tộc khi cùng một mã dân tộc nhưng có các tên gọi khác nhau.

1.2.3.10.  TonGiao

Mô tả thông tin tôn giáo của công dân.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MaTonGiao

1

MaTonGiao(T)

2.2.4.6

Mã tôn giáo của công dân

TenGoi

0..1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH:

- Tên gọi tôn giáo (TenGoi) không bắt buộc phải có. Tên tôn giáo có thể xác định từ MaTonGiao theo bảng mã sử dụng khi giá trị TenGoi không được cung cấp hoặc có giá trị không hợp lệ.

- TenGoi có vai trò thể hiện chính xác tên của tôn giáo khi cùng một mã dân tộc nhưng có các tên gọi khác nhau.

1.2.4.   Kiểu dữ liệu

1.2.4.1.  SoDinhDanh

Kiểu chuỗi ký tự giới hạn 12 ký tự số.

1.2.4.2.  SoChungMinhNhanDan

Kiểu chuỗi ký tự giới hạn 9 hoặc 12 ký tự số.

1.2.4.3.  GioiTinh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ý nghĩa

0

Chưa có thông tin

1

Giới tính nam

2

Giới tính nữ

1.2.4.4.  TinhTrangHonNhan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ý nghĩa

0

Chưa có thông tin

1

Chưa kết hôn

2

Đang có vợ/chồng

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.4.5.  LoaiTrangThai

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 1 ký tự số nhận giá trị mã dưới đây:

Ý nghĩa

0

Chưa có thông tin

1

Đang sống

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Đã mất tích

1.2.4.6.  MaTonGiao

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự số nhận giá trị mã dưới đây:

Ý nghĩa

00

Chưa có thông tin

xx

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

xx là hai ký tự số thể hiện mã của tôn giáo được quy định tại Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục Thống kê (đã được cập nhật bổ sung). Chi tiết danh mục các tôn giáo Việt Nam tại Phụ lục G

99

Không theo tôn giáo nào

1.2.4.7.  NhomMau

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự số nhận giá trị mã dưới đây:

Ý nghĩa nhóm máu

00

Chưa có thông tin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhóm máu A

02

Nhóm máu B

03

Nhóm máu AB

04

Nhóm máu O

1.2.4.8.  MaDanToc

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự số nhận giá trị mã dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ý nghĩa

00

Chưa có thông tin

xx

(xx là hai ký tự số)

Hai ký tự số thể hiện mã của dân tộc được quy định tại Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục Thống kê. Chi tiết tại Phụ lục E

1.2.4.9.  QuanHe

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự số nhận giá trị mã dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

Chưa có thông tin

01

Ông

02

03

Cha

04

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05

Vợ

06

Chồng

07

Con

08

Anh

09

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Em

11

Cháu ruột

99

Khác

1.2.4.10.  QuocGia

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự nhận giá trị mã dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

Chưa có thông tin

xx

(xx là hai ký tự)

xx là hai ký tự thể hiện mã quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới được mã hóa theo mã alpha-2 quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7217-1:2007 (ISO 3166-1:2006) có cập nhật bổ sung. Chi tiết tại Phụ lục H

1.2.4.11.  MaDonViHanhChinh

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 hoặc 3 hoặc 5 ký tự số nhận giá thị theo mã đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc cấp huyện hoặc cấp xã. Mã đơn vị hành chính tuân thủ theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Định dạng mã

Ý nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

xx là hai ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp tỉnh khi địa chỉ cần thể hiện không xác định được đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

xxx

xxx là ba ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp huyện khi địa chỉ cần thể hiện không xác định được đơn vị hành chính cấp xã

xxxxx

xxxxx là năm ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp xã của địa chỉ

CHÚ THÍCH:

- Bắt buộc sử dụng mã thể hiện độ chính xác cao nhất về địa chỉ theo cấp hành chính.

- Khi mã đơn vị hành chính nhận giá trị mã huyện hoặc mã xã có thể xác định gián tiếp mã tỉnh hoặc mã tỉnh, mã huyện theo bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính khi xử lý dữ liệu.

