Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6567:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Loại xe

Động cơ cháy cưỡng bức

Động cơ cháy do nén

Xăng

NG(a)

LPG(b)

Điêzen

Ethanol

M1

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c) /ECE 83

TCVN 6567/ ECE49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

M2

TCVN 6567/ ECE49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE83

TCVN 6567/ ECE49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

M3

TCVN 6567/ ECE49

TCVN 6567/ ECE 49

TCVN 6567/ ECE49

TCVN 6567/ ECE 49

TCVN 6567/ ECE 49)

N1

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

N2

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

TCVN 6567/ ECE 49 hoặc TCVN 6785(c)/ ECE 83

N3

TCVN 6567/ ECE 49

TCVN 6567/ ECE 49

TCVN 6567/ ECE 49

TCVN 6567/ ECE 49

TCVN 6567/ ECE 49

(a) Khí thiên nhiên (NG).

(b) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

(c) TCVN 6785 ch áp dụng cho xe có khối lượng chuẩn nh hơn hoặc bằng 2610 kg từ kết quả thử nghiệm của xe có khối lượng chun nh hơn hoặc bằng 2840 kg.

Các cht gây ô nhiễm và các phép thử phải kiểm tra cho từng loại động cơ và nhiên liệu được nêu trong Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2 - Yêu cầu v các phép thử và cht ô nhiễm

 

Động cơ cháy cưỡng bức

Động cơ cháy do nén

Xăng

NG

LPG

Điêzen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các cht gây ô nhim dạng khí

-

X

X

X

X

Hạt

-

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

Khói

-

-

-

X

X

Độ bền

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

X

Phù hợp trong sn xut

-

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

OBD

-

X

X

X

X

1.2. Kết quả kiểm tra tương đương

Các động cơ, xe dưới đây không cần kiểm tra theo tiêu chuẩn này nếu chúng đã được kiểm tra theo TCVN 6785:

a) Động cơ cháy do nén của các loại xe thuộc nhóm N1, N2 và M2 sử dụng nhiên liệu điêzen.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Các xe thuộc nhóm N1, N2 và M2 lắp động cơ cháy do nén s dụng nhiên liệu điêzen và các loại xe thuộc nhóm N1 lắp động cơ cháy cưỡng bức sử dụng nhiên liệu NG hoặc LPG.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công b thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6565, Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải nhìn thấy được (khói) từ động cơ cháy do nén - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

TCVN 6785, Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu dùng cho động cơ-Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiu.

TCVN 9725, Phương tiện giao thông đường bộ - Đo công suất hữu ích của động cơ đốt trong và công sut lớn nht trong 30 min của hệ động lực điện - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

TCVN 9728 (ISO 16185), Phương tiện giao thông đường bộ - Họ động cơ để chứng nhận xe hạng nặng - Phát thi.

ISO 2575:2010, Road vehicles - Symbols for controls, indicators and tell-tales (Phương tiện giao thông đường bộ - Ký hiệu cho điều khiển, chỉ báoâm thanh).

ISO 5725:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1 to Part 6 (Độ chính xác (tính đúng và ổn định) của các phương pháp đo và kết qu đo - Phần 1 đến Phần 6).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO 15031-3, Road vehicles - Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics - Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: specification and use (Phương tiện giao thông đường bộ - Truyền thông giữa xe và thiết bị th ngoài xe cho việc chẩn đoán về khí thải - Phần 3: Các bộ nối chn đoán và các mạch điện liên quan: Yêu cầu và việc s dụng).

ISO 15031-4, Road vehicles -Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics - Part 4: External test equipment (Phương tiện giao thông đường bộ - Truyền thông giữa xe và thiết bị th ngoài xe cho việc chẩn đoán về khí thi - Phần 4: Thiết bị th ngoài xe).

ISO 15031-5, Road vehicles- Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics - Part 5: Emissions-related diagnostic services (Phương tiện giao thông đường bộ - Truyền thông giữa xe và thiết bị th ngoài xe cho việc chẩn đoán về khí thải - Phần 5: Dịch vụ chẩn đoán khí thi).

ISO 15031-6, Road vehicles - Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics - Part 6: Diagnostic trouble code definitions (Phương tiện giao thông đường bộ - Truyền thông giữa xe và thiết bị th ngoài xe cho việc chẩn đoán về khí thải - Phần 6: Định nghĩa mã lỗi chẩn đoán).

ISO 15765-4:2011, Road vehicles - Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN)- Part 4: Requirements for emissions-related systems (Phương tiện giao thông đường bộ - Truyền thông chẩn đoán trên bộ điều khiển kết nối vùng - Phần 4: Yêu cu đối với hệ thống khí thải).

SAE J1939-13, Off-Board Diagnostic Connector (Bộ nối chẩn đoán ngoài xe).

SAE J1939-73, Application - Layer - Diagnostics (ứng dụng - Các lớp - Chn đoán).

SAE J2012, Diagnostic Trouble Code Definitions (Định nghĩa mã lỗi chn đoán).

3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.1. Phê duyệt kiểu động cơ/họ động cơ (Approval of an engine/engine family)

Sự phê duyệt kiểu của động cơ hoặc của họ động cơ về mức phát thải các chất khí và hạt gây ô nhiễm, khói do động cơ ô tô, và v hệ thống chn đoán lp trên động cơ (OBD).

3.1.2. Phê duyt kiểu ô (Approval of a vehicle)

Sự phê duyệt kiểu ô tô v mức phát thải các chất khí, hạt và khói gây ô nhiễm do động cơ ô tô, về hệ thống chn đoán lắp trên động cơ (OBD), và việc lắp đặt động cơ trên ô tô.

3.1.3. Tc độ danh định (Rated speed)

Tốc độ toàn tải lớn nht có được do bộ điều tốc theo quy định của nhà sản xuất, hoặc nếu không có bộ điều tốc thì đó là tốc độ tương ứng với công suất lớn nhất của động cơ theo quy định của nhà sn xuất trong Phụ lục A của tiêu chun này.

3.1.4. Kiểu ô tô (Vehicle type)

Một loại ô tô mà trong đó các ô tô cùng những đặc điểm chủ yếu của động cơ và ô tô như được xác định trong Phụ lục A của tiêu chuẩn này.

3.1.5. Phương thức kim soát khí thải phụ (Auxiliary emission control strategy (AECS))

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.6. Phương thức kim soát khí thải cơ bản (Base emission control strategy (BECS))

Phương thức kiểm soát khí thải hoạt động trong dải tốc độ và tải của động cơ trừ khi AECS được kích hoạt. Các ví dụ cho BECS:

- Biểu đồ/bảng phân phối thời điểm phun nhiên liệu của động cơ theo góc quay

- Đặc tính tuần hoàn khí thải

- Biểu đồ/bng định lượng cht phản ứng xúc tác được phun vào động cơ để giảm tính xúc tác có chọn lựa.

3.1.7. Hệ thng kết hợp lọc hạt - giảm NOx (Combined deNOx - particulate filter)

Hệ thống xử lý khí thải sau khi xả làm giảm đồng thời khí thải NOx và hạt gây ô nhiễm.

3.1.8. Tái sinh liên tục (Continuous regeneration)

Quá trình tái sinh hệ thống xử lý sau khi xả xảy ra thường xuyên hoặc ít nht một ln trong phép thử ETC. Quá trình tái sinh đó sẻ không yêu cầu một phương pháp th đặc biệt nào.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Miền nm giữa tốc độ A và C và nằm giữa các giá tr 25% và 100% tải.

3.1.10. Công sut lớn nhất theo công bố Pmax (Declared maximum power)

ng suất lớn nhất tính theo kW (công suất hữu ích) theo công bố của nhà sản xut trong tài liệu kỹ thuật cho việc phê duyệt kiểu.

3.1.11. Phương thức làm giảm hiệu qu (Defeat strategy)

Bao gm c phần cứng và phần mềm điều khiển:

a) Một AECS làm giảm hiệu quả kiểm soát khí thi liên quan đến BECS trong các điều kiện được coi là hợp lý để bị va chạm trong vận hành và s dụng xe bình thường;

b) Một BECS phân biệt giữa chế độ vận hành khi thử phê duyệt và các chế độ vận hành khác, và đưa ra các mức độ kiểm soát khí thải thấp hơn dưới các điều kiện không căn bản trong đó có quá trình thử phê duyệt kiểu, hoặc;

c) Một hệ thống OBD hoặc hệ thống kiểm tra sự kiểm soát khí thải phân biệt giữa chế độ vận hành khi thử phê duyệt kiểu và các chế độ vận hành khác và đưa ra khả năng điều khiển thấp hơn (chính xác và chuẩn xác) trong đó có quá trình thử phê duyệt kiểu;

3.1.12. Hệ thống làm giảm NOx (deNOx system)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.13. Thời gian tr (delay time)

Thời gian giữa sự thay đổi của thành phần được đo tại điểm chun và sự đáp lại của hệ thống tại 10% của giá tr đọc cuối cùng (t10). Đối với thành phần các chất khí, về cơ bản đây là thời gian di chuyển của thành phần được đo từ ống ly mẫu đến máy phân tích, ống lấy mẫu được định nghĩa là điểm chun.

3.1.14. Động cơ điêzen (Diesel engine)

Loại động cơ làm việc theo nguyên lý cháy do nén.

3.1.15. Phép thử ELR (ELR test)

Chu trình thử gồm một chuỗi các bước thử có tải tốc độ động cơ không đổi được áp dụng theo 5.2 của tiêu chun này.

3.1.16. Phép thử ESC (ESC test)

Chu trình thử gồm 13 chế độ có trạng thái ổn định được áp dụng theo 5.2 của tiêu chuẩn này.

3.1.17. Phép thử ETC (ETC test)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.18. Thành phn thiết kế (Element of design)

Những thành phần liên quan đến xe hoặc động cơ như dưới đây:

- Bất kỳ hệ thống điu khiển nào bao gồm cả phần mềm máy tính, hệ thống điều khiển điện và thuật toán máy tính;

- Các phép hiệu chun hệ thống điều khiển;

- Kết quả tương tác lẫn nhau giữa các hệ thống;

- Các phần cứng;

3.1.19. Lỗi liên quan đến khí thải (Emissions - relate defect)

Lỗi hoặc sai lệch với sai số sản xut chuẩn trong thiết kế, với vật liệu hoặc chất lượng trong thiết b, hệ thống, cụm chi tiết có ảnh hưởng đến thông s, đặc điểm hoặc bộ phận của hệ thống kiểm soát khí thải. Việc thiếu một bộ phận có thể được coi là lỗi liên quan đến khí thải.

3.1.20. Phương thức kim soát khí thi (Emission control strategy ECS)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.21. H thng kiểm soát khí thải (Emission control system)

Hệ thống xử lý sau xả, các bộ điều khiển điện tử của động cơ và bt kỳ bộ phận nào có liên quan đến phát thải của động cơ trong hệ thống xả, bộ phận đó cung cấp các thông số đầu vào hoặc tiếp nhận các thông s đu ra của các bộ điều khiển này, và giao diện kết nối giữa bộ điu khiển điện tử của động cơ (EECU) và bất kỳ một hệ động lực khác hoặc một bộ điều khiển xe có liên quan tới việc kiểm soát sự phát thải.

3.1.22. Hệ thống kiểm tra sự kim soát khí thải (Emission control monitoring system)

Hệ thống đảm bảo sự hoạt động đúng của các biện pháp kiểm soát NOx được thực hiện trong động cơ theo yêu cầu tại 5.5.

3.1.23. Chế độ mặc định khí thải (Emission default mode)

AECS đã hoạt động trong trường hợp lỗi chức năng của ECS được phát hiện bởi hệ thống OBD, đèn báo lỗi chức năng hoạt động và không yêu cầu thông số đu vào từ bộ phận lỗi hoặc hệ thống.

3.1.24. H hệ thống động cơ - x lý khí thải sau xả (Engine-aftertreatment system family)

3.1.25. H thng của động cơ (engine system)

Động cơ mà hệ thống kiểm soát phát thải và giao diện kết nối thông tin giữa các bộ điều khiển điện của động cơ và một vài hệ động lực hoặc bộ điều khiển trên xe.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một nhóm động cơ của các nhà sản xuất mà qua thiết kế của chúng như được xác định trong Phụ lục B của tiêu chun này chúng có các đặc điểm khí thải tương tự nhau; tất cả các động cơ trong họ phải phù hợp với các giá tr giới hạn khí thi thích hợp.

3.1.27. Dải tốc độ hoạt động của động cơ (Engine operating speed range)

Dải tốc độ động cơ hay được s dụng nhất trong khi động cơ hoạt động, nằm giữa tốc độ thấp và tốc độ cao như được quy định tại phn Phụ lục B - Phụ lục B1 của tiêu chun này.

3.1.28. Tốc độ động cơ A, B và C (Engine speed A, B and C)

Các tốc độ thử nằm trong dải tốc độ hoạt động của động cơ được sử dụng cho thử ESC và thử ELR như quy định tại Phụ lục A đến Phụ lục B của tiêu chuẩn này.

3.1.29. Chỉnh đặt động cơ (Engine setting)

Một cấu hình riêng động cơ/cu hình xe bao gồm phương thức kiểm soát khí thải (ECS), một đường đặc tính công suất của động cơ (đường đặc tính ngoài đã được chứng nhận) và một bộ các thiết b giới hạn mômen nếu có.

3.1.30. Kiểu động (Engine type)

Một loại động cơ mà trong đó các động cơ có cùng những đặc điểm ch yếu như quy định trong Phụ lục A của tiêu chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bao gồm bộ biến đổi xúc tác (kiểu oxi hóa hoặc 3 chiều), lọc hạt, hệ thống khử NOx, lọc hỗn hợp NOx và hạt hoặc bất kỳ hệ thống làm giảm phát thải khác được lắp trên động cơ. Định nghĩa này không bao gồm tuần hoàn khí thải vì hệ thống tuần hoàn khí thi được xem như một bộ phận của hệ thống động cơ.

3.1.32. Động cơ nhiên liệu khí (Gas engine)

Động cơ sử dụng nhiên liệu là NG hoặc LPG.

3.1.33. Chất khí gây ô nhiễm (Gaseous pollutants)

Cacbon mônôxit, hydrocacbon (có công thức hóa học là C1H1,85 đối với động cơ C.I., C1H3,76 đối với động cơ N.G. và C1H2,61 đối với động cơ LPG) và các nitơ ôxit, nitơ ôxit cuối cùng được coi là tương đương nitơ điôxít (NO2).

3.1.34. Tốc độ cao ncao (High speed nhigh)

Tốc độ cao nhất của động cơ mà tại đó công sut động cơ bằng 70% công sut cực đại theo công bố.

3.1.35. Tốc độ thấp nth (Low speed nlow)

Tốc độ thấp nhất của động cơ mà tại đó công suất động cơ bng 50% công suất cực đại theo công bố.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỗi chức năng thường xuyên hoặc tạm thời của hệ thống xử lý sau xả sẽ làm cho phát thải dạng khí và hạt của hệ thống động cơ tăng ngay lập tức hoặc tạm thời và không thể dự đoán đúng bằng hệ thống OBD.

3.1.37. Lỗi chức năng (Malfunction)

a) Bt kỳ hư hỏng hoặc lỗi, bao gồm cả những lỗi về điện của hệ thống kiểm soát khí thi, sẽ làm cho khí thải vượt quá ngưỡng giới hạn hệ thống OBD, hoặc nếu có sẽ ảnh hưởng đến di hiệu suất hoạt động của hệ thống xử lý sau x do đó lượng khí thải của bất kỳ chất gây ô nhiễm đã được qui định nào vượt quá ngưỡng giới hạn OBD.

b) Các trường hợp hệ thống OBD không thể thỏa mãn các yêu cầu kiểm tra theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Tuy nhiên, nhà sản xuất có thể xem những hư hng hoặc lỗi mà không làm cho khí thải vượt quá ngưỡng giới hạn hệ thống OBD vẫn là một lỗi chức năng.

3.1.38. Đèn báo lỗi chức năng (Malfunction indicator (MI))

Đèn hiển thị trên ô tô mà người lái xe có th quan sát rõ các lỗi chức năng.

3.1.39. Động cơ đa chỉnh đặt (Multi-setting engine)

Động cơ có nhiều hơn một kiểu chnh đặt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một di H hoặc một dải L các loại khí thiên nhiên được định nghĩa trong tiêu chun châu Âu (EN 437).

3.41. Công suất hữu ích (Net power)

Công suất cuối trục khuỷu của động cơ, đo được trên băng thử (kW) bằng phương pháp đo quy định theo TCVN 9725/ECE 85.

3.1.42. Hệ thống OBD (On - board diagnostic system)

Hệ thng chẩn đoán trên xe để kiểm soát khí thi có khả năng phát hiện được lỗi chức năng và xác định được chỗ có thể bị lỗi chức năng do sử dụng mã lỗi được lưu trong bộ nhớ của máy tính.

3.1.43. OBD - họ động cơ (OBD - engine family)

Nhóm hệ thống động cơ của nhà sản xuất có chung các thông số thiết kế hệ thống OBD theo yêu cầu 7.3. của tiêu chun này để phê duyệt hệ thống OBD theo yêu cầu của Phụ lục C của tiêu chun này.

3.1.44. Thiết b đo độ khói (Opacimeter)

Thiết b được thiết kế để đo độ chắn sáng của các hạt trong khí thải theo nguyên lý hấp thụ ánh sáng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Động cơ được chọn từ một họ động cơ sao cho các đặc điểm khí thải của nó sẽ đại diện cho họ động cơ đó.

3.1.46. Thiết bị xử lý hạt sau xả (Particulate afftertreatment device)

Hệ thống xử lý sau xả được thiết kế làm giảm các cht gây ô nhiễm dạng hạt trong khí thải qua một thiết b chia tách kiểu cơ học, khí động học, khuếch tán hoặc kiểu quán tính.

3.1.47. Các hạt gây ô nhiễm (Particulate pollutants)

Chất bất kỳ thu được bng một bộ lọc quy định sau khi pha loãng khí thải động cơ C.l với không khí được lọc sạch sao cho nhiệt độ không lớn hơn 325K (52°C) (sau đây gọi là các hạt).