- Mã đơn vị hành chính là mã có hiệu lực tại thời điểm thuộc tính của dữ liệu có giá trị thực tế. (Nếu thông tin là lịch sử thì mã đơn vị hành chính cũng có  giá trị tại vị trí thời điểm lịch sử đó).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu ngày (date) tương ứng với công nghệ được sử dụng có đầy đủ các thành phần ngày, tháng, năm và giới hạn trong khoảng thời gian từ 01/01/1900 đến 31/12/2399 tương ứng với khoảng thời gian quy định sử dụng trong phương pháp đánh số định danh công dân.

CHÚ THÍCH: Kiểu ngày trong lược đồ XML sử dụng xsd:date có định dạng YYYY-MM-DD tương ứng với các thông tin năm-tháng-ngày. Các ký tự trong định dạng có giá trị là số 0..9

1.2.4.13.  Nam

Kiểu số tự nhiên có giới hạn trong khoảng 1900 đến 2399.

1.2.4.14.  Kiểu chuỗi ký tự, nhị phân, số tự nhiên được sử dụng tương ứng bởi các kiểu gốc hỗ trợ bởi công nghệ được sử dụng trong ngôn ngữ miêu tả.

CHÚ THÍCH: Trong lược đồ XML: kiểu dữ liệu chuỗi ký tự là string hoặc token (khi dữ liệu không chứa dấu cách); kiểu nhị phân là boolean; kiểu số tự nhiên là int

Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân quy định cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân. Định dạng của thông điệp dữ liệu công dân được trao đổi giữa các hệ thống thông tin được quy định như sau:

 

Hình 1- Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phần bao của thông điệp dữ liệu công dân phụ thuộc vào phương thức và giao thức được sử dụng để trao đổi

1.3.1.   Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân quy định tại Phụ lục D và chứa phần tử gốc CongdanCollection.

1.3.2.   Phần tử gốc CongdanCollection chứa các phần tử dữ liệu Congdan được trao đổi trong thông điệp dữ liệu. Các phần tử dữ liệu CongDan trong phần tử gốc CongdanCollection có thể không xuất hiện hoặc xuất hiện theo tuần tự nhiều lần phụ thuộc phạm vi dữ liệu trao đổi và được mã hóa theo lược đồ dữ liệu công dân quy định tại Phụ lục C và mô hình dữ liệu công dân tại mục 2.2.

1.3.3.   Thuộc tính của phần tử CongdanCollection

Thuộc tính của phần tử CongdanCollection là thông tin bổ sung cho phần tử CongdanCollection khi trao đổi dữ liệu, bao gồm:

a) Thuộc tính ThoiDiemDuLieu (thành phần bắt buộc) Là thời gian mà dữ liệu công dân được trao đổi phản ánh thông tin công dân trên thực tế tại thời điểm đó; có kiểu dữ liệu thời gian tiêu chuẩn (xsd:datetime) định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

CHÚ THÍCH: Định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss tương ứng năm-tháng-ngày chữ phân cách nhóm(T) giờ:phút:giây. Ngoài ký tự phân cách nhóm (T) các ký tự khác trong định dạng có giá trị là số.

b) Thuộc tính SoCongDan (thành phần không bắt buộc) là thông tin thể hiện số công dân được liệt kê trong phần tử gốc CongdanCollection; có kiểu là số tự nhiên.

c) MaDonViHanhChinh (thành phần không bắt buộc): Là mã của đơn vị hành chính của địa chỉ thường trú khi các phần tử dữ liệu Congdan được trao đổi có cùng giá trị thuộc tính MaDonViHanhChinh của địa chỉ thường trú. Kiểu dữ liệu theo quy định tại Mục 2.2.4.11.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.4. Đối với phương thức trao đổi qua dịch vụ web: trích xuất lược đồ dữ liệu trong mô tả dịch vụ bằng ngôn ngữ WSDL được công khai kèm theo dịch vụ web để kiểm tra sự tuân thủ lược đồ dữ liệu.

1.5. Đối với các phương thức trao đổi khác hoặc phương thức trao đổi qua dịch vụ web không thể hiện đầy đủ nội dung thông điệp dữ liệu chứa dữ liệu công dân: sử dụng toàn bộ thông điệp dữ liệu trao đổi để kiểm tra sự tuân thủ:

- Thu nhận và kiểm tra sự phù hợp của lược đồ được chỉ định và tham chiếu trong nội dung thông điệp dữ liệu XML qua không gian tên của lược đồ XML.

- Kiểm tra sự nhất quán và không lỗi đối với tệp dữ liệu XML được thu nhận; kiểm tra sự tuân thủ và tham chiếu tường minh giữa dữ liệu XML và lược đồ XML.

1.6. Nếu lược đồ dữ liệu sử dụng để trao đổi dữ liệu, thông điệp dữ liệu được trao đổi phù hợp với các quy định tại Mục 2 và các phụ lục bắt buộc của quy chuẩn này thì kết luận là đạt.

1.7. Trường hợp lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được định nghĩa mở rộng để bổ sung các thuộc tính trao đổi không được quy định tại mục 2.3 (dc:CongdanCollection), lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được định nghĩa mở rộng phải tham chiếu (kế thừa) tới lược đồ dữ liệu công dân và không định nghĩa lại cấu trúc dữ liệu công dân (dc:Congdan) thì kết luận là đạt.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

a.      Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hệ thống thông tin có kết nối cung cấp, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

b.     Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải thực hiện công bố hợp quy hệ thống thông tin của mình phù hợp với Quy chuẩn này. Việc công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc đánh giá sự phù hợp thực hiện theo “Phương thức 8” được quy định tại Điều 5, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c.      Cục Tin học hóa có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy; quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc công bố hợp quy.

d.         Cục Tin học hóa, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trên phạm vi toàn quốc; các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các cơ quan cấp Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông, trong phạm vi của mình, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

e.         Cục Tin học hóa có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trên phạm vi toàn quốc.

f.          Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình A1 - Các cấu trúc và mối quan hệ giữa các cấu trúc trong mô hình dữ liệu công dân được mô tả bằng ngôn ngữ UML

Các quy tắc sau sẽ được sử dụng để chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân sang lược đồ XML của dữ liệu công dân.

1.  Thêm hậu tố Structure vào cuối tên của cấu trúc trong mô hình dữ liệu và định nghĩa dưới dạng ComplexType trong lược đồ XML

2.  Thêm hậu tố Type vào cuối tên kiểu dữ liệu trong mô hình dữ liệu và định nghĩa dưới dạng kiểu SimpleType trong lược đồ XML.

3.  Khai báo các kiểu dữ liệu nhận giá trị giới hạn trong các bảng mã được quy định tại các mục: 2.2.4.3; 2.2.4.4; 2.2.4.5; 2.2.4.6; 2.2.4.7; 2.2.4.8; 2.2.4.9; 2.2.4.10 theo kiểu Enumeration trong lược đồ XML.

4.  Đối với kiểu chuỗi ký tự có chứa dấu cách: sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:string trong lược đồ XML; đối với kiểu chuỗi ký tự không có dấu cách (các mã) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:token trong lược đồ XML.

5.  Kiểu dữ liệu ngày (date) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:date trong lược đồ XML có định dạng là YYYY-MM-DD; dữ liệu kiểu ngày giờ (datetime) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:datetime trong lược đồ dữ liệu có định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

 

C.1. Lược đồ dữ liệu công dân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình C.1 - Lược đồ dữ liệu công dân mô tả cấu trúc dữ liệu của CongDan và các cấu trúc, kiểu dữ liệu liên quan

Hình C.2 - Cấu trúc thông tin chủ hộ trong lược đồ

Hình C.3 - Cấu trúc thời gian trong lược đồ

 

C.2. Mã nguồn lược đồ chứa các cấu trúc thông tin của lược đồ dữ liệu công dân (Dancu_core.xsd)

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"

       elementFormDefault="qualified" xmlns:Dancu="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0">

  <xsd:include schemaLocation="BaseEnumType.xsd" />

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Lược đồ cơ sở định nghĩa các cấu trúc dữ liệu phục vụ trao đổi dữ liệu dân cư

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType name="CongDanStructure">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      <xsd:documentation>

        Cấu trúc thông tin người dân bao gồm các thông tin theo Luật Căn cước

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="SoDinhDanh" type="Dancu:SoDinhDanhType"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="SoCMND" type="Dancu:SoChungMinhNhanDanType"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1"></xsd:element>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           minOccurs="1" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="GioiTinh" type="Dancu:GioiTinhType"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="DanToc" type="Dancu:DanTocStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="TonGiao" type="Dancu:TonGiaoStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="TinhTrangHonNhan" type="Dancu:TinhTrangHonNhanType"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="NgayThangNamSinh" type="Dancu:ThoiGianStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