3.1.48. Phn trăm tải (% load)

Mômen xoắn hữu ích tương ứng với một tốc độ động cơ, có độ lớn bằng một phần của mômen xoắn hữu ích lớn nhất của động cơ:

3.1.49. Tái sinh định kỳ (Periodic regeneration)

Quá trình tái sinh của thiết bị kiểm soát khí thải diễn ra trong thời gian nh hơn 100 giờ điều kin vận hành động cơ bình thường. Trong chu kỳ có sự tái sinh diễn ra, khí thải có thể vượt quá tiêu chun.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị đầu ra được dẫn động bởi động cơ để truyền công suất cho các thiết bị phụ, xe và các thiết b khác.

3.1.51. Cht phản ứng (Reagent)

Bất kỳ dung môi nào được chứa trong các bình trên xe và cung cấp cho hệ thống xử lý sau xả (nếu cần) theo yêu cầu của hệ thống kiểm soát khí thải.

3.1.52. Hiệu chuẩn lại (Recalibration)

Sự hiệu chỉnh tinh động cơ NG để cung cấp đặc tính giống nhau (công suất, tiêu hao nhiên liệu) với các loại khí NG khác nhau.

3.1.53. Tốc độ chun nch (Reference speed nref)

Tốc độ có giá trị bng 100 % được sử dụng để không chuẩn hóa các giá trị tốc độ tương đối của phép thử ETC như quy định trong phần Phụ lục B - Phụ lục B2 của tiêu chun này.

3.1.54. Thời gian đáp ứng (Response time)

Hiệu số giữa thời gian của sự thay đổi nhanh của thành phần được đo tại điểm chuẩn và thời gian của sự thay đổi đ đáp ứng một cách thích hợp của hệ thống đo mà tại đó sự thay đổi của thành phần được đo ít nhất bằng 60 % giá trị toàn thang đo (FS) và xảy ra trong khoảng thời gian nhỏ hơn 0,1 s. Thời gian đáp ứng của hệ thống (t90) bao gồm thời gian trễ và thời gian gia tăng của hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thời gian giữa sự đáp ứng từ 10 % đến 90 % của giá trị đọc cuối cùng (t90 - t10). Đây là sự đáp ứng của thiết bị đo sau khi các thành phần được đo đi tới thiết bị đo. Đối với thời gian này, đầu lấy mẫu được coi là điểm chun.

3.1.56. Khả năng tự thích ứng (Self adaptability)

Thiết bị động cơ bất kỳ cho phép giữ tỉ lệ không khí/nhiên liệu không đổi.

3.1.57. Khói (Smoke)

Các hạt lửng trong dòng khí thải của động cơ điêzen hp thụ, phn xạ hoặc khúc xạ ánh sáng.

3.1.58. Chu trình thử (Test cycle)

Một chuỗi các điểm thử trong đó tại mỗi điểm động cơ có tốc độ, mô men xoắn đã định theo các trạng thái ổn định (ESC), hoặc trạng thái quá độ (ETC, ELR).

3.1.59. Bộ hạn chế mô men xoắn (Torque limiter)

Thiết b hạn chế tạm thời mô men xoắn lớn nhất của động cơ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thời gian giữa sự thay đổi của thành phần được đo tại đầu lấy mẫu và sự đáp tr của hệ thống tại giá tr bằng 50% giá trị đọc cuối cùng (t50). Thời gian này được sử dụng để điều chỉnh tín hiệu của các dụng cụ đo khác nhau.

3.1.61. Tuổi thọ có ích (Useful life)

Đối với các động cơ được kiểm tra theo mức EURO 4, EURO 5 của tiêu chuẩn này (các bảng trong 5.2.1) là quãng đường chạy và/hoặc khong thời gian thích hợp được xác định trong 5.3 (độ bền và hệ số suy giảm) của tiêu chun này, mà trong đó khí thải dạng hạt và khí được đm bảo luôn luôn thỏa mãn các giá tr giới hạn của tiêu chuẩn này.

3.1.62. Ch số Wobbe (thp Wl hoặc cao Wu) (Wobbe index - lower Wl; or upper Wu)

T số của nhiệt lượng của một đơn vị thể tích khí và căn bc hai của khối lượng riêng tương đối của nó trong điều kiện chuẩn:

3.1.63. Hệ số dịch chuyn l (l - shift factor (Sl))

Biểu thức mô tả khả năng thích ứng linh hoạt theo yêu cầu của hệ thống điều khiển động cơ theo sự thay đổi của hệ số dư lượng không khí l. Nếu động cơ được cung cấp nhiên liệu có thành phần khí khác khí mêtan nguyên cht (xem Phụ lục C - Phụ lục C1 để tính toán Sl).

3.1.64. Khối lượng bn thân (Unladen mass)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.65. Khối lượng chun (Reference mass)

Khối lưng bản thân của xe được tăng lên một khối lượng không đổi là 100 kg.

3.1.66. Khối lượng xe sẵn sàng hoạt động (Running order mass): Khối lượng được mô tả trong 2.6 Phụ lục A của TCVN 6785, và đối với các xe chở người lớn hơn 9 chỗ ngồi (kể c lái xe) bao gồm c khối lượng của lái phụ (75 kg) nếu có một ghế cho người lái phụ đó trong s các ghế đó (≥ 9).

3.2. Ký hiệu và chữ viết tắt

3.2.1. Ký hiệu, ch viết tắt và đơn vị

Ký hiệu

Đơn vị

Thuật ngữ

AP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Diện tích mặt ct ngang của đầu ống lấy mẫu kiểu đẳng động học

Ae

m2

Diện tích mặt cắt ngang của ống x

c

ppm/vol.%

Cô đặc

Cd

--

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C1

-

Hydrocacbon tương đương cacbon 1

d

m

Đường kính

D0

m3/s

Phần bị chắn của hàm hiệu chuẩn PDP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

_

Hằng s hàm Bessel

E

_

Hằng s hàm Bessel

EE

_

Hiệu sut êtan

EM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hiệu suất mêtan

EZ

g/kWh

NOX nội suy của điểm điều khiển

f

1/s

Tần số

fa

_

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

fc

s-1

Tần số thông qua bộ lọc Bessel

Fs

_

Hệ số stoichiometric

H

MJ/m3

Nhiệt trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/kg

Độ m tuyệt đối của không khí nạp

Hd

g/kg

Độ m tuyệt đối của không khí pha loãng

i

_

 

K

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hng số bessel

k

m-1

Hệ số hp thụ ánh sáng

kf

_

Hệ số nhiên liệu đặc trưng cho hiệu chỉnh khô theo ướt

kh,D

_

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kh,G

_

Hệ số hiệu chỉnh độ m đối NOx cho động cơ khí

Kv

_

Hàm hiệu chun CFV

kw,a

_

Hệ số hiệu chỉnh khô theo ướt cho không khí nạp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

_

Hệ số hiệu chỉnh khô theo ướt cho không khí pha loãng

kw,e

_

Hệ số hiệu chỉnh khô theo ướt cho khí thải pha loãng

kw,r

_

Hệ số hiệu chỉnh khô theo ướt cho khí thải thô

L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần trăm mô men xoắn so với mô men xoắn lớn nht đối với động cơ thử

La

m

Chiều dài hiệu quả của di sáng

Mra

g/mol

Khối lượng phân tử của khí nạp

Mre

g/mol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

md

kg

Khối lượng mẫu không khí pha loãng đi qua bộ lọc hạt

med

kg

Tổng khối lượng khí xả pha loãng trong toàn chu trình

medf

kg

Khối lượng tương đương pha loãng của khí xả trong toàn chu trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kg

Tổng khối lượng khí x trong toàn chu trình

mf

mg

Khối lượng mẫu hạt được thu lại

mf,d

mg

Khối lượng mẫu hạt của không khí pha loãng được thu lại

mgas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khối lượng khí thải dạng khí

mse

kg

Khối lượng mẫu khí thải trong toàn chu trình

msep

kg

Khối lượng mẫu khí thải được pha loãng đi qua bộ lọc hạt

mset

kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

%

Độ khói

Np

_

Tổng s vòng quay của PDP trong toàn bộ chu trình

Np,i

_

S vòng quay của PDP trong một khoảng thời gian

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

min-1

Tốc độ động cơ

np

s-1

Tốc độ PDP

nhi

min-1

Tốc độ cao của động cơ

nlo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ thấp của động cơ

nref

min-1

Tốc độ chun của động cơ đối với thử ETC

pa

kPa

Áp sut hơi bão hòa của không khí nạp vào động cơ

pb

kPa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

pd

kPa

Áp suất hơi bão hòa ca không khí pha loãng

pp

kPa

Áp suất tuyệt đối

pr

kPa

Áp suất hơi nước sau hệ thống làm lạnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kPa

Áp suất không khí khô

p1

kPa

Độ giảm áp suất tại cửa vào của bơm

P(a)

kW

Công suất hấp thụ bởi các thiết bị phụ được lắp để th nghiệm

P(b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công suất hấp thụ bởi các thiết bị phụ được tháo ra để thử nghiệm

P(n)

kW

Công suất hữu ích không hiệu chnh

P(m)

kW

Công suất đo được trên băng thử

qmaw

kg/h or kg/s

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

qmad

kg/h or kg/s

Lưu lượng khối lượng không khí nạp ở trạng thái khô

qmdw

kg/h or kg/s

Lưu lượng khối lượng không khí pha loãng trạng thái ướt

qmdew

kg/h or kg/s

Lưu lượng khối lượng khí thải pha loãng trạng thái ướt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kg/s

Lưu lượng khối lượng tức thời của CVS trạng thái ướt

qmedf

kg/h or kg/s

Lưu lượng khối lượng khí thải pha loãng tương đương trạng thái ướt

qmew

kg/h or kg/s

Lưu lượng khối lượng khí thải trạng thái ướt

qmf

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu lượng khối lượng nhiên liệu

qmp

kg/h or kg/s

Lưu lượng khối lượng của mẫu hạt

qvs

dm3/min

Lưu lượng của mẫu đi vào dải đo

qvt

cm3/min

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

_

Hằng số Bessel

Qs

m3/s

Lưu lượng th tích của PDP/CFV-CVS

Qssv

m3/s

Lưu lượng th tích của SSV-CVS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

_

Tỉ lệ của các diện tích mặt cắt ngang của đầu ly mẫu đẳng động học và của ống

rd

_

Tỉ lệ pha loãng

rD

_

Tỉ lệ đường kính của SSV-CVS

rp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỉ lệ áp suất của SSV-CVS

rs

_

T lệ của mẫu

Rf

_

Hệ số đáp trả FID

r

kg/m3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S

kw

Công suất chỉnh đặt của băng th

Si

m-1

Giá tr độ khói tức thời

S l

_

Hệ số chuyển l

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

K

Nhiệt độ tuyệt đối

Ta

K

Nhiệt độ tuyệt đối của không khí nạp

t

s

Thời gian đo

te

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thời gian đáp trả v điện

tf

s

Thời gian đáp tr bộ lọc đối với hàm Bessel

tp

s

Thời gian đáp trả vật lý

Dt

s

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dti

S

Khoảng thời gian cho lưu lượng CVS tức thời

t

%

Hệ số truyền ca khói

u

_

T lệ giữa mật độ của thành phần khí và khí thải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m3/vòng

Lưu lượng thể tích của PDP trong điều kiện thực

Vs

L

Hệ thống thể tích của thiết bị phân tích

W

_

Chỉ số Wobbe

Wact

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công thực tế của chu trình ETC

Wref

kWh

Công chuẩn (tham chiếu) của chu trình ETC

Wf

_

Hệ số trọng lượng

Wfe

_

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X0

m3/vòng

Hàm số hiệu chun lưu lượng thể tích của PDP

Yi

m-1

Giá trị độ khói trung bình Bessel trong 1 s

3.2.2. Ký hiệu của các hợp chất hóa học

Ký hiệu

Hợp chất hóa học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mêtan

C2H6

Êtan

C2H5OH

Êtannol

C3H8

Propan

CO

Cacbon monoxít

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Di-octylphtalate

CO2

Cacbon diôxít

HC

Hydrocarbon

NMHC

Hydrocacbon không mê tan

NOX

Ôxít của nitơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nitơ ôxít

NO2

Nitơ điôxít

PT

Các hạt

3.2.3. Chữ viết tắt một số thuật ngữ

Chữ viết tắt

Thuật ngữ

CFV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CLD

Thiết bị dò kiểu quang hóa (Chemiluminescent detector)

ELR

Thử đáp ứng ti kiểu châu Âu (European Load Respond Test)

ESC

Chu trình ổn định kiểu châu Âu (European Steady State Cycle)

ETC

Chu trình quá độ kiểu châu Âu (European Transient Cycle)

FID

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GC

Sắc ph khí (Gas Chromatograph)

HCLD

Thiết b dò kiểu quang hóa - nhiệt (Heated Chemiluminescent Detector)

LPG

Khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas)

HFID

Thiết bị dò kiểu ion hóa ngọn lửa - nhiệt (Heated Flame Ionisation Detector)

NG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NDIR

Máy phân tích tia hồng ngoại không phân tán (Non-Dispersive lnfrared Analyser)

NMC

Mỏ cắt không dùng mê tan (Non-Methane Cutter)

4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử cho phê duyệt kiểu

4.1. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử cho phê duyệt kiểu của một loại động cơ hoặc họ động

4.1.1. Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật ít nht phải bao gồm các đặc điểm chủ yếu của động cơ như nêu tại Phụ lục A khi kim tra theo mức EURO 1 đến EURO 5 của tiêu chun này.

4.1.2. Mu thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2. Đối với việc kiểm tra xe liên quan đến động của xe

Tài liệu kỹ thuật ít nhất phải bao gồm các đặc điểm chủ yếu của động cơ như nêu tại Phụ lục A hoặc Phụ lục B của tiêu chuẩn này, một bản mô tả xe và các bộ phận của xe liên quan với động cơ như nêu tại Phụ lục A hoặc Phụ lục B.

5. Yêu cầu và các phép thử

5.1. Yêu cầu chung

5.1.1. Thiết b kiểm soát khí thải

Các bộ phận có thể ảnh hưởng đến các cht khí và hạt gây ô nhiễm phải được thiết kế, chế tạo và lắp ráp sao cho động cơ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này trong điều kiện sử dụng bình thường.

5.1.2. Cấm sử dụng phương thức làm giảm hiệu quả

Việc sử dụng động cơ đa chỉnh đặt bị ngăn cm cho đến khi có các qui định hợp lý về động cơ đa chỉnh đặt được nêu trong tiêu chun này.

5.1.3. Phương thức kiểm soát khí thải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.4. Yêu cầu đối với phương thức kiểm soát khí thi cơ bản.

Phương thức kiểm soát khí thải cơ bản (BECS) phải được thiết kế sao cho động cơ phù hợp với tiêu chun này trong điều kiện sử dụng bình thường. Việc sử dụng bình thường bao gồm cả các điều kiện s dụng qui định trong 5.1.5.4.

5.1.5. Yêu cầu đối với phương thức kiểm soát khí thải phụ.

5.1.5.1. Phương thức kiểm soát khí thải phụ (AECS) có thể được cài đặt trên động cơ hoặc trên xe với điều kiện là AECS sẽ như sau:

a) Ch hoạt động trong các điều kiện khác với các điều kiện sử dụng được nêu trong 5.1.5.4 vì các mục đích được nêu trong 5.1.5.5 hoặc,

b) Chỉ được kích hoạt một cách đặc biệt trong các điều kiện sử dụng qui định trong 5.1.5.4 vì các mục đích được nêu trong 5.1.5.6.

5.1.5.2. Phương thức kiểm soát khí thải phụ (AECS) hoạt động trong các điều kiện sử dụng được nêu trong 5.1.5.4 mà kết quả là việc s dụng một phương thức kiểm soát khí thải (ECS) khác hoặc được sửa đổi so với việc s dụng thông thường trong các chu trình th khí thải đang áp dụng sẽ được cho phép nếu, cùng với việc đáp ứng được các yêu cầu nêu trong 5.1.7, nó hoàn toàn cho thấy rằng phương pháp này không luôn luôn làm giảm hiệu quả của hệ thống kiểm soát khí thải. Trong các trường hợp khác phương thức này sẽ bị coi như là một chiến lược làm giảm hiệu quả.

5.1.5.3. Phương thức kiểm soát khí thải phụ (AECS) hoạt động ngoài các điều kiện sử dụng được nêu trong 5.1.5.4 phải được cho phép nếu, cùng với việc đáp ứng được các yêu cầu nêu trong 5.1.7, nó hoàn toàn cho thấy rằng biện pháp đó là phương thức tối thiu cần thiết đ thực hiện mục đích được nêu trong 5.1.5.6 liên quan đến việc bảo vệ môi trường và các yêu cầu kỹ thuật khác. Trong các trường hợp khác phương thức này bị coi như là một chiến lược làm giảm hiệu quả.

5.1.5.4. Các điều kiện sử dụng dưới đây như được nêu ở 5.1.5.1, được áp dụng trong các chế độ hoạt động ổn định và quá độ chuyển tiếp của động cơ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Nhiệt độ môi trường trong khoảng 275 K đến 303 K (2°C đến 30°C) và ;

c) Nhiệt độ nước làm mát động cơ trong khoảng 343 K đến 373 K (70°C đến 100°C).

5.1.5.5. Phương thức kim soát khí thải phụ (AECS) có thể được cài đặt trên động cơ hoặc trên xe với điều kiện là AECS có hoạt động trong phép thử phê duyệt và kích hoạt theo 5.1.5.6.

5.1.5.6. AECS được kích hoạt với các điều kiện sau:

a) Ch bằng các tín hiệu trên xe để bảo vệ hệ thống động cơ (bao gồm cả thiết bị điều hòa) và/hoặc xe không b hư hỏng, hoặc;

b) Để vn hành an toàn, sử dụng trong các chế độ khí thải mặc định và phương thức limp-home, hoặc;

c) Đ khí thải không vượt quá mức, để khởi động lạnh hoặc hâm nóng, hoặc

d) Nếu nó được sử dụng để sự kiểm soát một chất ô nhiễm qui định trong môi trường xung quanh đặc biệt hoặc trong các điều kiện sử dụng để duy trì sự kiểm soát tất cả các cht gây ô nhiễm qui định khác nằm trong các giới hạn khí thải áp dụng cho động cơ nêu trên.