 

      <xsd:element name="NoiDangKyKhaiSinh" type="Dancu:DiaChiStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="QueQuan" type="Dancu:DiaChiStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="ThuongTru" type="Dancu:DiaChiStructure"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      <xsd:element name="NoiOHienTai" type="Dancu:DiaChiStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="Cha" type="Dancu:NguoiThanStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="Me" type="Dancu:NguoiThanStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="VoChong" type="Dancu:NguoiThanStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="NguoiDaiDien" type="Dancu:NguoiThanStructure"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      <xsd:element name="QuocTich" type="Dancu:QuocGiaType"

                           minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

      <xsd:element name="ChuHo" type="Dancu:ChuHoStructure"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="TrangThai" type="Dancu:TrangThaiStructure"

                           maxOccurs="1" minOccurs="0" />

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="ChuHoStructure">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      <xsd:element name="LaChuHo" type="xsd:boolean" fixed="true"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1"></xsd:element>

      <xsd:element name="ThongTinChuHo" type="Dancu:ThongTinChuHoStructure"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1"></xsd:element>

    </xsd:choice>

  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="HoVaTenStructure">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="Ho" type="xsd:string" minOccurs="1"

                           maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="ChuDem" type="xsd:string" minOccurs="0"

                           maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="Ten" type="xsd:string" minOccurs="1"

                           maxOccurs="1" />

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="DiaChiStructure">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Cấu trúc địa chỉ bao gồm mã đơn vị hành chính và địa chỉ mô tả

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="MaDonViHanhChinh" type="Dancu:MaDonViHanhChinhType"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      <xsd:element name="ChiTiet" minOccurs="0" maxOccurs="1"

                           type="xsd:string" />

      <xsd:element name="QuocGia" type="Dancu:QuocGiaType"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1"></xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="ThoiGianStructure">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:choice>

      <xsd:element name="Nam" type="Dancu:NamType" minOccurs="1"

                           maxOccurs="1" />

      <xsd:element name="NgayThangNam" type="Dancu:NgayThangNamType"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1" />

    </xsd:choice>

  </xsd:complexType>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>Chủ hộ</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="HoVaTen" type="Dancu:HoVaTenStructure"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1" />

      <xsd:choice>

        <xsd:element name="SoDinhDanh" type="Dancu:SoDinhDanhType"

                                   minOccurs="1" maxOccurs="1" />

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  minOccurs="1" maxOccurs="1" />

      </xsd:choice>

      <xsd:element name="QuanHe" type="Dancu:QuanHeType"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1"></xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="NguoiThanStructure">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:sequence>

      <xsd:choice>

        <xsd:element name="SoDinhDanh" type="Dancu:SoDinhDanhType"

                                  minOccurs="1" maxOccurs="1" />

        <xsd:element name="SoCMND" type="Dancu:SoChungMinhNhanDanType"

                                  minOccurs="1" maxOccurs="1" />

      </xsd:choice>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

      <xsd:element name="HoVaTen" type="Dancu:HoVaTenStructure"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1" />

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="TrangThaiStructure">

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="LoaiTrangThai" type="Dancu:LoaiTrangThaiType"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1" />

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="TonGiaoStructure">

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="MaTonGiao" type="Dancu:MaTonGiaoType"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1"></xsd:element>

      <xsd:element name="TenGoiKhac" type="xsd:string"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1"> </xsd:element>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

  </xsd:complexType>

 

  <xsd:complexType name="DanTocStructure">

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="MaDanToc" type="Dancu:MaDanTocType"

                           minOccurs="1" maxOccurs="1"></xsd:element>

      <xsd:element name="TenGoiKhac" type="xsd:string"

                           minOccurs="0" maxOccurs="1"></xsd:element>

    </xsd:sequence>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

  <xsd:simpleType name="NgayThangNamType">

    <xsd:restriction base="xsd:date">

      <xsd:minInclusive value="1900-01-01" />

      <xsd:maxInclusive value="2399-12-31" />

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="MaDonViHanhChinhType">

    <xsd:restriction base="xsd:token">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="LoaiTrangThaiType">

    <xsd:restriction base="xsd:token">

      <xsd:enumeration value="0">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>Chưa có thông tin</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>Đang sống</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

      <xsd:enumeration value="2">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>Xác định là đã chết</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>Xác định là đã mất tích</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:enumeration>

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="SoDinhDanhType">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:restriction base="xsd:string">

      <xsd:pattern value="[0-9]{12}"></xsd:pattern>

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="SoChungMinhNhanDanType">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:restriction base="xsd:token">

      <xsd:pattern value="([0-9]{9})|([0-9]{12})" />

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="NamType">

    <xsd:restriction base="xsd:integer">

      <xsd:minInclusive value="1900" />

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

</xsd:schema>

C.3. Định nghĩa kiểu dữ liệu của lược đồ dữ liệu công dân được định nghĩa theo các bảng mã (tệp: BaseEnumtype.xsd)

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsd:schema targetNamespace="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"

       elementFormDefault="qualified" xmlns:Dancu="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

       <xsd:import schemaLocation="iso_3166.xsd"

              namespace="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0/iso3166" />

       <xsd:annotation>

              <xsd:documentation>Danh sách các danh mục dùng chung

              </xsd:documentation>

       </xsd:annotation>

       <xsd:simpleType name="GioiTinhType">

              <xsd:restriction base="xsd:token">

                     <xsd:enumeration value="0">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xsd:documentation>Chưa có thông tin

</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="1">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Nam</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Nữ</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

              </xsd:restriction>

       </xsd:simpleType>

       <xsd:simpleType name="TinhTrangHonNhanType">

              <xsd:restriction base="xsd:token">

                     <xsd:enumeration value="0">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<xsd:documentation>Chưa biết thông tin </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="1">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chưa kết hôn </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="2">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<xsd:documentation>Đang có vợ/chồng </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="3">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Đã ly hôn hoặc góa vợ/chồng </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

              </xsd:restriction>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

       <xsd:simpleType name="QuanHeType">

              <xsd:restriction base="xsd:token">

                     <xsd:enumeration value="00">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chưa biết thông tin </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="01">

                           <xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="02">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation></xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

 

                     <xsd:enumeration value="03">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xsd:documentation>Cha</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

 

                     <xsd:enumeration value="04">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Mẹ</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="05">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Vợ</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

 

                     <xsd:enumeration value="06">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Chồng</xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xsd:enumeration>

 

                     <xsd:enumeration value="07">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Con</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

 

                     <xsd:enumeration value="08">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xsd:documentation>Anh</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

 

                     <xsd:enumeration value="09">

                           <xsd:annotation>

                                   <xsd:documentation>Chị</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="10">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Em</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

 

                     <xsd:enumeration value="11">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Cháu ruột</xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="99">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Khác</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

 

              </xsd:restriction>

       </xsd:simpleType>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

              <xsd:restriction base="xsd:token">

                     <xsd:enumeration value="00">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chưa có thông tin </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="01">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation> Nhóm máu A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="02">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation> Nhóm máu B </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="03">

                           <xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="04">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation> Nhóm máu O </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

              </xsd:restriction>

       </xsd:simpleType>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

              <xsd:annotation>

                     <xsd:documentation>Kiểu dân tộc theo Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam. Xem chi tiết tại Phụ lục Quy chuẩn

                     </xsd:documentation>

              </xsd:annotation>

              <xsd:restriction base="xsd:token">

                     <xsd:enumeration value="00">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chưa xác định thông tin </xsd:documentation>

                            </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="01">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kinh (Việt) </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="02">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Tày</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="03">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Thái</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="04">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Mường</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="05">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Khmer</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="06">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Hoa</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="07">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Nùng</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="08">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Mông</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="09">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Dao</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="10">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Gia Rai</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="11">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Ê Đê</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="12">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Ba Na</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="13">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Sán Chay</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="14">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Chăm</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="15">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Cơ Ho</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="16">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Xơ Đăng</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="17">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Sán Dìu</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="18">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Hrê</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="19">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>RaGlay</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="20">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Mnông</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="21">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Thổ (4)</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="22">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Xtiêng</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="23">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Khơ mú</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="24">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bru Vân Kiều </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="25">