5.1.6. Yêu cầu đối với cơ cấu hạn chế mômen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.6.2. Cơ cấu hạn chế mômen có thể được lắp đặt trên động cơ hoặc trên xe với điều kiện:

a) Cơ cấu hạn chế mômen chỉ kích hoạt bằng tín hiệu để bảo vệ cơ cấu truyền lực hoặc kết cấu xe khỏi hư hỏng và/hoặc để an toàn cho xe, hoặc để ngắt công suất khi xe không chuyển động, hoặc đảm bảo cho hệ thống khử NOX hoạt động đúng chức năng, và;

b) Cơ cu hạn chế mômen hoạt động chỉ tạm thời, và;

c) Cơ cấu hạn chế mômen không làm thay đổi phương thức kiểm soát khí thải (ECS), và;

d) Trong trường hợp ngắt công sut hoặc bảo vệ hệ động lực, mômen được giảm tới một hằng số, không phụ thuộc vào tốc độ động cơ, không bao giờ vượt quá giá trị mômen chế độ toàn tải, và ;

e) Được kích hoạt theo cách để giới hạn tính năng ca xe để khuyến khích lái xe s dụng các biện pháp cần thiết đ bảo đm cho hệ thống khử NOX hoạt động đúng chức năng trong hệ thng động cơ.

5.1.7. Yêu cầu đặc biệt đối với hệ thng kim soát khí thải điện tử

Nhà sản xuất phải cung cấp những tài liệu hướng dẫn cách truy cập vào bất kỳ thành phần thiết kế và phương thức kiểm soát khí thải (ECS) nào, và cơ cấu hạn chế mômen của hệ thống động cơ và cách thức để điều khiển các thông số (các biến) đầu ra, dù là điều khiển trực tiếp hay gián tiếp. Tài liệu bao gồm hai phần:

a) Tài liệu chính thức phải được cung cấp cho phòng thử nghiệm khi nộp hồ sơ thử nghiệm, phải bao gồm một bản mô tả đầy đủ về ECS và cơ cấu hạn chế mômen nếu có. Tài liệu này có thể ngắn gọn miễn là cung cấp được bng chứng rằng tất cả các thông s đầu ra, các thông số này được cho phép bởi ma trận được xác lập từ dải các thông số riêng biệt điều khin đu vào, đã được xác định. Thông tin này phải được đính kèm với tài liệu yêu cầu trong Điều 3 của tiêu chun này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tài liệu bổ sung cũng phải gồm cả hướng dẫn sử dụng bất kỳ AECS nào và bao gồm tài liệu bổ sung và dữ liệu phép thử đ chứng minh sự ảnh hưởng đến khí thải của bt kỳ hệ thống AECS nào được lắp trên động cơ hoặc trên ô tô. Hướng dẫn sử dụng AECS này có th dựa trên dữ liệu phép thử và/hoặc các kết quả phân tích kỹ thuật âm thanh.

5.1.8. Yêu cầu về bo mật hệ thống điện tử

5.1.8.1. Các xe được trang bị thiết bị kiểm soát khí thải phải có các đặc điểm chống sửa đổi trừ khi được nhà sản xuất cho phép. Nhà sản xuất phải cho phép sửa nếu những sửa đổi đó cần thiết để chun đoán, bảo dưỡng, kiểm tra, trang b thêm hoặc sửa chữa xe. Bt kỳ mã máy tính để lập trình lại nào hoặc các thông số vận hành phải chống được sự làm giả và tạo ra được mức bảo vệ ít nhất cũng tốt như qui định trong ISO 15031-7 (SAE J2186) với điều kiện là sự trao đổi về bảo mật được thực hiện bng cách sử dụng các giao thức và các đầu nói chuẩn đoán được qui định trong Điều 6. Bt kỳ các vi mạch bộ nhớ hiệu chun có thể tháo rời nào phải được đựng và đánh dấu trong một hộp kín hoặc được bảo vệ bởi một thuật toán điện t và không bị thay đổi nếu không sử dụng các dụng cụ và qui trình đặc biệt nào.

5.1.8.2. Các thông số hoạt động được mã hóa của động cơ phải không thể thay đổi được nếu không sử dụng thiết b và qui trình đặc biệt.

5.1.8.3. Nhà sản xuất phải làm tất các bước thích hợp để bảo vệ chống làm giả thông số chnh đặt cung cp nhiên liệu lớn nhất trong khi xe hoạt động

5.1.8.4. Một trong các yêu cầu này có thể được miễn trừ đối với các xe không thích hợp đối với các xe không thích hợp với các yêu cầu đó. Tiêu chí để xem xét đánh giá miễn trừ này sẽ bao gồm (nhưng không bị hạn chế) việc có các vi mạch về đặc tính hay không hiệu suất cao về đặc tính của xe và lượng xe được bán ra (ước lượng).

Bằng cách sử dụng mã máy tính s dụng được (ví dụ: bộ nhớ lập trình được và có thể xóa được bằng điện, nhà sản xuất phải chống được việc lập trình lại bất hợp pháp. Nhà sản xuất phải có các phương thức chống làm giả tiên tiến và các đặc tính chống ghi đòi hỏi sự truy cập điện tử tới một máy tính bên ngoài xe do nhà sản xuất quản lý. Có thể sử dụng các phương pháp thay thế có khả năng chống làm gi tương đương với biện pháp trên.

5.2. Các yêu cầu liên quan đến khí thải của khí, hạt gây ô nhiễm và độ khói

Để kiểm tra theo yêu cầu EURO 1, EURO 2 trong Bng 3 tại 5.2.1, khí thải phải được xác định theo phép thử 13 chế độ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí thải từ các động cơ sử dụng nhiên liệu khí phải được xác định theo phép thử ETC.

Quy trình thử 13 chế độ, ESC và ELR được mô tả tại Phụ lục B-Phụ lục B1, quy trình thử ETC được mô tả tại Phụ lục B-Phụ lục B2 và Phụ lục B3, Phụ lục B của tiêu chuẩn này.

Các chất khí và hạt gây ô nhiễm do động cơ được đưa vào thử nghiệm phải được đo bằng phương pháp trình bày trong Phụ lục B. Phụ lục B-Phụ lục B4 mô tả các hệ thống hoặc thiết bị phân tích khác có thể được chấp nhận bởi cơ sở thử nghiệm nếu chúng cho kết qu tương đương. Đối với một phòng thí nghiệm riêng biệt khác, kết qu được xác định là tương đương khi giá trị của chúng nằm trong khoảng ± 5% của kết quả thử của một trong các hệ thống chun được mô tả đây. Đối với các chất thải dạng hạt chỉ có hệ thống pha loãng kiểu lưu lượng đầy đủ mới được phê duyệt là hệ thống chuẩn. Đ giới thiệu một hệ thống mới theo tiêu chuẩn này, tính tương đương của nó với hệ thống chun phải được quyết định trên cơ sở tính đến khả năng lặp lại và tái lập lại được kết qu của nó bởi một phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế như được mô tả trong ISO 5725.

5.2.1. Giới hạn khí thải

Khối lượng của carbon monoxide (CO), hydrocarbon (HC), các nitơ ôxit (NOx) và hạt được xác định trong phép thử 13 chế độ, ESC và độ khói được xác định trong phép thử ELR không lớn hơn giá tr giới hạn trong Bng 3 dưới đây.

Khối lượng của carbon monoxide (CO), non-methane hydrocarbons (NMHC), của methane (CH4), các nitơ ôxit (NOX) và hạt được xác định trong phép thử ETC không lớn hơn giới hạn trong Bảng 4 dưới đây.

Bảng 3 - Giới hạn khí thi của từng chất khí và hạt khi thử 13 chế độ, ESC và ELR

Mức

Khối lượng các cht

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ khói

(m-1)

CO

HC

NOx

PT

EURO 1

4,5

1,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,36(1)

-

EURO 2

4,0

1,1

7,0

0,15

-

EURO 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,66

5,0

0,10

0,8

0,13(2)

EURO 4

1,5

0,46

3,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5

EURO 5

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

CHÚ THÍCH:

(1) Trong trường hợp các động cơ có công suất không lớn hơn 85 kW, giá tr giới hạn khối lượng các hạt lấy bằng 0,61 g/kWh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 4 - Giới hạn khí thải của từng cht khí và hạt khi th ETC

Mức

Giá trị giới hạn khối lượng các cht

(g/kWh)

CO

NMHC

CH4(1)

NOx

PT(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21(3)

EURO 4

4,0

0,55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,5

0,03

EURO 5

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03

CHÚ THÍCH:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Không áp dụng cho động cơ nhiên liệu khí.

(3) Cho động cơ có thể tích làm việc (thể tích tương ứng với hành trình píttông - th tích quét) của mỗi xi lanh nhỏ hơn 0,75 dm3 và tốc độ quay động cơ tại công sut danh định lớn hơn 3000 r/min.

5.2.2. Đo HC đối với động cơ điêzen và khí

Nhà sản xuất có thể chọn đo khối lượng của Hydrocacbon tổng (THC) trong th ETC thay cho việc đo khối lượng của NMHC. Trong trường hợp này, giá trị giới hạn của THC bằng giá trị của NMHC trong Bng 4.

5.2.3. Yêu cu riêng đối với động cơ điêzen

5.2.3.1. Khối lượng riêng biệt của NOx được đo tại các điểm kiểm tra ngẫu nhiên trong miền kiểm soát của thử ESC không được lớn hơn khoảng 10% giá trị nội suy từ các chế độ thử liền kề (xem 5.6.2 và 5.6.3 Phụ lục B-Phụ lục B1).

5.2.3.2. Giá tr độ khói tốc độ thử ngẫu nhiên của thử ELR không được lớn hơn giá tr độ khói cao nhất của hai giá trị tại hai tốc độ thử liền kề khoảng 20% hoặc 5% giá trị giới hạn, chọn giá trị lớn hơn.

5.2.4. Độ bn và các hệ s suy giảm

5.2.4.1. Nhà sn xuất phải chứng minh rằng động cơ cháy do nén hoặc động cơ khí được phê duyệt bởi giới hạn khí thải trong bảng của 5.2.1 đáp ứng các yêu cầu khí thải đối với tuổi thọ là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.4.1.2. 200,000 km hoặc 6 năm, tùy điều kiện nào đến trước, trong trường hợp động cơ lắp trên xe N2, N3 có khối lượng toàn bộ lớn nht ≤ 16 tấn và M3 nhóm I, nhóm II và nhóm A, và nhóm B có khối lượng toàn bộ lớn nht ≤ 7,5T;

5.2.4.1.3. 500,000 km hoặc 7 năm, tùy điều kiện nào đến trước, trong trường hợp động cơ lắp trên xe N3 có khối lượng toàn bộ lớn nhất ≤ 16 tn và M3, nhóm III và nhóm B có khối lượng toàn bộ ln nhất 7,5 T.

5.2.4.2. Mục đích của tiêu chuẩn này là nhà sản xuất phải xác định hệ số suy giảm được sử dụng đ chứng minh rằng phát thải dạng khí và hạt của họ động cơ hoặc của họ hệ thống xử lý sau xả vẫn phải phù hợp với yêu cầu giới hạn khí thải trong bảng của 5.2.1 và không vượt quá yêu cầu độ bền được nêu trong 5.2.4.1

5.2.4.3. Qui trình chng minh sự phù hợp của động cơ hoặc họ hệ thống xử lý sau xả đáp ứng các giới hạn khí thi không vượt quá yêu cầu độ bền được nêu trong Phụ lục C-Phụ lục C2 của tiêu chun này.

5.2.5. Hệ thng chẩn đoán trên xe (OBD)

5.2.5.1. Xe phải được trang bị hệ thống OBD mà tín hiệu hệ thống này sẽ hiển thị lỗi cho người lái nếu các giá trị ngưỡng OBD trong Bng 5, trong 5.2.5.3 b vượt quá. Hệ thống OBD đ kim soát khí thải phải đáp ứng yêu cầu trong Phụ lục D của tiêu chun này.

5.2.5.1.1. Đối với hệ thống x lý sau xả, hệ thống OBD có thể kiểm tra lỗi chức năng chính của bất kỳ thiết b nào dưới đây:

a) Thiết b xúc tác, nếu được lắp đặt như một thiết b riêng biệt, là hoặc không phải một phần của hệ thống giảm NOx hoặc lọc hạt của động cơ điêzen.

b) Hệ thống giảm NOx, nếu được lắp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Hệ thống kết hợp lọc hạt - giảm NOx của động cơ điêzen.

5.2.5.2. Hệ thống OBD cũng phải có giao diện giữa EECU và bất kỳ các hệ thống điện tử hoặc hệ thống điện khác trên xe hoặc trên động cơ mà các hệ thống này cung cấp thông số đầu vào hoặc nhận thông số đầu ra từ EECU và chúng có ảnh hưởng đến sự hoạt động chính xác của hệ thống kiểm soát khí thi, ví dụ như giao diện giữa EECU và hệ thống điều khiển điện tử của hộp s.

5.2.5.3. Giá tr giới hạn ngưỡng của OBD

Bảng 5 - Các giá tr giới hạn ngưỡng OBD

Mức

Động cơ cháy do nén

Khối lượng NOx(g/kWh)

Khối lượng hạt (PT) g/kWh

EURO 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1

EURO 5

7,0

0,1

5.2.5.4. Sự truy cập đầy đủ và thống nhất vào thông tin về OBD phải được cung cp để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa trong mối quan hệ với các qui định của ECE 83 và các qui định liên quan đến việc bảo đảm sự tương thích với thiết bị OBD.

5.2.6. Yêu cầu để bảo đảm sự hoạt động đúng của các biện pháp kim soát NOx

5.2.6.1. Yêu cu chung

5.2.6.1.1. Điều này áp dụng cho hệ thống động cơ cháy do nén không phụ thuộc vào việc áp dụng công nghệ nào để phù hợp với các giá trị giới hạn khí thải quy định tại 5.2.1 nêu trên.

5.2.6.1.2. Bất kỳ hệ thng động cơ nào áp dụng mục này phải được thiết kế, chế tạo, lắp đặt sao cho có thể đáp ứng được các yêu cầu này trong suốt tuổi thọ có ích của động cơ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.6.1.4. Nếu hệ thống động cơ cần chất xúc tác để thử nghiệm khi phê duyệt kiểu, nhà sản xuất phải qui định đặc điểm của tất c chất xúc tác được sử dụng bởi bất kỳ hệ thống xử lý sau xả nào, ví dụ loại và nồng độ, điều kiện nhiệt độ hoạt động, các tiêu chun quốc tế được áp dụng kèm theo.

5.2.6.1.5. Nhà sn xut phi chứng minh cho phòng thử nghiệm thấy rằng đối với các hệ thống động cơ cần chất xúc tác, lượng phát thải amoniac (NH3) trong suốt chu trình thử khí thải không được vượt quá giá trị trung bình 25 ppm.

5.2.6.1.6. Đối với hệ thống động cơ yêu cầu chất xúc tác, mỗi bình chứa chất xúc tác riêng biệt được lắp trên xe, phải có các phương tiện đ lấy mẫu của bất kỳ chất lỏng nào bên trong bình đó. Đim lấy mẫu phải dễ tiếp cận mà không cần phải sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị đặc biệt nào.

5.2.6.2. Yêu cu bảo dưỡng

5.2.6.2.1. Nhà sản xuất phải cung cp sách hướng dẫn sử dụng cho chủ s hữu xe hạng nặng hoặc động cơ hạng nặng trong đó ghi rõ khi mà hệ thống kiểm soát khí thi hoạt động không đúng, lái xe được thông báo bằng đèn lỗi chức năng (MI) và khi đó động cơ giảm công suất hoạt động.

5.2.6.2.2. Hướng dẫn sử dụng sẽ nêu các yêu cầu s dụng và bảo dưỡng xe đúng, bao gồm cả việc sử dụng liên quan đến chất xúc tác tiêu hủy được.

5.2.6.2.3. Hướng dẫn sử dụng phải được viết bng ngôn ngữ dễ hiểu và không mang tính kỹ thuật, được viết bng tiếng của nước mà xe hạng nặng hoặc động cơ hạng nặng th nghiệm đó.

5.2.6.3. Kiểm soát NOx của h thống động cơ

5.2.6.3.1. Sự hoạt động không đúng của hệ thống động cơ đối với việc kiểm soát phát thải của NOx

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.6.3.2. Bất kỳ sai lệch của NOx nào cao hơn giá tr giới hạn trong Bảng 3 và Bảng 4 5.2.1 quá 1,5 g/kWh đều phải được báo cho lái xe biết bằng cách kích hoạt đèn MI theo qui định trong 3.6.5 Phụ lục D của tiêu chun này.

5.2.6.3.3. Ngoài ra, mã lỗi không thể xóa để biết lý do tại sao NOx vượt quá mức nêu trong 5.2.6.3.2 phải được lưu tr phù hợp với 3.9.2 Phụ lục D của tiêu chun này cho ít nht 400 ngày hoặc 9,600 h hoạt động của động cơ.

Ở mức tối thiểu, và có th áp dụng được, nguyên nhân NOx vượt quá giới hạn phải được nhận biết trong trường các hợp bình chứa chất xúc tác trống rỗng, sự gián đoạn hoạt động định lượng chất xúc tác, cht lượng của chất xúc tác không đảm bảo, lượng tiêu thụ cht xúc tác thp, lưu lượng của EGR thấp hoặc EGR không hoạt động. Trong tất cả các trường hợp khác, nhà sản xuất được phép tham chiếu đến mã lỗi không xóa được "NOx cao - không rõ nguyên nhân gốc".

5.2.6.3.4. Nếu NOx vượt quá giá trị giới hạn ngưỡng OBD trong Bảng 5.2.5.3, cơ cấu hạn chế mômen phải làm giảm đặc tính của động cơ theo yêu cầu của 5.2.6.5 theo một cách nào đó đ người lái xe có th quan sát rõ. Khi cơ cu hạn chế mômen hoạt động, lái xe phải được tiếp tục cảnh báo theo yêu cầu trong 5.2.6.3 và mã lỗi không xóa được phải được lưu trữ theo yêu cầu trong 5.2.6.3.3.

5.2.6.3.5. Trong trường hợp những hệ thống động cơ ch dựa vào việc sử dụng EGR và không s dụng hệ thống xử lý sau xả nào khác cho việc kim soát phát thải NOx, nhà sản xuất có th sử dụng một trong nhiều phương thức theo yêu cầu trong 5.2.6.3.1 cho việc xác định rõ mức NOx. Trong khi phê duyệt kiểu nhà sản xuất phải chứng minh được phương thức sử dụng là ging nhau và chính xác quyết định đến mức NOx giống yêu cầu của 5.2.6.3.1 và những phương pháp đó dẫn đến kết quả giống trong các 5.2.6.3.2, 5.2.6.3.3, 5.2.6.3.4.

5.2.6.4. Kiểm soát cht xúc tác

5.2.6.4.1. Đối với các xe yêu cầu sử dụng chất xúc tác đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong này, lái xe phải nhận biết được mức của chất xúc tác trong bình trên xe bằng chỉ báo cơ hoặc điện tử đặc biệt trên bảng đồng hồ trên xe. Nó phải bao gồm cả cnh báo khí mức chất xúc tác đi đến các tình huống sau:

a) Dưới 10% của bình chứa hoặc dưới tỷ lệ phần trăm cao hơn 10 theo lựa chọn của nhà sn xuất chọn, hoặc;

b) Dưới mức tương ứng với quãng đường chạy xe có thể ứng với mức nhiên liệu còn trong thùng theo qui định của nhà sản xut đưa ra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.6.4.2. Lái xe phải nhận biết được, theo yêu cầu trong 3.6.5 Phụ lục D của tiêu chun này, nếu chất xúc tác trong bình trống hết.

5.2.6.4.3. Khi chất xúc tác trong thùng hết thì càng sớm càng tốt, ngoài yêu cầu trong 5.2.6.4.2, yêu cầu trong 5.2.6.5 phải được áp dụng.

5.2.6.4.4. Nhà sản xuất có thể chọn việc thỏa mãn các yêu cầu từ 5.2.6.4.5 đến 5.2.6.4.12 thay cho các yêu cầu trong 5.2.6 3.

5.2.6.4.5. Hệ thống động cơ phải có phương tiện xác định được cht lng tương ứng với các đặc tính của chất xúc tác được nhà sản xut khai báo và được ghi trong Phụ lục A của tiêu chun này là trên xe.

5.2.6.4.6. Nếu chất lỏng trong bình xúc tác không còn phù hợp với yêu cầu nhỏ nhất mà nhà sản xuất công bố theo Phụ lục A của tiêu chun này thì phải áp dụng thêm vào trong 5.2.6.4.12.

5.2.6.4.7. Hệ thng động cơ phải có biện pháp xác định lượng tiêu thụ chất xúc tác và cho phép truy cập từ bên ngoài thông tin về lượng tiêu thụ này.

5.2.6.4.8. Lượng tiêu thụ cht xúc tác trung bình và lượng tiêu thụ cht xúc tác trung bình theo yêu cầu bởi hệ thống động cơ qua thời gian 48 h hoạt động của động cơ hoặc thời gian cần để tiêu thụ ít nhất 15 I cht xúc tác yêu cầu, tùy theo cái nào dài hơn, phải xem được qua cng kết nối chn đoán như mô tả trong 6.8.3 Phụ lục D của tiêu chuẩn này.

5.2.6.4.9. Đ kim tra lượng tiêu thụ chất xúc tác, ít nhất những thông số sau phải được hin thị:

a) Mức độ cht xúc tác dự trữ trong bình trên xe;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.6.4.10. Bt kỳ sai s lớn hơn 50% lượng tiêu thụ chất xúc tác trung bình và lượng tiêu thụ cht xúc trung bình theo yêu cầu bởi hệ thống động cơ trong thời gian được xác định trong 5.2.5.4.8 phải dẫn đến việc áp dụng phương pháp nêu trong 5.2.6.4.12.

5.2.6.4.11. Bất kỳ lỗi nào được phát hiện liên quan đến các 5.2.6.4.6, 5.2.6.4.10 dn đến sự kích hoạt như nhau và theo thứ tự như được nêu trong 5.2.6.3.2, 5.2.6.3.3 hoặc 5.2.6.3.4.

5.2.6.5. Phương pháp ngăn chặn việc thay đổi hệ thống x lý sau xả

5.2.6.5.1. Bất kỳ hệ thống động cơ áp dụng mục này phải bao gồm một cơ cấu hạn chế mômen mà cơ cấu hạn chế mômen này sẽ cảnh báo cho lái xe khi hệ thống động cơ hoạt động không đúng hoặc xe b vận hành không đúng cách và từ đó khuyến khích việc thực hiện sửa chữa các lỗi.

5.2.6.5.2. Cơ cấu hạn chế mômen phải hoạt động khi xe đ lần thứ nht sau khi hoặc các điều kiện trong các 5.2.6.3.4, 5.2.6.4.3, 5.2.6.4.6, 5.2.6.4.10 hoặc trong 5.2.6.4.10.11 xảy ra.

5.2.6.5.3. Nếu cơ cấu hạn chế mômen hoạt động hiệu quả thì trong mọi trường hợp, mômen của động cơ không được vượt quá giá tr hằng số dưới đây:

a) 60% mômen lớn nhất của động cơ cho các xe thuộc nhóm N3>16 T, M1 > 7,5 T, M3/III và M3/B > 7,5 T(1);

b) 75% mômen lớn nhất của động cơ cho các xe thuộc nhóm N1, N2, N3 16 t, 3,5 <M1 < 7,5t, M2, M3/l, M3/lI, M3/A và M3/B ≤ 7,5T.

5.2.6.5.4. Yêu cầu về tài liệu của cơ cấu hạn chế mômen mô tả trong 5.2.6.5.5 đến 5.2.6.5.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.6.5.6. Cơ cu hạn chế mômen không được hoạt động khi động cơ ở tốc độ không tải nếu đã không còn các điều kiện hoạt động của nó. Cơ cấu hạn chế mômen không được tự động ngừng hot động - nếu nguyên nhân hoạt động của nó không bị làm sai đi.

5.2.6.5.7. Không th sử dụng công tắc hoặc dụng cụ bảo dưỡng đ làm ngừng sự hoạt động của cơ cu hạn chế mômen.

5.2.6.5.8. Cơ cấu hạn chế mômen không áp dụng cho động cơ hoặc xe được sử dụng bởi trong các hoạt động quân sự, cứu hộ, cứu hỏa và cứu thương. Việc ngừng hoạt động vĩnh viễn của cơ cấu hạn chế mômen phải được qui định của nhà sản xut xe hoặc động cơ thực hiện, và một kiu động cơ đặc biệt trong họ động cơ phải được xác định để nhận dạng đúng.

5.2.6.6. Điều kiện hoạt động của h thống kiểm tra việc kiểm soát khí thải

5.2.6.6.1. Hệ thống kiểm tra việc kim soát khí thải phải hoạt động trong điu kiện sau:

a) Nhiệt độ môi trường trong khoảng 266 K và 308 K (-7°C và 35°C);

b) Độ cao so với mặt nước biển dưới 1600 m;

c) Nhiệt độ nước làm mát động cơ trên 343 K (70°C).

Trong này không áp dụng cho trường hợp kiểm tra mức độ chất xúc tác trong bình chứa mà tại đó việc kiểm tra phải được thực hiện trong tất c các điều kiện sử dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.6.6.3. Nếu một chế độ khí thải mặc định hoạt động, hệ thống kiểm tra việc kiểm soát khí thải vẫn phải hoạt động và phù hợp với yêu cầu của trong 5.2.6.

5.2.6.6.4. Lỗi hoạt động của các biện pháp kiểm soát NOx phải được phát hiện ra trong 4 chu trình thử OBD như nêu trong định nghĩa ca trong 6.1 Phụ lục D - Phụ lục D1 của tiêu chun này.

5.2.6.6.5. Thuật toán được sử dụng bởi ECU để lập liên hệ giữa nồng độ NOx thực với phát thải riêng NOx (g/kWh) trong thử ETC phải không được coi là một chiến lược làm giảm hiệu quả.

5.2.6.7. Lỗi của h thng kiểm tra việc kiểm soát khí thải

5.2.6.7.1. Hệ thống kiểm tra việc kiểm soát khí thải phải được phải kiểm tra lỗi về điện, lỗi về sự tháo rời hoặc lỗi không hoạt động của bất kỳ cảm biến nào mà ngăn ngừa nó khỏi việc chẩn đoán tăng khí thải theo yêu cầu trong 5.2.6.3.2 và 5.2.6.3.4.

Ví dụ, các cảm biến, mà ảnh hưởng đến khả năng chn đoán, đang đo trực tiếp nồng độ NOx, những cảm biến cht lượng urê, và những cảm biến sử dụng để kiểm tra hoạt động định lượng cht xúc tác, mức chất xúc tác, sự tiêu thụ chất xúc tác hoặc tốc độ EGR.

5.2.6.7.2. Nếu lỗi của hệ thống kiểm tra việc kiểm soát khí thải được xác nhận, lái xe phải ngay lập tức cảnh báo bằng cách kích hoạt tín hiệu cảnh báo theo 3.6.5 Phụ lục D của tiêu chuẩn này.

5.2.6.7.3. Cơ cu hạn chế mômen phải được kích hoạt theo 5.2.6.5 nếu lỗi không sửa được trong khoảng 50 h hoạt động của động cơ.

5.2.6.7.4. Khi hệ thống kiểm tra việc kiểm soát khí thải xác nhận lỗi đã không còn, mã lỗi liên quan đến lỗi đó có th xóa được từ bộ nh của hệ thống, loại trừ trường hợp nêu trong 5.2.6.7.5, và cơ cấu hạn chế mômen, nếu có, phải không được hoạt động theo 5.2.6.5.6 nữa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.6.7.5. Trong các trường hợp các bộ phận của hệ thống kiểm tra việc kiểm soát khí thải không hoạt động hoặc bị tháo bỏ/lỏng, theo yêu cầu trong 5.2.7.1, mã lỗi không xóa được phải được lưu trữ ít nhất 400 ngày hoặc 9600 h hoạt động của động cơ theo yêu cầu trong 3.9.2 Phụ lục D của tiêu chuẩn này.

5.2.6.8. Đối với việc lp đặt động cơ trên ô tô

5.2.6.8.1. Việc lắp đặt động cơ trên ô tô phải phù hợp với những đặc điểm có liên quan đến phê duyệt kiu động cơ sau đây:

5.2.6.8.2. Độ giảm áp suất nạp, áp suất ngược của khí thải không vượt quá giá tr qui định đối với động cơ được phê duyệt kiểu trong Phụ lục A của tiêu chuẩn này.

5.2.6.8.3. Công suất hấp thụ bởi các thiết b phụ cần cho vận hành động cơ không được lớn hơn công sut hấp thụ quy định trong Phụ lục A đối với động cơ được phê duyệt kiểu.

5.2.6.8.4. Thể tích của hệ thống xả không sai lệch quá 40% theo qui định Phụ lục B của tiêu chun này.

5.2.7. Họ động cơ

5.2.7.1. Các thông số định nghĩa họ động cơ

Họ động cơ được xác định bởi nhà sản xut theo yêu cầu của TCVN 9728 (ISO 16185).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.7.2.1. Động điêzen

Động cơ gc của họ động cơ phải được chọn bằng việc sử dụng các tiêu chí chủ yếu về lượng cung cấp nhiên liệu cao nhất mỗi kỳ tại tốc độ có mô men xoắn lớn nhất được nêu trong bản khai. Trong trường hợp từ hai động cơ trở lên chung nhau tiêu chí ch yếu này, động cơ gốc phải được chọn bằng việc sử dụng các tiêu chí phụ về lượng cung cp nhiên liệu cao nht mỗi k tại tốc độ danh định. Trong các điều kiện nào đó, có thể thử động cơ thứ hai để mô tả tốt hơn đặc điểm về lưu lượng khí thải trong trường hợp xấu nhất. Vì vậy một động cơ b sung có th được chọn để thử trên cơ s các đặc điểm cho thấy rằng động cơ này có thể có mức khí thải cao nhất trong họ động cơ.

Nếu động cơ trong họ có nhiều đặc điểm đa dạng khác được coi là ảnh hưởng đến khí thải thì những đặc điểm này cũng phải được nhận biết và được tính đến trong việc lựa chọn động cơ gốc.

5.2.7.2.2. Động cơ nhiên liệu khí

Động cơ gốc của họ động cơ phải được chọn bằng việc sử dụng các tiêu chí ch yếu về dung tích làm việc lớn nhất. Trong trường hợp từ hai động cơ trở lên chung nhau tiêu chí ch yếu này, động cơ gốc phải được chọn bằng việc sử dụng các tiêu chí phụ theo thtự sau:

- Sự cung cấp nhiên liệu cao nhất mỗi kỳ tại tốc độ có công suất danh định công bố;

- Thời đim đánh lửa sớm nhất;

- Lưu lượng tuần hoàn khí thải thấp nhất;

- Không có bơm không khí hoặc bơm lưu lượng không khí thực thấp nhất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.8. Sự phù hợp của sản phẩm trong sản xuất

5.2.8.1. Mỗi động cơ hoặc ô tô thuộc kiểu động cơ hoặc ô tô được phê duyệt theo tiêu chuẩn này và được sản xuất tiếp theo phải phù hợp với yêu cầu về khí thi tương ứng nêu tại Bảng 3 và Bng 4 trong 5.2.1 của tiêu chuẩn này.

5.2.8.2. Như một quy luật chung, sự phù hợp trong sản xuất có liên quan đến giới hạn khí thải được kiểm tra dựa trên thông tin mô tả được đưa ra trong các Phụ lục A của tiêu chun này.

5.2.8.3. Nếu phát thải các chất ô nhiễm được đo và một động cơ đã được phê duyệt một hoặc một số phần m rộng, các phép thử s được thực hiện trên động cơ được mô t trong các gói thông tin liên quan đến việc mở rộng.

5.2.8.3.1. Sự phù hợp của động cơ này phải qua th nghiệm cht gây ô nhiễm:

Sau khi giao nộp động cơ mẫu này, các nhà sản xuất không được thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với động cơ được chọn này.

5.2.8.3.2. Ba động cơ được ly ngẫu nhiên trong lô đều phải thử khí thải theo hoặc là các chu trình ESC và ELR, hoặc chu trình ETC đ kim tra sự phù hợp sn xuất. Các giá trị giới hạn được nêu trong 5.2.1 của tiêu chuẩn này.

5.2.8.3.3. Các phép thử được thực hiện theo Phụ lục B-Phụ lục B1 của tiêu chun này, nếu cơ quan có thm quyn chấp nhận với sai lệch chun sản xuất do nhà sản xuất cung cp.

Các phép thử được thực hiện theo Phụ lục B-Phụ lục B2 của tiêu chun này, nếu cơ quan có thẩm quyền không chấp nhận với sai lệch chuẩn sản xuất do nhà sản xuất cung cp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.8.3.4. Trên cơ sở phép thử động cơ bằng cách lấy mẫu, sản xuất của một lô được coi là phù hợp trong trường hợp có quyết định đạt đối với tt cả các chất gây ô nhiễm và không phù hợp, trong trường hợp có quyết định không đạt đối với một chất gây ô nhiễm, phù hợp với các tiêu chí kim tra được áp dụng trong các phụ lục thích hợp.

Trong trường hợp có quyết định đạt đối với một chất gây ô nhiễm, quyết định này có th không bị thay đổi bởi bt kỳ th nghiệm b sung nào được thực hiện đ đạt được một quyết định cho các cht gây ô nhiễm khác.

Nếu không có quyết định đạt đối với tt c các cht gây ô nhiễm và nếu không có quyết định không đạt được đối với một chất gây ô nhiễm, một phép thử được thực hiện trên động cơ khác (xem Hình 2).

Nếu không có quyết định nào đưa ra, nhà sản xuất có thể quyết định ngừng thử nghiệm bt cứ lúc nào. Trong trường hợp đó một quyết định không đạt được ghi lại.

5.2.8.3.5. Phép thử s được thực hiện trên các động cơ mới được sản xuất. Các động cơ nhiên liệu khí phải chạy rà theo các quy trình quy định tại Điều 3 Phụ lục B-Phụ lục B2.

5.2.8.3.5.1. Tuy nhiên, theo đề nghị của nhà sản xuất, phép thử có thể được thực hiện trên các động cơ đã được chạy rà nhiều hơn thời gian nêu trong 5.2.8.3.5 tối đa là 100 h. Trong trường hợp này, các quy trình chạy rà sẽ được tiến hành bởi nhà sản xuất mà đã phải cam kết không thực hiện bất kỳ điu chnh nào đối với những động cơ đó.

5.2.8.3.5.2. Khi nhà sản xuất đề nghị thực hiện một quy trình chạy rà theo 5.2.8.3.5.1, nó có thể được thực hiện trên:

a) Tất cả các động cơ được thử nghiệm, hoặc;

b) Động cơ đầu tiên được thử nghiệm, với sự xác định của một hệ số phát triển như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ii) Hệ số phát triển của khí thải giữa không gi 0 và giờ "x" sẽ được tính cho từng chất gây ô nhiễm:

- Khí thải giờ "x" /Khí thải giờ 0;

- Nó có thể nhỏ hơn một.

Các động cơ thử nghiệm tiếp theo sẽ không phải theo các quy trình chạy rà, nhưng lượng khí thải giờ 0 của nó sẽ được sửa đổi theo hệ số phát trin.

Trong trường hợp này, các giá trị được lấy sẽ là:

a) Các giá tr này tại giờ "x" cho động cơ đầu tiên;

b) Các giá tr tại các giờ 0 được nhân với hệ số phát triển cho các động cơ khác.

5.2.8.3.5.3. Đối với động cơ nhiên liệu điêzen và LPG, tất cả những th nghiệm này có thể được tiến hành với nhiên liệu thương mại.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của nhà sản xuất, nhiên liệu chuẩn mô tả trong Phụ lục C-Phụ lục C1 có thể được s dụng. Điều này hàm ý là nói đến các thử nghiệm, như được mô tả tại Điu 4 của quy định ECE 49, với ít nhất hai trong số các nhiên liệu chuẩn cho mỗi động cơ khí.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Đối với động cơ mang dấu H với nhiên liệu thương mại trong dải H (0,89 ≤ Sl ≤ 1,00),

b) Đối với động cơ mang dấu L với nhiên liệu thương mại trong dải L (1,00 ≤ Sl ≤ 1,19),

c) Đối với động cơ mang du HL với nhiên liệu thương mại đánh dấu trong dải cực đại của hệ số thay đổi l (0,89 ≤ Sl ≤ 1,19).

Tuy nhiên, theo yêu cầu của nhà sản xuất, nhiên liệu chun mô tả trong Phụ lục C-Phụ lục C1 được sử dụng. Điều này hàm ý là nói đến các thử nghiệm, như được mô tả tại Điều 4 của của qui định ECE 49.

5.2.8.3.5.5. Các th nghiệm cho sự phù hợp trong sản xuất của một động cơ khí đặt ra cho việc hoạt động trên một phần nhiên liệu cụ th phải được thực hiện trên nhiên liệu cho động cơ đã được hiệu chun.

5.2.9. Đối với sửa đổi kiểu

Mọi sửa đổi động cơ đã được phê duyệt kiểu phải bảo đảm rằng kiểu động cơ đã sửa đổi vẫn phù hợp với yêu cầu trong 5.1. Việc này được kim tra bng một trong hai cách sau:

- Xem xét nội dung sửa đổi;

- Cơ s thử nghiệm đã tiến hành thử nghiệm phục vụ phê duyệt kiểu cung cấp thêm báo cáo thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xác định độ tương đương của hệ thống theo 5.2 của tiêu chun này phải dựa trên cơ sở nghiên cứu tương quan 7 cặp mẫu (hoặc nhiu hơn) giữa một hệ thống được lựa chọn và một trong các hệ thống chuẩn đã được chấp nhận của tiêu chun này bng việc sử dụng các chu trình thử thích hợp. Các chun tương đương được áp dụng phải là hàm (F-Test) và hàm hai biến (t-test).

Phương pháp thống kê khảo sát giữa giả thiết về sai lệch chuẩn cht gây ô nhiễm và giá tr đo trung bình của chất phát thải cùng với hệ thống được lựa chọn không giống với sai lệch chuẩn và giá tr đo trung bình của chất phát thải cùng với hệ thống chuẩn. Giả thiết đó phải th trên cơ sở 5% mức ý nghĩa của giá tr F và t. Giá trị giới hạn của F và t cho 7 đến 10 cặp mẫu trong Bảng 6 dưới đây. Nếu giá trị F và t tính toán theo công thức dưới đây lớn hơn giá tr giới hạn F t thì hệ thống được lựa chọn không tương đương.

Ký hiệu R và C dưới đây theo hệ thống chuẩn và hệ thống được lựa chọn:

a) Tiến hành với ít nhất 7 phép th cùng với hệ thống chun và hệ thng được lựa chọn trong điều kiện hoạt động song song là tốt nht. Số lượng phép thử tham chiếu tới nR và nC.

b) Tính toán giá tr trung bình xRxC và sai lệch chuẩn sRsC.

c) Tính toán giá trị F theo công thức sau:

(giá tr lớn hơn của hai sai lệch chuẩn SRSC phải là tử s)

d) Tính toán giá tr t theo công thức sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) So sánh giá tr tính toán F và t với giá tr giới hạn F và t tương ứng với số cụ thể của phép thử trong Bảng 6.

Nếu số lượng mẫu lớn hơn được lựa chọn, tham khảo thống kê trong bảng cho 5% mức ý nghĩa (độ tin cậy 95%).

f) Xác định biến độc lập (df) theo công thức sau :

Cho hàm F-test: df = nR – 1/nC – 1

Cho hàm t-test: df = nC + nR - 2

Bảng 6 - Giá trị F và t cho số lượng mẫu lựa chọn

S lượng mẫu

Giá tr F

Giá trị t

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fcrit

df

tcrit

7

6/6

4,284

12

2,179

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,787

14

2,145

9

8/8

3,438

16

2,120

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,179

18

2,101

g) Quyết định tương đương theo:

- Nếu F < Fcrit và t < tcrit thì hệ thống được lựa chọn là tương đương với hệ thống chuẩn của tiêu chuẩn này;

- Nếu F ≥ Fcrit và t ≥ tcrit thì hệ thng được lựa chọn là khác so với hệ thống chun của tiêu chun này.

 

PHỤ LỤC A

(quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.0. Yêu cầu chung

A.0.1. Nhãn hiệu: .........................................................................................................

A.0.2. Kiểu loại và mô tả sản phm (cho mọi biến thể):..................................................

A.0.3. Cách nhận biết kiểu loại nếu được đánh dấu trên xe:............................................

A.0.4. Kiểu loại của xe (nếu áp dụng):...........................................................................

A.0.5. Kiểu loại của động cơ: Điêzen/nhiên liệu NG/nhiên liệu LPG/nhiên liệu ethanol:.......

A.0.6. Tên và địa chỉ của nhà sản xut:..........................................................................

A.0.7. Vị trí của bảng được phê chun và dấu và cách thức phần thêm vào:...................

A.0.8. Trong trường hợp của bộ phận cấu thành và đơn vị kỹ thuật riêng biệt, vị trí và cách thức phần thêm vào của nhãn hiệu chứng nhận theo ECE:.................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đính kèm:

1. Đặc điểm chủ yếu của động cơ gốc và thông tin liên quan đến phép th (xem Phụ lục A-Phụ lục A1).

2. Đặc điểm chủ yếu của họ động cơ (xem Phụ lục A-Phụ lục A2).

3. Đặc điểm ch yếu của loại động cơ trong họ động cơ (xem Phụ lục A-Phụ lục A3).

4. Đặc điểm của xe cùng họ động cơ, nếu áp dụng (xem Phụ lục A-Phụ lục A4).

5. Ảnh và/hoặc bản vẽ của kiểu động cơ gốc và của bộ phận động cơ, nếu áp dụng.

6. Danh sách phần phụ thêm vào,

Ngày và địa điểm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(quy định)

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA ĐỘNG CƠ VÀ XE KHI KIỂM TRA KHÍ THẢI THEO MỨC EURO 1 ĐẾN EURO 5

PHẦN I: CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA ĐỘNG CƠ VÀ XE KHI KIỂM TRA KHÍ THẢI THEO EURO 1 VÀ EURO 2

1. Các đặc điểm ch yếu của động cơ và thông tin liên quan đến thực hin phép thử

1.1. Mô tả động cơ......................................................................................................

1.1.1. Nhà sản xut.......................................................................................................

1.1.2. Mã động cơ của nhà sản xuất..............................................................................

1.1.3. Chu kỳ : 4 kỳ/2 kỳ(1).............................................................................................

1.1.4. Đường kính lỗ xi lanh:......................................................................................... mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1.6. Số và bố trí xi lanh:.............................................................................................

1.1.7. Dung tích động cơ:............................................................................................. cm3

1.1.8. Tốc độ danh định:...............................................................................................

1.1.9. Tốc độ tương ứng với mô men xoắn lớn nhất:.....................................................

1.1.10. Tỉ số nén(2)........................................................................................................

1.1.11. Mô tả hệ thống cháy: cháy do nén/cháy cưỡng bức(1).........................................

1.1.12. Nhiên liệu: Nhiên liệu điêzen/khí thiên nhiên(1).......................................................

1.1.13. Bản vẽ buồng cháy và đỉnh pittông....................................................................

1.1.14. Diện tích mặt cắt ngang nhỏ nhất của các cửa nạp và cửa xả..............................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1.15.1. Chất lỏng.......................................................................................................

1.1.15.1.1. Loại cht lỏng..............................................................................................

1.1.15.1.2. Bơm tuần hoàn: /không(1).........................................................................

1.1.15.1.3. Đặc tính hoặc nhãn hiệu hoặc kiểu bơm: (nếu có thể áp dụng).......................

1.1.15.1.4. T số truyền động (nếu có thể áp dụng).........................................................

1.1.15.2. Không khí......................................................................................................

1.1.15.2.1. Máy quạt (thổi): Có/không(1).........................................................................

1.1.15.2.2. Đặc tính hoặc nhãn hiệu và kiểu quạt: (nếu có thể áp dụng)............................

1.1.15.2.3. T số truyền động (nếu có thể áp dụng).........................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1.16.1. Chất lỏng làm mát: Nhiệt độ lớn nhất cửa ra................................................. K

1.1.16.2. Làm mát bng không khí: Điểm chuẩn.............................................................

Nhiệt độ lớn nhất tại điểm chun................................................................................... K

1.1.16.3. Nhiệt độ lớn nht của không khí nạp tại đầu ra của bộ phận làm mát trung gian đầu vào (nếu có thể áp dụng)    

1.1.16.4. Nhiệt độ khí thải lớn nhất tại chỗ ống (các ống) xả ngay cạnh phía ngoài của mặt bích (các mặt bích của ống góp (các ống góp) khí thải................................................................................................... K

1.1.16.5. Nhiệt độ nhiên liệu: Nhỏ nhất……………………..K. lớn nht............................... K

đối với động cơ cháy do nén tại đầu vào của bơm cao áp, và đối với các động cơ khí thiên nhiên tại mức (cp) cuối cùng của bộ điều chnh áp suất.

1.1.16.6. Đối với các động cơ khí thiên nhiên: áp suất nhiên liệu: Nhỏ nhất………………kPa;

Lớn nhất:………………….kPa, tại mức (cấp) cuối cùng của bộ điều chnh áp suất (bộ giảm áp)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớn nhất...................................................................................................................... K

1.1.17. Thiết b tăng áp: Có/không(1)..............................................................................

1.1.17.1. Nhãn hiệu.......................................................................................................

1.1.17.2. Kiểu...............................................................................................................

1.1.17.3. Mô tả hệ thống (ví dụ, áp suất nạp lớn nhất, tổn tht, nếu có thể áp dụng)........

1.1.17.4. Bộ phận làm mát trung gian: Có/không(1).........................................................

1.1.18. Hệ thống nạp: Độ tụt áp suất nạp cho phép lớn nhất ở tốc độ danh định của động cơ và tại 100% tải:      kPa

1.1.19. Hệ thống xả: áp suất ngược trên đường ống xả cho phép lớn nht: ................... kPa

1.1.20. Công suất hữu ích lớn nhất: ……………………….kW tại ..................................... r/min

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Các thiết b chống ô nhiễm không khí

1.2.1. Các thiết b kiểm soát ô nhiễm bổ sung (nếu có, và nếu không thì được viết bằng một tên khác)

1.2.1.1. Bộ biến đổi kiểu xúc tác: Có/không(1)................................................................

1.2.1.1.1. Số lượng bộ biến đổi xúc tác và các thành phần:...........................................

1.2.1.1.2. Kích thước và hình dạng của bộ biến đổi xúc tác (thể tích,…………)................

1.2.1.1.3. Loại phản ứng xúc tác:..................................................................................

1.2.1.1.4. Tổng lượng nạp liệu của các kim loại quí:.......................................................

1.2.1.1.5. Nồng độ tương đối:......................................................................................

1.2.1.1.6. Chất nền (cấu tạo và vật liệu):........................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.1.1.8. Loại v của bộ biến đổi xúc tác:....................................................................

1.2.1.1.9. Vị trí của bộ biến đổi xúc tác (v trí và các khoảng cách tham chiếu trong hệ thống xả)

1.2.1.1.10. Cảm biến ôxy: Loại:.....................................................................................

1.2.1.1.10.1. V trí của cảm biến ôxy:.............................................................................

1.2.1.1.10.2. Phạm vi điều khiển của cảm biến ôxy:........................................................

1.2.2. Phun không khí: có/không(1)................................................................................

1.2.2.1. Kiểu (bơm không khí, xung không khí,....):........................................................

1.2.3. Tuần hoàn khí thải (EGR): có/không(1)...................................................................

1.2.3.1. Đặc tính (lưu lượng....):....................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3. Cung cấp nhiên liệu................................................................................................

1.3.1. Phun nhiên liệu (chỉ cho động cơ cháy do nén): Có/không(1)..................................

1.3.1.1. Bơm cung cấp: áp suất(2)........................kPa hoặc đường đặc tính(2).................

1.3.1.2. Hệ thống phun.................................................................................................

1.3.1.2.1. Bơm.............................................................................................................

1.3.1.2.1.1. Nhãn hiệu...................................................................................................

1.3.1.2.1.2. Kiểu...........................................................................................................

1.3.1.2.1.3. Lượng cấp:…………………mm3 (2) của mỗi hành trình hoặc chu trình tốc độ bơm……………..r/min khi phun hoàn toàn, hoặc đường đặc tính (1) (2):....................................................................................

Nêu phương pháp áp dụng: Trên động cơ/trên băng của bơm(1).....................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.1.2.1.4.1. Đặc tính phun sớm(2):...............................................................................

1.3.1.2.1.4.2. Thời điểm phun(2):....................................................................................

1.3.1.2.2.ng phun......................................................................................................

1.3.1.2.2.1. Độ dài........................................................................................................ mm

1.3.1.2.2.2. Đường kính trong:...................................................................................... mm

1.3.1.2.3. Vòi phun.......................................................................................................

1.3.1.2.3.1. Nhãn hiệu:..................................................................................................

1.3.1.2.3.2. Kiểu:..........................................................................................................

1.3.1.2.3.3. Áp suất mở:............................................................................................... kPa(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.1.2.4. Bộ điều tốc...................................................................................................

1.3.1.2.4.1. Nhãn hiệu...................................................................................................

1.3.1.2.4.2. Kiểu...........................................................................................................

1.3.1.2.4.3. Tốc độ khi bắt đầu trạng thái tới hạn ở toàn tải(1):......................................... r/min

1.3.1.2.4.4. Tốc độ không tải lớn nht(1):........................................................................ r/min

1.3.1.2.4.5. Tốc độ không tải nh nht(1):....................................................................... r/min

1.3.1.3. Hệ thống khởi động trạng thái nguội

1.3.1.3.1. Nhãn hiệu......................................................................................................

1.3.1.3.2. Kiểu:.............................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.2. Thiết bị trộn (ch cho động cơ khí thiên nhiên): có/không(2)

1.3.2.1. Bộ giảm áp......................................................................................................

1.3.2.1.1. Nhãn hiệu:.....................................................................................................

1.3.2.1.2. Kiểu:.............................................................................................................

1.3.2.1.3. Áp suất ở cp cuối cùng, lớn nhất:……………….kPa, nhỏ nhất:....................... kPa

1.3.2.1.4. Hệ thống không tải khởi động........................................................................

1.3.2.1.5. Điều chỉnh không tải......................................................................................

1.3.2.2. Điều chỉnh nồng độ hỗn hợp.............................................................................

1.3.2.3. Thiết b trộn......................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.2.3.2. Kiểu:.............................................................................................................

1.3.3. Phun nhiêu liệu (chỉ cho động cơ NG): Có/không(1)...............................................

1.3.3.1. Mô tả hệ thống:................................................................................................

1.3.3.2. Nguyên lý làm việc: ống góp khí nạp (đơn/đa nhánh)/phun trực tiếp/quy định khác

Loại hộp điều khiển (hoặc không)

 

Loại điều chỉnh nhiêu liệu

 

Loại cảm biến lưu lượng không khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại phân phối nhiên liệu

 

Loại điều chỉnh áp suất

Thông tin được cung cấp trong

Loại ngắt mạch cực nhỏ

trường hợp phun nhiên liệu liên tục;

Loại vít điều chnh không tải

trong trường hợp khác,

Loại hộp tiết lưu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại cảm biến nhiệt độ nước

 

Loại cảm biến nhiệt độ không khí

 

Loại rơ le nhiệt độ không khí

 

Bảo vệ chng nhiễu điện từ. Mô t và/ hoặc bn vẽ

1.3.3.3. Nhãn hiệu:........................................................................................................

1.3.3.4. Kiểu:................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.3.6. Thời điểm phun:...............................................................................................

1.3.3.7. Hệ thống khởi động lạnh:.................................................................................

1.3.3.7.1. Nguyên lý hoạt động:....................................................................................

1.3.3.7.2. Giới hạn/thông số chỉnh đặt để hoạt động(1) (2).................................................

1.3.4. Đối với động cơ LPG:.........................................................................................

1.3.4.1. Thiết bị hóa hơi/B giảm áp(1):..........................................................................

1.3.4.1.1. Nhãn hiệu:.....................................................................................................

1.3.4.1.2. Kiểu:.............................................................................................................

1.3.4.1.3. Số chứng nhận:.............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.4.1.5. Các bản vẽ:...................................................................................................

1.3.4.1.6. Số lượng đim điều chnh chính:....................................................................

1.3.4.1.7. Mô tả nguyên lý điều chỉnh bằng các điểm điều chỉnh chính:............................

1.3.4.1.8. Số lượng điểm điều chỉnh không tải:..............................................................

1.3.4.1.9. Mô t nguyên lý điều chnh bằng các điểm điều chỉnh chính không tải:.............

1.3.4.1.10. Những khả năng điều chnh khác (nếu có và khả năng nào):...........................

1.3.4.2. Sử dụng thiết b chế hòa khí LPG: Có/không(1)...................................................

1.3.4.2.1. Mô tả hệ thống:.............................................................................................

1.3.4.2.1.1. Nhãn hiệu...................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.4.3. Bộ trộn: Có/không(1).........................................................................................

1.3.4.3.1. Số lượng:.....................................................................................................

1.3.4.3.2. Nhãn hiệu:.....................................................................................................

1.3.4.3.3. Mã nhận dạng:..............................................................................................

1.3.4.3.4. Các bản vẽ:...................................................................................................

1.3.4.3.5. V trí lắp đặt:.................................................................................................

1.3.4.3.6. Những khả năng điều chỉnh:...........................................................................

1.3.4.4. Thiết b phun: Có/không(1).................................................................................

1.3.4.4.1. Số lượng:.....................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.4.4.3. Mã nhận dạng:..............................................................................................

1.3.4.4.4. Các bản vẽ:...................................................................................................

1.3.4.4.5. Vị trí lắp:.......................................................................................................

1.3.4.4.6. Những khả năng điu chnh:...........................................................................

1.3.4.4.7. Vòi phun: Có/không(1)....................................................................................

1.3.4.4.7.1. Nhãn hiệu:..................................................................................................

1.3.4.4.7.2. Kiểu:..........................................................................................................

1.3.4.4.7.3. Mã nhận dạng:............................................................................................

1.3.4.5. Bộ điều khiển điện tử cp nhiên liệu LPG:..........................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.4.5.2. Mã nhận dạng:..............................................................................................

1.3.4.5.3. Những khả năng điều chỉnh:...........................................................................

1.3.4.6. Tài liệu chứng minh thêm:.................................................................................

1.3.4.6.1. Mô tả thiết bị LPG và sự bảo vệ vật lý của cht xúc tác trong bộ chuyển t xăng sang LPG hoặc ngược lại     

1.3.4.6.2. Sơ đồ bố trí hệ thống (đầu nối điện, các đu nối chân không, các ống mềm bù v.v...):

………………………………………………………………………………………………………

1.3.4.6.3. Bn vẽ các ký hiệu:.......................................................................................

1.3.4.6.4. Số liệu điều chnh:.........................................................................................

1.3.4.6.5. Chứng nhận của xe về xăng, nếu đã được cp rồi:.........................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4. Hệ thống đánh lửa bằng tia lửa điện.......................................................................

1.4.1. Nhãn hiệu:..........................................................................................................

1.4.2. Kiu:..................................................................................................................

1.4.3. Nguyên lý làm việc:.............................................................................................

1.4.4. Đặc tính đánh lửa sớm(1):.....................................................................................

1.4.5. Góc đánh lửa tĩnh(1):…………………….độ trước điểm chết trên:.............................

1.4.6. Khe hở tiếp điểm(1):.............................................................................................

1.4.7. Góc đóng tiếp điểm(1):.........................................................................................

1.4.8. Bugi:..................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4.8.2. Kiểu:................................................................................................................

1.4.8.3. Điều chỉnh khe h gi:........................................................................................

1.4.9. Cuộn dây đánh lửa:.............................................................................................

1.4.9.1. Nhãn hiệu:........................................................................................................

1.4.9.2. Kiểu:................................................................................................................

1.4.10. Tụ đánh lửa:......................................................................................................

1.4.10.1. Nhãn hiệu:......................................................................................................

1.4.10.2. Kiểu:..............................................................................................................

1.5. Các thông s điều chỉnh thời điểm hoạt động của van (xúp páp)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5.2. Chun và/hoặc phạm vi chỉnh đặt (2).....................................................................

1.6. Thiết bị được động cơ dẫn động

Công suất cho phép lớn nht, do nhà sản xuất khai báo, được hấp thụ bởi thiết bị được động cơ dẫn động như được quy định trong và theo các điều kiện làm việc của quy định ECE 85 về đo công suất động cơ, tại các tốc độ động cơ được định nghĩa tại 3.14 và 3.17 của tiêu chun này.

Trung gian:……………………..kW, Danh định:………………………kW

1.7. Thông tin bổ sung về các điều kiện th

1.7.1. Dầu bôi trơn được sử dụng:...............................................................................

1.7.1.2. Nhãn hiệu:........................................................................................................

1.7.1.2. Loại:................................................................................................................

(t lệ phần trăm công b của dầu bôi trơn trong hỗn hợp nếu dầu bôi trơn và nhiên liệu được pha trộn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.7.2.1. Đánh số và nhận dạng các chi tiết:....................................................................

1.7.2.2. Công suất hấp thụ tại những tốc độ chỉ thị của động cơ (theo quy định của nhà sản xuất)

Thiết bị

Công sut hấp thụ (kW) tại các tốc độ động cơ khác nhau

Trung gian

Danh định

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng cộng

 

 

1.7.3. Mức công suất chỉnh đặt của băng thử động cơ (kW)

Phần trăm tải

Mức công suất chỉnh đặt của băng th động cơ (kW) tại các tốc độ động cơ khác nhau

Trung gian

Danh định

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

25

 

 

50

 

 

75

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

 

 

1.8. Đặc tính động cơ

1.8.1. Tốc độ động cơ

Không tải:………………………………..r/min

Trung gian:………………………………r/min

Danh định:………………………………r/min

1.8.2. Công suất động cơ(3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công sut (kW) tại những tốc độ động cơ khác nhau

Trung gian

Danh định

(a) Công sut lớn nht được đo khi thử (kW)

 

 

(b) Công sut hấp thụ toàn bộ bởi thiết bị được động cơ dẫn động theo A.1.7.2.2, (kW)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

(d) Công sut hp thụ cho phép lớn nht theo A.1.6, (kW)

 

 

(e) Công sut động cơ hữu ích nhỏ nht, (kW)

 

 

(c) = (a) + (b) và (e) = (c) - (d)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Gạch phn không có.

(2) Xác định dung sai.

(3) giá trị đo, không được hiệu chỉnh theo điều kiện chun.

2. Đặc tính của các bộ phận của ôtô liên quan tới động cơ

(cho phê duyệt kiểu một kiểu ôtô liên quan đến động cơ của nó).

2.1. Mô t ô tô

2.1.1. Nhãn hiệu:

2.1.2. Kiểu:……………..

2.1.3. Tên và địa chỉ nhà sn xuất:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Độ tụt áp suất nạp của hệ thống nạp tại tốc độ danh định (r/min) và 100% tải(1):……..kPa

2.3. Áp suất ngược trên đường ống xả tốc độ danh định r/min) và 100% tải (1):…………kPa

2.4. Công suất hấp thụ bởi thiết bị được động cơ dẫn động như quy định trong điều kiện làm việc của ECE 85 về đo công suất động cơ các tốc độ được định nghĩa tại 3.14 và 3.17 của tiêu chuẩn này.

Thiết b

Công suất hp thụ (kW) tại những tc độ động khác nhau

Trung gian

Danh định

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

CHÚ THÍCH:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần II: Các đặc điểm chủ yếu của động cơ (gc) và thông tin liên quan đến kiểm tra khí thải theo mức EURO 3 đến EURO 5(1)

1. Mô tả động cơ.........................................................................................................

1.1. Nhà sản xuất.........................................................................................................

1.2. Mã động cơ của nhà sản xuất................................................................................

1.3. Số kỳ : 4 k/2 kỳ(2).................................................................................................

1.4. Số lượng và bố trí xi lanh:......................................................................................

1.4.1. Đường kính lỗ xi lanh:......................................................................................... mm

1.4.2. Hành trình pittông:............................................................................................... mm

1.4.3. Thứ tự nổ:..........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.6. T số nén(3).............................................................................................................

1.7. Bản v buồng cháy và đỉnh pít tông:.......................................................................

1.8. Diện tích mặt cắt ngang nh nhất của các cửa nạp và cửa xả..................................

1.9. Tốc độ không tải:..................................................................................................

1.10. Công suất hữu ích lớn nhất:……………….kW tại tốc độ:........................................ r/min

1.11. Tốc độ cho phép lớn nhất của động cơ:...............................................................

1.12. Mô men xoắn hữu ích lớn nhất:………………….Nm tại tốc độ:................................ r/min

1.13. Mô t hệ thống cháy: cháy do nén/cháy cưỡng bức(2)............................................

1.14. Nhiên liệu: điêzen/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(2)...........................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.15.1. Chất lỏng..........................................................................................................

1.15.1.1. Loại cht lng................................................................................................

1.15.1.2. Bơm tuần hoàn: Có/không(2)............................................................................

1.15.1.3. Đặc tính hoặc nhãn hiệu hoặc kiểu bơm: (nếu có thể áp dụng)..........................

1.15.1.4. Tỉ số truyền động (nếu có thể áp dụng)............................................................

1.15.2. Không khí.........................................................................................................

1.15.2.1. Máy quạt (thổi): có/không(2).............................................................................

1.15.2.2. Đặc tính hoặc nhãn hiệu và kiểu quạt: (nếu có thể áp dụng)..............................

1.15.2.3. T số truyền động (nếu có thể áp dụng)............................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.16.1. Chất lng làm mát: Nhiệt độ lớn nhất cửa ra.................................................... K

1.16.2. Làm mát bằng không khí: Điểm chun................................................................

Nhiệt độ lớn nht tại điểm chun................................................................................... K

1.16.3. Nhiệt độ lớn nhất của không khí nạp tại đầu ra của bộ phận làm mát trung gian đường nạp (nếu có thể áp dụng)

1.16.4. Nhiệt độ lớn nhất của khí thải tại chỗ ống (các ống) x ngay cạnh phía ngoài của mặt bích (các mặt bích của ống góp (các ống góp) khí thải/tua bin tăng áp:.......................................................................... K

1.16.5. Nhiệt độ nhiên liệu: Nhỏ nhất………………….K, lớn nhất...................................... K

đối với động cơ điêzen tại đầu vào của bơm cao áp, và đối với các động cơ khí tại mức (cp) cuối cùng của bộ điều chnh áp sut.

1.16.6. Đối với các động cơ khí thiên nhiên: áp suất nhiên liệu: Nhỏ nht........................ kPa

lớn nhất…………………….kPa, tại mức (cấp) cuối cùng của bộ điều chỉnh áp suất (bộ giảm áp)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.17. Thiết bị tăng áp: có/không(2)

1.17.1. Nhãn hiệu

1.17.2. Kiểu

1.17.3. Mô tả Hệ thống (ví dụ: áp sut nạp lớn nht, tổn thất, nếu có thể áp dụng)

1.17.4. Bộ phận làm mát trung gian: có/không(2)

1.18. Hệ thống nạp: Độ tụt áp suất nạp cho phép lớn nhất tốc độ danh định của động cơ và tại 100% tải như quy định trong và dưới các điều kiện hoạt động của TCVN 6565:…………………kPa

1.19. Hệ thống xả: áp suất ngược trên đường ống xả cho phép lớn nhất tốc độ danh định của động cơ và tại 100% ti như quy định trong và dưới các điều kiện hoạt động của TCVN 6565:2006:……………….kPa

Thể tích hệ thống xả:……………………………………………………………………………………dm3

1.20. Bộ điều khiển điện t của động cơ (EECU) (tất cả các loại động cơ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.20.2. Kiểu loại:          

1.20.3. Số lượng phần mềm hiệu chuẩn:

2. Các biện pháp chống ô nhiễm không khí

2.1. Thiết bị tái chế khí các te (mô tả và bản vẽ):

2.2. Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm b sung (nếu có, và nếu không thì được viết bằng một tên khác)

2.2.1. Bộ biến đổi kiểu xúc tác: có/không(2)...................................................................

2.2.1.1. Nhãn hiệu:........................................................................................................

2.2.1.2. Kiểu loại..........................................................................................................

2.2.1.3. S lượng bộ biến đổi xúc tác và các thành phần:..............................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.1.5. Loại phản ứng xúc tác:.....................................................................................

2.2.1.6. Tổng lượng nạp kim loại quý(xem 6785):...........................................................

2.2.1.7. Nồng độ tương đối:.........................................................................................

2.2.1.8. Cht nền (cấu tạo và vật liệu):...........................................................................

2.2.1.9. Mđộ lỗ:........................................................................................................

2.2.1.10. Loại v của bộ biến đổi xúc tác:.....................................................................

2.2.1.11. V trí của bộ biến đổi xúc tác (vị trí và các khoảng cách tham chiếu trong đường x)……

2.2.1.12. Dải nhiệt độ hoạt động bình thường:...............................................................

2.2.1.13. Các chất xúc tác có thể tiêu hủy được (ở vị trí thích hợp):................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Cảm biến ôxy: có/không(2)......................................................................................

2.2.1. Nhãn hiệu:..........................................................................................................

2.2.2. Kiểu loại:............................................................................................................

2.2.3. V trí:..................................................................................................................

2.2.3. Phun không khí: có/không(2)................................................................................

2.2.3.1. Kiểu (bơm không khí, xung không khí,……):......................................................

2.2.4. Tuần hoàn khí thải (EGR): có/không(2)...................................................................

2.2.4.1. Đặc tính (nhãn hiệu, kiểu loại, lưu lượng....):......................................................

2.2.5. Bẫy hạt: có/không(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.5.2. Kiểu và thiết kế của bẫy hạt..............................................................................

2.2.5.3. V trí (khoảng cách chuẩn trong đường ống xả).................................................

2.2.5.4. Phương pháp hoặc hệ thống tái sinh, mô tả và/hoặc bản vẽ

2.2.5.5. Dải nhiệt độ (K) và áp suất (kPa) hoạt động bình thường:..................................

2.2.5.6. Trong trường hợp tái sinh tuần hoàn:

a) Số lượng chu trình thử ETC giữa hai lần tái sinh (n1):..................................................

b) Số lượng chu trình thử ETC tại thời điểm tái sinh (n2):................................................

2.2.6. Các hệ thống khác: có/không(2)............................................................................

2.2.6.1. Mô t và sự làm việc........................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Động cơ điêzen.....................................................................................................

3.1.1. Bơm cung cấp: áp suất(3)………………………kPa hoặc đường đặc tính(2)...............

3.1.2. Hệ thống phun....................................................................................................

3.1.2.1. Bơm

3.1.2.1.1. Nhãn hiệu......................................................................................................

3.1.2.1.2. Kiểu

3.1.2.1.3. Lượng cấp:……………mm3(3) của mỗi hành trình hoặc chu trình tốc độ bơm……r/min

Khi phun hoàn toàn, hoặc đường đặc tính2(3)..................................................................

Nêu phương pháp áp dụng: Trên động cơ/trên băng của bơm(2).....................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.2.1.4. Sự phun sớm................................................................................................

3.1.2.1.5. Đặc tính phun sớm(3):.....................................................................................

3.1.2.1.6. Góc phun sớm trạng thái tĩnh(3):..................................................................

3.1.2.2.ng phun.........................................................................................................

3.1.2.2.1. Độ dài........................................................................................................... mm

3.1.2.2.2. Đường kính trong:......................................................................................... mm

3.1.2.2.3.ng tích áp, nhãn hiệu và kiểu loại:................................................................

3.1.2.3. Vòi phun..........................................................................................................

3.1.2.3.1. Nhãn hiệu:.....................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.2.3.3. Áp suất mở:.................................................................................................. kPa(3)

hoặc đường đặc tính(2)(3)

3.1.2.3.4. Bộ điều tốc...................................................................................................

3.1.2.3.4.1. Nhãn hiệu...................................................................................................

3.1.2.3.4.2. Kiểu...........................................................................................................

3.1.2.3.4.3. Tốc độ khi bắt đầu trạng thái tới hạn toàn ti:........................................... r/min

3.1.2.3.4.4. Tốc độ không tải lớn nhất:.......................................................................... r/min

3.1.2.3.4.5. Tốc độ không tải nh nhất:.......................................................................... r/min

3.1.3. Hệ thống khởi động trạng thái nguội.................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.3.2. Kiểu:................................................................................................................

3.1.3.3. Mô tả:..............................................................................................................

3.1.3.4. Thiết b trợ giúp khởi động phụ

3.1.3.4.1. Nhãn hiệu:.....................................................................................................

3.1.3.4.2. Kiểu:.............................................................................................................

3.2. Động cơ nhiên liệu khí(6)

3.2.1. Nhiên liệu: NG/LPG(2)

3.2.2. Bộ giảm áp hoặc bộ hóa hơi/bộ giảm áp(3)

3.2.2.1. Nhãn hiệu:........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.2.3. S lượng giai đoạn giảm áp:............................................................................

3.2.2.4. Áp suất cấp cuối cùng lớn nhất:………………..kPa, nhỏ nhất:......................... kPa

3.2.2.5. Số điểm điều chỉnh chính:.................................................................................

3.2.2.6. Số điểm điều chỉnh không ti:...........................................................................

3.2.2.7. Số chng nhận:...............................................................................................

3.2.3. Hệ thống nhiên liệu: Thiết bị trộn/phun khí/phun cht lng/phun trực tiếp(2).............

3.2.3.1. Điều chỉnh nồng độ hỗn hợp.............................................................................

3.2.3.2. Mô t hệ thống và/hoặc sơ đồ và bản vẽ:.........................................................

3.2.3.3. Số chứng nhận:...............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.4.1. Số lượng.........................................................................................................

3.2.4.2. Nhãn hiệu:........................................................................................................

3.2.4.3. Kiểu:................................................................................................................

3.2.4.4. V trí:...............................................................................................................

3.2.4.5. Khả năng điều chỉnh:........................................................................................

3.2.4.6. S chứng nhận:...............................................................................................

3.2.5. Phun ống góc nạp:.............................................................................................

3.2.5.1. Phun: đơn điểm/đa điểm(2)

3.2.5.2. Phun: liên tục/đồng thời/trình tự(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.5.3.1. Nhãn hiệu:.....................................................................................................

3.2.5.3.2. Kiểu:.............................................................................................................

3.2.5.3.3. Khả năng điều chỉnh:.....................................................................................

3.2.5.3.4. Số chứng nhận:.............................................................................................

3.2.5.4. Bơm cung cấp (nếu có)

3.2.5.4.1. Nhãn hiệu:.....................................................................................................

3.2.5.4.2. Kiểu:.............................................................................................................

3.2.5.4.3. Số chứng nhận:.............................................................................................

3.2.5.5. Vòi phun

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.5.5.2. Kiểu:.............................................................................................................

3.2.5.5.3. Số chứng nhận:.............................................................................................

3.2.6. Phun trực tiếp

3.2.6.1. Bơm phun/bộ giảm áp(2)

3.2.6.2. Nhãn hiệu:........................................................................................................

3.2.6.3. Kiểu:................................................................................................................

3.2.6.4. Thời điểm phun:...............................................................................................

3.2.6.5. Số chứng nhận:...............................................................................................

3.2.6.2. Vòi phun

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.6.2.2. Kiểu:.............................................................................................................

3.2.6.2.3. Áp suất m/ đường đặc tính(3):......................................................................

3.2.6.2.4. Số chứng nhận:.............................................................................................

3.2.7. Bộ điều khiển điện tử (ECU)

3.2.7.1. Nhãn hiệu:........................................................................................................

3.2.7.2. Kiểu:

3.2.7.3. Khả năng điều chỉnh:........................................................................................

3.2.8. Thiết b riêng của nhiên liệu NG:

3.2.8.1. Phương án 1 (dành cho trường hợp phê duyệt động cơ đối với một vài thành phần nhiên liệu cụ thể)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mêtan (CH4):

cơ bản……………%mol

nhỏ nhất.............%mol

lớn nhất………...%mol

Êtan (C2H6):

cơ bản……………%mol

nhỏ nhất………...%mol

lớn nht………...%mol

Prôpan (C3H8):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

nhỏ nht………...%mol

lớn nhất………...%mol

Butan (C4H10):

cơ bn……………%mol

nh nhất………...%mol

lớn nhất………...%mol

C5/C5+:

cơ bản………........%mol

nh nhất………...%mol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ôxy (O2):

cơ bản………........%mol

nh nhất………...%mol

lớn nhất………...%mol

Khí trơ (N2, He...)

cơ bản………........%mol

nh nhất………...%mol

lớn nhất………...%mol

3.2.8.1.2. Vòi phun

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.8.1.2.2. Kiểu:

3.2.8.1.3. Các bộ phận khác (nếu có)

3.2.8.2. Phương án 2 (dành cho trường hợp phê duyệt một vài thành phần nhiên liệu cụ thể)

4. Xác định thời điểm đóng/m van

4.1. Hành trình (Độ nâng) lớn nhất của các van và các góc m và đóng van theo các điểm chết hoặc số liệu tương đương...................................................................................................................................

4.2. Chuẩn và/hoặc các dải chỉnh đặt(2):.........................................................................

5. Hệ thng đánh lửa (động cơ cháy cưỡng bức)

5.1. Kiểu hệ thống đánh lửa:

Cuộn dây đánh lửa và bugi chung/cuộn dây đánh lửa và bugi riêng biệt / cuộn dây trên bugi/ kiểu khác (quy định)(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.1. Nhãn hiệu:..........................................................................................................

5.2.2. Kiểu:..................................................................................................................

5.3. Đường cong đánh lửa sớm/bản đồ đánh lửa sớm(2) (3)

5.4. Góc đánh lửa(3):…………..độ trước điểm chết trên tại tốc độ………………………..r/min và áp suất tuyệt đối ng góp (MAP).......................................................................................................................... kPa

5.5. Bugi

5.5.1. Nhãn hiệu:..........................................................................................................

5.5.2. Kiểu:..................................................................................................................

5.5.3. Khe hở chỉnh đặt:................................................................................................

5.6. Cuộn dây đánh lửa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6.2. Kiểu:..................................................................................................................

6. Thiết b dẫn động động cơ

Động cơ thử phải có trang bị phụ cần thiết cho động cơ hoạt động (ví dụ: quạt, bơm nước...) như quy định và trong điều kiện hoạt động nêu tại TCVN 6565.

6.1. Thiết b phụ được lp vào để th nghiệm

Nếu không thể hoặc không thích hợp để lắp thiết bị phụ lên băng thử thì phải xác định công suất hấp thụ bởi chúng và phi trừ công suất này ra khỏi công suất động cơ đo được trong toàn bộ miền làm việc của chu trình thử.

6.2. Thiết b phụ được tháo ra để th nghiệm

Các thiết bị phụ ch cần cho hoạt động của xe (ví dụ: máy nén khí, hệ thống điều hòa) phải được tháo ra để thử. Những chỗ không thể tháo được, có th xác định công suất hấp thụ bởi chúng và được cộng vào công suất động cơ đo được trong toàn bộ miền làm việc của chu trình thử.

7. Thông tin bổ sung về các điều kiện thử

7.1. Dầu bôi trơn được sử dụng:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.2. Loại: …………………………………………………………………………………………………

(tỉ lệ phần trăm công bố của dầu bôi trơn trong hỗn hợp nếu dầu bôi trơn và nhiên liệu được pha trộn)

7.2. Thiết b được động cơ dẫn động (nếu có):

Công suất hấp thụ bởi thiết b phụ ch cần thiết được xác định nếu:

a) Các thiết b phụ cần cho vận hành động cơ, không được lắp vào động cơ và/hoặc

b) Các thiết b phụ không cần cho vận hành động cơ, được lắp vào động cơ

7.2.1. Đánh số và nhận dạng các chi tiết:………………………………………………………………

7.2.2. Công suất hấp thụ tại những tốc độ ch thị của động cơ (theo quy định của nhà sản xuất)

Thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không tải

Thp

Cao

A(7)

B(7)

C(7)

Chuẩn(8)

Thiết b phụ cần cho vận hành động cơ (được trừ đi khỏi công suất động cơ)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Thiết bị phụ không cn cho vận hành động cơ (được cộng vào công sut động )

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8. Đặc tính động cơ

8.1. Tc độ động cơ(9)

Tốc độ thấp nth:…………………………………………………………………………………….r/min

Tốc độ cao nc: …………………………………………………………………………………….r/min

Đối với chu trình th ESC và ELR :

Không tải:………………………………………..r/min

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ B: ………………………………………..r/min

Tốc độ C: ………………………………………..r/min

Đối với chu trình th ETC :

Tốc độ chuẩn: …………………………………..r/min

8.2. Công suất động cơ (được đo theo TCVN 9725, kW)

 

Tốc độ động cơ

Công suất được đo trên băng thử P(m)

Không tải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B(7)

C(7)

Chuẩn(8)

Công suất hấp th bởi thiết bị phụ được lắp khi thử P(a):

- Nếu được lp

- Nếu không được lắp

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

Công suất hấp th bởi thiết bị phụ được lắp khi thử P(b):

- Nếu được lp

- Nếu không được lắp

0

0

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

8.3. Chnh đặt băng th động cơ

Các thông s chỉnh đặt băng thử cho thử ESC và ELR và cho chu trình chun của thử ETC phải dựa vào công suất hữu ích P(n) nêu trên. Nên lắp động cơ lên băng th trong điều kiện thực. Trong trường hợp này, P(m) và P(n) là một. Nếu không thể hoặc không thích hợp cho việc vận hành động cơ trong điều kiện thực, các thông số chỉnh đặt băng th phải được hiệu chnh theo điều kiện thực bằng cách sử dụng công thức trên.

8.3.1. Thử ESC và ELR

Các thông số chỉnh đặt băng thử phải được tính theo công thức trong B.1.2, Phụ lục B.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ động cơ

Không tải

A

B

C

10

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

 

 

 

 

50

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

 

 

 

 

100

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.2. Thử ETC

Nếu động cơ không được thử trong điều kiện thực thì công thức hiệu chỉnh đ biến đổi công suất hoặc công chu trình được đo như được xác định tại B.2, Phụ lục B, thành công suất hoặc công chu trình hữu ích phải do nhà sản xut động cơ quy định cho toàn bộ miền hoạt động của chu trình và được cơ sở thử nghiệm đồng ý.

CHÚ THÍCH:

(1) Đối với động cơ và hệ thống không thông thường, các đặc điểm kỹ thuật tương đương với các đặc điểm nêu đây phải do nhà sản xut cung cp;

(2) Xóa phần không có;

(3) Quy định dung sai;

(6) Đối với h thống được bố trí khác, phải cung cp thông tin tương đương;

(7) Thử ESC;

(8) Chỉ cho thử ETC;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Hệ thống chn đoán (OBD)

9.1. Mô tả và/hoặc bản vẽ của MI:.................................................................................

9.2. Danh sách và mục đích của tt cả các bộ phận được kiểm tra bởi hệ thống OBD:....

9.3. Mô tả (nguyên lý làm việc cơ bn OBD) cho:

9.3.1. Động cơ điêzen/khí

9.3.1.1. Kiểm tra cht xúc tác:.......................................................................................

9.3.1.2. Kiểm tra hệ thống khử NOx:..............................................................................

9.3.1.3. Kim tra hệ thống cung cấp nhiên liệu điện tử:...................................................

9.3.1.4. Các bộ phận khác được kiểm tra bởi hệ thống OBD:.........................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.5. Danh sách của tất cả các mã thông số đầu ra OBD và định dạng sử dụng (giải thích từng phần):....

10. Cơ cấu hạn chế mômen

10.1. Mô tả sự kích hoạt của cơ cấu hạn chế mômen

10.2. Mô tả giới hạn của đường đặc tính toàn tải

 

PHỤ LỤC A - PHỤ LỤC A2

(quy định)

ĐẶC TÍNH CHỦ YẾU CỦA HỌ ĐỘNG CƠ

1. Thông số chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Chất làm mát:........................................................................................................

1.3. Số xy lanh(1)..........................................................................................................

1.4. Thể tích làm việc của từng xy lanh:.........................................................................

1.5. Phương pháp nạp không khí:.................................................................................

1.6. Kiểu/thiết kế buồng cháy:.......................................................................................

1.7. Van và cửa van - cấu hình, kích thước và số lượng:................................................

1.8. Hệ thống nhiên liệu:...............................................................................................

1.9. Hệ thống đánh lửa (động cơ khí):...........................................................................

1.10. Các đặc điểm khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Phun/tạo nhũ tương nước(1)

c) Phun không khí(1)

d) Hệ thống làm mát đường nạp(1)

1.11. Xử lý sau xả (1):....................................................................................................

Bằng chứng về tỉ lệ đồng nht (hoặc thp nht đối với động cơ gốc): dung tích hệ thống/cung cấp nhiên liệu mỗi kỳ, theo số biểu đ:.......................................................................................................................

2. Danh sách họ động cơ

2.1. Tên của họ động cơ điêzen:...................................................................................

2.2. Đặc điểm của động cơ trong họ này:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu động cơ

 

 

 

 

 

Số xy lanh

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Tốc độ danh định (r/min)

 

 

 

 

 

Cung cấp nhiên liệu mỗi k (mm3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Công suất hữu ích danh định (kW)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ tại mô men xon lớn nht (vg/phút)

 

 

 

 

 

Cung cp nhiên liệu mỗi kỳ (mm3)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Mô men xoắn lớn nhất (Nm)

 

 

 

 

 

Tốc độ không tải thp (r/min)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Dung tích làm việc của xy lanh (% của động cơ gốc)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. Tên của họ động cơ khí:........................................................................................

2.3.1. Đặc điểm của động cơ trong họ này:

 

Động cơ gốc

Kiểu động cơ

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số xy lanh

 

 

 

 

 

Tốc độ danh định (r/min)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Cung cp nhiên liệu mỗi k (mm3)

 

 

 

 

 

Công suất hữu ích danh định (kW)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Tốc độ tại mô men xoắn lớn nht (r/min)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cung cấp nhiên liệu mỗi kỳ (mm3)

 

 

 

 

 

Mô men xoắn lớn nht (Nm)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Tc độ không tải thp (r/min)

 

 

 

 

 

Dung tích làm việc của xi lanh (% của động cơ gốc)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

100

Thời điểm đánh lửa

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu lượng tuần hoàn khí thải ERG

 

 

 

 

 

Bơm không khí: có/không

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Lưu lượng thực của bơm không khí

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC A - PHỤ LỤC A3

(quy định)

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA KIỂU ĐỘNG CƠ TRONG HỌ

Phụ lục này được yêu cầu đối với từng động cơ trong họ, có nội dung như Phụ lục A, từ A.1 đến hết A.5.

 

PHỤ LỤC A - PHỤ LỤC A4

(quy định)

ĐẶC TÍNH CỦA NHỮNG BỘ PHẬN ÔTÔ LIÊN QUAN TỚI ĐỘNG CƠ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Áp suất ngược trên đường ống xả tốc độ danh định (r/min) và 100% tải:……………..kPa

3. Thể tích hệ thống x:………………………………………………………………………………..cm3

4. Công suất hấp thụ bởi thiết bị phụ cần cho vận hành động cơ như quy định về điều kiện làm việc của TCVN 6785.

Thiết b

Công suất hấp thụ (kW) tại các tốc độ động cơ khác nhau

Không ti

Thấp

Cao

A(7)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C(7)

Chuẩn(8)

Thiết b phụ cần cho vận hành động cơ

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC A - PHỤ LỤC A5

(quy định)

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN OBD

1. Như được nêu trong Phụ lục D của tiêu chun này, nhà sản xuất phải cung cấp thêm những thông tin theo phụ lục này nhằm mục đích cho phép sa chữa, chn đoán hoặc thay thế cho hệ thống OBD, ngoại tr những thông tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ hoặc phương pháp chế tạo của nhà sản xuất hoặc nhà cung cp phụ tùng.

Như yêu cu trên, những thông tin sau đây phải luôn có sẵn cho bất kỳ nhà sản xuất nào về thiết bị thử nghiệm, dụng cụ chn đoán và các thiết b liên quan:

1.1. Một bản mô tả kiểu và s lượng chu trình tiền thuần hóa được sử dụng trong ln phê duyệt kiểu đầu tiên của xe.

1.2. Một bản mô tả kiểu chu trình minh họa OBD được dùng trong lần phê duyệt kiu đầu tiên đối với thiết b được giám sát bởi hệ thống OBD.

1.3. Một tài liệu mô tả đầy đ tất c các thiết bị được cm ứng cùng với phương thức phát hiện lỗi và khởi động đèn MI (số lượng chu trình chạy xe cố định hoặc phương pháp thống kê), bao gm một danh sách các thông số cảm ứng th cp có liên quan đối với từng thiết b được giám sát bởi hệ thống OBD. Một danh sách tất cả các mã đầu ra của OBD và định dạng được sử dụng (kèm giải thích cho từng mã) kết hợp với các bộ phận của hệ động lực liên quan đến từng loại khí thải và các bộ phận của hệ động lực không liên quan đến từng loại khí thi, khi việc giám sát các bộ phận được s dụng để quyết định việc kích hoạt MI.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị

Mã lỗi

Phương thức điều khiển

Tiêu chí phát hiện lỗi

Tiêu chí khởi động đèn MI

Các thông số thứ cp

Thuần hóa sơ bộ

Phép thử minh họa

Bộ xúc tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tín hiệu của cm biến NOX 1 và 2

Sự khác nhau giữa tín hiệu của cảm biến 1 và 2

Chu trình thứ 3

Tốc độ động cơ, tải ca động cơ, chế độ gió/nhiên liệu, nhiệt độ bộ xúc tác

Ba chu trình thử OBD (3 chu trình ESC ngn)

Chu trình thử OBD (chu trình ESC ngắn)

 

PHỤ LỤC B

(quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.1. Giới thiệu

B.1.1. Phụ lục này mô tả phương pháp xác định các loại khí thải và hạt gây ô nhiễm từ động cơ thử. Phải áp dụng các chu trình thử được mô t theo quy định tại 5.2 của tiêu chun này:

a) Chu trình thử 13 chế độ

b) ESC là chu trình 13 chế độ ở trng thái ổn định;

c) ELR bao gồm các bước có tải diễn ra rất nhanh ở các tốc độ khác nhau, các bước này là các phần tích hợp nên một quy trình thử và được tiến hành đồng thời;

d) ETC gm các chế độ din ra rất nhanh nối tiếp nhau từng giây một như một chuỗi các trạng thái quá độ.

B.1.2. Phép thử phải được thực hiện với động cơ được lắp trên một hệ thống thử bao gồm băng thử và các thiết bị khác.

B.1.3. Nguyên lý đo

Khí thải được đo từ ống xả động cơ gồm các thành phần khí (CO, THC đối với động cơ điêzen ch bằng chu trình thử ESC; NMHC đối với động cơ điêzen và động cơ nhiên liệu khí, chỉ bng chu trình th ETC; CH4 đối với động cơ nhiên liệu khí, chỉ bằng chu trình thử ETC và NOx), các hạt (ch cho động cơ điêzen) và khói (động cơ điêzen, chỉ bằng chu trình thử ELR). Ngoài ra thường sử dụng CO2 như một khí đánh dấu để xác định t lệ pha loãng của hệ thống pha loãng toàn phần và một phần. Việc đo CO2 nói chung là một công cụ rt tốt để phát hiện các vấn đề đo trong quá trình chạy thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chế độ (pha)

Tốc độ động cơ khí thử

Phần trăm tài L, %

1

Không tải

-

2

Trung gian

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung gian

25

4

Trung gian

50

5

Trung gian

75

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

7

Không tải

-

8

Danh định

100

9

Danh định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Danh định

50

11

Danh định

25

12

Danh định

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không tải

-

B.1.3.2. Thử ESC

Trong khi làm m động cơ theo trình tự quy định phải liên tục kiểm tra số lượng các khí thải nêu trên bảng việc lấy mẫu từ khí thải thô. Chu trình th bao gồm các chế độ tốc độ và công suất nằm trong dải hoạt động điển hình của động cơ điêzen. Trong mỗi chế độ phải xác định nồng độ của các cht khí ô nhiễm, lưu lượng khí thải và công suất hữu ích và các giá trị đo đó được cân. Mẫu hạt phải được pha loãng với không khí xung quanh đã được điều hòa. Phải lấy một mẫu của quy trình th đầy đ và thu gom vào các bộ lọc thích hợp. Phải tính toán khối lượng từng chất ô nhiễm phát ra theo gam cho mỗi kWh (g/kWh) như mô tả trong phụ lục B của điều này. Ngoài ra phải đo NOx tại 3 điểm trong miền điều khiển được lựa chọn bởi cơ sở th nghiệm(1) và các giá trị đo được so sánh theo các giá tr được tính toán từ các chế độ đó của chu trình thử chứa các điểm thử đã được chọn. Sự kiểm tra việc điều khiển NOx bảo đm tính hiệu quả của việc điều khiển khí thải của động cơ trong dải hoạt động điển hình của động cơ.

B.1.3.3. Th ELR

Trong phép thử đáp ứng tải quy định, khói ca động cơ đã được làm ấm phải được xác định bằng thiết bị đo độ khói. Phép thử có sự đặt tải từ 10% đến 100% tải lên động cơ tốc độ không đổi với 3 tốc độ động cơ khác nhau. Ngoài ra, cơ s thử nghiệm phải tiến hành bước đặt tải thứ tư do mình lựa chọn, và giá trị được so sánh với các giá trị của các bước đặt tải trước đó. Giá trị đỉnh của khói phải được xác định bằng việc áp dụng một thuật toán ước lượng trung bình như mô tả trong Phụ lục B- Phụ lục B1.

B.1.3.4. Thử ETC

Trong chu trình quá độ quy định với động cơ đã được làm m trên cơ sở theo sát các chế độ chạy xe đặc trưng trên đường bộ của các động cơ hạng nặng lắp trên ô tô tải và ô tô khách, các chất ô nhiễm nêu trên phải được kiểm tra sau khi pha loãng toàn bộ khí xả với không khí xung quanh đã được điều hòa (hệ thống CVS cùng với hệ thống pha loãng kép cho các hạt) hoặc bng cách xác định các thành phần khí trong khí x thô và hạt cùng với hệ thống pha loãng cục bộ. Bng việc sử dụng các tín hiệu phn hồi của tốc độ và mô men xoắn động cơ trên băng th động cơ, công sut phải được tích phân theo thời gian của chu trình để tính ra công do động cơ sinh ra trong suốt chu trình. Đối với hệ thống CVS, nồng độ của NOx và HC phải được xác định trong suốt chu trình bằng sự tích phân các tín hiệu của thiết bị phân tích. Nng độ CO, CO2 và NMHC có thể được xác định bằng sự tích phân các tín hiệu của thiết b phân tích hoặc bng lấy mẫu vào túi. Nếu đo trong khí xả thô thành phần tất cả các chất khí phải được xác định trong toàn bộ chu trình bng sự tích phân các thiết bị máy phân tích. Đối với các hạt, một mẫu theo tỉ lệ phải được thu gom vào các bộ lọc phù hợp. Lưu lượng khí xả thô hoặc đã được pha loãng phải được xác định trong suốt chu trình để tính toán khối lượng khí thải các chất ô nhiễm. Các giá trị khối lượng khí thải phải được liên hệ với công động cơ để có được khối lượng tính theo gam của mỗi chất ô nhim thải ra trên từng kWh như mô tả trong Phụ lục B - Phụ lục B2.

B.2. Điều kiện thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.2.1.1. Phải đo nhiệt độ tuyệt đối (Ta) ca không khí tại cửa nạp vào động cơ theo độ Kelvin và áp suất không khí khô (ps) theo kPa, và thông số fa phải được xác định theo các mục sau đây. Trong các động cơ nhiều xy lanh có các nhóm cổ góp riêng biệt của đường ống np, ví dụ động cơ ch V, nhiệt độ trung bình của nhóm riêng đó phải được tính như sau:

a) Động cơ cháy do nén:

Các động cơ tăng áp dẫn động cơ khí và động cơ hút tự nhiên:

Động cơ tăng áp tuabin có hoặc không có làm mát không khí nạp:

b) Động cơ cháy cưỡng bức:

B.2.1.2. Tính đúng của phép thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.2.2. Động cơ có làm mát không khí nạp

Nhiệt độ không khí nạp phải được ghi lại và tại tốc độ tương ứng với chế độ đầy tải và công suất lớn nht do nhà sản xuất công bố, nhiệt độ này phải trong khoảng ± 5 K so với nhiệt độ không khí nạp lớn nht quy định tại 1.16.3 Phụ lục A - Phụ lục A1. Nhiệt độ làm mát trung bình ít nht phải bằng 293 K (20°C).

Nếu sử dụng quạt thổi ngoài hoặc hệ thống xưởng thử thì nhiệt độ không khí nạp cũng phải như trên. Việc chỉnh đặt thiết bị làm mát không khí nạp để thỏa mãn các điều kiện trên phải được áp dụng cho toàn bộ chu trình thử.

B.2.3. H thng nạp không khí của động cơ

Tại tc độ tương ứng với chế độ đầy tải và công sut lớn nhất do nhà sản xuất công bố, hệ thống nạp không khí của động cơ phải cho thấy rằng áp suất của không khí nạp nằm trong khoảng ± 100 Pa so với giới hạn trên của áp suất trong quá trình hoạt động của động cơ.

B.2.4. H thống xả của động cơ

Hệ thống xả phải được sử dụng để giữ được áp suất ngược trong hệ thống xả nằm trong khoảng ± 1000 Pa so với giới hạn trên của áp suất trong quá trình hoạt động của động cơ tại tốc độ tương ứng với chế độ đầy tải và công suất lớn nhất do nhà sản xuất công b và có thể tích nằm trong khoảng ± 40% thể tích quy định bởi nhà sản xuất, có th sử dụng hệ thống xưởng thử nếu nó đại diện được các điều kiện hoạt động thực của động cơ. Hệ thống xả phải phù hợp với các yêu cầu đối với việc lấy mẫu khí thải như được quy định tại 3.4 của Phụ lục B - Phụ lục B4 và tại 2.2.1, EP và 2.3.1, EP của Phụ lục B - Phụ lục B6.

Nếu động cơ được trang bị một thiết bị xử lý khí thải sau, ống x phải có cùng đường kính trong sử dụng đối với ít nhất 4 đường kính ống phía trước cửa vào của đoạn đầu đoạn mở rộng chứa thiết b xử lý trên đường ống xả. Khoảng cách từ mặt bích ống góp khí thải hoặc cửa ra của máy nạp tua bin đến thiết bị xử lý sau xả phải như trong cu tạo của xe hoặc nằm trong các yêu cầu về khoảng cách của nhà sản xuất, áp sut ngược trong hệ thống xả hoặc sự hạn chế phải theo cùng ch tiêu như trên và có thể được lắp một van. Hộp xử lý sau có thể được tháo ra trong quá trình các phép thử giả và trong quá trình bố trí động cơ, và được thay bằng một hộp tương đương có một bộ x lý xúc tác không hoạt động trợ giúp.

B.2.5. H thống làm mát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.2.6. Dầu bôi trơn

Đặc tính kỹ thuật của dầu bôi trơn được dùng để thử khí thi phải được ghi và trình bày cùng với kết quả thử như quy định tại 7.1, Phụ lục A - Phụ lục A1.

B.2.7. Nhiên liệu

Nhiên liệu th phải là nhiên liệu chuẩn quy định tại các Phụ lục B - Phụ lục B5.

Nhiệt độ nhiên liệu và điểm đo phải do nhà sản xuất quy định trong các giới hạn được cho trong 1.16.5, Phụ lục A. Nhiệt độ nhiên liệu phải không thấp hơn 306 K (33°C). Nếu không quy định, nhiệt độ đó phải bằng 311 K ± 5 K (38°C ± 5°C) tại cửa vào của cung cấp nhiên liệu.

Đối với động cơ NG và LPG, nhiệt độ nhiên liệu và điểm đo phải do nhà sản xuất quy định trong các giới hạn được cho tại 1.16.5, Phụ lục A hoặc nếu động cơ không phải là động cơ gốc thì tại 1.16.5 Phụ lục A - Phụ lục A3.

B.2.8. Th hệ thng x lý sau x

Nếu động cơ được trang b hệ thống xử lý sau xả, khí thải được đo trong chu trình thử phải đại diện cho mức phát thải trên đường .Trong trường hợp động cơ được trang b hệ thống xử lý sau xả yêu cầu sử dụng chất xúc tác, cht xúc tác sử dụng cho toàn bộ phép thử phải đáp ứng với 2.2.1.13 Phụ lục A - Phụ lục A1.

B.2.8.1. Đối với hệ thống xử lý sau xả dựa trên quá trình tái sinh liên tục, lượng phát thải phải được đo dựa trên hệ thống xử lý ổn định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để mà kim tra quá trình tái sinh phải được tiến hành ít nhất trên 5 phép thử ETC. Trong mỗi phép thử nhiệt độ và áp suất khí xả phải được ghi lại (nhiệt độ trước và sau hệ thống xử lý, áp suất ngược hệ thống xả,...).

Hệ thống xử lý phải được xem xét sao cho thỏa mãn các điều kiện công bố của nhà sản xuất trong mỗi lần xuất hiện trong phép thử trong thời gian thích hợp.

Kết quả cuối cùng của phép th phải là thuật toán trung bình của các kết quả th ETC khác nhau.

Nếu hệ thống xử lý có chế độ bảo vệ, chế độ đó làm thay đổi chế độ tái sinh tuần hoàn thì sẽ kiểm tra theo 2.8.2 dưới. Đối với trường hợp đặc biệt giới hạn khí thi trong Bảng 2 của 5.2 có thể vượt quá và khối lượng s không vượt quá.

B.2.8.2. Đối với hệ thống x lý sau xả dựa trên quá trình sự tái sinh tuần hoàn, lượng phát thải phải được đo dựa trên ít nhất 2 phép thử ETC, một phép thử bên trong sự tái sinh và một phép th bên ngoài sự tái sinh trên hệ thống xử lý ổn định, và kết quả là khối lượng.

Quá trình tái sinh phải xuất hiện ít nhất 1 lần trong phép thử ETC. Động cơ có thể được trang bị công tắc có khả năng ngăn cản hoặc cho phép quá trình tái sinh với điều kiện là quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến hiệu chuẩn căn bản của động cơ.

Nhà sản xuất phải công bố các điều kiện dưới để xuất hiện quá tái sinh (soot load, nhiệt độ, áp suất ngược,...) và khoảng thời gian mà nó xuất hiện (n2). Nhà sản xuất cũng phải cung cấp tất cả các dữ liệu nhằm xác định thời gian giữa hai lần tái sinh (n1). Qui trình để xác định đúng thời gian đó phải được sự đồng ý của cơ sở thử nghiệm dựa trên sự đánh giá kỹ thuật tốt.

Nhà sn xuất phải cung cp hệ thống xử lý sau xả đã được đặt tải để đạt được sự tái sinh trong khi thực hiện phép thử ETC. Tái sinh đó phải không xuất hiện trong giai đoạn thuần hóa động cơ này.

Lượng khí thải trung bình giữa giai đoạn tái sinh phải được xác định bằng phương pháp trung bình cộng của một số phép thử ETC gần tương đương nhau. Nên chạy ít nhất 1 phép thử ETC càng gần phép thử tái sinh càng tốt và 1 phép th ETC ngay sau khi phép thử tái sinh kết thúc. Bng cách khác, nhà sản xuất có thể cung cấp dữ liệu thể hiện được lượng khí thải không đổi (+/-15 %) giữa các giai đoạn tái sinh. Trong trường hợp này chỉ có thể sử dụng khí thải của duy nht một phép thử ETC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong mỗi quá trình tái sinh, giới hạn khí thải trong Bng 2 của 5.2 có thể vượt quá.

Giá trị khí thải được đo phải là khối lượng theo 5.5 và 6.3 Phụ lục B - Phụ lục B2 và kết quả cuối cùng không vượt quá giới hạn trong Bng 2 của 5.2.

 

PHỤ LỤC B - PHỤ LỤC B1

(quy định)

PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÍ THẢI ĐỂ KIỂM TRA THEO MỨC EURO 1 ĐẾN EURO 5

PHẦN I: KIỂM TRA KHÍ THẢI THEO MỨC EURO 1 ĐẾN EURO 2

1. Giới thiệu

- Mục này mô t phương pháp xác định các loại khí thải và hạt gây ô nhiễm từ động cơ được thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Điều kiện thử động cơ

2.1. Phi đo nhiệt độ tuyệt đối (T) của không khí tại cửa nạp vào động cơ theo độ Kelvin và áp sut không khí khô (ps) theo kPa, và thông số F phải được xác định theo các mục sau đây:

2.2. Các động cơ tăng áp dẫn động cơ khí và động cơ hút tự nhiên

2.2.1. Động cơ C.I.

2.2.2. Động cơ cháy cưỡng bức

2.3. Động cơ tăng áp tuabin có hoặc không có làm mát không khí nạp:

2.3.1. Động cơ C.l.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.2. Động cơ cháy cưỡng bức

2.4. Phép thử là đúng khi thông số F như sau:

0,96 ≤ F ≤ 1,06

3. Nhiên liệu

Nhiên liệu phải là nhiên liệu chun được quy định tại Phụ lục C đối với động cơ C.I. và động cơ N.G. hoặc nhiên liệu có đặc tính kỹ thuật tương đương.

3.1. Đối với LPG, nhiên liệu phải có chất lượng thương mại, khối lượng riêng và nhiệt tr của nó phải được xác định và được ghi trong báo cáo.

4. Chu trình thử

4.1. Chu trình thử 13 chế độ sau đây phải được tuân theo trong vận hành băng thử động cơ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ động cơ khí thử

Phần trăm tải L, %

1

Không tải

-

2

Trung gian

10

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

4

Trung gian

50

5

Trung gian

75

6

Trung gian

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Không tải

-

8

Danh định

100

9

Danh định

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Danh định

50

11

Danh định

25

12

Danh định

10

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

4.2. Tiến hành thử

Ít nhất hai gi trước khi thử, mỗi bộ lọc (giấy lọc) để đo lượng phát thải của các hạt phải được đặt vào một đĩa Petri được đóng kín nhưng không bịt kín hẳn và được đặt trong buồng cân để ổn định (điu hòa) nhiệt độ. Vào lúc cuối mỗi giai đoạn ổn định, mỗi bộ lọc được cân và trọng lượng bì được ghi lại. Sau đó bộ lọc được cất giữ trong đĩa Petri - đĩa này phải vẫn còn nằm trong buồng cân, hoặc được cất giữ trong một bình chứa bộ lọc được nút kín cho tới khi được dùng để thử. Trong vòng một gi sau khi lấy bộ lọc ra khỏi buồng cân, nếu bộ lọc không được sử dụng nó phải được cân lại trước khi sử dụng.

Trong mỗi chế độ của chu trình th, tốc độ động cơ quy định phải được duy trì với khoảng sai số là ± 50 r/min và mô men xoắn đã quy định phải được duy trì với sai số là ± 2% của mô men xoắn lớn nht tại tốc độ thử của động cơ. Đối với động cơ C.l. nhiêu liệu tại cửa nạp vào bơm cao áp phải có nhiệt độ bằng 306 K - 316 K (33°C-43°C). Bộ điều tốc và hệ thống nhiên liệu phải được điều chỉnh theo quy định trong tài liệu bán hàng và bảo dưỡng của nhà sản xuất.

Đối với động cơ N.G., nhiệt độ và áp suất nhiên liệu cấp cuối cùng của bộ gim áp phải nằm trong khoảng quy định của nhà sn xuất; thiết bị hạn chế tốc độ và hệ thống nhiên liệu phải được điều chnh theo quy định trong tài liệu bán hàng và bo dưỡng của nhà sản xuất.

Mỗi lần thử thực hiện các bước sau đây:

4.2.1. Dụng cụ và ống lấy mẫu phải được lắp ráp theo yêu cầu đề ra khi sử dụng một hệ thống pha loãng lưu lượng toàn phần để làm loãng khí thi, đuôi ống được nối vào hệ thống, và các mức hạn chế áp suất nạp và áp suất ngược của khí thải được điều chỉnh lại cho phù hợp. Lưu lượng toàn bộ phải được điều chỉnh để duy trì được nhiệt độ của khí thải đã được pha loãng không lớn hơn 325 K (52°C) ngay trước các bộ lọc hạt chế độ có dòng nhiệt lớn nhất như đã xác định theo lưu lượng và/hoặc nhiệt độ khí thải;

4.2.2. Hệ thống làm mát và hệ thống pha loãng lưu lượng toàn phần, hoặc hệ thống pha loãng lưu lượng một phần theo thứ tự, được khởi động.

4.2.3. Động cơ được khởi động và được làm ấm lên cho tới khi tất cả nhiệt độ và áp suất đạt tới trạng thái cân bng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó:

s là mức chỉnh đặt băng thử;

Pmin là công suất hữu ích nhỏ nht như chỉ ra trên dòng (e) trong bảng của A.1.8.2, Phụ lục A;

L là phần trăm tải như chỉ ra trong D.4.1;

Pmax là công suất hấp thụ cho phép toàn bộ của thiết b được động cơ dẫn động trừ đi công suất của thiết b bất kỳ nào được dẫn động thực sự bởi động cơ: (d) - (b) của A.1.8.2, Phụ lục A.

4.2.5. Các máy phân tích khí thải được chỉnh đặt tại điểm 0 (zero) và điều chỉnh thang đo. Khởi động hệ thống lấy mẫu hạt. Khi sử dụng hệ thống pha loãng lưu lượng một phần, t lệ pha loãng phải được lập ra sao cho duy trì được nhiệt độ của khí thi đã được pha loãng không lớn hơn 325 K (52°C) ngay trước các bộ lọc hạt ở chế độ có dòng nhiệt lớn nhất được xác định theo lưu lượng và/hoặc nhiệt độ khí thải. Dải vận tốc khí thải và những dao động của áp suất, nếu có thể, được kiểm tra và được điều chỉnh theo yêu cầu của Phụ lục B.4.

4.2.6. Trình tự th được bắt đầu. Động cơ được chạy trong 6 min mỗi chế độ, kết thúc việc thay đổi tốc độ và tải của động cơ trong phút thứ nhất. Các đường đặc tính của các máy phân tích được ghi cho cả sáu phút với dòng khí thải đi qua các máy phân tích ít nhất trong cả ba phút cuối cùng. Để lấy mẫu hạt, hai bộ lọc (bộ lọc chính và bộ lọc dự trữ, xem Phụ lục B4) được sử dụng cho toàn bộ quá trình thử. Với một hệ thống pha loãng lưu lượng một phần, đối với mỗi chế độ, t lệ kết quả pha loãng dòng khí thải chỉ được sai khác trong khoảng ± 7% so với t lệ trung bình của tất cả các chế độ. Với hệ thống pha loãng lưu lượng toàn phần, t lệ lưu lượng khối lượng tổng cộng ch được sai khác trong khoảng ± 7% so với t lệ trung bình của tất cả các chế độ. Khối lượng mẫu được thm qua các bộ lọc hạt (MSAM) phải được điều chnh ở mỗi chế độ có tính đến hệ số trọng lượng chế độ tổng thể và tỉ lệ lưu lượng khối lượng lượng nhiên liệu hoặc khí thải (xem Phụ lục B4). Thời gian lấy mẫu ít nht là 20 s. Việc lấy mẫu phải được thực hiện trong mỗi chế độ càng chậm càng tốt. Tốc độ và tải của động cơ, nhiệt độ không khí nạp và lưu lượng khí thải phải được ghi trong suốt năm phút cuối của từng chế độ, với những yêu cầu về tốc độ và tải phải được đáp ứng trong suốt thời gian lấy mẫu hạt, nhất là trong suốt phút cuối cùng của mỗi chế độ.

4.2.7. Phi đọc và ghi bt kỳ số liệu nào cần b sung cho việc tính toán

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Đánh giá s liệu

5.1. Vào lúc kết thúc phép thử, ghi lại khối lượng mẫu tổng cộng thm qua bộ lọc (MSAM). Đặt các bộ lọc trở lại vào buồng cân và được ổn định ít nhất 2 h, nhưng không quá 36 h và sau đó cân. Khối lượng toàn bộ của các bộ lọc được ghi lại. Khối lượng hạt (Pt) là tổng của khối lượng các hạt được thu góp trên các bộ lọc chính và bộ lọc dự trữ.

5.2. Để đánh giá biểu đồ phát thải cht khí, phải xác định được 60 s cuối cùng của từng chế độ và s đọc trung bình trên đồ thị đối với HC, CO và NOx trong mỗi chế độ được xác định từ những kết quả đọc trung bình và số liệu hiệu chuẩn tương đương. Tuy nhiên, một kiểu ghi khác có thể được sử dụng nếu nó đảm bảo thu được số liệu tương đương.

Phần II: Kiểm tra khí thải theo mức EURO 3 đến EURO 5

Chu trình th ESC và ELR

1. Các thông số chỉnh đặt băng thử và động cơ

1.1. Xác định tốc độ động cơ A, B và C

Các tốc độ động cơ A, B và C phải được nhà sản xuất khai theo các quy định sau:

Tốc độ cao nhi phải được xác định bằng tính toán tại 70% công suất hữu ích lớn nhất theo khai báo P(n) như được xác định tại Phụ lục A - Phụ lục A1. Tốc độ cao nhất của động cơ mà tại đó giá trị công suất xuất hiện trên đường đặc tính công suất được xác định như nhi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các tốc độ động cơ A, B và C phải được tính toán như sau:

A = nIo + 25% (nhi - nIo)

B = nIo + 50% (nhi - nIo)

C = nIo + 75%