                           <xsd:annotation>

                                   <xsd:documentation>Cơ Tu</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="26">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Giáy</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="27">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Tà Ôi</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="28">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Mạ</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="29">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Giẻ-Triêng</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="30">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Co</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="31">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Chơ Ro</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="32">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Xinh Mun</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="33">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Hà Nhì</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="34">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Chu Ru</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="35">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Lào</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="36">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>La Chí</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="37">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Kháng</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="38">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Phù Lá</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="39">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>La Hủ</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="40">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>La Ha</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="41">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Pà Thẻn</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="42">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Lự</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="43">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Ngái</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="44">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Chứt</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="45">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Lô Lô</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="46">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Mảng</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="47">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Cơ Lao</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="48">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Bố Y</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="49">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Cống</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="50">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Si La</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="51">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Pu Péo</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="52">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Rơ Măm</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="53">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Brâu</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="54">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Ơ Đu</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="55">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Người nước ngoài </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

              </xsd:restriction>

       </xsd:simpleType>

       <xsd:simpleType name="MaTonGiaoType">

              <xsd:restriction base="xsd:token">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           <xsd:documentation>

Danh mục Tôn giáo Việt Nam. Chi tiết tại phụ lục Quy chuẩn

                           </xsd:documentation>

                     </xsd:annotation>

                     <xsd:enumeration value="00">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>  Chưa có thông tin

                                  </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="01">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Phật giáo</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="02">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Công giáo</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="03">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>  Phật giáo Hoà Hảo

                                  </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="04">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Hồi giáo</xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="05">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Cao Đài</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="06">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Minh sư đạo </xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="07">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Minh Lý đạo </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="08">

                            <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Tin Lành</xsd:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="09">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam

                                  </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="10">

                           <xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="11">

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Bửu sơn Kỳ hương

                                  </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           <xsd:annotation>

                                  <xsd:documentation>Ba Ha'i</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

                     <xsd:enumeration value="13">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Mặc Môn, Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô

</xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xsd:enumeration value="99">

                           <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Không thuộc tôn giáo nào </xsd:documentation>

                           </xsd:annotation>

                     </xsd:enumeration>

              </xsd:restriction>

       </xsd:simpleType>

       <xsd:simpleType name="QuocGiaType">

              <xsd:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                       Mã quốc gia được mã hóa Alpha 2 theo tiêu chuẩn ISO 3166-1

                     </xsd:documentation>

              </xsd:annotation>

              <xsd:restriction base="iso3166:CountryAlpha2CodeType" />

       </xsd:simpleType>

</xsd:schema>

C.4. Mã nguồn mô tả quốc gia và vùng lãnh thổ (tệp iso_3166.xsd)

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

       version="1.0"

       xsi:schemaLocation="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0/iso_3166.xsd iso_3166.xsd"

       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

       <xs:annotation>

              <xs:documentation>Source: International Standards Organization (ISO);

                     Publication: Codes for the representation of names of countries

                     Part 1: Country codes;

                     Date: 2 Aug 2012;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

              </xs:documentation>

       </xs:annotation>

       <xs:simpleType name="CountryAlpha2CodeType">

              <xs:annotation>

                     <xs:documentation>A data type for country, territory, or dependency codes.</xs:documentation>

              </xs:annotation>

              <xs:restriction base="xs:token">

                     <xs:enumeration value="00">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>Không có thông tin</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AD">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ANDORRA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AE">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<xs:documentation>UNITED ARAB EMIRATES </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AF">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>AFGHANISTAN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AG">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<xs:documentation>ANTIGUA AND BARBUDA </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AI">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ANGUILLA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AL">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>ALBANIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AM">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ARMENIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AO">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                   <xs:documentation>ANGOLA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AQ">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ANTARCTICA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AR">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>ARGENTINA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AS">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>AMERICAN SAMOA </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AT">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>AUSTRIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AU">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>AUSTRALIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AW">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>ARUBA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AX">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>&#xc5;LAND ISLANDS </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="AZ">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>AZERBAIJAN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BA">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>BOSNIA AND HERZEGOVINA </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BB">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>BARBADOS</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BD">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BANGLADESH</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BE">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>BELGIUM</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BF">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BURKINA FASO</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BG">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>BULGARIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BH">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BAHRAIN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BI">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>BURUNDI</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BJ">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BENIN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BL">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<xs:documentation>SAINT BARTH LEMY </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BM">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BERMUDA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BN">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<xs:documentation>BRUNEI DARUSSALAM

</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BO">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

                                  </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xs:enumeration value="BQ">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA

                                  </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BR">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BRAZIL</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BS">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BAHAMAS</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BT">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BHUTAN</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BV">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>BOUVET ISLAND </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BW">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BOTSWANA</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BY">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BELARUS</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="BZ">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>BELIZE</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CA">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CANADA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CC">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>COCOS (KEELING) ISLANDS </xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CD">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CF">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>CENTRAL AFRICAN REPUBLIC </xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CG">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CONGO</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CH">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>SWITZERLAND</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CI">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>CÔTE D'IVOIRE </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CK">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>COOK ISLANDS</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CL">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CHILE</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CM">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CAMEROON</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CN">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CHINA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CO">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>COLOMBIA</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CR">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>COSTA RICA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CU">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CUBA</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CV">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CAPE VERDE</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CW">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CURAçAO</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CX">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>CHRISTMAS ISLAND </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CY">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CYPRUS</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="CZ">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>CZECH REPUBLIC </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="DE">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>GERMANY</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="DJ">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>DJIBOUTI</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="DK">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>DENMARK</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="DM">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>DOMINICA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="DO">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>DOMINICAN REPUBLIC </xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="DZ">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ALGERIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="EC">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ECUADOR</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="EE">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ESTONIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="EG">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>EGYPT</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="EH">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>WESTERN SAHARA </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="ER">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ERITREA</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="ES">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>SPAIN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="ET">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ETHIOPIA</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="FI">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>FINLAND</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="FJ">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>FIJI</xs:documentation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="FK">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="FM">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="FO">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>FAROE ISLANDS </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="FR">

                           <xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GA">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>GABON</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GB">

                           <xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GD">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>GRENADA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GE">

                           <xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GF">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>FRENCH GUIANA </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GG">

                           <xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GH">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>GHANA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GI">

                           <xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GL">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>GREENLAND</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GM">

                           <xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GN">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>GUINEA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GP">

                           <xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GQ">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>EQUATORIAL GUINEA </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GR">

                           <xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GS">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

                                  </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GT">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>GUATEMALA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GU">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>GUAM</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GW">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<xs:documentation>GUINEA-BISSAU </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="GY">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>GUYANA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="HK">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>HONG KONG</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="HM">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="HN">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>HONDURAS</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="HR">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>CROATIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="HT">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>HAITI</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="HU">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>HUNGARY</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="ID">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>INDONESIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IE">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>IRELAND</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IL">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>ISRAEL</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IM">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ISLE OF MAN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IN">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>INDIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IO">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IQ">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>IRAQ</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IR">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IS">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>ICELAND</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="IT">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>ITALY</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="JE">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>JERSEY</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="JM">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>JAMAICA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="JO">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>JORDAN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="JP">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>JAPAN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KE">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>KENYA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KG">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>KYRGYZSTAN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KH">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>CAMBODIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KI">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>KIRIBATI</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KM">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                  <xs:documentation>COMOROS</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KN">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>SAINT KITTS AND NEVIS </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KP">

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<xs:documentation>, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

                                  </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KR">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>REPUBLIC OF KOREA </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>KUWAIT</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="KY">

                           <xs:annotation>

<xs:documentation>CAYMAN ISLANDS </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>KAZAKHSTAN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="LA">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

                                  </xs:documentation>

                           </xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xs:enumeration value="LB">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>LEBANON</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="LC">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>SAINT LUCIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xs:enumeration value="LI">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>LIECHTENSTEIN</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="LK">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>SRI LANKA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xs:enumeration value="LR">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>LIBERIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="LS">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>LESOTHO</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                     <xs:enumeration value="LT">

                           <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>LITHUANIA</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

                     </xs:enumeration>

                     <xs:enumeration value="LU">

                            <xs:annotation>

                                  <xs:documentation>LUXEMBOURG</xs:documentation>

                           </xs:annotation>

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin li