Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-1-2:2016 về Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung - Phương pháp luận

Số hiệu: TCVN7909-1-2:2016 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2016 Ngày hiệu lực:
ICS:33.100.99 Tình trạng: Đã biết

Mức an toàn tổng thể

Xác suất trung bình của hng hóc nguy hiểm theo yêu cầu (x)a

Tần suất của hỏng hóc nguy hiểm chức năng an toàn trong một giờ (y)b

4

10-5 ≤ x < 10-4

10-9 ≤ y < 10-8

3

10-4 ≤ x < 10-3

10-8 ≤ y < 10-7

2

10-3 ≤ x < 10-2

10-7 ≤ y < 10-6

1

10-2 ≤ x < 10-1

10-6 ≤ y < 10-5

CHÚ THÍCH: Xem chi tiết IEC 61508 -1, 7.6.

a. Chế độ hoạt động yêu cu thp: các chức năng an toàn ch được thực hiện theo yêu cầu, đ chuyển các thiết b cần giám sát (EUC) vào trạng thái an toàn được quy định, và tần sut yêu cầu không nhiều hơn một lần trong năm.

b. Chế độ yêu cu cao hoặc chế độ hoạt động liên tục: chức năng an toàn ch được thực hiện theo yêu cầu, đ chuyển EUC vào chế độ an toàn như đã quy định, và tần suất yêu cầu lớn hơn một lần trong năm. Chế độ hoạt động liên tục: chức năng an toàn vẫn giữ EUC ở trạng thái an toàn như một phần của chế độ hoạt động bình thường.

An toàn tổng thể của hệ thng liên quan đến an toàn được xác định bởi an toàn tổng th phn cứng và an toàn tổng thể hệ thống của nó.

An toàn tổng thể phần cứng liên quan tới các hỏng hóc nguy hiểm của phần cứng do sự xuống cp về mặt vật lý (nó sẽ xảy ra ngẫu nhiên theo thời gian). An toàn tng thể phần cứng của hệ thống liên quan đến an toàn có thể xác định được dựa trên an toàn tổng thể phần cứng của các thành phần hợp thành (phụ thuộc vào tỉ lệ hỏng hóc ngẫu nhiên của chúng).

An toàn tổng thể có tính hệ thng (bao gồm an toàn tổng thể phần mềm) liên quan tới các hỏng hóc nguy hiểm thường xảy bởi một tập hợp các tình huống cụ thể. An toàn tổng th có tính hệ thống rt khó để xác định chính xác. Mức an toàn tổng thể được phân bổ cho hệ thống an toàn chức năng (như là kết quả của các yêu cầu an toàn tổng thể của nó) sẽ ảnh hưởng đến mức độ chặt chẽ cần thiết khi đáp ứng các yêu cầu đối với việc giám sát hoặc tránh các hỏng hóc mang tính hệ thống. Một số các yêu cầu này được phân loại một cách rõ ràng theo mức độ an toàn tổng thể (xem Bảng 3).

Các hng hóc hoặc là các sự cố của hệ thống liên quan đến an toàn do nhiễu điện từ cường độ mạnh cho trước là có tính hệ thống khi mà khoảng thời gian nhiễu lớn hơn hoặc bằng với chu kỳ hoạt động của hệ thống liên quan đến an toàn. Vì thế trong tiêu chun này giả định rằng khoảng thời gian nhiễu lớn hơn hoặc bằng với chu kỳ hoạt động của hệ thống liên quan đến an toàn và thêm nữa là ảnh hưởng ca nhiễu điện t cho trước lên một hệ thống Iiên quan đến an toàn định trước được xem xét là như nhau đối với mỗi ln nó xảy ra. mức hệ thống, các kỹ thuật làm giảm nhiễu phù hợp sẽ tăng khả năng miễn nhiễm của các chức năng liên quan đến an toàn và sẽ được xem xét như là một phần của kh năng có tính hệ thống.

Bất kỳ thiết b nào đã được phát triển để đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của họ tiêu chun IEC 61508 liên quan đến an toàn tổng thể có tính hệ thống đối với mức an toàn tổng thể (SIL) định trước được coi là có được kh năng có tính hệ thống. Ngoài ra, khả năng có tính hệ thống của thiết bị có th được chứng minh bằng cách sử dụng các bằng chứng đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt của IEC 61508-2.

Nhìn chung, tt c các thiết b sử dụng trong hệ thống liên quan đến an toàn sẽ có khả năng có tính hệ thống ít nhất là mức an toàn tổng thể được phân bổ cho hệ thống đó.

Vì thế, sự phù hợp của thiết b đối với một hệ thống liên quan đến an toàn thường được xác định bởi cả dữ liệu hỏng hóc phn cứng ngẫu nhiên của thiết bị và c năng lực có tính hệ thống của nó.

5.4. Các bước cụ thể để đạt được an toàn chức năng

Để đạt được an toàn chức năng phải thực hiện các hoạt động cụ thể liên quan đến ảnh hưởng của điện từ sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mô t môi trường điện từ tương ứng mà trong môi trường đó hệ thống liên quan đến an toàn được dự kiến sử dụng trong suốt vòng đời của nó (xem 6.1);

c) Xem xét các môi trường khí hậu, vật lý và sự suy giảm do sử dụng bình thường và lỗi s dụng có th dự đoán được liên quan tới khía cạnh điện từ, trong đó hệ thống liên quan đến an toàn được dự kiến sử dụng trong suốt vòng đời của nó;

d) Thực hiện các khía cạnh EMC trong quá trình thiết kế (xem điều 7) của các hệ thống liên quan đến an toàn (xem 7.3);

e) Thực hiện xác minh và công nhận miễn nhiễm điện từ đối với an toàn chức năng (xem điu 8);

f) Nếu cần thiết thực hiện thay đổi các biện pháp thiết kế và lắp đặt đ đạt được khả năng miễn nhiễm theo yêu cầu;

g) Đưa ra các hướng dn về hoạt động và bảo trì EMC để đảm bảo an toàn chức năng đã quy định trong suốt thời gian hoạt động (các hướng dẫn này có th được đưa vào tài liệu hướng dẫn an toàn của hệ thống).

5.5. Quản lý EMC đối với an toàn chức năng

Những yêu cầu trong điu này được viết lại từ IEC 61508-1, chỉ ra các yêu cu cụ thể được áp dụng riêng để đạt được EMC cho các hệ thống có liên quan tới an toàn chức năng.

Tổ chức có trách nhiệm về EMC của hệ thống liên quan đến an toàn hoặc thiết bị, hoặc đối với bất kỳ một hoạt động nào thuộc phạm vi của tiêu chun này, phải giao cho một hoặc một nhóm người chịu trách nhiệm v:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phối hợp thực hiện các hoạt động EMC liên quan;

- Giao diện giữa các hoạt động của tổ chức này và các hoạt động khác được thực hiện bởi các tổ chức khác;

- Thực hiện tất c các yêu cầu được nêu trong điều này;

- Đảm bảo rằng EMC là đầy đủ và được chứng minh phù hợp với các mục tiêu và các yêu cu của tiêu chun này.

CHÚ THÍCH 1: Việc chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan tới an toàn EMC có thể được ủy thác cho người khác có chuyên môn liên quan, những thành viên khác nhau có th chịu trách nhiệm đối với các hoạt động hoặc các yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, trách nhiệm phối hợp thực hiện đảm bảo an toàn thuộc v một hoặc một nhóm nhỏ người có trách nhiệm quản lý.

Các hoạt động mà trách nhiệm thuộc về tổ chức, các chính sách và chiến lược đ đạt được EMC đối với an toàn chức năng cần được quy định rõ, cùng với phương tiện đánh giá kết quả đạt được và phương tiện được dùng để thực hiện trao đổi thông tin trong tổ chức đó.

Tt cả cá nhân, các phòng ban và các t chức có trách nhiệm thực hiện các hoạt động an toàn mà có liên quan tới EMC cần được xác định rõ, và trách nhiệm của họ phải là toàn bộ hoặc phải có liên hệ rõ ràng. Các đối tượng khác phù hợp và có ảnh hưởng tới hiệu năng an toàn của hệ thống phải nhận thức được trách nhiệm này.

Các thủ tục phải được quy định rõ định nghĩa thông tin được trao đổi giữa các thành phn và cách thức thực hiện trao đổi thông tin đó.

CHÚ THÍCH 2: xem điều 10 (các yêu cầu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các th tục cần được quy định rõ để đảm bảo kịp thời thực hiện các bước tiếp theo và giải quyết tương xứng các khuyến ngh liên quan tới EMC của các hệ thống liên quan đến an toàn kể cả các phát sinh từ việc xác minh, công nhận hiệu lực, báo cáo và phân tích sự cố. Các tổ chức phải duy trì hệ thống để bắt đầu thay đổi dựa theo kết quả của các khiếm khuyết của EMC liên quan đang được phát hiện trong các hệ thống liên quan đến an toàn hoặc các thiết b mà họ chịu trách nhiệm và trong trường hợp họ không có khả năng thay đổi hệ thống thì để họ thông báo cho người sử dụng sự cn thiết phải thay đổi trong trường hợp lỗi nh hưởng tới an toàn nêu trên.

Những cá nhân chịu trách nhiệm đối với một hoặc một số hoạt động trong phạm vi của tiêu chun này, cần quy định tất cả các hoạt động kỹ thuật và quản lý cần thiết để đảm bảo đạt được và chứng minh được EMC đối với an toàn chức năng của các hệ thống liên quan đến an toàn hoặc là các thiết b, đặc biệt là đối với các hoạt động mà họ chịu trách nhiệm. Bao gm các phương pháp, kỹ thuật và th nghiệm được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Các thủ tục cn được quy định rõ để đảm bảo tt cả các cá nhân liên quan trong bất kỳ các hoạt động thuộc phạm vi của tiêu chun này phải được đào tạo kiến thức v kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực liên quan đến các nhiệm vụ cụ thể mà họ phải thực hiện.

Các th tục này, được quy định là kết quả của các yêu cu được nêu trong điều này, phải được thực hiện và giám sát.

Các bên cung cp các sản phm hoặc dịch vụ cho các tổ chức có trách nhiệm chung đối với một hoặc một vài hoạt động trong phạm vi của tiêu chuẩn này, cn bàn giao các sản phm hoặc dịch vụ như tổ chức đó quy định và phải có một hệ thống quản lý chất lượng thích hợp.

6. Môi trường điện từ

6.1. Tổng quát

Môi trường điện từ được định nghĩa là tổng thể các hiện tượng điện từ xuất hiện tại một địa điểm cụ thể. Những hiện tượng này có thể phụ thuộc vào thời gian. Thông tin về môi trường điện từ phải được cung cp cho nhà thiết kế/người quy định hệ thống và nó được xem như là một đầu vào để xác định thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS) (xem Hình 1).

Các yếu tố cu thành môi trường điện từ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các thiết b có điện áp cao, thp hoặc trung bình;

- Các hệ thống năng lượng, thông tin, báo hiệu, điu khiển;

- Các bộ bức xạ có ch ý;

- Các quá trình vật lý (ví dụ như các hoạt động đóng, ngắt (switching); sự phóng điện vào không khí);

- Các quá trình quá độ ít xảy ra hoặc ngẫu nhiên.

Tất cả những điều đó có th gây ra nhiễu tác động đến hệ thống liên quan đến an toàn đang xem xét.

Bảng 2 đưa ra tổng quan của các hiện tượng điện từ, chúng s được xem xét để đạt được an toàn chức năng cho các hệ thống liên quan đến an toàn. Danh sách này chưa đầy đủ nhưng đó là những yếu t cần được sử dụng đ bắt đầu xem xét môi trường điện từ có ảnh hưởng đến an toàn chức năng.

CHÚ THÍCH: Trong một số môi trường điện từ cụ thể, việc xuất hiện của vài hin tượng điện từ tại cùng một thời điểm, ví dụ các hài và các quá trình quá độ vô hướng có th có một số tác động lên sự min nhiễm của các h thống liên quan đến an toàn và cần được tính đến.

Bảng 2 - Tổng quan các loại hiện tượng điện từ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hài, hài trung gian

Đin áp báo hiệu

Biến động điện áp

Sụt áp và mất điện

Mất cân bằng điện áp

Biến đổi tần số nguồn

Điện áp cảm ứng tần số thấp

Thành phn một chiều trong mạng xoay chiều

Trường bức xạ tần số thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trường điện

Nhiễu dẫn tần số cao

Dòng điện hoặc điện áp liên tục được ghép nối hoặc cảm ứng trực tiếp

Quá độ đơn hướng b

Quá độ dao động b

Trường bức xạ tần số cao

Trường từ

Trường điện

Trường điện từ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Quá độc

Phóng tĩnh điện (ESD)

Người và máy

Hiện tượng nhiễu môi trường HPEM bức xạ và cảm ứngd

 

Xung điện từ độ cao lớn hơn so với mức nước biển (HEMP)d

 

a Liên tục hoặc quá độ.

b Đơn l hoặc lặp lại (xung đột biến nhanh).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d Được xem xét trong các điu kiện đặc biệt (xem IE 61000-2-13).

CHÚ THÍCH: Tuy không có giới hạn thay đổi đột ngột giữa miền tần số thấp và miền tần số cao nhưng có quá độ nhẹ trong miền tần số từ 9 kHz đến 150 kHz. Đối với các ứng dụng chính thức, giới hạn được thiết lập tn số 9 kHz (phạm vi áp dụng của CISPR).

6.2. Thông tin môi trường điện từ

Nhiều công bố bao gồm các đặc tả cơ bản v môi trường điện từ có tính đến hiện tượng điện từ và các mức nhiễu dự kiến xảy ra trong các môi trường đó. Thông tin chung v sự mô tả và các mức nhiễu điện từ ở các địa điểm khác nhau có thể được tìm thy trong tiêu chun hoặc ở các báo cáo kỹ thuật của bộ tiêu chun IEC 61000-2. Ví dụ về mô tả các môi trường khác nhau được đưa ra trong IEC 61000-2-5. Tuy nhiên, những mô tả này được đưa ra dưới dạng các mức tương thích (mà theo định nghĩa là thp hơn các mức min nhiễm được yêu cu trong các môi trường như thế).

IEC 61000-4-1 đưa ra kh năng hỗ trợ và cung cp các khuyến nghị chung liên quan đến lựa chọn các bài thử nghiệm được mô tả trong bộ tiêu chun IEC 61000-4. Chú ý rằng tiêu chuẩn được xây dựng đ đạt được EMC chủ yếu dựa vào các yếu t kinh tế/kỹ thuật, có thể không miêu t đủ môi trường điện từ đ đạt được an toàn chức năng cho các h thng liên quan đến an toàn.

Bảng A.2 của phụ lục A đưa ra danh sách các mức môi trường điện từ. Chúng được xem là các ví d của các mức môi trường điện từ cực đại cho mỗi hiện tượng cho hai dạng môi trường điện từ mẫu. Vì chấp nhận rằng bản thân môi trường điện từ này không thay đổi đối với mức an toàn tổng th (SIL) của các hệ thống trong cùng một lắp đặt, những mức môi trường điện từ cực đại này phải được xem xét cho tất cả các tình huống an toàn chức năng điện từ. Trong khi Phụ lục A đưa ra một số ví dụ, nó được nhận ra là rất khó để đảm bảo các mức lớn nhất không bị vượt quá. Vì thế trách nhiệm của người thiết kế/người quy định là đảm bảo rằng các nhiễu điện từ và các mức giá trị thích hợp được xem xét cho an toàn chức năng.

Lưu ý rằng các mức nhiễu điện từ được nêu ở trong tiêu chun, các báo cáo, hoặc quy định kỹ thuật EMC khác nhau phải được xem xét rt cẩn thận, xét tới các mối quan hệ chặt ch của chúng đối với an toàn chức năng. Cụ thể là:

- Các mức nhiễu điện từ thay đổi theo phân bố thống kê (xem Hình A.1) và các mức giá tr lấy làm ví dụ trong Bảng A.1 có th bị vượt quá trong một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, những trường hợp đó có thể không xuất hiện thường xuyên hoặc một số v trí đặc biệt. Việc thiết lập các mức nhiễu này rt quan trọng đối với các mục đích xây dựng an toàn chức năng.

- Phương pháp thử nghiệm miễn nhiễm, các mức thử nghiệm và các tiêu chí tính năng được tiêu chun hóa, tìm thy trong các tiêu chun thử nghiệm tính min nhiễm, liên quan tới các yêu cầu hoạt động và không liên quan đến an toàn chức năng. Nếu các bài thử nghiệm dựa trên các phương pháp kiểm tra này đang được thực hiện thì các mức thử nghiệm liên quan đến an toàn điện từ và các tiêu chí đặc tính phi được xác định rõ đối với mỗi hiện tượng điện từ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Phương pháp luận để đánh giá môi trường điện từ

Báo cáo v EMC của các thiết b điện và điện tử phổ biến có đầy đủ các thông tin quan trọng về môi trường điện từ.

Trong trường hợp các báo cáo v EMC thiếu thông tin, khuyến nghị thực hiện các hành động sau để đánh giá môi trường điện từ:

- Nghiên cứu các tài liệu để xác định thông tin liên quan;

- Kho sát vị trí cần đánh giá, nếu cn tổ chức đo kiểm, phân tích dữ liệu để xác định đặc tính của hiện tượng điện từ bao gồm nguồn phát và các hiện tượng điện từ cụ th.

Các thông tin có được v môi trường điện từ phải được đánh giá theo cách thức nào đó đ thu được dữ liệu liên quan đến:

- Hiện tượng điện từ được dự kiến xảy ra tại v trí đang quan tâm;

- Các đặc tính của các hiện tượng điện từ đó, ví dụ như cường độ, tần số, điều chế, thời gian xuất hiện (rise time) ...

CHÚ THÍCH 1: Trong các ứng dụng vũ tr và có tính tự động di chuyn, có các nhóm làm việc của ISO chuyên trách nghiên cứu đưa ra các thông tin thích đáng liên quan tới EMC của các ứng dụng này. Các thông tin cần được sử dụng như là khởi điểm đ mô t tập các môi trường điện từ phù hợp cho các khía cạnh an toàn chức năng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4. Xác định phương pháp và mức thử nghiệm

Sau khi các đặc tính điện từ được thiết lập cho một môi trường cụ thể thì chúng sẽ được sử dụng để thiết kế các h thống liên quan đến an toàn. Trong khi thiết kế tốt đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình, thì rõ ràng là các thử nghiệm thực tế được yêu cầu đ đảm bảo các hệ thống liên quan đến an toàn đạt được các thông s kỹ thuật yêu cầu. Vì vậy y ban EMC của IEC đã xây dựng rất nhiều th nghiệm miễn nhiễm đối với thiết bị và các hệ thống quy mô nh, những thử nghiệm này sẽ được xem như là điểm bắt đầu cho việc thực hiện thử nghiệm các đặc tính điện từ cho an toàn chức năng.

Với mỗi hiện tượng điện từ được thiết lập cho một môi trường cụ th, người quy định hệ thống cần phải tính đến các hiện tượng thuộc SRS và xem xét các phương pháp thử nghiệm miễn nhiễm EMC hiện có (sử dụng IEC 61000-4-1 như là hướng dn đầu tiên) để xác định liệu phương pháp th nghiệm này đã phù hợp hay chưa. Người quy định hệ thống cũng phải kiểm tra đ biết được các tham số được yêu cầu để thử nghiệm các đặc tính điện t của môi trường có thuộc dải các giá trị đề xut đối với các tiêu chun thử nghiệm miễn nhiễm cơ bản hay không (tham chiếu tới IEC 61000-4).

Mục tiêu của các yêu cầu miễn nhiễm (ví dụ như các yêu cầu đã được định nghĩa trong IEC 61000-6-2) là để hỗ trợ và đạt được các hoạt động dưới điều kiện bình thường. Các mức th nghiệm miễn nhiễm tương ứng thu được đối với hầu hết các hiện tượng điện từ hay xuất hiện và theo cách tiếp cận kinh tế/kỹ thuật có tính đến sự tồn tại của thiết b hoặc là hệ thống trong môi trường đang được xem xét. Cho nên nó có thể kỳ vọng và chấp nhận bởi tất cả các bên liên quan rằng thiết b hoặc hệ thống có thể b gây nhiễu trong một s ít trường hợp.

CHÚ THÍCH: Cách tiếp cận này có thể được chấp nhận đối với một s chức năng bình thường của thiết b hoặc h thống, nhưng không chp nhn được đối với các chức năng liên quan đến an toàn. Vì thế các khía cạnh của an toàn chức năng không thể được xem xét như là các yêu cầu min nhiễm bình thường, như ví dụ trong IEC 61000-6-2, không có xem xét một cách đặc biệt v môi trường điện từ mà thiết bị/h thống dự định sử dụng.

Đ có thể xác minh cho những phương pháp và các tham số thử nghiệm, người thiết kế hệ thống phải nhận biết được độ không đảm bảo đo của các thử nghiệm miễn nhiễm. Độ không đảm bảo đo này do thiết bị thử nghiệm có thể được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu của thiết b thử nghiệm. Có th cn thiết phải tính đến kỹ năng của người thực hiện thử nghiệm và các điều kiện môi trường, những mặt này không được định nghĩa bởi các tiêu chuẩn. Sau khi hoàn thiện các đánh giá v độ không đảm bảo đo, một s phương pháp tiếp cận như sau có th được sử dụng đ bù vào độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm đó phụ thuộc vào các yếu tố của độ không đảm bảo:

a) Nếu thiết b thử nghiệm miễn nhiễm có sẵn là thích hợp, và nếu thử nghiệm các mức giá trị lớn hơn các mức nhiễu điện từ, thì các thông số yêu cầu hệ thống phải xác định biên giá tr dẫn tới hỏng hóc và mô tả cách thức hệ thống liên quan đến an toàn phản ứng với điện từ gây ra hỏng hóc.

b) Nếu thiết bị thử nghiệm miễn nhiễm sẵn có không thích hợp do không có các tham số thử nghiệm được yêu cầu (ví dụ như biên độ, tần số, điều chế, tốc độ lặp...) thì:

- Nhà thiết kế hệ thống cần yêu cầu có các thiết bị phù hợp để sử dụng; Và/hoặc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Tương thích điện từ trong quá trình thiết kế và tích hợp

7.1. Tổng quan

Việc quy hoạch an toàn EMC phải được thực hiện (điều khin, quản lý an toàn EMC) có xem xét đến vn đề an toàn chức năng. Đó là chiến lược đảm bảo EMC của các hệ thống liên quan đến an toàn có lưu ý tới các hệ thống khác trong vùng lân cận và tới môi trường bên ngoài (xem phụ lục F). Mục tiêu của việc quy hoạch an toàn EMC là đ cung cấp EMC với giá thành chp nhận được bằng cách thỏa mãn các yêu cu mục tiêu trong toàn bộ quá trình trin khai dự án. Nghĩa là xem xét, nghiên cứu và đánh giá tt c các vn đề EMC có thể xảy ra trong suốt kế hoạch thực hiện dự án. Tt cả các hoạt động và các bước s được mô tả trong quy hoạch an toàn EMC (bao gồm điều khiển và quản lý an toàn EMC). Quy mô và chiều sâu của việc quy hoạch EMC phụ thuộc vào độ phức tạp của hệ thống và mức an toàn tổng thể (SIL) yêu cầu trong SRS.

CHÚ THÍCH: Trong nhiều trường hợp việc quy hoạch EMC sẽ được thực hiện trước đó do các yêu cầu ngoài an toàn; trong trường hợp đó thì có th m rộng quy mô quy hoạch EMC để bao hàm cả các khía cạnh an toàn chức năng. Thông tin b sung v quá trình quy hoạch EMC được đưa ra trong Phụ lục F.

Trong quá trình quản lý thiết kế điện t, một hoặc một s người được xác định rõ phải có trách nhiệm đối với việc lập và thực hiện quy hoạch an toàn EMC. Họ phải thiết lập một quy trình đ duy trì cht lượng điện từ suốt đời trong quá trình bảo trì, sửa chữa và làm mới lại (tại những nơi mà các công việc này không được thực hiện chỗ sản xuất), và họ cũng chịu trách nhiệm đối với các thông tin v các quy định hạn chế/cm thực hiện liên quan đến các thay đổi đặc tính môi trường điện từ trong tương lai. Những thông tin này phải được thông báo cho người sử dụng.

7.2. Tương thích điện từ ở mức hệ thống

An toàn chức năng của hệ thống liên quan đến an toàn cần không bị ảnh hưởng quá mức của môi trường nơi hệ thống sử dụng, điều này yêu cầu mức miễn nhiễm của hệ thống phải đủ lớn cho an toàn tổng thể và môi trường điện từ dự kiến trong suốt vòng đời của nó.

Bất kỳ nhiễu đin từ nào được tạo ra trong hệ thống liên quan đến an toàn cần không gây ảnh hưởng quá mức đến an toàn chức năng của các thành phn khác trong hệ thống đó. Các nhiễu điện từ thường gây ra các sự cố mang tính hệ thống hay “sự cố có nguyên nhân thông thường”. Khả năng nhiễu điện từ này ảnh hưởng tới nhiều thành phần trong thiết bị của hệ thống liên quan đến an toàn là do thiết kế hệ thống, vì thế cần được xử lý bằng các phương pháp đo và các kỹ thuật như trình bày trong Phụ lục B.

Tất cả các phương pháp đo EMC cần được thiết kế và thực hiện theo cách có hiệu quả có tính đến yếu tố môi trường vật lý (bao gồm sự co dãn do cơ khí, khí hậu, hóa học, sinh học và các điều kiện khác) trong suốt vòng đời của hệ thống liên quan đến an toàn. Đó là do phát xạ và miễn nhiễm có th bị biến đổi trong thời gian sống của hệ thống liên quan đến an toàn do sự phơi nhiễm dưới môi trường vật lý của nó. Thiết kế hệ thống liên quan đến an toàn cần đảm bảo duy trì chất lượng điện từ yêu cầu trong toàn bộ thời gian sống của hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Toàn bộ hệ thống được chia nh ra mức các thành phần của thiết b.

- Tất cả các phần tử của thiết b trong hệ thống được định rõ về mặt các đặc tính EMC. Mỗi một phần tử lại có thể bao gồm một số thành phần (ví dụ như thành phần cấp nguồn, Bảng mạch in, bộ phận hiển thị) cũng như lược đồ đi cáp.

- Ảnh hưởng qua lại giữa mỗi sự kết hợp các phần tử của thiết bị s được phân tích và đánh giá về mặt miễn nhiễm, bao gồm nh hưởng của cả môi trường điện từ bên trong và bên ngoài. Điều đó cho ta sự phân tích và đánh giá về miễn nhiễm của tt cả các kết hợp các thành phần của các phần tử của thiết bị, và được biểu diễn dưới dạng giản đồ như ví dụ trong Hình 3.

- Tiêu chí tính năng chức năng của nhiu thành phn khi chúng bị nhiễu lẫn nhau cần được phân tích về mặt tác động tổng thể của chúng lên thiết kế cụ thể của hệ thống an toàn chức năng được đ cập. Một vài suy giảm v mặt tính năng có th chp nhận được đối với mỗi thành phần khi chúng được kim tra một cách độc lập, hoặc trong hệ thống khác, nhưng có thể không được chp nhận nếu chúng xảy ra trong hệ thng an toàn cụ thể nào đó.

Bảng 3 đưa ra các hướng dẫn v các kỹ thuật thiết kế, quản lý thiết kế, và các phép đo khác. Những kỹ thuật này được phân loại dưới dạng mức an toàn tổng thể (SIL) căn cứ theo sự điều chỉnh của chuyên gia tốt nht. Bng 3 cũng đ cập đến các phép đo lường thiết kế kỹ thuật đưa ra trong Phụ lục B.

Hình 3 - EMC giữa thiết b M và thiết b P

Bảng 3 - Các kỹ thuật thiết kế, quản lý thiết kế và các biện pháp khác

TT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SIL 1

SIL 2

SIL 3

SIL 4

1

Quy hoạch an toàn EMC

R

R

HR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Cung cp cho người sử dụng cuối thông tin v bất kỳ một hạn chế nào liên quan đến đặc tính thay đổi môi trường điện từ.

R

R

HR

HR

3

Tính đến biện pháp thiết kế kỹ thuật (xem phụ lục B)

R

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HR

HR

4

Kể đến các yêu cu v EMC được quy định trong sổ tay an toàn sản phẩm đối với tất cả các sản phm và các thiết bị mua bán

M

M

M

M

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HR

HR

M

M

6

Xem xét các tác động của các hng hóc có th dự đoán trước một cách hợp và việc sử dụng sai các đặc tính điện từ và phương pháp suy giảm

M

M

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M Kỹ thuật hoặc biện pháp này là một yêu cu bắt buộc và cần được thực hiện đối với mức SIL tương ứng (hoặc năng lực có tính hệ thống)

HR Kỹ thuật hoặc biện pháp này là một khuyến nghị mức cao đối với SlL tương ứng (hoặc năng lực có tính h thống) và cn được thực hiện trừ khi có bng chứng kỹ thuật không cn thực hiện nó. Nếu kỹ thuật hoặc phương pháp đo lường này không được s dụng thì cơ sở pháp lý của việc không sử dụng cn phải được chi tiết hóa toàn bộ trong quá trình quy hoạch an toàn và phải có sự đồng ý của người đánh giá.

R Kỹ thuật hoặc biện pháp này được khuyến ngh đối với mức SlL tương ứng (hoặc năng lực có tính hệ thống) và nó cần được thực hiện như là mức khuyến ngh thấp hơn khuyến nghị HR.

CHÚ THÍCH: Khi các kỹ thuật hoặc biện pháp này được khuyến ngh, có nghĩa là nó được xem là có khả năng đđạt được kết qu như mong muốn hơn các phương pháp hoặc kỹ thut khác. Nó không phải là bt buộc hay là khuyến ngh mức cao và có thể được thay thế bng phương pháp, kỹ thut khác. Tuy nhiên, khi sự thay thế đó được sử dụng thì nhà thiết kế phải có khả năng bảo v tốt lựa chọn đó.

7.3. Tương thích điện từ ở mức thiết bị

Tính miễn nhiễm của hệ thống liên quan đến an toàn phụ thuộc vào tính miễn nhiễm của từng thiết bị và các đặc tính điện từ, các biện pháp làm giảm được sử dụng và cần đủ đáp ứng được SRS trong toàn bộ thời gian sống dự đoán của hệ thống. Bất kỳ nhiễu điện từ nào gây ra bởi thiết b trong hệ thống liên quan đến an toàn cần không gây ra ảnh hưởng quá mức tới thành phần khác của thiết bị trong hệ thống liên quan đến an toàn.

Tt c các biện pháp EMC cần được thiết kế và thực hiện theo cách có hiệu qu có tính đến yếu tố môi trường vật lý (bao gm sự co dãn do cơ khí, khí hậu, hóa học, sinh học và các điều kiện khác) trong suốt vòng đời của hthống liên quan đến an toàn. Đó là do phát xạ và miễn nhiễm có thể b biến đổi trong thời gian sống của hệ thng liên quan đến an toàn do sự phơi nhiễm dưới môi trường vật của nó. Thiết kế hệ thng liên quan đến an toàn cần đảm bảo duy trì chất lượng điện từ yêu cầu trong toàn bộ thời gian sống của hệ thống.

thế, miễn nhiễm với nhiễu điện t sẽ được xem xét mức thiết b. Các yêu cầu miễn nhiễm thiết b sẽ đạt được bằng cách tính đến các yếu tố sau:

- Môi trường điện từ bên ngoài mà thiết bị bị phơi nhiễm trong đó;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các yêu cầu nhận được từ khía cạnh thiết bị/hệ thống khi tính đến biện pháp làm giảm hệ thống và;

- Tt c các yêu cầu được nhận biết trong quá trình quy hoạch an toàn EMC.

Kết quả là thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn cho thiết bị (ERS) phải bao gồm:

- Sự chống nhiễu điện từ mà sự miễn nhiễm phải đạt được;

- Các mức miễn nhiễm;

- Các yêu cu tham số th nghiệm cụ thể (ví dụ chu kỳ kim tra được tăng lên);

- Tiêu chí tính năng xác định rõ phản ứng đặc thù của thiết b khi được kiểm tra (ví dụ việc sử dụng một tiêu chí tính năng cụ thể nào đó khi tính đến các khía cạnh an toàn chức năng của tng th hệ thống).

CHÚ THÍCH 1: ERS xem xét tình huống ở một lắp đặt cụ th. Nó không cần phải đồng nhất vớic thông số kỹ thuật sản phm mà nhà sản xut yêu cu đ thỏa mãn đối với các sản phm mà họ cung cp trên th trường và đối với các sản phm đósở sản xut phải chứng minh bằng các ứng dụng của các phương pháp phù hợp. Trong một s trường hợp cả hai chi tiết kỹ thuật đó có th được đồng nht, còn đối với các trường hợp khác biện pháp làm giảm bổ sung phải được áp dụng cho sản phm đ tuân thủ các thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn cho thiết b (ERS). Xem phụ lục D và Hình D.2 mô tả quá trình này.

Thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn cho thiết bị (ERS) có th được đáp ứng thỏa mãn bằng cách sử dụng các kỹ thuật quản lý thiết kế tương ứng như xác định độ nhạy cảm điện từ tự nhiên, thiết kế các đặc tính điện từ tới phạm vi có tính đến các hỏng hóc và sử dụng sai dự đoán được, sử dụng nhiều hơn một lớp bảo vệ, tránh sử dụng các thành phần có các đặc tính điện từ không chấp nhận được và xác minh các khía cạnh thiết kế điện từ một cách riêng biệt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: nh hưởng của nhiễu điện từ và môi trường vật lý lên các phn tử thiết b của thiết kế giống nhau thường là có nguyên nhân chung hay có tính h thống (xem điều 5) - chúng có các tác động như nhau lên tt cả các phn tử tại cùng một thời điểm.

8. Xác minh/công nhận tính miễn nhiễm với nhiễu điện từ đối với an toàn chức năng

8.1. Quá trình xác minh và công nhận hiệu lực

Trong hầu hết các trường hợp không có một cách nào đơn giản hoặc khả thi để kiểm tra và xác minh bằng cách thử nghiệm và đo kiểm rằng miễn nhiễm đạt được đối với hệ thống liên quan đến an toàn một cách tổng thể liên quan đến các hệ thống, thiết b khác hoặc môi trường điện từ bên ngoài đối với tất cả các điều kiện và chế độ hoạt động. Do một thực tế là không phải mọi sự kết hợp các điều kiện hoạt động, các chế độ hoạt động và hiện tượng điện từ trong hệ thống có th đạt được một cách phù hợp và một chu kỳ phù hợp. Vì thế, khuyến nghị rằng các quá trình, đã được xác định rõ ràng, được áp dụng cả mức thiết b và hệ thống để diễn tả rằng tính miễn nhiễm được phù hợp với các SRS.

Đ chứng minh rằng hệ thống liên quan đến an toàn tuân thủ với thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS), quá trình xác minh và công nhận hiệu lực phải được thực hiện. Quy hoạch phù hợp cho những quá trình này được khuyến nghị. Điều này được thực hiện như là một phn trong việc quy hoạch EMC hoặc thực hiện tách biệt trong quy hoạch công nhận hiệu lực và quy hoạch xác minh.

Mỗi quan hệ giữa quá trình xác minh và công nhận hiệu lực, cũng như quan hệ của chúng với vòng đời an toàn có thể được giải thích bằng sơ đ khối trong Hình 4. Để rõ ràng, sơ đồ này ch xem xét những thành phần trong vòng đời có liên quan tới các khía cạnh quy định EMC. Sơ đồ này thể hiện những thành phần theo một cấu trúc chi tiết hơn bằng cách sử dụng biểu diễn hình chữ V của vòng đời (thay cho việc biu diễn tuần tự như trong Hình 2).

Hình chữ V phản ánh vòng đời kết hợp với cách tiếp cận khi đi từ mức hệ thống qua mức thiết b tới mức các thành phần của thiết b cấu thành nên hệ thống đó.

CHÚ THÍCH 1: Phụ thuộc vào độ phức tạp của hệ thống, mà số mức nhiều hơn hoặc ít hơn được sử dụng.

Nhánh trên-xuống (bên trái) có thể thường được ấn định cho quá trình thiết kế và phát triển, và nó là một quá trình tinh tế, chi tiết bắt đầu với một hệ thống liên quan đến an toàn tổng thể và kết thúc tại các thành phần của hệ thống. Nhánh dưới-lên (bên phải) liên quan tới việc lắp ráp, chế tạo và lắp đặt trong hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Ví dụ: miễn nhim yêu cầu của toàn bộ hệ thống liên quan đến an toàn có th một phần lại yêu cầu miễn nhiễm đối với các thành phần hoặc thiết b tạo nên h thống tổng th. Vì suốt quá trình xác minh, miễn nhiễm được yêu cầu của các thành phn riêng biệt hoặc thiết b s được kiểm tra, ví dụ kim tra miễn nhiễm với các kết qu được mô tả trong báo cáo kim tra tương ứng.

Hình 4 - Biểu diễn hình chữ V đối với vòng đời diễn tả vai trò của quá trình xác minh và công nhận hiệu lực

8.2. Xác minh

Mục tiêu của việc xác minh để xác nhận và để chứng minh rằng sự chuyển giao của mỗi giai đoạn thỏa mãn tất cả các yêu cầu của giai đoạn đó. Vì vậy việc xác minh được thực hiện trong từng giai đoạn riêng biệt và liên quan tới các mức bên dưới mức hệ thống tổng thể: ví dụ mức thiết bị hoặc mức thành phần cấu tạo.

Xác minh phải kể đến tất cả các hiện tượng điện từ thích đáng ngược với các hiện tượng miễn nhiễm được yêu cầu, cũng như các mức miễn nhiễm. Việc xác minh cần xác định rõ các tiêu chí thành công/tht bại c thể (ví dụ tiêu chí tính năng cụ th có tính đến các khía cạnh an toàn chức năng), sự lựa chọn tiềm năng các phương pháp xác minh và các hành động rõ ràng cũng như các nhu cầu dự phòng EMC cụ thể.

Việc xác minh có thể được thực hiện chỉ qua một hành động hoặc là kết hợp của một số hành động. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp việc xác minh được thực hiện bằng phương pháp thử nghiệm (xem điều 9) trên nền tảng các phương pháp kiểm tra được chun hóa, kết hợp với tiêu chí hiệu năng thích hợp có tính tới các khía cạnh an toàn chức năng (xem 9.3 và 9.4). Sự phù hợp được chứng tỏ bằng việc thỏa mãn toàn bộ các yêu cầu quy định về chất lượng và công nghệ của những tiêu chun định nghĩa những phương pháp thử nghiệm này (ví dụ bộ tiêu chuẩn IEC 61000-4) và được ghi chép lại dưới dạng các báo cáo th nghiệm, giy chứng nhận thử nghiệm hoặc các tài liệu tương đương.

Ngoài ra còn có một số hành động để thực hiện xác minh như sau:

- Xem lại toàn diện mỗi giai đoạn trong vòng đời đ đảm bảo thỏa mãn với các mục tiêu và yêu cầu của mỗi giai đoạn, k cả các đầu vào riêng biệt của giai đoạn đó;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thực hiện kiểm tra phần cứng đã tích hợp và/hoặc riêng biệt tại nơi các phần khác nhau của một hệ thống được kết nối với nhau một cách tuần tự và bằng việc thực hiện các thử nghiệm môi trường để đảm bảo tt cả các phần đó cùng làm việc được theo một cách đã quy định.

Kết quả của việc xác minh được mô tả trong phần báo cáo xác minh hoặc trong hồ sơ kết cấu kỹ thuật.

8.3. Công nhận hiệu lực

Mục tiêu của công nhận hiệu lực là đưa ra phê chuẩn cuối cùng rằng toàn bộ h thống liên quan đến an toàn đáp ứng được tt cả các mục tiêu được yêu cầu. Công nhận hiệu lực bao hàm một tổ hợp của nhiều hành động như việc dự đoán, xem xét lại hoặc thử nghiệm. Để thể hiện rằng tất cả các yêu cu an toàn đều được đưa ra, nên quy hoạch trước ví dụ như việc xem xét lại, các thử nghiệm, v.v... sẽ được xây dựng như thế nào. Quá trình này đôi khi được gọi là quy hoạch cht lượng, nhưng thường được gọi là quy hoạch công nhận hiệu lực, và đó có thể là một phần của kế hoạch EMC hoặc là một tài liệu riêng biệt.

Công nhận hiệu lực có tính đến tt cả các giai đoạn trong vòng đời và có th cho biết các đim kim tra đánh giá; Nó cần đưa ra các tiêu chí thành công hay thất bại, lựa chọn tiềm năng các phương pháp và hành động công nhận hiệu lực và cách giải quyết rõ ràng các hành động không đúng thứ tự hoặc không thng nht.

Các hành động công nhận hiệu lực bao gồm:

- Thể hiện các yêu cu v an toàn được đưa ra một cách đầy đủ và được thực hiện chính xác;

- Bảng liệt kê (ví dụ để đảm bảo các phương pháp đo EMC được quan sát, áp dụng và thực hiện tương xứng);

- Duyệt (ví dụ liên quan đến việc quan sát các hướng dẫn lắp đặt);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đánh giá;

- Thử nghiệm.

Quá trình công nhận hiệu lực được mô tả trong kế hoạch công nhận hiệu lực. Bao gồm cấu trúc và kế hoạch thực hiện của các hành động công nhận hiệu lực, cũng như cơ sở kỹ thuật làm thế nào để lựa chọn các hành động thể hiện các yêu cầu an toàn được đáp ứng.

Trong trường hợp có những thay đổi trong hệ thống hoặc trong việc sử dụng nó hoặc thay đổi môi trường điện từ, các giai đoạn thích hợp của vòng đời s được duyệt lại và công nhận lại được thực hiện nếu cần thiết.

Kết quả của quá trình công nhận hiệu lực được mô tả trong báo cáo công nhận hiệu lực.

8.4. Tiêu chí tính năng

8.4.1. Tiêu chí tính năng đối với ứng dụng an toàn

Tiêu chí tính năng sử dụng cho các ứng dụng an toàn cần được quy định trong thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS).

Một tiêu chí tính năng gọi FS được định nghĩa như sau: tiêu chí tính năng FS là tiêu chí tính năng áp dụng cho các chức năng góp phần hoặc dự định cho các ứng dụng an toàn có tính đến các khía cạnh an toàn chức năng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Vì vậy vẫn có khả năng các trạng thái đã được định nghĩa vượt ra ngoài những giới hạn hoạt động bình thường hoặc hoạt động có th nhận ra.

Các chức năng không được dự kiến cho các ứng dụng an toàn có thể b gây nhiễu tạm thời hoặc là thường xuyên.

CHÚ THÍCH 2: Tổng quát tiêu chí tính năng A, B, và C được định nghĩa trong các tiêu chuẩn chung EMC và cũng là các tiêu chí rõ ràng hơn được định nghĩa trong sản phẩm EMC hoặc các tiêu chun tương tự nhưng không được tạo ra một cách cụ th đ sử dụng trong các ứng dụng an toàn chức năng, tuy nhiên, tiêu chí tính năng A thường là chấp nhận được.

8.4.2. Ứng dụng tiêu chí tính năng FS

Tiêu chí tính năng này ch có khả năng áp dụng cho các chức năng đóng góp cho hoặc được dự kiến cho các ứng dụng an toàn, cần được xem xét đối với tất cả các môi trường điện từ. Không có sự khác biệt được yêu cầu giữa hiện tượng điện từ liên tục và quá độ.

Thiết bị thực hiện hoặc được dự kiến thực hiện chức năng an toàn hoặc một phần của chức năng an toàn cần đáp ứng theo cách đã quy định. Cách phản ng đã quy định này của hệ thống liên quan đến an toàn được dự định đ đạt được hoặc duy trì các điều kiện an toàn của thiết b đó và thiết bị liên quan đang giám sát. Đ đạt được điều này, cần hiểu rõ cách đáp ứng của thiết b trong các điều kiện được xem xét.

Trong thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS) của hệ thống, cả chức năng an toàn và cách thức phản ứng được yêu cầu trong trường hợp có hỏng hóc hoặc có xuất hiện sự cố được xác định rõ. Cách phản ứng chức năng yêu cầu và các ràng buộc về thời gian liên quan có thể khác so với các thông số kỹ thuật chung của tiêu chí tính năng A, B và C như định nghĩa trong các tiêu chun chung hoặc các tiêu chun sản phẩm.

Khi một thiết bị hoặc hệ thống thực hiện cả chức năng an toàn và không an toàn, các yêu cầu đối với an toàn chức năng chỉ áp dụng trong tình huống thực hiện các chức năng an toàn.

8.4.3. Lý thuyết thử nghiệm đối với thiết bị được dự kiến sử dụng trong các h thống liên quan đến an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết b dự kiến sử dụng trong các hệ thống liên quan đến an toàn có các thông số kỹ thuật của các chức năng dự kiến của nó. Một chức năng bị gây nhiễu sẽ tr nên nguy hiểm hoặc là không sẽ không th biết rõ vì nó phụ thuộc vào việc ứng dụng trong tương lai của thiết bị trong hệ thống liên quan đến an toàn. Vì thế việc th nghiệm cần thể hiện được các đáp ứng của thiết b cn thử nghiệm. Độ lệch so với chức năng không b gây nhiễu phải phát hiện được và phải được ghi vào báo cáo thử nghiệm.

Tiêu chí tính năng đối với an toàn chức năng định rõ các yêu cầu cụ th cho thiết b dự kiến sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến an toàn. Trong trường hợp này cả các yêu cầu bình thường và các yêu cầu cụ thể đối với an toàn chức năng được ứng dụng. Tiêu chí tính năng đối với các bài th nghiệm miễn nhiễm bình thường trong các giới hạn liên quan và tiêu chí tính năng đối với các bài kiểm tra an toàn EMC được xem xét một cách riêng biệt và có thể dẫn đến các phương pháp thử nghiệm khác nhau.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu/các thử nghiệm miễn nhiễm bình thường được thực hiện theo các thông số kỹ thuật đưa ra trong chuẩn chung hoặc chun thiết b, các thông số kỹ thuật này không xem xét các khía cạnh an toàn chức năng.

Phương pháp thông thường được đưa ra trong Bng 4. Bảng C.1 trong ph lục C giải thích ứng dụng của tiêu chí tính năng liên quan đối với thiết bị chi tiết hơn bằng cách thể hiện ảnh hưởng nào do nhiễu điện từ cụ th được cho phép.

Bảng 4 - Tiêu chí tính năng áp dụng và đáp ứng quan sát được trong quá trình thử nghiệm thiết b dự kiến sử dụng cho các h thống liên quan đến an toàn

Thử nghiệm EMC bình thường

Thử nghiệm an toàn EMC

A

B + sai lệch quan sát được + thời gian khôi phục được ghi vào tài liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FS

CHÚ THÍCH 1: Mô t các tiêu chí tính năng A, B và C được đưa ra trong tiêu chuẩn chung như IEC 61000 - 6 - 1 và phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm.

CHÚ THÍCH 2: Đ có thông tin chi tiết hơn vc tác động cho phép trong quá trình thử nghiệm miễn nhiễm, xem Bảng C.1 và C.2.

CHÚ THÍCH 3: Khả năng các tiêu chí tính năng B và C dẫn đến sử dụng sai mục đích chức năng an toàn (ví dụ làm hỏng chức năng an toàn) cần được đánh giá.

8.4.4. Lý thuyết thử nghiệm đối với các hệ thống liên quan đến an toàn

Các chức năng dự kiến và các trạng thái an toàn có thể được quy định rõ cho hệ thng liên quan đến an toàn. Mục tiêu của thử nghiệm miễn nhiễm là cho biết liệu toàn bộ hệ thống có đáp ứng như qui định và yêu cầu của thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS) hay không.

Tiêu chí tính năng đối với an toàn chức năng định nghĩa các yêu cầu bổ sung đối với các hệ thống liên quan đến an toàn. Tiêu chí tính năng đối với các phép kiểm tra EMC bình thường trong các giới hạn liên quan của chúng và tiêu chí tính năng đối với các phép thử nghiệm EMC được xem xét tách biệt.

Bảng C.2 trong Phụ lục C minh họa việc ứng dụng các tiêu chí tính năng phù hợp cho các hệ thống một cách chi tiết hơn bằng cách thể hiện ảnh hưởng nào do nhiễu điện từ cụ thể được cho phép.

Việc thử nghiệm hệ thng s được thực hiện tại mức thực tế cao nhất, nếu cần thiết sử dụng phương pháp thử nghiệm tại nơi sản xuất, lắp đặt phù hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1. Loại và mức thử nghiệm điện từ liên quan đến an toàn chức năng

9.1.1. Lưu ý v thử nghiệm

Trong hầu hết các trường hợp không có cách đơn giản hoặc là khả thi nào để kiểm tra xác nhận bằng cách ch thử nghiệm mà có thể đạt được miễn nhiễm tương xứng (xem điều 7). Th nghiệm tương thích điện từ (EMC) đối với an toàn chức năng yêu cầu một số sự cân nhắc xem xét đặc biệt.

9.1.2. Loại thử nghiệm miễn nhiễm

Bình thường, các thử nghiệm miễn nhiễm trong tiêu chun sản phm hoặc tiêu chuẩn chung không xem xét tt cả các hiện tượng điện từ có thể có (như liệt kê trong Bảng A.1). Cũng có th nhận thức là nhiễu điện từ mức cao, không được tính đến, có thể có mỗi liên hệ tới an toàn.

Liên quan đến an toàn, vì thế cần thiết phải đánh giá xem xem nhiễu có xuất hiện hay không mà các nhiễu này không được xem xét trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc tiêu chun chung. Nếu chứng tỏ được sự liên quan của các nhiễu thì phải phân tích tác động của chúng và phải tiến hành các thử nghiệm tương ứng.

9.1.3. Mức thử nghiệm

Mức thử nghiệm miễn nhiễm được quy định trong tiêu chun sản phm hoặc tiêu chun chung liên quan tới các mức nhiễu môi trường thông thường.

Đối với các mục đích an toàn, người thiết kế hệ thống nên quy định các mức thử nghiệm dựa trên các mức lớn nhất của nhiễu điện từ nơi hệ thống an toàn liên quan dự kiến được triển khai. Hiệp hội sản phm hoặc các cơ sở sản xuất cần quy định các thử nghiệm và mức thử nghiệm dựa trên các mức lớn nhất giống như xảy ra trong hầu hết các môi trường tiềm năng mà có th thiết bị được dự kiến lắp đặt trong đó. Các nhà thiết kế hệ thống phải đảm bảo rằng các loại nhiễu và các mức được quy định bởi hiệp hội sản phẩm hoặc các cơ sở sản xuất đã thích hợp với thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vì thế có th cần phải cải thiện các mức thử nghiệm miễn nhiễm chức năng bằng các giá trị nhận được từ việc đánh giá môi trường điện từ. Không phải lúc nào cũng có thể đưa ra các lời khuyến ngh cho mức giá tr này vì nó phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện bao gồm độ không đảm bảo đo. Vì vậy phải quy định cho từng trường hợp và các quy định đó có thể khác nhau đối với mỗi loại hiện tượng điện từ tùy vào thực tế xảy ra. Trong một số trường hợp nhất định, s cần thiết quy định rõ giá tr này, điều đó dẫn tới mức giá tr thử nghiệm lớn hơn vì các lý do liên quan tới cht lượng đo thử nghiệm. Trong thiết b hoặc là trong hệ thống với các thành phần liên quan tới an toàn cụ thể, hai loạt thử nghiệm có th được cân nhắc xem xét:

- Loạt thử nghiệm cho các phần của hệ thống không liên quan đến an toàn;

- Loạt thử nghiệm cho các thành phần của hệ thống liên quan đến an toàn với các yêu cầu khác.

9.2. Xác định phương pháp thử nghiệm liên quan tới an toàn chức năng

Liên quan đến nhiều thiết b, điều kiện môi trường và điều kiện quy định đặc biệt cho lắp đặt đang được cân nhắc xem xét, nên rất khó để đưa ra các quy tắc chính xác đ lựa chọn các phép đo thử nghiệm. Về cơ bản, lựa chọn các phép đo th nghiệm cần tính đến tt c các hiện tượng điện từ có thể xác định được ví dụ như đang xảy ra trong môi trường điện từ. Môi trường điện từ này bao gồm cả hiện tượng điện từ do điều kiện bên ngoài và hiện tượng điện từ gây ra do quá trình lắp đặt. Các phép đo thử nghiệm này cần được lựa chọn và xác định theo cách mà chúng phản ánh và mô phỏng ảnh hưởng của hiện tượng điện từ lên hệ thống liên quan đến an toàn và các thành phần của hệ thống.

CHÚ THÍCH 1: Trong một vài trường hợp không áp dụng các bài thử nghiệm tng th cho các h thống an toàn, vì thế các bài thử nghiệm s được áp dụng cho các thiết b riêng biệt. Trong những trường hợp đó bài thử nghiệm cần được lựa chọn sao cho ứng dụng của các bài đo đó trên thiết b riêng biệt th hiện ảnh hưởng của hiện tượng điện từ lên tổng thể hệ thng liên quan đến an toàn.

Khi xác định một phương pháp thử nghiệm đối với một thử nghiệm miễn nhiễm, những gì không chắc chắn trong th nghiệm cần được đánh giá và cần phải tính đến cả hai: hiệu sut thử nghiệm và tham số thử nghiệm miễn nhiễm có thể áp dụng.

Có một vài khả năng để xác định phương pháp thử nghiệm thích hợp:

a) Sử dụng các phương pháp thử nghiệm đã được chuẩn hóa, ví dụ các tiêu chuẩn thử nghiệm miễn nhiễm cơ bản của bộ tiêu chuẩn IEC 61000-4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Sử dụng nhiều phương pháp thử nghiệm được chun hóa

Mặc dù các phương pháp thử nghiệm được chuẩn hóa (ví dụ trong bộ tiêu chun IEC 61000 - 4) và các tham số thử nghiệm được miêu t trong đó bao hàm rất nhiều hiện tượng điện từ có thể có các vị trí đó một hiện tượng điện từ được dự kiến trong lắp đặt đó khác so với hiện tượng điện từ thuộc các bài thử nghiệm đã được tiêu chuẩn hóa. Trong những trường hợp như thế cn phải đánh giá sự sai khác của hiện tượng thực tế so với hiện tượng đã đánh giá trong phương pháp thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa và kiểm tra khả năng ứng dụng của phương pháp thử nghiệm đã được chun hóa đó khi thiết kế riêng cho phù hợp.

CHÚ THÍCH 2: Một ví dụ minh họa cho trường hợp này. Khi quan sát khả năng miễn nhim đối với các trường từ mạnh thường xuyên, các phương pháp thử nghiệm và các tham số được miêu tả trong IEC 61000 - 4 - 8 có th được áp dụng. Tiêu chuẩn này chủ yếu tập trung vào những ảnh hưởng của các trường từ 50Hz/60Hz. Tuy nhiên, nếu đánh giá môi trường điện từ cho thy có các sóng hài quan trọng được cân nhắc xem xét thì phương pháp kiểm tra cơ bản của chun này cũng được sử dụng đ kim tra khả năng miễn nhiễm đối với những trường từ các tn sối.

c) Hiện tượng điện từ không có trong các tiêu chuẩn hiện hành hoặc là các biến th của các chun đó.

Trong vài lắp đặt, xảy ra hiện tượng điện từ không thuộc các phương pháp kim tra đã được tiêu chun hóa (các chun kiểm tra miễn nhiễm cơ bản của bộ tiêu chun IEC 61000-4 mà cũng không được mô hình hóa bởi thử nghiệm phù hợp với phương pháp kiểm tra chuẩn hóa đó). Đó có thể là trường hợp nhiễu điện từ do công nghệ mới ra đời gây nên, nhiễu đó chưa được xem xét đánh giá ở các tiêu chun hiện hành. Trong các trường hợp như thế, các phương pháp thử nghiệm đặc biệt (phương pháp có tham s và chất lượng thử nghiệm phản ánh được ảnh hưởng của hiện tượng điện từ đang xem xét) phải được phát triển.

CHÚ THÍCH 3: Việc phát triển một phương pháp kiểm tra mới làm tăng mối quan tâm đối với các ứng dụng chính xác của nó. Vì thế, khuyến nghị công nhận và xác minh phương pháp mới để chứng minh các thủ tục là chính xác và các kết qu là đáng tin cậy.

9.3. Xem xét phương pháp thử nghiệm và chất lượng thử nghiệm liên quan tới khả năng có tính hệ thống

9.3.1. Tổng quát

Khuyến nghị các bài thử nghiệm miễn nhiễm và các mức thử nghiệm miễn nhiễm được lựa chọn cho nhiều hiện tượng điện từ khác nhau, bằng cách xét đến:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Biên độ tối đa của nhiễu điện từ thực tế được dự kiến ở các vị trí khác nhau của lắp đặt;

- Độ không đảm bảo đo tối đa do phương pháp thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm.

Tất cả các xem xét đó nên đưa ra ch dẫn về các phương pháp thử nghiệm và mức thử nghiệm được sử dụng đ thử nghiệm miễn nhiễm. Hai xem xét sau dựa trên thực tế đối với hiện tượng điện từ thường không thể thiết lập mối tương quan một cách đơn giản, rõ ràng và có khả năng chứng minh được giữa các yêu cầu thử nghiệm miễn nhiễm áp dụng được và mức an toàn tng thể do các yếu tố theo xác suất của việc xác định mức an toàn tổng th (SIL). Do những biên độ tối đa này không tương quan với mức an toàn tổng thể (SIL) nên chúng cần được sử dng để xác định các mức thử nghiệm.

Bên cạnh các mức th nghiệm miễn nhiễm, còn có các tham số có thể xác định sự phù hợp của các bài thử nghiệm miễn nhiễm, như:

- Chu kỳ thử nghiệm;

- Một số các bài đo thử nghiệm với các bố trí th nghiệm khác nhau hoặc các mẫu thử nghiệm khác nhau;

- Sự thay đổi các thiết lập thử nghiệm (ví dụ như hướng của trường điện từ đầu vào, mối quan hệ về pha giữa các xung thử nghiệm, loại điều chế tần số vô tuyến);

- Các yếu t môi trường (như nhiệt độ, độ ẩm hoặc sự xut hiện của hiện tượng điện t khác nhau tại cùng một thời điểm);

- Tiêu chí tính năng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Như trong trường hợp các mức miễn nhiễm này, không thể thiết lập mỗi tương quan giữa bài thử nghiệm miễn nhiễm đã được chỉnh sửa phù hợp và các mức an toàn tổng thể được yêu cu một cách đơn giản, rõ ràng và có khả năng chứng minh được. Do đó sự điều chỉnh hoặc công nhận hiệu lực các bài thử nghiệm miễn nhiễm s ch yếu dựa trên phán đoán kỹ thuật.

Bảng 5 - Ví dụ phương pháp tăng mức tin cậy

Các loại hiện tượng điện từ

Ví dụ trong các tiêu chuẩn

Phương pháp đ tăng tính chặt ch thử nghiệm so với các yêu cu trong các tiêu chuẩn cơ bản

Tần số âm thanh (AF) liên tục/tần s vô tuyến (RF)

TCVN 8241-4-3

TCVN 8241-4-6

IEC 61000-4-16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 61000-4-13

Tần số điều chế ( 2Hz, 400 Hz, 1kHz, 1Hz tới 10 kHz)

Bố trí thử nghiệm khác nhau (thử nghiệm sự kết hợp khác nhau của các thiết bị/phiên bản/cáp)

Các tần số sóng mang khác nhau ở cùng một thời điểm

Hiện tượng quá độ

IEC 61000-4-4

Tăng thời gian thử nghiệm (không đổi các tham số chuẩn)

Thay đổi tn số lặp của các xung

Thay đổi độ dài gói/thời gian lặp của xung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 61000-4-12

IEC 61000-4-18

Bố trí thử nghiệm khác nhau (thử nghiệm sự kết hợp khác nhau của các thiết b/phiên bản)

Các sóng mang khác nhau tại cùng một thời điểm

TCVN 8241-4-2

IEC 61000-4-5

Số lượng các xung

Thay đổi tốc độ lặp/ thời gian giữa các xung/ góc pha

Bố trí th nghiệm khác nhau (thử nghiệm sự kết hợp khác nhau của các thiết bị/phiên bản)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Các tham số được đ cập theo các phương pháp trên ch nên áp dụng nếu các tham số của hiện tượng điện từ có th thực sự xy ra trong môi trường điện từ đang quan tâm.

9.3.2. Thời gian thử nghiệm

Một số hiện tượng điện từ được xem xét có thể liên quan tới trạng thái hoạt động của thiết bị theo cách thống kê, ví dụ việc đồng thời xuất hiện của một đỉnh xung có chú ý đến trạng thái tạm thời của mạch số hoặc truyền dẫn tín hiệu số.

Đ tăng mức tin cậy về tính miễn nhiễm đối với nhiễu điện từ cho một mức an toàn tổng thể cao hơn (SIL), yêu cầu thực hiện th nghiệm miễn nhiễm cho hiện tượng điện từ như thế với số lượng xung lớn hơn so với yêu cầu của các tiêu chun cơ bản tương ứng. Điều đó có th được thực hiện bằng cách sử dụng thời gian thử nghiệm dài hơn hoặc bằng cách áp dụng nhiều xung thử nghiệm hơn và những điu chỉnh này có thể phụ thuộc vào mức an toàn tổng thể (SIL).

CHÚ THÍCH: Ví dụ v một sự điu chỉnh của thử nghiệm miễn nhiễm các quá độ điện nhanh (IEC 61000-4-4): ghép các xung thường được áp dụng trong thời gian 1 phút cho mỗi cực. Thời gian này có th được tăng bởi một hệ s phụ thuộc vào mức an toàn tổng th (SIL).

9.3.3. Số lượng thử nghiệm có bố trí thử nghiệm hoặc mẫu thử nghiệm khác nhau

Có th có thay đổi trong đáp ứng miễn nhiễm của thiết bị, ví dụ do dung sai trong các bộ phận được sử dụng trong thiết bị hoặc do các dung sai trong sản xuất thiết bị. Có thể có độ không đảm bảo khác do các khả năng khác nhau liên quan đến bố trí thử nghiệm. Vì vậy có thể m rộng các thử nghiệm miễn nhiễm bằng cách:

- Thử nghiệm thêm các mẫu sản phẩm đang xem xét, hoặc

- Thử nghiệm một mẫu một vài lần có sự thay đổi trong bố trí thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.3.4. Thay đổi bố trí thử nghiệm

Các bài thử nghiệm miễn nhiễm được chun hóa, ví dụ trong loạt tiêu chuẩn IEC 61000-4, mô tả chi tiết các bố trí cấu trúc thử nghiệm cũng như các thiết lập để áp dụng trong quá trình thử nghiệm miễn nhiễm. Những thiết lập này cũng như các thiết lập b sung khác có th được sử dụng để tăng mức tin cậy. Bằng cách thực hiện những bổ sung này sẽ tốt hơn sử dụng các thiết lập của các chuẩn miễn nhiễm cơ bản, một phạm vi rộng hơn của các tác động có khả năng xảy ra của hiện tượng điện từ lên thiết b được xem xét. Ví dụ:

- Các điều chỉnh liên quan đến việc ghép kết nối các hiện tượng điện từ vào thiết b đang thử nghiệm miễn nhiễm.

- Các chỉnh sửa liên quan đến sắp xếp vật lý của thiết b cần đo.

CHÚ THÍCH 1: Ví dụ một sự điều chỉnh cho bài đo thử nghiệm miễn nhiễm quá áp (IEC 61000-4-5): ghép kết nối các xung lên các đường nguồn xoay chiều ở các góc pha khác nhau được bổ sung thêm vào so với ở chuẩn cơ bản.

CHÚ THÍCH 2: Ví dụ v một sự điều chỉnh cho bài đo thử nghiệm miễn nhim trường điện từ, tn số vô tuyến, bức xạ (TCVN 8241-4-3): Trường điện từ đầu vào hướng v không ch b mặt chính mà cả góc nghiêng của thiết b; thiết b được thử nghiệm với các kiểu khác nhau của tn s điều chế (ví dụ 2Hz tới 10 Hz) hoặc các tn số sóng mang khác nhau ở cùng một thời điểm.

9.3.5. Yếu tố môi trường

Bên cạnh sự thay đổi trong đáp ứng miễn nhiễm của thiết bị do các dung sai trong các cơ cấu được sử dụng, hoặc trong lắp ráp, có thể là khả năng miễn nhiễm bị tác động bởi các tham số của môi trường. Ví dụ các yếu t như nhiệt độ, độ ẩm chúng có thể biến đổi trong một dải rộng v trí lắp đặt cuối cùng. Ảnh hưởng có thể có của các yếu t này lên miễn nhiễm sẽ được xem xét.

Một khía cạnh khác của thử nghiệm là xác định số lượng tác động của ứng suất, sự lão hóa, và các lỗi sử dụng có th dự đoán được,... lên các đặc tính điện từ của hệ thống hoặc thiết bị. Có nhiều loại ứng suất, bao gồm ứng suất vật lý (xoắn, uốn,...) và khí hậu (áp suất không khí, nhiệt độ, độ ẩm,...). Sau khi thử nghiệm chức năng điện từ đu tiên được thực hiện như mô tả ở trên, và các thiết bị đã vượt qua các th nghiệm này, cần thực hiện các thử nghiệm lão hóa, nếu như có thể phù hợp và dự đoán được rằng các đặc tính điện từ s thay đổi theo thời gian của thiết bị. Thử nghiệm này có thể bao gồm, ví dụ như, việc tính toán mức độ suy giảm hiệu quả của biện pháp làm giảm điện từ liên quan tới thiết bị hoặc sản phẩm do sự ăn mòn hoặc dịch chuyển cơ trong vòng đời dự đoán của hệ thng. Khi thích hợp, trong hoặc sau khi thử nghiệm ứng sut và việc lão hóa, các đặc tính điện từ phải được đo để xác định liệu các đặc tính điện từ của thiết bị đó có bị xuống cấp quá mức không. Tt cả các khía cạnh ứng suất vật lý và các lão hóa trong các tài liệu thông số kỹ thuật của thiết bị hoặc hệ thống phải được tính toán và ghi chép lại. Các kết qu của các thử nghiệm này và các tác động của chúng lên đặc tính điện từ trong suốt vòng đời sản phm được dự kiến của thiết b hoặc sản phẩm phải được lưu lại cho mỗi hiện tượng điện từ được xem xét.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một s cơ s sản xuất những v bọc này có th được cung cp các kết quả thử nghiệm tương ứng đối với các sn phm v của họ để hỗ trợ nhà thiết kế trong việc lựa chọn vỏ. Trong trường hợp các ứng suất vật lý, lão hóa và các lỗi sử dụng dự đoán được nêu trong chi tiết kỹ thuật của v, các sản phm hoặc thiết b đặt trong v không cần phải được thử nghiệm theo cách bình thường như đã mô tả trên.

9.4. Độ không đảm bảo đo của các thử nghiệm

Miễn nhiễm yêu cầu của các sản phm hoặc là các phần tử thiết b đối với các hiện tượng điện từ trong hầu hết các trường hợp được thể hiện bằng các thử nghiệm miễn nhiễm dựa trên các tiêu chun EMC cơ bản. Kết quả thử nghiệm được sử dụng để kết luận liệu thiết bị có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và từ đó kết luận liệu nó có thể được sử dụng trong hệ thống liên quan đến an toàn hay không.

Vì vậy điều quan trọng là phải có các ch s về chất lượng của các kết quả thử nghiệm mà trong một mức độ nào đy các chỉ số này có thể tin cậy được cho các mục đích sẵn có. Một trong những phương pháp để chứng minh chất lượng của hiệu năng thử nghiệm miễn nhiễm và của kết quả thử nghiệm là tính toán và đánh giá độ không đảm bảo đo liên quan.

Dù một thử miễn nhiễm đã chun hóa hay được sửa đổi, thì nó cũng phải được phát triển theo cách sao cho thu được các kết quả đo có tính tái lập khi các bên khác nhau thực hiện cùng một thử nghiệm với cùng một thiết b cn thử nghiệm (EUT). Bên cạnh sự thật của việc lặp lại đó, các bước thiết lập thử nghiệm miễn nhiễm và mức th nghiệm miễn nhiễm được điều chnh cần phn ánh các mức đã quy định gần nhất có th đạt được. Do đó, các chú ý đặc biệt cần phải được đưa ra cho bất cứ yếu tố nào có th gây sai lệch so với các mức đã quy định và tác động có th định lượng của chúng được biểu diễn bằng độ không đảm bảo đo của phép kiểm thử. Các thông tin trọng yếu v toàn bộ các khía cạnh liên quan đến độ không đảm bảo đo và sự xác định chúng được đưa ra trong bộ tiêu chuẩn CISPR 16-4.

Kết quả là độ không đảm bảo đo liên quan đến thử nghiệm miễn nhiễm phải được xác định và đánh giá lưu ý tới tác động của nó tới kết quả th nghiệm.

Độ không đảm bo đo của thiết bị thử nghiệm có thể được bù lại bằng việc tăng các mức thử nghiệm miễn nhiễm.

- Khi độ không đảm bảo đo áp dụng vượt quá mức quy định bằng cách tuân theo một cách tiếp cận đơn giản được sử dụng trong CIS 16-4-2 và/hoặc;

Khi phương pháp không đảm bảo đo m rộng được sử dụng để đảm bảo tăng độ tin cậy mà thử nghiệm đã thực hiện tại mức quy định. Phương pháp này được mô tả trong TCVN 8241-4-6:2013.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Các yếu t khác của độ không đảm bảo đo có thể được xem xét b sung độ không đảm bảo đo của thiết bị thử nghiệm.

10. Tài liệu

Tài liệu ghi chép cần được thực hiện phù hợp theo các yêu cầu trong IEC 61508-1.

 

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

VÍ DỤ VỀ CÁC MỨC NHIỄU ĐIỆN TỪ

Phụ lục này được đưa ra để hỗ trợ phương pháp luận để xác định thông s môi trường điện từ của hệ thống liên quan đến an toàn. Trước hết, dựa trên việc phân loại môi trường điện từ trong IEC 64000-2- 5, nó phân loại môi trường điện từ và đưa ra hướng dẫn cơ bản đ lựa chọn các mức miễn nhiễm. Các mức được mô tả trong IEC 61000-2-5 là các mức tương thích và các mức tương thích điện từ được đnh nghĩa như các mức nhiễu điện từ quy định được s dụng như là mức tham chiếu đ phối hợp trong vic thiết lập các mức phát xạ và mức miễn nhiễm (xem Hình A.1).

CHÚ THÍCH 1: Theo quy ước, mức tương thích được chọn sao cho ch có xác sut nhỏ vượt quá mức nhiễu thực tế. Tuy nhiên, ở mỗi điểm khả năng tương thích ch đạt được nếu các mức min nhiễm và phát xạ được điều khiển sao cho, mỗi v trí, mức nhiễu do phát xạ tích lũy thp hơn mức miễn nhiễm đối với mỗi dụng cụ, thiết bị và h thống đặt ở cùng vị trí.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình A.1 - Các mức miễn nhiễm/phát xạ và các mức tương thích, với ví dụ v mức miễn nhiễm/phát x đối với bộ phát xạ và bộ cảm ứng đơn, như một hàm của một s biến độc lập (ví dụ tần số)

Ví dụ về mức tương thích đối với các hiện tượng khác nhau được miêu tả trong phụ lục A của IEC 61000-2-5 đối với lớp các v trí điển hình. Miêu tả này bao gồm 8 môi trường (vị trí) khác nhau trong Bảng A.1 đến A.8 của IEC 61000-2-5. Các mức tương thích điển hình được định nghĩa đối với mỗi hiện tượng điện từ trong mỗi môi trường. Nó cho biết rằng các đặc tính miễn nhiễm khác nhau có th phù hợp với các chức năng khác nhau của một phần tử đa chức năng. Ví dụ, chức năng đối với ứng dụng an toàn phải có một mức miễn nhiễm cao hơn so với chức năng không có ảnh hưởng đến an toàn, mặc dù điều đó đã được thực hiện bằng cách xác định các môi trường điện từ phù hợp với các mục đích an toàn ngược với tăng một cách tùy ý các mức thử nghiệm miễn nhiễm.

Các mức đã đưa ra trong IEC 61000-2-5 là các mức tương thích. Các mức miễn nhiễm phải vượt quá các mức tương thích, nhưng một s mức miễn nhiễm đặc biệt, ví dụ cho các ứng dụng công nghiệp (IEC 61000-6-2), lại dưới các mức tương thích tương ứng trong IEC 61000-2-5 (ví dụ mức nhiễu dẫn cao tần (HF) trên các đường dây tín hiệu và điều khiển đối với lớp vị trí loại 5). Điều đó phải được tính đến cho sự cải thiện các mức miễn nhiễm được yêu cầu đối với an toàn chức năng.

Hiện tượng điện từ được đề cập trong IEC 61000-2-5 được phân tích và so sánh với các mức quy định trong chuẩn chung v EMC IEC 61000-6-2 (các ứng dụng công nghiệp) và một ví dụ được cho trong Bảng A.1.

Bảng A.1 - Ví dụ về lựa chọn hiện tượng điện từ đối với an toàn chức năng trong các ứng dụng công nghiệp

STT

Hiện tượng điện từ trong IEC 61000-2-5

Mức thử nghiệm theo IEC 61000-6-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hiện tượng điện từ liên quan đối với an toàn chức năng

Mức miễn nhiễm đối với an toàn chức năng được quy định

Bình luận

1

ESD

4kV (tiếp xúc)

8 kV (không k)

TCVN 8241-4-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các mức phải được áp dụng phù hợp với các điều kiện môi trường điện từ nêu trong TCVN 8241-4-2:2009. Các mức quy định trong chuẩn chung có thể được chọn nếu tồn tại điều kiện môi trường thích hợp.

2

Trường HF

10V/m

(80-1000 MHz)

3V/m

(1,4 - 2,0 GHz)

1V/m

(2,0 GHz tới 2,7 GHz)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức tăng thêm phải được áp dụng trong dải tần số sử dụng cho các máy phát di động nói chung, trừ khi các phép đo tin cậy được thực hiện gần đó. Các tần số ISM phải tính đến những căn bản riêng.

3

Xung đột biến nhanh (Burst)

1 kV (l/O)

2kV (một chiều/xoay chiu)

IEC 61000 -4-4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các mức cao hơn có thể được kỳ vọng trong các ứng dụng công nghiệp so với các mức được quy định trong các chuẩn có khả năng áp dụng cho các lý do chức năng

4

Xung sét

Xoay chiều:

2 kV (L-L)

1 kV(L-L)

Một chiều:

0,5 (L-L)

0,5 (L-G)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0 (L-G)

TCVN 8241-4-5

Có

Các yêu cầu tăng có thể thích hợp, nhưng các phép đo EMC bên ngoài bổ sung phải được xem xét

5

Nhiễu dẫn HF

10 V

(0,15 MHz - 80 MHz)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức tăng thêm phải được áp dụng trong dải tần s sử dụng cho các máy phát di động nói chung, trừ khi các phép đo tin cậy được thực hiện để tránh sử dụng các thiết bị gần đó. Các tần số ISM phải tính đến nhng điểm căn bảng riêng.

6

Trường điện tử

50/60 Hz

30 A/m

TCVN 8241-4-8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ứng dụng phù hợp với các trường hợp ngoại lệ thông thường được đưa ra trong chuẩn chung.

Thông thường không có mức tăng.

Mức tăng có thể thích hợp trong một môi trường như định nghĩa trong IEC 61000-6-5 hoặc tương tự như trạm phân phối điện công nghiệp.

7

Trường từ xung

IEC 61000-4-9

Không

Không áp dụng

Thông thường không có mức tăng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Trường từ dao động

IEC 61000-4-10

Không

Không áp dụng

Thông thường không có mức tăng.

Mức tăng có thể thích hợp trong một môi trường như định nghĩa trong IEC 61000-6-5 hoặc tương tự như trạm phân phối điện công nghiệp.

9

Sụt áp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40% đối với 10/12 chu kỳ

70% đối với 25/30 chu kỳ

TCVN 8241-4-1

Không

Được xác định cho từng trường hợp.

10

Gián đoạn điện áp

TCVN 8241-4-11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Được xác định cho từng trường hợp

11

Những thay đổi về điện áp

TCVN 8241-4-11

Không

Không áp dụng

Các thay đổi về điện áp được xem xét như là các khía cạnh chức năng và không liên quan EMC.

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 61000-4-12

Không

Không áp dụng

Thông thường không áp dụng, nhưng có thể xem xét đối với mục đích an toàn chức năng.

13

Các hài

IEC 61000-4-13

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Âm hài

IEC 61000-4-13

Không

Được xác định cho từng trường hợp

15

Báo hiệu mạng lưới chính

IEC 61000-4-13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không

Được xác định cho từng trường hợp

16

Chế độ thông thường, dẫn điện,0Hz đến 150 kHz

IEC 61000-4-16

Mức tăng đối với hiện tượng tần số nguồn thời gian ngắn. Giới hạn cho điện áp danh định của nguồn cấp.

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 61000-4-18

Không

Không áp dụng

Thông thường không áp dụng, nhưng có thể xem xét đối với mục đích an toàn chức năng.

18

HEML bức xạ

IEC 61000-4-23

Không

Không áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

HEML dẫn

IEC 61000-4-24

Không

Không áp dụng

Thông thường không áp dụng, nhưng có thể xem xét đối với mục đích an toàn chức năng.

20

Các bài thử nghiệm miễn nhiễm HEMP

IEC 61000-4-25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không áp dụng

Thông thường không áp dụng, nhưng có thể xem xét đối với mục đích an toàn chức năng.

21

Mạng điện ba pha không cân

IEC 61000-4-27

Không

Không áp dụng

Thông thường không áp dụng, nhưng có thể xem xét đối với mục đích an toàn chức năng.

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 61000-4-28

Không

Không áp dụng

Thông thường không áp dụng, nhưng có thể xem xét đối với mục đích an toàn chức năng.

23

Các sụt áp cổng nguồn một chiều

IEC 61000-4-29

Không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24

Ngắt cổng nguồn một chiều

IEC 61000-4-29

Không

Được xác định theo từng trường hợp

25

Các thay đổi điện áp

IEC 61000-4-29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không áp dụng

Thông thường không áp dụng, nhưng có thể xem xét đối với mục đích an toàn chức năng.

26

Thành phần một chiều trong các hệ thống điện xoay chiều

 

Không

Được xác định theo từng trường hợp

27

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không

Không áp dụng

Thông thường không áp dụng, nhưng có thể xem xét đối với các ứng dụng cụ thể(ví dụ các hệ thống kéo, quy trình tinh chế nhôm).

28

Trường từ 16 2/3 Hz

 

Không

Không áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29

Hệ thống không nguồn liên quan đến trường điện từ

 

Không

Không áp dụng

Được xác định cho từng trường hợp

30

Các hài hệ thống điện trường điện từ

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không áp dụng

Được xác định cho từng trường hợp

31

Điện trường một chiều

 

Không

Không áp dụng

 

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không

Không áp dụng

33

Điện trường 50/60 Hz

 

Không

Không áp dụng

34

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không

Không áp dụng

35

Trường ESD

 

Không

Không áp dụng

36

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không

Không áp dụng.

CHÚ THÍCH: Các ủy ban sản phẩm có thể sử dụng Bảng này làm nền tảng đến đưa ra quyết định cho từng hiện tượng/mức thử nghiệm.

Như các thông tin được phát triển trong Bảng A.1 dựa trên các nhiễu ghi trong IEC 61000-2-5 đối với các mục tiêu EMC, các kết quả đó không bao gồm các mức nhiễu cao hơn (các mức nhiễu này có thể xảy ra nhưng với xác suất thấp). Những môi trường điện từ có xác suất thấp nên được xem xét đối với các mục đích an toàn chức năng. Bảng A.2 đưa ra một ví dụ về các mức nhiễu điện từ lớn tương ứng với hai vị trí môi trường điện từ truyền thông – khu dân cư và khu công nghiệp nặng. Các mức này có được từ việc kiểm tra các tài liệu sẵn có và xem xét khả năng các điện thoại di động có thể ở gần thiết bị liên quan đến an toàn. Những nhiễu bức xạ mức cao từ các điện thoại di động không được xem xét trong IEC 61000-2-5 và vì thế phải được tính toán một cách tách biệt trong thời điểm đó. Chú ý rằng trong một vài ứng dụng xác định, các mức nhiễu điện từ có thể cao hơn.

Trong hai cột bên trái trong Bảng A.2 đưa ra các chuẩn thử nghiệm miễn nhiễm liên quan tới các nhiễu điện từ khác nhau đã được xem xét. Chú ý rằng không phải tất cả các hiện tượng điều được liệt kê. Đối với mục đích an toàn, các hiện tượng điện từ bổ sung phải được xem xét bởi tất cả các thành phần liên quan.

Bảng A.2 – Ước lượng các mức nhiễu điện từ cực đại

 

Các mức điện từ cực đại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị

Khu vực dân cư

Khu công nghiệp nặng

ESD Không khí

Công tắc

kV

15

8

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trường RFa

≤ 80 MHz tới 1000 MHz

V/m

Mod

 

50

 

50

Trường RF điện thoại số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V/m

Mod

50

50

Quá độ nhanh

Nguồn AC

Nguồn DC

Điều khiển/tín hiệu

Đất chức năng (functional earth)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

4

2

2

 

8

8

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xung sét 1,2/50 µs (8/20 µs)

- Nguồn AC L à G

- Nguồn AC L à L

- Nguồn DC L à G

- Nguồn DC L à L

- Điều khiển/tín hiệu L à G

- Điều khiển/tín hiệu control/signal L à L

kV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

2

2

2

1

 

8

4

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

2

Nhiễu dẫn HF

0,15 MHz to 80 MHza – Nguồn AC CM

- Nguồn DC CM

- Điều khiển/tín hiệu CM

- Đất chức năng (functional earth).

V

mod

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thay đổi

 

 

 

50

50

50

10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

50

50

50

10

Trường điện từ tần số nguồn

A/m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Sụt áp AC

r % Un

Chu kỳ

10 đến 95

0,5 đến 150

10 đến 95

0,5 đến 300

Gián đoạn điện áp AC > 95%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 500

2 500

Sóng vòng

0,1 MHz (nguồn xoay chiều)

0,1 MHz (điều khiển)

kV

 

4

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

2

Hài: THD

Bậc 5

% Un

% Un

8

6

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các sóng dao động

Chậm (0,1 và 1 MHz)

Nhanh (3,10,30 MHz)

kV

 

4

4

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THD = méo hài tổng

CM = chế độ thông thường

DM = chế độ khác

RF =  tần số vô tuyến

L à G = (dây so với đất) Line to Ground

ESD = Phóng tĩnh điện (Electrostatic discharge)

L à L = dây so với dây

a Các mức cực đại không cần thiết phải được quan sát trong toàn bộ dải tần số.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham khảo)

BIỆN PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC AN TOÀN CHỨC NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄU ĐIỆN TỪ

B.1. Nguyên tắc chung

Điều quan trọng là đảm bảo hệ thống liên quan đến an toàn không trở nên mất an toàn do tác động của môi trường điện từ của hệ thống (bao gồm nhiễu điện từ tạo ra bởi các thiết bị của hệ thống đó).

Và cũng quan trọng là đảm bảo rằng phát xạ của các nhiễu điện từ bởi một hệ thống (hoặc thành phần của nó) không gây ra các rủi ro gây ra bởi giao thoa của chúng với hệ thống an toàn.

Do vậy, biện pháp đo điện từ thích hợp cần được áp dụng trong suốt vòng đời của hệ thống liên quan đến an toàn, kể cả các sản phẩm và thiết bị lắp ráp thành hệ thống đó.

Trong hầu hết các trường hợp, các sản phẩm E/E/PE sản xuất hàng loạt và các thiết bị khác, thường được sử dụng để lắp ráp thành hệ thống liên quan đến an toàn, không thể hi vọng là có phát xạ điện từ và/hoặc các đặc tính miễn nhiễm phù hợp với tất cả các môi trường điện từ có thể hệ thống liên quan đến an toàn chịu tác động. Vì thế, quan trọng là phải thấy rằng rằng các phép đo điện từ được áp dụng ở mức thiết bị, hệ thống và/hoặc lắp đặt thường là cách hiệu quả để đạt được các đặc tính điện từ yêu cầu và do đó đạt được an toàn.

Mục đích của phụ lục này là đưa ra cái nhìn tổng quan mang tính tham khảo về các kỹ thuật và các bài đo sẵn có để đạt được an toàn chức năng liên quan tới nhiễu điện từ. Bảng bên dưới tổng hợp các bài đo và kỹ thuật này. Thông tin bổ sung chi tiết được đưa ra trong các điều tham chiếu ở cột thứ 3 của Bảng.

Bảng B.1 – Tổng quan các biện pháp và kỹ thuật để đạt được an toàn chức năng liên quan tới nhiễu điện từ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng quan

Tham chiếu các thông tin thêm

Quy hoạch an toàn EMC

Một người có trình độ chuyên môn được giao quyền để đảm bảo rằng tất cả các kỹ thuật và bài đo sau đây được áp dụng chính xác ở vị trí thích hợp để đảm bảo đạt được an toàn tương xứng trong vòng đời bất chấp nhiễu điện từ

B.2

Ước lượng các sự kiện an toàn không mong muốn cần phải tránh

Xem xét:

- Không hoạt động khi có yêu cầu – Hoạt động khi không yêu cầu – Hoạt động sai hoặc hỏng

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ước lượng vòng đời dự đoán một cách hợp lý

B.3.1

Ước lượng môi trường điện từ cực đại trong suốt vòng đời dự đoán hợp lý

B.3.2

Ước lượng môi trường vật lý xấu nhất trong suốt vòng đời dự đoán hợp lý

B.3.3

Ước lượng các hiệu suất chức năng đạt được trong vòng đời dự đoán hợp lý

B.3.4

Thiết kế và phát triển các biện pháp và kỹ thuật được xem xét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.4.1

 

Tránh sử dụng các thành phần, sản phẩm, mạch, kỹ thuật phần mềm và cơ khí làm tăng độ nhạy cảm với nhiễu điện từ

B.4.2

Chọn lựa thành phần, sản phẩm, thiết kế mạch, máy móc và phần mềm giảm được xác suất hỏng hóc nguy hiểm do nhiễu điện từ

B.4.3

Thực hiện thử nghiệm để xác định các đặc tính điện từ và vật lý của thành phần, sản phẩm, mạch, máy móc và kỹ thuật phần mềm khi bị phơi can nhiễu điện từ và các ứng suất vật lý đại diện cho môi trường điện từ dự đoán hợp lý của hệ thống.

B.4.4

Thiết kế tiếp đất, đấu nối, đi dây, đi cáp và bảng mạch in để tối ưu hóa đặc tính điện từ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng liên kết sợi quang thay cho chất dẫn điện bằng kim loại

 

Sử dụng công cụ thiết kế máy tính để giảm thiểu các đường ghép điện từ

B.4.6

Sử dụng các kỹ thuật suy giảm điện từ bao gồm che chắn, lọc, bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, triệt phóng tĩnh điện, điều hòa nguồn, cách điện galvanic,…

B.4.7

Sử dụng kỹ thuật làm suy giảm tính khắc nghiệt của môi trường vật lý để hỗ trợ các thành phần, dụng cụ, sản phẩm, thiết bị và các phép đo suy giảm duy trì các đặc tính điện từ tương xứng trong suốt vòng đời dự đoán hợp lý của chúng, ví dụ lắp bộ chống rung, chống thấm…

B.4.8

Thiết kế sao cho duy trì an toàn bất chấp sự suy giảm của các đặc tính điện từ do các sự cố và sử dụng sai dự đoán hợp lý.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng hai hoặc nhiều lớp làm suy giảm hơn là tin tưởng vào một lớp duy nhất.

Sử dụng danh sách kiểm tra dựa trên các trường hợp nghiên cứu và kinh nghiệm đạt được trong các ứng dụng tương tự.

Tính đến hệ thống tiếp đất phân phối nguồn

(ví dụ TNS, TNC, IT, … xem IEC 60364-1)

B.4.10

B.4.11

Triển khai và tích hợp các biện pháp và kỹ thuật được xem xét

Mua sắm vật liệu, thành phần và sản phẩm căn cứ theo thông số kỹ thuật điện từ của chúng.

B.5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.5.2

Thiết lập căn cứ theo thiết kế điện từ

B.5.3

Lắp đặt và ủy thác các biện pháp và kỹ thuật được xem xét

Bất cứ một hạn chế nào về vị trí vật lý các phần tử của thiết bị cấu thành nên hệ thống

B.6.3

Bất cứ hạn chế về kiểu, độ dài, và đường đi cáp nguồn, cáp kết nối tín hiệu và điều khiển

B.6.4

Các phương pháp chụp đầu cáp cho bất cứ tấm chắn (bảo vệ) cáp nào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại đầu nối được sử dụng và các yêu cầu lắp ráp riêng cho chúng

B.6.6

Các yêu cầu về cấp nguồn năng lượng điện (chất lượng nguồn)

B.6.7

Bất cứ bọc (che chắn) bổ sung

B.6.8

Bất cứ lọc bổ sung được yêu cầu

B.6.9

Bất cứ bảo vệ quá áp và/hoặc quá dòng bổ sung yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bất cứ sự điều hòa nguồn bổ sung được yêu cầu

B.6.11

Bất cứ yêu cầu bảo vệ phóng tĩnh điện bổ sung

B.6.12

Bất cứ sự bảo vệ vật lý bổ sung được yêu cầu

B.6.13

Các yêu cầu về tiếp đất và đấu nối

B.6.14

Thủ tục và vật liệu được sử dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: các yêu cầu về việc lắp đặt thích hợp của các biện pháp bảo vệ khác nhau phải được kiểm tra.

 

Vận hành và bảo dưỡng các biện pháp và kỹ thuật được xem xét

Hướng dẫn sử dụng bao gồm thủ tục vận hành cần thiết để bảo dưỡng các đặc tính điện từ tương xứng của các biện pháp suy giảm.

B.7.1

 

Các thủ tục bảo dưỡng và quy hoạch liên quan đến các đặc tính điện từ của các biện pháp suy giảm

B.7.2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.7.3

 

Kỹ thuật tháo dỡ, lắp đặt lại để bảo toàn các đặc tính điện từ

B.7.4

 

Thử nghiệm định kỳ (thử nghiệm bằng chứng) của các thành phần quan trọng đối với các đặc tính tương thích điện từ (ví dụ các bộ triệt quá độ, che chắn, các tiếp đất và các kết nối…)

B.7.5

Thay thế định kỳ của các thiết bị quan trọng dễ bị xuống cấp hoặc sử dụng quá tải theo thời gian (ví dụ các bộ triệt quá độ).

Xác minh không có ăn mòn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sửa đổi và nâng cấp (phần cứng và phần mềm)

Đánh giá hiệu quả của các sửa đổi và nâng cấp được đề xuất về các đặc tính điện từ của hệ thống liên quan đến an toàn được quan tâm và bất kỳ hệ thống liên quan đến an toàn khác có thể bị ảnh hưởng.

B.8.1

 

Đảm bảo rằng các sửa đổi và nâng cấp không làm giảm các đặc tính điện từ xuống dưới mức chấp nhận được, đối với các hệ thống liên quan đến an toàn được quan tâm và bất kỳ hệ thống liên quan đến an toàn khác có thể bị ảnh hưởng.

B.8.2

B.2. Quy hoạch an toàn EMC

Một thiết kế an toàn điện từ tốt trong vòng đời của hệ thống liên quan đến an toàn cần phải có sự quản lý phù hợp, sử dụng sử dụng quy hoạch an toàn EMC. Quy hoạch này phải được tạo ra bởi (hoặc cho) nhân viên cao cấp, những người này cần thiết phải có thẩm quyền và ngân sách để đảm bảo quy hoạch được thực hiện và người này phải chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện chính xác quy hoạch này.

Quy hoạch sẽ xác định:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Thông số của thiết bị hoặc hệ thống được quan tâm;

c) Mục tiêu và các chức năng của thiết bị hoặc hệ thống;

d) Vị trí của thiết bị hoặc hệ thống được dự kiến lắp đặt;

e) Thông số các môi trường vật lý và điện từ trong suốt thời gian sống dự đoán;

f) Đối với một hệ thống, thì đó là các thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn của nó (SRS).

g) Tên của người chịu trách nhiệm tổng thể đối với quy hoạch điện từ và chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng các đặc tính điện từ cuối cùng đủ tốt cho an toàn chức năng được yêu cầu trong suốt vòng đời;

h) Tên của bất kỳ những người nào có chịu trách nhiệm một phần đối với các đặc tính điện từ cuối cùng đủ tốt cho an toàn chức năng được yêu cầu trong suốt vòng đời;

i) Xác định tất cả các chuẩn, các thông số kỹ thuật, hướng dẫn thiết kế, các thủ tục đảm bảo chất lượng (QA), và các hướng dẫn thiết kế nội bộ công ty và các danh sách kiểm tra được sử dụng để hướng dẫn thiết kế, thử nghiệm và QA cho kết quả cuối cùng;

j) Bất kỳ sự đào tạo, chuyên gia hỗ trợ của bên thứ ba, hoặc là các dịch vụ thử nghiệm của bên thứ ba khi được yêu cầu những cá nhân kể trên để có thể thực hiện trách nhiệm của mình một cách chính xác;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Danh sách các tài liệu mà các nhân viên kể trên sẽ tạo ra:

Đầu tiên: Để nội bộ công ty sử dụng để chứng minh rằng họ sẽ thực hiện trách nhiệm của họ một cách chính xác;

Thứ hai: (đối với các phần tử của thiết bị) để cung cấp khách hàng để đảm bảo họ được thông báo, tư vấn một cách chính xác về tất cả các vấn đề điện từ và vật lý và về phản ứng chức năng xảy ra khi phơi nhiễm với tất cả các nhiễu điện từ có thể xảy ra trong môi trường trong suốt vòng đời của nó;

m) Các điểm cố định trong chương trình dự án, nơi mà tiến trình được xem xét bởi nhân viên cao cấp và/hoặc các chuyên gia độc lập và các thay đổi trong chương trình dự án xuất phát từ kết quả thu được quá trình xem xét – nếu cần thiết;

n) Thời gian đối với các hoạt động EMC được thực hiện bởi những nhân viên đã đề cập ở trên.

B.3. Đạt được thông tin nền tảng cần thiết cho thiết kế

B.3.1. Ước lượng vòng đời dự đoán hợp lý

Ước lượng vòng đời, cái mà được dự đoán một cách hợp lý, được yêu cầu để hệ thống hoặc thiết bị có thể được thiết kế để duy trì các đặc tính EMC một cách đầy đủ cho các mục đích an toàn trong thời gian sống dự đoán.

Thời gian sống bao gồm mọi thứ tiếp sau quá trình sản xuất cuối cùng của thiết bị hoặc hệ thống, bao gồm các khoảng thời gian lưu giữ, vận chuyển, không hoạt động hoặc bảo dưỡng, cũng như hoạt động. Một số loại hệ thống hoặc thiết bị có thể được yêu cầu sử dụng xoay vòng (mothballed) tức là ngưng sử dụng trong vài năm, có thể sau vài năm sử dụng, và được hi vọng hoạt động một cách an toàn khi được đưa trở lại sử dụng. Một vài hệ thống có thể cần phải có thời gian sống rất dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với một vài hệ thống an toàn (ví dụ trong nhà máy điện hạt nhân), thời gian sống cũng có thể phải tính đến thời gian tháo dỡ các lắp đặt (các hệ thống an toàn là một phần của các lắp đặt này).

B.3.2. Ước lượng môi trường điện từ cực đại trong suốt vòng đời dự đoán hợp lý.

Thực hiện đánh giá trường điện từ cực đại dự đoán hợp lý của hệ thống hoặc thiết bị trong toàn bộ thời gian sống mong đợi, trên toàn bộ nhà trạm (hoặc xe cộ,…) nơi hệ thống an toàn cuối cùng được lắp đặt, cho phép các phát triển trong tương lai dự đoán hợp lý ở cả vị trí nhà trạm (hay xe cộ) lẫn môi trường xung quanh.

Đối với các nhiễu liên tục, xem xét các dự đoán hợp lý về:

- Các dải tần số;

- Các loại điều chế;

- Dải tần số điều chế;

- Các mức cực đại;

- Tỉ lệ sự cố, sự kiện có thể tác động lên thiết kế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các dạng sóng dòng điện và điện áp;

- Các mức cực đại;

- Tỉ lệ sự cố, sự kiện (bao gồm các tác động dự đoán được do ánh sáng, lỗi tiếp đất cao tần và thấp tần và điện áp thấp…).

Các tác động của các sự cố dự đoán hợp lý cần tính đến tất cả các yếu tố đã nêu ở trên. Ví dụ, các sự cố cách điện trong các nguồn cung cấp là đủ phổ biến để các tiêu chuẩn an toàn yêu cầu có cầu chì hoặc cầu dao bảo vệ. Do đó, các tác động điện từ của các sự cố cách điện cũng phải được tính đến khi đánh giá môi trường điện từ cho hệ thống an toàn. Những sự cố này có thể gây nên các mức cao của nhiễu băng rộng trong vài giờ hoặc vài ngày (hoặc dài hơn) do lớp cách điện bị đánh thủng; các mức cao của trường xung điện từ do các dòng lỗi xảy ra khi lớp cách điện bị đánh thủng hoàn toàn (có thể dễ dàng vượt quá 1 kA trong bảng mạch chính tiêu thụ dòng điện 13 A); các mức cao của điện áp tăng vọt ví dụ như nguồn năng lượng được lưu trong trường từ ở khoảng giữa các cáp sếp chồng khi mở cầu chì hoặc cầu dao; cộng với mức cao của tạp âm băng rộng do phóng điện hồ quang trong các cầu chì hoặc bộ ngắt mạch khi chúng mở mạch.

Đánh giá này cũng xem xét khả năng của hai hoặc nhiều hơn các nhiễu điện từ xảy ra ở cùng một thời điểm, ví dụ trường RF liên tục (hoặc dòng ở chế độ chung cáp) ở một tần số - cộng với các đột biến quá độ nhanh, xung sét, hoặc sự kiện ESD. Nhiều trường RF liên tục hoặc các dòng chế độ chung cáp cũng có khả năng xảy ra, và các khả năng của chúng cũng nên được đánh giá. Nếu những điều này có thể xảy ra (và thường là có thể) các kỹ thuật phân tích thiết kế thích hợp có thể được sử dụng để đối phó chúng mà không cần các thử nghiệm được thực hiện với các nhiễu đồng thời.

Các ảnh hưởng của sử dụng và sử dụng sai dự đoán hợp lý được kể đến trong tất cả các vấn đề được xác định trong mục này. Ví dụ, do con người có thể bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo hoặc là do quên các hướng dẫn về các dấu hiệu cảnh báo này, và có thể để điện thoại di động hoặc máy bộ đàm gần hơn so với khoảng cách được giả thiết trong quy định môi trường điện từ.

Xem Điều 6 và Phụ lục A các chỉ dẫn đánh giá môi trường điện từ.

B.3.3. Ước lượng môi trường vật lý xấu nhất trong suốt vòng đời dự đoán hợp lý.

Môi trường vật lý bao gồm các tác động của các ứng suất:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Khí hậu;

- Hóa chất;

- Sinh học,…

Mà hệ thống liên quan đến an toàn hoặc thiết bị cấu thành của nó phải chịu được trong thời gian sống của nó.

Các ứng suất đó có thể ảnh hưởng đến các đặc tính của điện từ của hệ thống hay thiết bị, ví dụ: hiệu quả của việc che chắn có thể bị suy giảm do việc treo móc hay lực tác dụng vào làm các chỗ nối bị hở ra; và/hoặc do sử dụng quá tải hoặc do ăn mòn các vòng đệm hoặc mối hàn kim loại. Hiệu quả của việc lọc có thể suy giảm do điện áp nguồn cao, và/hoặc do nhiệt độ cao hoặc do nối đất bị ăn mòn hoặc bị gãy hỏng. Các mạch hồi tiếp có thể không ổn định ở các tần số vô tuyến do việc lão hóa của các thành phần cấu tạo, và/hoặc nhiệt độ cao hoặc các bụi dẫn hoặc do chất lỏng.

Vì thế cần phải đánh giá môi trường vật lý trên toàn bộ nhà trạm (hoặc xe cộ,…) nơi mà hệ thống an toàn cuối cùng được lắp đặt. Cho phép các phát triển trong tương lai dự đoán trong nhà trạm (hay xe cộ,…). Điều đó được thực hiện nên các phép đo điện từ có thể được thiết kế và thử nghiệm, do đó hệ thống đó sẽ vẫn được đủ các đặc tính điện từ để đảm bảo an toàn thỏa đáng cho đến cuối đời hệ thống.

Một vòng đời bao gồm:

- Thiết kế và mở rộng;

- Sản xuất và thử nghiệm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vận chuyển;

- Lắp đặt;

- Ủy thác;

- Vận hành;

- Làm sạch;

- Thay thế;

- Bảo dưỡng;

- Sửa chữa;

- Sửa đổi;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nâng cấp;

- Tháo dỡ và loại bỏ.

Những ứng suất vật lý nên được xem xét bao gồm, nhưng không bị giới hạn, các dự đoán hợp lý về:

- Điện áp nguồn quá lớn và lặp lại;

- Nhiệt độ quá lớn và lặp lại;

- Áp suất không khí quá lớn và lặp lại;

- Độ ẩm quá lớn và lặp lại;

- Ứng suất cơ tĩnh (các bề mặt ghép không phẳng, ở bề mặt các vật thể ở phía bên trên);

- Ứng suất cơ khí lặp đi lặp lại như sốc và rung;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tiếp xúc với hơi nước, nước, chất lỏng và vật liệu làm sạch, đồ uống, chất đốt, dịch cơ thể, và các chất lỏng khác, ga, bụi, cát,…;

- Mốc tăng trưởng;

- Các hoạt động của động vật (gặm, nhấm);

- Chế độ làm sạch và bảo dưỡng (bao gồm cả vật liệu, công cụ và phương pháp có thể sử dụng);

- Các hoạt động sửa đổi, sửa chữa, làm mới và nâng cấp;

- Sự làm dụng và sử dụng sai, như xếp chồng các thiết bị không được thiết kế để xếp chồng lên nhau, hoặc hoạt động ở môi trường trong nhà có mái rò rỉ hoặc có các hệ thống giám sát độ ẩm, sưởi ấm, làm mát bị lỗi.

Các vấn đề về sử dụng, sử dụng sai và các sự cố dự đoán hợp lý nên được xem xét một cách đầy đủ tất cả các sự kiện có thể xảy ra ở trên. Ví dụ sự quá tải, mái che rò rỉ, lỗi điều hòa.

B.3.4. Ước lượng các hiệu suất chức năng đạt được trong vòng đời dự đoán hợp lý.

Xác định các yêu cầu về hiệu suất cho mỗi chức năng an toàn hệ thống, hoặc chức năng thiết bị khi hệ thống hoặc thiết bị đó là chủ thể mà các nhiễu điện từ có thể xảy ra trong môi trường của nó trong thời gian sống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Hiệu suất duy trì trong một số giới hạn được quy định và an toàn chức năng được duy trì.

Tắt máy an toàn là không thể chấp nhận được. Ví dụ về các hệ thống mà tiêu chí này nên được sử dụng là các hệ thống hỗ trợ toàn thời gian, ở đó tắt máy không thể là trạng thái an toàn và hoạt động liên tục được yêu cầu cho an toàn.

b) Như phần a) ở trên – ngoại trừ ra, ngắt an toàn có thể chấp nhận được trong các hoàn cảnh cụ thể

Nó giúp chỉ rõ các sự kiện an toàn không mong muốn có thể xảy ra. Sự kiện an toàn không mong muốn bao gồm:

- Không hoạt động khi có yêu cầu (ví dụ đèn cảnh báo không sang khi cần cảnh báo);

- Hoạt động khi không yêu cầu (ví dụ khởi động mô tơ khi nó được yêu cầu ổn định cho các mục đích bảo dưỡng);

- Hoạt động không chính xác (ví dụ lỗi trong đo giá trị có liên quan tới an toàn) dẫn tới dữ liệu hoặc giám sát không chính xác.

B.4. Thiết kế và phát triển các biện pháp và kỹ thuật được xem xét

B.4.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống để giảm một cách tương xứng xác suất hỏng hóc nguy hiểm do nhiễu điện từ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thiết kế an toàn – sự cố (fail – safe),

- Sử dụng các kênh dự phòng song song,…

Các thành phần hoặc các mạch quan trọng liên quan tới an toàn có thể được nhân đôi và nối song song để đảm bảo khả năng của thiết bị trong trường hợp hỏng hóc. Khuyến nghị rằng mỗi thành phần hệ thống song song nên được thiết kế theo công nghệ khác (về cả phần cứng và phần mềm) để tránh chúng không bị hỏng hóc cùng một thời điểm do bất kỳ một nhiễu điện từ gây ra.

B.4.2. Tránh sử dụng các thành phần, sản phẩm, thiết kế mạch, kỹ thuật phần mềm và cơ học làm tăng độ nhạy cảm với nhiễu điện từ

Một số thành phần, các thiết kế mạch, kỹ thuật thiết kế phần mềm và cơ học được biết là đặc biệt nhạy cảm với các nhiễu điện từ xác định, hoặc có thể được đưa ra bởi các phân tích đặc biệt nhạy cảm với nhiễu. Một số có thể được tìm thấy bằng kinh nghiệm về độ nhạy cảm trong các ứng dụng cụ thể.

Các bước nên được thực hiện để ngăn ngừa sử dụng các thành phần, bộ phận, môđun hoặc thiết bị giả. Việc tránh sử dụng những thiết bị, thiết kế mạch, kỹ thuật phần mềm và cơ học này cũng góp phần làm đơn giản hóa việc thiết kế an toàn điện từ của hệ thống.

B.4.3. Lựa chọn các thành phần, các sản phẩm, các mạch thiết kế, phần mềm và máy móc để giảm xác suất hỏng hóc nguy hiểm do can nhiễu điện từ.

Một vài thành phần, sản phẩm, thiết kế mạch, kỹ thuật thiết kế phần mềm và cơ học thường được biết như là có sức chịu đựng đặc biệt (miễn nhiễm cao) đối với các nhiễu điện từ hoặc các tác động vật lý, hoặc có thể được đưa ra bằng các phân tích rằng có sức chịu đựng đặc biệt. Một số có thể được tìm thấy bằng kinh nghiệm.

Sử dụng các thành phần, thiết kế mạch, kỹ thuật cơ học và kỹ thuật phần mềm có sức chịu đựng phù hợp, dẫn đến các quy định về điện từ và vật lý đối với hệ thống và các sử dụng được lập kế hoạch của bất kỳ biện pháp suy giảm điện từ và/hoặc vật lý suy giảm (xem B.5.7 và B.5.8) làm đơn giản hóa việc thiết kế an toàn điện từ của hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong chừng mực các mạch số được quan tâm, các kỹ thuật phần mềm có thể được sử dụng để đảm bảo hoạt động an toàn, ví dụ:

- Việc mã hóa thông tin số;

- Thuật toán phát hiện lỗi;

- Thuật toán sửa lỗi.

Việc sửa lỗi hoạt động theo cách mà, có sự hiện diện của một nhiễu loạn quá độ, hệ thống có thể phục hồi lại hoạt động bình thường do các lỗi tín hiệu đã được phát hiện và sửa. Điều đó có thể được thực hiện mà không đưa ra bất kỳ một rủi ro nào cho người sử dụng hệ thống.

An toàn của hệ thống có thể được cải thiện bằng cách thận trọng trong thiết kế phần mềm, thận trọng trong thiết kế cấu trúc hệ thống. Cụ thể, nó có thể giải thích các lỗi xảy ra do nhiễu điện từ (nhảy không mong muốn, hoặc thay đổi trong các câu lệnh hoạt động, các mã địa chỉ…).

Một cách tiếp cận tương tự có thể được đưa ra đối với các thành phần, mạch, cơ học, phần mềm và các sản phẩm chế tạo theo yêu cầu của khách hàng để sử dụng trong hệ thống an toàn, thậm chí nếu được sản xuất cùng một công ty là đáng tin cậy cho hệ thống an toàn cuối cùng.

B.4.4. Thực hiện phân tích và/hoặc thử nghiệm để xác định các đặc tính điện từ và vật lý của thành phần, sản phẩm, mạch, máy móc và kỹ thuật phần mềm khi bị phơi can nhiễu điện từ và các ứng suất vật lý đại diện cho môi trường điện từ dự đoán hợp lý của hệ thống

Điều này giúp đạt được an toàn hệ thống, nếu các chức năng an toàn của nó được xây dựng sử dụng các thành phần, mạch, sản phẩm, yếu tố cơ học và phần mềm đã được chứng minh bằng thử nghiệm để thực hiện chức năng như dự kiến trong môi trường điện từ cực đại dự đoán được như quy định trong SRS.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ ra các đặc tính điện từ của các phần tử của thiết bị và/hoặc các mạch của chúng hoặc các dụng cụ là một kỹ thuật quan trọng giúp hiểu được làm thế nào các biện pháp suy giảm điện từ (như che chắn, lọc, triệt ESD và sự tăng vọt…) cần được áp dụng dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để đạt được an toàn tổng thể yêu cầu trong thực tế. Một phần tử của thiết bị (hoặc một mạch hoặc một dụng cụ) có thể dễ bị ảnh hưởng của nhiễu điện từ, như giải điều chế, xuyên điều chế giữa hai (hoặc nhiều) tín hiệu, quá áp, quá dòng hoặc suy giảm quá mức.

Có một số cách để thực hiện sự phân tích hoặc yêu cầu này. Hai phương pháp được nêu dưới đây:

a) Kinh nghiệm đầu tiên là các phần tử giống hệt nhau (hoặc các mạch) thì sử dụng các dụng cụ giống hệt nhau.

Chú ý rằng chất bán dẫn mà có sử dụng công nghệ mask-shrink hoặc die-shrink, hoặc là được đóng gói khác nhau, không phải là dụng cụ y hệt nhau về chừng mực đặc tính điện từ được quan tâm. Kinh nghiệm này dựa trên lý thuyết và đo kiểm.

b) Buộc các phần tử (hoặc là các mạch hoặc dụng cụ) không được bảo vệ trải qua các bài thử nghiệm EMC được thiết kế để xác định một cách đầy đủ những phát xạ tự nhiên và tính nhạy cảm của chúng.

Những bài thử nghiệm phát xạ và miễn nhiễm có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào phù hợp và không cần tuân theo tiêu chuẩn IEC, miễn là các kết quả có thể được giải thích một cách hợp lý từ quan điểm của đặc tính điện từ của thiết bị đã hoàn thiện.

Trong suốt những bài thử nghiệm này, thiết bị (và/hoặc các mạch) nên không có bất cứ biện pháp suy giảm điện từ. Tức là, chúng không sử dụng bất kỳ một tấm chắn, lọc, bảo vệ đột biến điện hay bảo vệ hệ thống khỏi tình trạng sốc điện, tự động tắt máy,…

Chú ý rằng phương pháp b) thường được sử dụng hơn ở những nơi đã có phần cứng và phần cứng đó có thể được thử nghiệm, vì rất hiếm trường hợp mà hai thiết kế giống hệt nhau cả về phần cứng lẫn phần mềm.

Các kỹ thuật tương tự có thể được áp dụng để xác định tính nhạy cảm vốn có đối với những ứng suất vật lý để hỗ trợ thiết kế vật lý và sự suy giảm đặc tính điện từ của hệ thống, vì thế các đặc tính điện từ được duy trì thỏa đáng trong suốt vòng đời dự kiến.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Những bài thử nghiệm như thế nên được thực hiện sớm trong dự án một cách thích hợp để giảm các rủi ro kỹ thuật và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Một số bài thử nghiệm không cần thiết phải có đơn vị chức năng sẵn có, ví dụ như hiệu quả của che chắn của tấm che chắn bảng mạch in được gắn vào, vỏ, cáp, bộ nối có thể được thử nghiệm riêng biệt. Thử nghiệm EM/HALT cần dựa trên các thông số yêu cầu vật lý và điện từ của hệ thống, và có thể sử dụng bất kỳ một kỹ thuật nào phù hợp vì vậy không cần giới hạn bởi các phương pháp tiêu chuẩn IEC, miễn là các kết quả có thể được giải thích một cách hợp lý theo quan điểm của các đặc tính điện từ của thiết bị đã hoàn thiện trong suốt vòng đời dự đoán.

So sánh (một cách tương đối) các phương pháp đo của các kết quả đo điện từ, thường dựa trên các đầu dò trường gần không được hiệu chỉnh và các dụng cụ đo tương tự trong suốt hoặc trước và sau HALT, có thể là tất cả được yêu cầu trong một số trường hợp.

CHÚ THÍCH 1: thử nghiệm HALT trên các thiết bị riêng biệt của thiết kế được khuyến nghị nơi một phần tử của thiết bị được yêu cầu thực hiện các chức năng an toàn với mức tổng thể cao (độ tin cậy cao). Bổ sung các bài thử nghiệm điện từ cho những bài thử nghiệm HALT này không cần phải mất thêm nhiều thời gian và tiền của nếu chúng được thiết kế một cách phù hợp.

CHÚ THÍCH 2: Kế hoạch thử nghiệm HALT phải được thiết kế bởi các chuyên gia HALT, dựa trên các thông số môi trường vật lý của hệ thống đó.

CHÚ THÍCH 3: Các biện pháp khác đánh giá sự xuống cấp về mặt vật lý có thể được sử dụng thay cho HALT.

Nơi dữ liệu thích hợp tồn tại hoặc có thể được tính toán cho một khía cạnh thiết kế điện từ cụ thể và khi nó được ghi chép một cách đầy đủ trong các tài liệu dự án (không được tham khảo, bởi vì có thể làm mất tài liệu), điện từ và thử nghiệm vật lý được kết hợp ở trên có thể không cần thiết. Thay thế cho thử nghiệm ở trên bao gồm:

— Dữ liệu của cơ sở sản xuất:

- Ví dụ, các đơn vị sản xuất bộ đệm tốt thực hiện hàng loạt bài thử nghiệm các sản phẩm của họ bằng các minh họa khác nhau về các phơi nhiễm vật lý trong thời gian sống;

- Dữ liệu của cơ sở sản xuất có thể chỉ được sử dụng nơi các phần của chúng được áp dụng hoàn toàn theo chỉ dẫn ứng dụng của cơ sở sản xuất đó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Dữ liệu này có thể từ các bài thử nghiệm thiết kế, hoặc từ kinh nghiệm ghi chép lại của các thiết kế giống nhau trong môi trường vật lý như nhau.

B.4.5. Thiết kế tiếp đất, đấu nối, đi dây, đi cáp và bảng mạch in để tối ưu hóa đặc tính điện từ

Mục đích của việc tiếp đất là để duy trì điện thế của các cấu trúc kim loại (tấm che chắn, vỏ bọc, khung) không đổi. Điều đó có thể được thực hiện ở một số điểm. Mục 5 của IEC 61000-5-2 khuyến nghị mạng nối đất hình lưới với các điện cực đất được nối với nhau, thường là cho toàn bộ tòa nhà hoặc cấu trúc khác.

Đầu nối cung cấp tính đồng nhất về điện trong các cấu trúc kim loại để giảm sự khác biệt về điện thế giữa các phần tử của thiết bị, và cũng cung cấp đường dẫn cho các dòng điện CM. Trở kháng của các dây đấu nối nên thấp trên một dải tần số rộng, và vì thế mà chúng nên ngắn nhất có thể (nhưng chú ý rằng liên kết trực tiếp kim loại – kim loại được ưa thích hơn là tấm nối). Nếu chúng dễ bị ăn mòn thì chúng nên dễ dàng gỡ bỏ và thay thế (xem Mục 6 của IEC 61000-5-2). IEC 61000-5-2 khuyến nghị tạo ra một mạng đấu nối chung dạng lưới hay MESH-CBN. Các kết nối nối đất và đấu nối sẽ được bảo vệ khỏi các ảnh hưởng về ăn mòn.

Kỹ thuật đi dây/đi cáp nên tránh hiện tượng cảm ứng các điện áp hoặc dòng điện nhiễu do các trường ngoài, và nhiễu xuyên âm giữa các dây dẫn, và nên giám sát các đường dẫn cho các dòng đồng pha.

Lược đồ đi dây/đi cáp nên được thiết kế một cách cẩn thận. Ảnh hưởng qua lại giữa việc đi dây/đi cáp và các nhiễu điện từ nên được giảm thiểu, ví dụ bằng cách sử dụng các kỹ thuật sau:

- Bọc đầu cáp (che chắn);

- Sử dụng hai lớp bọc (lớp chắn);

- Xác định chu vi hình tròn của bọc đầu cáp (che chắn) để bọc các tấm chắn ở cả hai đầu cuối của cáp (chỉ bên trong các vùng đẳng thế hoặc với việc bổ sung một dây dẫn nối đất song song);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tách biệt các cáp mang các tín hiệu có các mức khác nhau và/hoặc các kiểu khác nhau (IEC 61000-5-2 khuyến nghị sử dụng 5 lớp cáp và khoảng cách giữa chúng là tối thiểu);

- Việc che chắn có thể đạt được bằng cách sử dụng các cấu trúc kim loại;

- Cung cấp một đường dẫn trở kháng thấp đối với dòng điện CM rất gần với cáp, ví dụ bằng cách sử dụng ống dẫn kim loại;

- Sử dụng sợi quang, hồng ngoại hoặc vô tuyến thay thế cho các cáp dẫn (liên kết sợi quang hiện nay rất phổ biến để chuyển tải nguồn lên tới vài W).

Bảng mạch in, PCB (bảng đi dây in, PWB) thực hiện một vai trò rất quan trọng trong việc làm chủ các vấn đề EMC, trong những vùng phát xạ cũng như miễn nhiễm. Có rất nhiều kỹ thuật thiết kế điện từ có thể áp dụng trong các thiết kế của chúng, bao gồm:

- Cung cấp một điện thế 0 V (đất) có trở kháng thấp trong dải tần được giám sát;

- Cung cấp một hệ thống phân phối nguồn có trở kháng thấp và cộng hưởng hệ số chất lượng Q-thấp trong dải tần được giám sát.

- Tách biệt giữa bộ chuyển đổi nguồn chế độ - chuyển mạch, mạch tương tự và mạch số. Do đó, bên trong các vùng được tạo, các mạch này có thể tách ra để phân vùng nhạy cảm và/hoặc các mạch mức thấp, và các mạch số có thể được tách biệt tuân theo tốc độ làm việc của chúng. Theo cách đó, xuyên âm nội giảm;

- Khoanh vùng che chắn và/hoặc lọc đối với các thiết bị hoặc các vùng của PCB đó;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tương tác giữa quá trình lắp ráp PCB/PWB và các nhiễu dẫn và nhiễu bức xạ điện tử vì thế được giám sát để giảm can nhiễu trong cùng hệ thống.

B.4.6. Sử dụng công cụ thiết kế máy tính để giảm thiểu các đường ghép điện từ

Các công cụ thiết kế máy tính có thể giúp đẩy nhanh quá trình thiết kế/phát triển bởi các phép lặp thiết kế ảo để cải thiện các đặc tính điện từ trước khi phần cứng được tạo ra và thử nghiệm. Chúng không phải là (chưa) một biện pháp thay thế để thử nghiệm phần cứng, nhưng giúp chúng ta có thể đối phó được các vấn đề lớn về điện một cách nhanh chóng và tiết kiệm trước khi có mẫu thử phần cứng đầu tiên ra đời.

B.4.7. Sử dụng kỹ thuật suy giảm bao gồm chắn, lọc, bảo vệ quá áp, quá dòng, triệt phóng tĩnh điện, cải thiện chất lượng nguồn, cách điện galvanic,…

Có một số lượng lớn thông tin được biết về việc sử dụng chính xác các kỹ thuật suy giảm điện từ ở trên internet, các công bố và sách giáo khoa.

Việc chắn được thực hiện với các vật chắn bằng kim loại, chúng được sử dụng để giảm ảnh hưởng của trường điện từ từ một vùng hoặc nhiều vùng khác. Nó có thể được sử dụng chủ yếu để chứa trường điện từ từ một nguồn sinh ra trong một thể tích được che chắn, để giảm các phát xạ. Nó cũng có thể được sử dụng để cải thiện miễn nhiễm bằng cách giảm lượng trường điện từ đi vào một khối và ảnh hưởng tới các mạch thuộc thể tích đó. Việc che chắn có thể được áp dụng cho các cáp, và/hoặc cho các vỏ hộp máy.

Tấm che chắn của các cáp hoặc vỏ hộp máy có thể một phần hoặc hoàn toàn không có hiệu quả nếu xuất hiện các lỗ mở, các khoảng, các khớp các khe hở khác trong lá chắn, hoặc nếu tĩnh liên tục về điện giữa các phần làm cho tấm chắn mất hiệu quả.

Che chắn vỏ hộp máy có thể một phần hoặc hoàn toàn không có hiệu quả nếu bất kỳ/tất cả các dây hoặc cáp vào hoặc ra khỏi vỏ hộp máy không được che chắn và/hoặc được lọc đến mức độ phù hợp. Trong những trường hợp như vậy thì hoặc là các tấm chắn hoặc là bộ lọc phải được gắn kết chính xác tới tấm chắn vỏ hộp thiết bị tại điểm thâm nhập của lá chắn.

Bộ lọc sử dụng các mạch được thiết kế đặc biệt để giảm sự lan truyền các nhiễu dẫn ở trên dây hoặc cáp từ một vùng tới các vùng khác. Nó có thể được sử dụng để chủ yếu chứa một lượng nhiễu dẫn điện từ từ một nguồn cho trước để giảm các phát xạ và cũng có thể được sử dụng để cải thiện miễn nhiễm bằng cách giảm nhiễu dẫn điện từ bên ngoài đi vào mạch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảo vệ quá áp được sử dụng để ngăn ngừa chuyển tiếp dẫn hoặc nhiễu đột biến từ các nhiễu sinh ra hoặc nguy hại thực tế tới mạch và thiết bị. Để bảo vệ khỏi quá độ phóng nạp điện tĩnh, các thiết bị bảo vệ quá áp phải hoạt động dưới 1ns nhưng chỉ cần định mức cho các nguồn năng lượng tổng thấp, trong khi đối với bảo vệ đột biến về nguồn nguồn điện chúng có thể hoạt động chậm 100ns đến 1ms nhưng được định mức cho các nguồn năng lượng rất lớn. Trong tất cả các trường hợp, các thiết bị bảo vệ quá áp yêu cầu tham chiếu đất có trở kháng thấp đủ để tiêu thị dòng điện yêu cầu mà không làm tăng điện thế trong dải tần số thích hợp.

Bảo vệ quá dòng được sử dụng để bảo vệ các thiết bị bảo vệ quá áp (và do đó các mạch và các thiết bị được bảo vệ) khỏi nguy hại do các sự cố điện (như trong các mạch phân phối nguồn điện) gây ra.

Phóng nạp điện tĩnh có thể được suy giảm bằng cách sử dụng vật liệu cách nhiệt có thể là chất rắn hoặc chất khí có mức điện môi cách điện (sức bền điện môi) đủ để bảo vệ phóng điện tĩnh gây ra nhiễu từ việc phóng điện tới thiết bị. Cách khác phóng tĩnh điện có thể được cho phép xảy ra nếu kỹ thuật suy giảm như chắn, học, ngăn chặn quá áp, các kỹ thuật phần mềm… được sử dụng để ngăn chặn phóng điện không chấp nhận được gây ra cho bất kỳ chức năng an toàn nào.

Có một số lượng lớn nhiễu điện từ ảnh hưởng tới các hệ thống phân phối nguồn điện, suy giảm chất lượng nguồn và đối với mỗi loại nhiễu có các kỹ thuật suy giảm có thể cải thiện chất lượng nguồn - từ các biện pháp đơn giản để khôi phục hoàn toàn nguồn bằng cách sử dụng động cơ phát điện hoặc bộ sạc hoặc tụ điện lớn và sử dụng để dự trữ năng lượng.

Cách điện Galvanic phá vỡ vòng nối đất và các dòng CM, và chống các điện áp CM. Một số kỹ thuật sẵn có để sử dụng với nguồn và/hoặc các tín hiệu, bao gồm: tách biệt các biến áp, bộ tách quang, các sợi quang, không dây và hồng ngoại.

Một vài tiêu chuẩn IEC hoặc là các báo cáo kỹ thuật đưa ra hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng các biện pháp suy giảm. Chúng cũng được khuyến nghị trong các tiêu chuẩn liên quan.

Các phương pháp suy giảm thường được sử dụng để tạo ra các vùng điện từ, đó là các khối trong một cấu trúc mà cung cấp các mức bảo vệ điện từ khác nhau từ môi trường xung quanh đối với thiết bị và/hoặc sản phẩm trong đó.

Các vùng điện từ được tạo ra bằng cách sử dụng các cấu trúc nối đất, bộ lọc, tấm chắn và ngăn ngừa quá độ ở biên giữa một vùng và các vùng khác.

Các mức độ bảo vệ được yêu cầu đối với một vùng phụ thuộc vào các đánh giá đầu tiên về môi trường điện từ cộng với các đặc tính điện từ (phát xạ và miễn nhiễm) của thiết bị dự kiến lắp đặt trong đó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các phần tử của thiết bị và cáp của nó sau đó được đặt trong những vùng này theo mức độ bảo vệ mà chúng cần, mức độ để nó cần được bảo vệ khỏi các môi trường điện từ trong thời gian sống.

Ví dụ, trong bệnh viện, vị trí tốt nhất cho hoạt động phòng mổ và các bộ phận hỗ trợ sự sống là ở tầng trệt của tòa nhà nhiều tầng và ở trung tâm của tầng đó.

B.4.8. Sử dụng kỹ thuật làm suy giảm tính khắc nghiệt của môi trường vật lý để hỗ trợ các thành phần, dụng cụ, sản phẩm, thiết bị và các biện pháp suy giảm duy trì các đặc tính điện từ tương xứng trong suốt vòng đời dự đoán hợp lý của chúng

Biện pháp suy giảm vật lý đối với thiết kế thiết bị bao gồm các biện pháp suy giảm các ảnh hưởng do cơ khí, khí hậu, hóa học, sinh học…Bao gồm (không giới hạn) các kỹ thuật sau:

- Các giá đỡ chống giật và rung (chủ động hoặc thụ động);

- Thiết bị cố định chống rung đối với các tiếp xúc điện và các máy khác;

- Vỏ bọc bảo vệ (chống văng, chống thấm);

- Các lớp phủ bảo giác và/hoặc vỏ bọc;

- Mỡ (có tính dẫn hoặc không);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các dây cột cáp;

- Các kỹ thuật chống ngưng tụ (ví dụ như máy giám sát độ ẩm, máy sưởi);

- Thông gió, điều hòa không khí…;

- Duy trì độ ẩm ở mức thấp nhất để giới hạn các hiện tượng phóng điện.

Biện pháp suy giảm vật lý thường được sử dụng để tạo “vùng bảo vệ vật lý”, đó là các khối trong một cấu trúc có các mức bảo vệ vật lý khác nhau khỏi môi trường bên ngoài đối với các thiết bị và/hoặc sản phẩm ở trong đó.

Chúng được tạo ra bằng cách giám sát sự hiện diện hoặc sự thay đổi về vật lý, khí hậu, hóa học, sinh học…, các tham số dựa trên đánh giá ban đầu về môi trường vật lý (xem B.3.3).

Các phần tử của thiết bị và cáp của nó được đặt trong những vùng này tùy theo mức độ bảo vệ cần thiết đối với môi trường vật lý của hệ thống để đảm bảo các đặc tính về điện của nó không bị xuống cấp quá mức tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian sống.

Ví dụ, trong xe moto gắn một thiết bị điện trong cabin hành khách làm cho thiết kế điện từ dễ dàng hơn nếu thiết bị đó gắn trong khoang động cơ, tại đó nó bị tiếp xúc với nước và muối ở trên đường hoặc là từ dầu…, và đặc biệt là về nhiệt độ và sự thay đổi của nó.

B.4.9. Thiết kế sao cho duy trì an toàn bất chấp sự suy giảm của các đặc tính điện từ do các sự cố và sử dụng sai dự đoán hợp lý. Ví dụ khóa trong các cửa chắn bảo vệ và khởi động tương tác an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các thành phần ngắn mạch, khớp bị khô, quá sức chịu đựng;

- Các thiết bị cố định bị thiếu, lỏng lẻo, hoặc nguy hại hoặc là thiếu các miếng đệm dẫn điện (có thể dẫn đến làm hỏng nghiêm trọng tấm che chắn bảo vệ EMI);

- Hỏng hóc thiết bị bảo vệ sự quá độ/tăng vọt (làm hại nghiêm trọng tính miễn nhiễm tới quá độ quá áp).

Vì vậy, thiết kế này phải kể đến sự cố nào có xảy ra mà dự đoán được, và hoặc là suy giảm tỉ lệ sự cố hoặc sử dụng các biện pháp giới hạn ảnh hưởng của chúng tới (ví dụ, một sự cố mà có thể dẫn tới sự suy giảm không chấp nhận được của các đặc tính điện từ thì có thể được phát hiện và sử dụng để khởi xướng cho tương tác an toàn) một độ lớn thích đáng với mức độ an toàn tổng thể (hoặc là năng lực có tính hệ thống) được yêu cầu.

Các nhiễu điện từ và các ảnh hưởng về mặt vt lý có thể gây ra các sự cố thông thường (không phải sự cố ngẫu nhiên) trong các phần tử riêng biệt.

Sử dụng sai cũng có ảnh hưởng đáng kể về miễn nhiễm tới môi trường điện từ thông thường, ví dụ:

- Không tuân theo các yêu cầu lắp đặt làm cho cáp không được che chắn đang được sử dụng tại nơi yêu cầu che chắn, hoặc cáp không che chắn đang được sử dụng mà việc xác định che chắn không chính xác, hoặc việc đi cáp không đúng dẫn tới mức không dự kiến của việc ghép điện từ.

- Hoạt động trong điều kiện các tấm chắn m (hoặc đóng không đúng), hoặc các panel chắn bị gỡ (hoặc không được gắn chính xác);

- Hoạt động máy phát vô tuyến có khả năng di động hoặc di động quá gần với cáp hoặc phần t của thiết bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.4.10. Sử dụng hai hoặc nhiều các lớp suy giảm hơn là tin tưởng chỉ dựa vào một lớp

Sử dụng nhiều hơn một lớp bảo vệ hoặc suy giảm điện từ hoặc vật lý sẽ đạt được độ tin cậy về an toàn tổng thể hơn là chỉ sử dụng một lớp. Thường ít tốn kém hơn và d dàng thiết kế hơn khi sử dụng nhiều lớp, vì các đặc tính của mi một lớp bảo vệ điện từ hoặc vật lý không cần phải cao.

Trong trường hợp sử dụng một lớp thì không đủ để bảo vệ (đối với một vài lý do không dự đoán được) thì khuyến nghị sử dụng nhiều lớp để hệ thống hoặc thiết bị đó tiếp tục duy trì được các đặc tính điện từ và vật lý một cách đầy đủ. Điều đó tránh được các vấn đề do các sự cố hoặc các vấn đ sử dụng/sử dụng sai không dự đoán được.

Thực tế sử dụng một thiết kế có ba lớp bảo vệ, mỗi lớp chỉ chịu được 20 dB từ 850 MHz tới 950 MHz thì sẽ đạt được 60dB cho toàn bộ hệ thng hoặc thiết bị, và thậm chí nếu bị phá hủy lớp bảo vệ ngoài cùng thì cũng sẽ vẫn còn đạt được 40 dB. Thiết kế lớp bảo vệ 20 dB xung quanh tần số 900 MHz dễ hơn là thiết kế để đạt được 40 dB, và nó cũng rẻ hơn.

Khi s dụng các lớp thì phải hiểu các tương tác có thể có giữa các lớp đó, vì thế kết quả s là tổng của các phần của nó. Ví dụ, xếp chồng các loại bộ lọc chính có thể cho ta kết quả lọc kém hiệu quả hơn so với ch có một bộ lọc, mặc dù điều đó có thể tránh được bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế thích hợp.

Biện pháp suy giảm điện từ (chắn, lọc,...) và biện pháp suy giảm vật lý có thể được áp dụng cho các lớp sau:

- Các thiết bị bán dẫn riêng biệt;

- Các bộ phận lắp ráp từ mạch in;

- Các thành phần của bộ phận lắp ráp và các môđun;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mức vỏ bọc toàn bộ của thiết bị (ví dụ như t rack);

- Các phòng hoặc các phương tiện xe cộ nhỏ;

- Tập hợp các phòng trong một lòa nhà hoặc một phương tiện xe cộ lớn, hoặc tàu;

- Các tòa nhà, hoặc các phương tiện xe cộ lớn;

- Toàn bộ địa điểm nhà trạm bao gồm một số tòa nhà hoặc các cấu trúc khác, hoặc các địa điểm nhà trạm nơi mà các phương tiện xe cộ hoạt động.

B.4.11. Sử dụng danh sách kiểm tra dựa trên các trường hợp nghiên cứu và kinh nghiệm đạt được trong các ứng dụng tương tự

Cá nhân có kinh nghiệm trong các tổ chức am hiểu về các đặc tính điện từ và các ảnh hưởng của nó lên an toàn của các hệ thống liên quan tới nó. Họ thường tìm hiểu các hệ thống tương tự được sản xuất và hoạt động các tổ chức khác thông qua những công b, hội nghị và các sự kiện tương tự.

Hướng dẫn kỹ thuật trong các chuẩn quốc tế được khái quát trong phạm vi tiêu chuẩn đó, nhưng kiến thức thì được tăng lên nhờ kinh nghiệm, do đó có thể chỉnh sửa các chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn liên quan, hoặc là bổ sung thêm.

Quan trọng những người có trách nhiệm trong các tổ chức tích cực tìm hiểu về các thông tin an toàn được quy định đối với các hệ thống của họ và các hệ thống khác, sau đó có thể nắm bắt được các thông tin trong danh sách kiểm tra, do đó khi các cá nhân có kinh nghiệm rời khỏi tổ chức thì những kiến thức của họ tổ chức cũng có thể có được. Sử dụng các danh sách kiểm tra, kiến thức về an toàn điện từ của tổ chức được duy trì và một người mới hoặc một người ít kinh nghiệm có thể nhanh chóng làm quen được với các vấn đề liên quan để đạt được an toàn một cách đầy đ trong các thiết kế mới.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.5. Triển khai và tích hợp

B.5.1. Mua sắm vật liệu, thành phần và sản phẩm căn cứ theo thông s kỹ thuật điện từ của chúng

Thủ tục QA đảm bảo rằng người thiết kế quy định tất cả các tham số cần thiết để mua vật liệu, thiết b và sản phẩm yêu cầu xây dựng nên hệ thống đó, cộng với các phương pháp được sử dụng trong lắp ráp và thử nghiệm sản xuất. Các thủ tục QA sẽ đảm bảo rằng các phòng ban khác trong công ty tuân thủ theo các quy định này và kết quả cuối cùng như bản thiết kế đầu tiên.

Nhà cung cấp thay đổi về thiết kế hoặc thiết bị làm cho các sản phẩm của họ quan trọng đối với các đặc tính điện từ và/hoặc chịu đựng được môi trường vật lý trong thời gian sống. Điều đó đúng với nhà cung cấp các thiết bị điện tử hoặc các thành phần lắp ráp, nhưng cũng có thể đúng đối với các nhà cung cấp các phần t như là các phần của một tác phẩm bằng kim loại, giả định rằng trường hợp này không đáng kể. Các nhà cung cp chất bán dẫn có thể thay thế các phiên bản co-chết (die-shrunk) trong các sản phẩm của họ trong cùng một gói với đánh số phần giống nhau, và do đó những gói này có thể có đặc tính phát xạ và miễn nhiễm khác so với các đơn vị đầu tiên, khả năng này được các thủ tục QA giám sát tích cực.

Lý tưởng nhất là h thống QA có thgiám sát tất cả các vấn đề liên quan của các tầng cấu trúc của các thiết bị và các sản phẩm được cung cấp bởi các nhà cung cp khác, nhưng điều đó rất khó đ thực hiện, vì thực tế hầu hết các cơ s sản xuất đều dựa trên điện từ mẫu và các xem xét thử nghiệm kỹ lưỡng về mặt vật lý. Những xem xét và thử nghiệm được áp dụng tốt nhất là ở hoạt động giao nhận, trước khi chấp nhận một lô hàng mới. Kim tra hoặc thử nghiệm về mặt vật lý và điện từ không cần phải tuân theo IEC hoặc ISO mà thường được so sánh một cách tương đối hơn vì chúng có thể dễ dàng và nhanh chóng trong thiết kế, xây dựng và áp dụng. Họ sẽ kiểm tra hoặc thử nghiệm tất c các tham s quan trọng.

Trong dây chuyền sản xuất, thử nghiệm về vật lý và điện từ đầy đ có thể được yêu cầu bất cứ khi nào mà một nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ giới thiệu sự thay đổi đáng kể về thiết kế cho các thành phần hoặc sản phm của họ.

B.5.2. Lắp ghép theo thiết kế, sử dụng đúng các vật liệu, thành phần và sản phẩm căn cứ theo thông số kỹ thuật điện từ của chúng

Hệ thng QA s giám sát tất cả các khía cạnh trạng thái được xây dựng đ đạt được các đặc tính điện từ và duy trì chúng trong suốt vòng đời dự đoán. Tất cả các vấn đề sau (và nhiều hơn) có thể rất quan trọng:

- Một thiết bị hoặc thành phần thay thế “dạng, điều chỉnh và chức năng”. Dây hoặc cáp được định tuyến khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các thay đổi trong phương pháp sơn hoặc thay đổi nhà cung cấp: ví dụ một phương pháp sơn mới hoặc là người sơn mới tạo ra một sự phun sơn lõi lên các vùng nơi mà có các tiếp xúc về điện giữa kim loại với kim loại hoặc kim loại với đệm được yêu cầu.

- Các thành phn kim loại được cung cp với kết cuối không dẫn điện, dụ như các lớp thụ động không dẫn điện thỉnh thoảng cũng được sử dụng kể cả không được yêu cầu, và kết quả là các vấn đ về điện từ đối với liên kết khung, che chắn và lọc. Điều đó thường xảy ra khi thay đổi nhà cung cấp các đồ bằng kim loại, và thậm chí cũng từng xảy ra bất k sử dụng cùng một nhà cung cấp kim loại.

- Các dụng cụ bằng kim loại được cung cấp với các kết cuối không dẫn; ví dụ: các đinh vít kim loại được ph bằng lớp dẫn thay thế với một kết cuối không dẫn, và kết quả là các vấn đề điện từ do tr kháng cao trong các liên kết khung, che chắn và nối đất bộ lọc.

- Các thay đổi trong phương pháp mạ; ví dụ: Theo thời gian, giảm đặc tính liên kết hoặc các đặc tính đệm EMC do sự ô xi hóa hoặc ăn mòn điện hóa.

- Sử dụng một loại vòng đệm chống rung khác; dụ: nơi vòng đệm chống rung được cung cấp để bảo vệ những ảnh hưởng rung, thay đổi loại khác có th được thỏa thuận.

Hệ thống QA phải đảm bảo rằng không có một thay đổi nào về trạng thái xây dựng có thể xảy ra, tuy nhiên không đáng k trừ khi họ đã được thử nghiệm và chấp thuận bởi người chịu trách nhiệm đối với tiêu chí an toàn điện từ của hệ thống đó.

Người chịu trách nhiệm có thể muốn thực hiện thử nghiệm nhanh về EMC, hoặc thậm chí thử nghiệm toàn bộ trước khi họ tin tưng vào cho phép thay đổi hoặc sai lệch được đề xuất.

Trong dây chuyn sản xuất, thử nghiệm về vật lý và điện từ một cách đầy đủ phải được áp dụng các mẫu cơ bản, vài tháng một lần hoặc vài nghìn phần tử được sản xuất, hoặc bất kỳ nơi nào có sự thay đổi về thiết kế. Kiểm tra mẫu cơ bản về các đặc tính vật lý và điện từ một cách thường xuyên có thể giảm tần suất thử nghiệm toàn bộ.

B.5.3. Lắp đặt theo thiết kế điện t

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc thanh tra kiểm tra việc lắp ráp so với tài liệu thiết kế. Ví dụ kiểm tra liệu các loại đệm EMC đã được đặt đúng chưa; vỏ bọc của các cáp bọc được xác định chính xác trong các đấu nối; loại cáp sử dụng và đi cáp đã đúng quy định chưa.

Kiểm tra các đặc tính điện có th được thực hiện bằng cách sử dụng các bài thử nghiệm đơn giản với các bộ cảm biến trường gần và các bộ chuyển đổi RF giá thấp tương tự, sử dụng các phương pháp đặc biệt phù hợp. Đó là những kỹ thuật thử nghiệm nhanh chóng và chi phí thấp để khôi phục hàng loạt các lỗi lắp đặt đặc biệt là liên quan tới các kỹ thuật suy giảm như che chắn và lọc.

Thử nghiệm điện từ được yêu cầu để chứng minh rằng các đặc tính điện từ của hệ thống cuối cùng phù hợp với quy định.

B.6. Lắp đặt và ủy quyền

B.6.1. Tổng quát

Đ đảm bảo việc lắp đặt và ủy quyền chính xác của hệ thống tại vị trí hoạt động của nó, đ đạt được hiệu suất an toàn điện từ mong muốn, nhà thiết kế phải xem xét những vấn đề sau.

B.6.2. Các thủ tục và vật liệu s dụng

Các th tục và vật liệu được sử dụng phải được chọn lựa đ đảm bảo đạt được các đặc tính điện từ yêu cầu bất chấp các ảnh hưởng của môi trường vật lý trong suốt vòng đời dự đoán.

B.6.3. Bất c hạn chế nào về v trí vật lý các phần tử của thiết b, bao gồm trong hệ thống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông tin về biện pháp bảo vệ điện từ t những phân tích ở trên phải được đưa vào các giai đoạn lắp đặt công việc, đảm bảo đạt được các khoảng cách tối thiểu cần thiết đ ngăn chặn nhiễu.

B.6.4. Bất cứ hạn chế về kiểu, độ dài, và đường đi cáp nguồn, cáp kết nối tín hiệu và điều khin

Đặc tính điện từ của các loại cáp khác nhau biến đổi rất đa dạng, vì thế xác định loại cáp để sử dụng trong suốt lắp đặt trong mọi trường hợp là rất quan trọng. số bộ phận của cơ sở sản xuất đối với một loại cáp có th giúp đỡ, và thường được đưa ra như một chỉ dẫn cho các đặc tính của cáp được yêu cầu. Trong một số trường hợp chỉ có mã cáp của một cơ s sản xuất xác định mới có thể được sử dụng cho mục đích cụ thể trong lắp đặt của hệ thống, khi đó nó được nêu rất rõ trong hướng dẫn lắp đặt.

Tương tự với B.7.2, các cáp cần phải được tách ra để tránh nhiễu trong và liên hệ thống. IEC 61000-5-2 cung cp ch dẫn rất quan trọng trong việc thực hiện kỹ thuật điện từ tốt đối với những vấn đề này, dựa trên ít nhất là 5 lớp cáp phụ thuộc vào loại tín hiệu mang và khuynh hướng tạo ra bức xạ điện từ của chúng hoặc những thiệt hại do can nhiễu điện từ.

Các dòng CM là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề phát xạ, miễn nhiễm điện t dẫn và điện điện từ bức xạ và xuyên âm giữa các cáp. Việc thiết kế các lắp đặt để cung cấp các đường dẫn phù hợp cho các dòng CM, vì thế chúng thường được kiểm soát tốt, đó là một kỹ thuật tốt đ cải thiện các miễn nhiễm và phát xạ. dụ, công bố IEC 61000-5-2 đưa ra các chỉ dẫn cho vấn đ này.

B.6.5. Các phương pháp chụp đầu cáp cho bất c bọc (che chắn) cáp nào

Tại những nơi cáp được bọc, các kỹ thuật bọc đầu cáp chính xác cần được sử dụng c hai đầu cuối cáp đ đảm bảo đạt được các đặc tính che chắn điện từ cho cáp. IEC 61000-5-2 đưa ra các chỉ dẫn về vấn đề này.

B.6.6. Loại đầu nối và miếng đệm được sử dụng và các yêu cầu lắp ráp riêng cho chúng

Các đặc tính điện từ của các loại đầu nối và các miếng đệm cáp khác nhau là khác nhau rất lớn, vì thế mà cần phải xác định được kiểu kết nối và tuyến cáp đ sử dụng trong từng trường hợp. Mã số bộ phận của cơ sở sản xuất đối với một loại cáp có th giúp đ, và thường được đưa ra như một ch dẫn cho các đặc tính của cáp được yêu cầu. Trong một số trường hợp ch có mã cáp ca một cơ sở sản xuất xác định mới có thể được sử dụng cho mục đích cụ thể trong lắp đặt của hệ thng, khi đó nó được nêu rất rõ trong hướng dẫn lắp đặt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản xuất và phân phối điện chịu ảnh hưởng từ một lượng lớn các nhiễu điện từ (các điện áp và dòng điện RF, quá áp và quá dòng đột biến, các cụm quá độ nhanh...) thường các mức cao nhất của bất kỳ một cáp nào liên kết với hệ thống.

Và cũng có một số vấn đ v chất lượng điện từ như sự biến đổi dạng sóng (hài và xuyên hài), sụt áp, độ dốc, việc ngắt ngắn và ngắt dài, các độ võng, độ lồi và sự chập chờn điện áp... gây ảnh hưởng tới mạng phân phối và các ngun. Và chúng cũng được phân loại như là các nhiễu điện từ, thậm chí mặc dù chúng có xảy ra trong thời gian vài giây.

Các đặc tính điện từ của nguồn điện có thể rất quan trọng để đạt được an toàn điện t, vì thế chúng được đánh giá ngay từ đầu trong dự án (xem B.3.2.) để đưa ra các thông số về điện từ cho hệ thống. Một đặc điểm làm nó tr nên quan trọng nữa là các thông số về nguồn điện được áp dụng để lắp đặt, vì thế người lắp đặt có th đảm bảo chúng đạt được (ví dụ, bằng cách ly nguồn từ một điểm thích hợp của hết ni chung trong mạng phân phối hoặc cung cấp một bộ tạo hoặc UPS phù hợp).

Xác định các yêu cầu điện từ cũng quan trọng đối với một nguồn điện, vì thế ch thể của lắp đặt có thể đảm bảo các đặc tính được duy trì bất chấp các thay đổi trong tương lai vị trí đó trong thời gian sống dự kiến của hệ thống.

B.6.8. Bất cứ bọc (che chắn) b sung được yêu cầu

Các biện pháp suy giảm được yêu cầu bởi hệ thống có th yêu cầu che chắn trong suốt lắp đặt (ví dụ, cung cấp một phòng kín). Nơi mà yêu cầu tồn tại, thì chúng cần được quy định rõ ràng trong ch dẫn lắp đặt.

Che chắn bổ sung như thế có thể được quy định hoặc là bởi một mô tả trạng thái xây dựng chính xác đạt được (yêu cầu có vẽ lắp ráp chi tiết) hoặc bởi các thông số đặc tính điện từ ( suy giảm theo dải tần s, đối với mỗi loại nhiễu bức xạ) đạt được, cộng với các phương pháp thử nghiệm cần được sử dụng để xác minh điều đó.

B.6.9. Bt cứ lọc bổ sung được yêu cầu

Các biện pháp suy giảm được yêu cầu bởi hệ thống có thể yêu cầu lọc trong suốt lắp đặt của nó. Nơi mà yêu cầu này tồn tại, thì cần được quy định rõ ràng trong ch dẫn lắp đặt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.6.10. Bất cứ bảo v quá áp và/hay quá dòng bổ sung được yêu cầu.

Các biện pháp suy giảm điện từ được yêu cầu bởi hệ thống đó có thể yêu cầu bảo vệ quá áp và/hoặc quá dòng áp dụng trong suốt lắp đặt của nó (ví dụ, cung cấp hệ thống chng sét đáp ứng được các thông s hiệu suất nhất định). Nơi mà yêu cầu này tồn tại, thì cần được quy định rõ ràng trong chỉ dẫn lắp đặt.

Bảo vệ b sung như thế thường được quy định trong các đặc tính điện từ (các suy giảm (tắt dần) đạt được đối với các dạng sóng khác nhau của các quá độ) mà nó đạt được, và các biện pháp thử nghiệm được sử dụng để xác minh. Nó cũng thích hợp đc định đặc tính bằng cách mô tả chính xác trạng thái xây dựng để đạt được (yêu cầu lược đồ chi tiết và bản v lắp ráp).

B.6.11. Bất cứ sự điều hòa nguồn bổ sung được yêu cầu

Như thảo luận trong Điều B.7.6, một phần trong quá trình thiết kế ban đầu là đánh giá các đặc tính điện từ dự đoán được của nguồn điện cung cấp tại nhà trạm, và thiết kế hệ thống an toàn phù hợp. Kết quả của quá trình này là hệ thống an toàn có thể yêu cầu điều hòa nguồn điện bổ sung trong suốt quá trình lắp đặt.

Có nhiều loại điều hòa nguồn điện sẵn có, phụ thuộc vào các đặc tính nguồn được giám sát. Nơi các yêu cầu điều hòa nguồn bổ sung cho cài đặt thì chúng cần được quy định rõ ràng trong các hướng dẫn lắp đặt cùng với các biện pháp sử dụng để xác minh rằng các yêu cầu đó được thực hiện một cách đầy đủ.

Ví dụ, có một số loại yêu cầu không phổ dụng như một s loại nguồn dự phòng khẩn cấp được yêu cầu trong vài giây hoặc vài chục giây đ cho phép hệ thống tắt an toàn trong trường hợp bị ngắt nguồn, hoặc trong trường hợp chất lượng nguồn xuống cấp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống (ví dụ, sụt áp hơn 10% so với bình thường).

Trong trường hợp thiết bị hỗ trợ toàn thời gian hoặc trường hợp tắt máy s gây gián đoạn đáng k hoặc là suy giảm kinh tế, thì nguồn dự phòng có th được yêu cầu trong vài phút, vài giờ và thậm chí là vài ngày hoặc vài tuần. Các yêu cầu như vậy thường được thỏa mãn bằng các lắp đặt nguồn không gián đoạn phù hợp (Các thiết bị UPS). Những trường hợp này thường sử dụng các tụ điện lớn, ắc quy, hoặc các cell nhiên liệu để dự trữ năng lượng, với các loại tụ điện lớn và ắc quy dựa vào chuyển mạch đến bộ tạo nguồn nội để dự phòng trong thời gian dài.

B.6.12. Bất cứ yêu cầu bảo vệ phóng tĩnh điện bổ sung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nơi có các yêu cu giảm ESD b sung như thế trong một lắp đặt thì cần được quy định rõ ràng trong hướng dẫn lắp đặt, hoặc là trong phần các yêu cầu xây dựng chi tiết, hoặc là trong tiêu chí đạt được và các phương pháp thử nghiệm được sử dụng để xác minh tính hiệu quả của chúng.

B.6.13. Bất cứ bảo v vật lý bổ sung được yêu cầu

Như thảo luận trong phn B.3.3, môi trường vật lý dự đoán hợp lý mà hệ thống an toàn phải chịu đựng được trong vòng đời dự đoán hợp lý của nó cần được đánh giá rõ ràng trong dự án; người thiết kế biết cách nhận ra các đặc tính điện từ, do đó các đặc tính đó được duy trì đy đủ trong suốt vòng đời.

Trong suốt lắp đặt hệ thống, có thể cn áp dụng các biện pháp suy giảm vật lý bổ sung để hệ thống vẫn duy trì được đ an toàn trong suốt vòng đời. Các biện pháp suy giảm bao gồm mái che hoặc các vỏ bọc đ tránh mưa và tuyết, điều hòa không khí hoặc máy sưởi để tránh sự ngưng tụ nước, các nền hoặc khung chống rung...

Nơi có các yêu cu bảo vệ đó cho lắp đặt, thì chúng cần được quy định rõ ràng trong các hướng dẫn lắp đặt, hoặc là trong phn các yêu cầu xây dựng chi tiết, hoặc là các đặc tính đạt được, và các biện pháp thử nghiệm sử dụng để xác minh hệ thống đang đáp ứng được các đặc tính điện từ yêu cầu.

B.6.14. Các yêu cầu về tiếp đất và đấu nối

Cấu trúc nối đất phải cung cấp một mạng đẳng thế trong dải tần số quy định (ví dụ: để xử lý các quá áp, quá độ và các dòng nhiễu RF...).

Dải tần số cần được xác định và cấu trúc nối đất được thiết kế và xây dựng tạo ra trở kháng đủ thấp, cho các tần số và dòng điện được quan tâm đ đạt được mức độ đẳng thế yêu cầu.

B.7. Vận hành và bảo dưỡng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các hướng dẫn cần mô tả các thông s môi trường vật lý và thông số điện từ của hệ thống an toàn một cách rõ ràng, cộng vi tt cả công việc mà người sử dụng cn làm trong các giai đoạn của vòng đời đảm bảo hệ thống đó duy trì được các đặc tính điện và vật lý, đảm bảo an toàn đầy đủ trong vòng đời dự đoán.

Bao gồm các chế độ hoạt động cần thiết để bảo toàn các đặc tính EMC và an toàn chức năng. Nó cần có các thông đ lập kế hoạch bảo dưỡng nhằm duy trì các đặc tính điện từ một cách đầy đủ trong suốt vòng đời dự đoán, ví dụ thử nghiệm/thay thế bộ khử quá độ, pin... trước khi các đặc tính ca chúng xuống cấp quá nhiều.

Các hướng dẫn cũng cn quy định việc làm sạch vật liệu, các kỹ thuật và th tục cần được sử dụng để giữ gìn các đặc tính điện từ trong suốt vòng đời dự kiến (như: không sơn lên các vùng liên kết xác định, không sử dụng các bàn chải dây ở các vùng được mạ...).

Các cơ sở sản xuất cũng cần phải cung cấp hướng dẫn cho người dùng tương tự như các khách hàng tiềm năng. Những thông tin này giúp nhà thiết kế hệ thống an toàn lựa chọn sản phm nào, các vùng điện từ nào và/hoặc vùng vật lý nào để đạt sản phẩm vào trong đó, và liệu các vùng mới cần được tạo ra để bảo vệ các sản phm đó (bằng cách sử dụng các kỹ thuật suy giảm vật lý và/hoặc điện từ (xem B.4.7 và B.4.8)).

B.7.2. Các thủ tục bo dưỡng liên quan đến các đặc tính điện từ

Nhà thiết kế cần cung cấp các hướng dẫn để duy trì tương thích điện từ (phát xạ và miễn nhiễm) một cách phù hợp cho hệ thống trong sổ tay hướng dẫn bảo trì chung để công việc bảo trì được thực hiện một cách an toàn.

CHÚ THÍCH: Sửa chữa bảo trì và nâng cấp không nên sau bất kỳ một khía cạnh trạng thái xây dựng đ đạt được các đặc tính điện từ, vật lý v chức năng yêu cầu trong suốt vòng đời dự đoán.

Quy tắc chung là “không thiết kế nếu nó không thể sửa chữa” và đây là lời khuyên hữu ích cho các thiết bị lớn, có giá trị cao, và được kỳ vọng có thời gian sống dài, hoặc được lắp đặt vĩnh cu.

Nhưng một số đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, các sn phẩm có thể tích lớn hoặc rẻ tiền thì không bao giờ được bảo trì hoặc sửa chữa trong thời gian sống - vì thế thiết kế an toàn chức năng có thể có nhiều thách thức hơn, đặc biệt là do những sản phm này thường được bán với s lượng lớn, vì thế rất nhiu ngưi có th gặp các rủi ro an toàn và ở bt kỳ thời gian nào.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mi hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa hoặc là nâng cấp có th được quy định vì đang được thực hiện bi người sử dụng, bởi cơ s sản xut đầu tiên hoặc bởi một thành phần thứ ba xác định. Và một điu quan trọng là tất cả những gì liên quan được yêu cầu thực hiện, người được yêu cu thực hiện, và thi gian thực hiện phải rõ ràng.

Đôi khi việc bảo dưỡng yêu cầu gỡ b hoặc tháo rời các thành phần đã lắp đặt nào đó (như cửa ra vào, tấm truy nhập...) đang được cung cấp để đảm bảo các đặc tính điện từ. Những người đang thực hiện bảo dưỡng cần phải được cảnh báo về các rủi ro được liên hệ với bt kỳ hư hỏng do sự suy giảm tính miễn nhiễm. Mặc dù điều đó có thể được thực hiện trong sổ tay hướng dẫn, du hiệu cảnh báo hoặc các cảnh báo nên được gián lên trên hoặc gần thiết bị đang giám sát.

Lấy lại trạng thái hoạt động bình thường của hệ thống, thực hiện bằng tay hoặc tự động, sẽ được thực hiện trong trường hợp vắng mặt bất kỳ ri ro nào dự đoán được.

B.7.3. Các thay đổi môi trường điện từ bên ngoài đ đối phó với các mối đe dọa điện từ mới phát sinh không được đặt ra trong thiết kế ban đầu.

Các giới hạn cn được áp dụng trong hoạt động của thiết bị khác không thể đạt được mức đầy đ về tương thích điện từ liên quan đến thiết bị trong hệ thống an toàn. Điều đó có thể bao gồm các hạn chế về khoảng cách tới các thiết b khác, bao gồm thiết bị phát di động (đặc bit là điện thoại di động, các thiết b cầm tay, nhưng có thể bao gồm các máy phát vô tuyến di động khác bao gồm Wifi, Bluetooth và các loại tương tự).

CHÚ THÍCH: Trong một vài ứng dụng, giám sát môi trường điện từ bên ngoài là cn thiết và thiết thực. Ví dụ máy bay chỉ đi trong các tuyến đường được thiết kế để tránh những vùng được biết có cường độ trường cao và tiếp viên trưởng có thm quyền giám sát việc sử dụng thiết bị điện tử cá nhân ca nhân viên hoặc hành khách.

B.7.4. Kỹ thuật tháo dỡ/lắp ghép đ duy trì được các đặc tính EMC

Người thiết kế nên cung cp cho người sử dụng các hướng dn phù hp trong việc tháo dỡ và lắp ghép lại, ví dụ để sửa chữa hoặc bo dưng, mà không suy giảm các đặc tính điện từ của hệ thống liên quan đến an toàn, thì cái gì là cần thiết cho việc đảm bảo duy trì các rủi ro chp nhận được.

Trong một số trường hợp, đặc biệt là nơi các mc an toàn tổng thể là ln, các hướng dẫn phải bao gồm các yêu cầu đ xác minh hoặc công nhận hiệu lực các đặc tính điện từ của hệ thống sau khi lắp ráp, sử dụng các kỹ thuật tương tự với các đ cập trong B.7.5 (thử nghiệm đnh kỳ) hoặc như mô tả trong điu 8 và điu 9.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một số thiết b có thể bị quá tải hoặc bị ảnh hưởng do ăn mòn hoặc lão hóa trong thời gian sống, ví dụ: các bộ ức chế quá độ ch được ước lượng đối với một số quá độ cho trước của các nguồn năng lượng cho trước, vì thế cần được xem xét để có thời gian sống hoạt động xác định trong môi trường điện từ cho trước. Các đặc tính về điện của khớp và đệm trong che chắn có thể bị xuống cấp do ăn mòn và ma sát.

Nơi các đặc tính điện từ của thiết b đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đặc tính điện từ mong muốn của hệ thống liên quan đến an toàn, thì người thiết kế cần cung cấp cho người sử dụng các hướng dẫn phù hợp theo thử nghiệm định kỳ (thử nghiệm kiểm chứng) đ đảm bảo duy trì được các đặc tính điện từ cn thiết cho hệ thống liên quan đến an toàn.

Một thay thế cho th nghiệm kiểm chứng có thể sử dụng một chế độ bảo dưỡng đã được lập kế hoạch, như mô tả ngắn gọn trong B.7.6.

Có nhiều loại thử nghiệm kiểm chứng có thể có hiệu quả, ví dụ xem xét bằng mắt (cho các nguy hại về tm đệm, đứt dây...); kiểm tra/th nghiệm về điện (trở kháng tiếp xúc, điện áp gim, dòng điện đỉnh...); kiểm nghiệm các đặc tính điện từ (hiệu quả che chắn, sự suy giảm bộ lọc....)...

Khoảng thời gian giữa các thử nghiệm kim chứng cần phải được xác định dựa trên t lệ biết trước về sự xuống cấp của các thiết bị, và ít hơn nhiều so với thời gian mà sự suy giảm được dự tính trở nên không chấp nhận được. Mức an toàn tổng thể của hệ thống liên quan đến an toàn càng cao, thì khoảng cách giữa các thử nghiệm kim chứng ngắn hơn, và chính các bài thử nghiệm kiểm chứng cần sâu sắc và nghiêm ngặt hơn.

Nơi thiết b đang tr nên xuống cấp quá mức, đối với mức an toàn tổng th cho trước, cần cung cấp các hướng dẫn cân đối để sửa chữa, thay thế một cách chính xác (xem B.7.4) nhằm duy trì được các đặc tính điện từ cần thiết của hệ thống liên quan đến an toàn trong suốt thời gian sống dự đoán.

Các th nghiệm kim chứng định k có thể đỡ tốn kém hơn nếu các thiết bị được thiết kế sao cho dễ dàng được thử nghiệm và thay thế khi cn thiết.

B.7.6. Các thay thế đnh kỳ của các thiết bị quan trọng dễ b xuống cp hoặc quá tải/ăn mòn do sử dụng quá nhiều theo thời gian (ví dụ các bộ triệt quá độ)

Một số thiết bị liên quan đặc tính điện từ có thời gian sống b giới hạn. Một số sẽ bị quá tải/ăn mòn do các quá độ về dòng điện/điện áp có tính lặp đi lặp lại hoặc các ảnh hưởng về mặt vật lý quá mức. Những thiết bị như thế có thể yêu cu các chế độ bảo dưỡng có kế hoạch, điu đó có thể đỡ tốn kém hơn nếu các thiết bị được thiết kế vì thế chúng dễ dàng được thử nghiệm và thay thế khi cần thiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.8. Sửa đổi và nâng cp (phần cứng và phần mềm)

B.8.1. Đánh giá hiệu quả của các sửa đổi và nâng cấp được đề xuất về các đc tính điện từ của hệ thng liên quan đến an toàn đưc quan tâm và bất kỳ hệ thống liên quan đến an toàn khác có thì b ảnh hưng.

Các đặc tính điện từ của hệ thống liên quan đến an toàn cần được bảo dưỡng trong suốt thời gian sống dự kiến, bất chấp các sửa đổi, nâng cp...

Trước khi thực hiện bất kỳ một sự sửa đi hoặc nâng cấp nào, các tác động lên các đặc tính điện từ của hệ thống liên quan đến an toàn cần được đánh giá. Miễn nhiễm điện từ của hệ thống đã chỉnh sửa/nâng cp cần được bảo dưỡng các mức chấp nhận được đối với môi trưng điện từ và mức an toàn tng th cho trước. Các bức xạ cũng cần phải được giới hạn để tránh ảnh hưng tới các hệ thống khác, đặc biệt nếu chúng có liên quan đến an toàn điện từ.

Mục đích này của việc đánh giá là để biết được v trí chnh sửa và nâng cp các đặc tính điện từ của hệ thống liên quan đến an toàn có thể xuống cấp mức không chấp nhận được.

chỗ các đánh giá này cho biết có thể xảy ra sự xuống cp quá mức, điều đó rt cn thiết đ xác định hành động phù hợp. Những hành động này cần đảm bảo rằng sau khi thực hiện chnh sửa hoặc nâng cp hệ thống trên thực tế thì sẽ đạt được đy đủ các đặc tính điện từ đối với các rủi ro chp nhận được (theo mức an toàn tng thể).

Kết quả của đánh giá này s là các hướng dẫn mô tả bt kỳ sự thay đi cn thiết để thiết kế chỉnh sa/nâng cấp, và bất kỳ sự xây dựng cần thiết nào cho các thực hiện được chi tiết của sự chnh sửa/nâng cấp. Một sự chỉnh sửa hoặc nâng cp có thể yêu cầu chnh sửa, nâng cp hoặc b sung biện pháp suy giảm điện từ như che chắn, lọc, ngăn chặn quá độ...

Những hưng dẫn này cần được đưa ra cho các cá nhân phù hợp, và phải bao gồm các yêu cầu đối với việc xác minh và công nhận hiệu lực các đặc tính điện từ của hệ thống sau khi thực hiện chỉnh sửa/nâng cấp. Phụ thuộc vào mức an toàn tổng th mà có thể sử dụng kỹ thuật tương tự với các kỹ thuật đã đề cập trong B.7.5 (thử nghiệm định kỳ), hoặc như mô tả điều 8 và điều 9.

B.8.2. Đảm bo rằng các sửa đổi và nâng cp không làm giảm các đặc tính điện từ xuống dưới mức chp nhận được, đối với hệ thng liên quan đến an toàn được quan tâm và bất kỳ h thng liên quan đến an toàn khác có thể b ảnh hưởng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mỗi một hành động chnh sửa hoặc nâng cấp có th được quy định rõ đang được thực hiện bởi người sử dụng, bi cơ sở sản xuất đầu tiên, hoặc bởi bên thứ ba cụ th. Điều đó rt quan trọng trong việc tạo sự rõ ràng toàn bộ bao gồm những cái nào được yêu cầu phải làm, người nào được yêu cu thực hiện việc đó, thời điểm nào được yêu cầu đ thực hiện.

 

PHỤ LỤC C

(Tham khảo)

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ TÍNH NĂNG

Các Bng C.1 và C.2 là tổng quan về các ảnh hưởng cho phép trong các bài thử nghiệm miễn nhiễm ở các chức năng khác nhau, đó là các chức năng liên quan đến sự không an toàn và các chức năng liên quan đến sự an toàn. Trong đó xem xét tám ảnh hưởng có th có. Bảng C.1 tham chiếu vị trí thiết b liên quan và Bảng C.2 tham chiếu v trí trong tng thể hệ thng liên quan đến an toàn. Hai bảng này đưa ra cách tiếp cận mà có thể được áp dụng trong việc xác định các ảnh hưởng cho phép trong suốt các bài thử nghiệm. Những ảnh hưởng này phụ thuộc vào các yếu tố:

- Loại chức năng (chức năng liên quan đến an toàn hoặc chức năng không liên quan đến an toàn), và

- Loại bài th nghiệm (thử nghiệm EMC bình thường hay thử nghim an toàn EMC).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Chức năng liên quan đến an toàn

Chức năng không liên quan đến an toàn

 

Thử nghiệm EMC bình thường

Thử nghiệm EMC an toàn

Thử nghiệm EMC bình thường

 

Ảnh hưng trong quá trình thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hiện tượng điện từ quá độ trong thời gian ngắn và thời gian dài

Hiện tượng điện từ liên tục

Hiện tượng điện từ quá độ trong thời gian ngắn và thời gian dài

Hiện tượng điện từ liên tục

Hiện tượng điện từ quá độ trong thời gian ngắn

Hiện tượng điện từ quá độ thời gian dài

1

Chức năng không b ảnh hưởng

Luôn được phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Luôn được phép

Luôn được phép

Luôn được phép

Luôn được phép

Luôn được phép

2

Những suy giảm về tính năng có thể lặp lại, thông tin suy giảm được cung cp (suy giảm không cần thiết phải phát hiện được bằng phương pháp chun đoán tự động)

Chỉ cho phép trong gii hạn quy định

Cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép

Ch cho phép trong giới hạn quy định

Cho phép nhưng không cần cung cấp thông tin

Cho phép nhưng không cần  cung cấp thông tin

3

Tạm thời mất chức năng hoạt động như dự kiến sau thử nghiệm (tự khôi phục)

+ hỏng hóc có thể phát hiện được nhờ chun đoán tự động (thông tin hng hóc được cung cấp)

Không cho phép (chức năng phải không hỏng hóc, hoạt động không bị nhiễu bình thường được yêu cu do phản ứng EMC bình thường

Cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép

Không cho phép

Cho phép

Cho phép

4

Tạm thời mất chức năng, hoạt động như dự kiến sau thử nghiệm (tự khôi phục)

+ hỏng hóc không thể phát hiện được bằng các chẩn đoán tự động (bên trong hoặc bên ngoài thiết bđang kiểm tra)

Không cho phép

Không cho phép (yếu tố quy đnh FS chiếm ưu thế)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép

Cho phép

5

Tạm thi mt chức năng, yêu cầu sự can thiệp của người điều hành hoặc thiết lập lại đ khôi phục

+ hỏng hóc có thể phát hiện được nhờ chuẩn đoán (thông tin hỏng hóc được cung cp)

Không cho phép (yêu cầu EMC bình thường chiếm ưu thế tức là chức năng này không được hỏng hóc)

Cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép

6

Tạm thời mất chức năng, yêu cầu sự can thiệt của người điều hành thiết tập lại để khôi phục

+ hỏng hóc không có khả năng phát hiện bằng chẩn đoán tự động ( bên ngoài hoặc bên trong thiết bị cần đo)

Không cho phép

Không cho phép (trừ hỏng hóc an toàn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép (trừ hng hóc an toàn)

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép

7

Như hàng 5, tuy nhiên không hồi phục (bao gồm c mi nguy hại)

Không cho phép (EMC bình thưng yêu cầu trội hơn)

Không cho phép (EMC bình thường yêu cầu trội hơn)

Cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

8

Như 6 tuy nhiên không hồi phục (bao gồm cả mi nguy hại)

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép (trừ hng hóc an toàn)

Không cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Ghi chú: Hiện tượng điện từ quá độ thời gian ngn được xem xét đây: ESD, xung đột biến nhanh (burst), quá áp

Hiện tượng điện từ quá độ thời gian dài được xem xét ở đây; hiện tượng sụt áp và ngắt điện

Bảng C.2 - Những ảnh hưởng cho phép trong thời gian thử nghiệm chức năng của hệ thống

STT

Ảnh hưởng trong quá trình thử nghiệm

Chức năng liên quan đến an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm EMC bình thường

Th nghiệm an toàn EMC

Thử nghiệm EMC bình thường

 

Hiện tượng điện từ liên tục

Hiện tượng điện từ quá độ thời gian ngắn và thời gian dài

Hiện tượng điện từ liên tục

Hiện tượng điện từ quá độ thời gian ngắn và thời gian dài

Hiện tượng điện từ liên tục

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hiện tượng điện từ quá độ thời gian dài

1

Chức năng không bị nhiễu

Luôn được phép

Luôn được phép

Luôn được phép

Luôn được phép

Luôn được phép

Luôn được phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Mất chức năng, hoạt động như dự kiến sau thử nghiệm (tự khôi phục)

+ phản ng đối với sự cố như được quy định được thực hiện

Không cho phép (chức năng phải không hỏng hóc, hoạt động bình thường không b ảnh hưng của nhiễu bởi vì phản ứng của EMC bình thường)

Cho phép

Cho phép

Cho phép

Cho phép

Cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Tạm thời mất chức năng, hoạt động như dự kiến sau cuộc thử nghiệm (tự khôi phục)

+ phản ứng đối với sự cố như đã quy định không được thực hiện

Không cho phép

Không cho phép

(yếu tố qui định an toàn chức năng trội hơn)

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cho phép

4

Tạm thời mất chức năng đòi hỏi sự can thiệp của nhà điều hành hoặc thiết lập lại để phục hồi.

+ phản ng sự cố xác định được thực hiện

Không cho phép (EMC thông thường yêu cu trội hơn chức năng không được hỏng hóc)

Cho phép

Cho phép

Cho phép

Không cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

cho phép

5

Tạm thời mất chức năng đòi hỏi sự can thiệp của nhà điều hành hoặc thiết lập lại để phục hồi

+ phản ứng sự cố xác định không được thực hiện

Không cho phép

Không cho phép

(ngoại trừ hng hóc an toàn)

Không cho phép

(ngoại trừ hỏng hóc an toàn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(ngoại hỏng hóc an toàn)

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép

6

Như hàng 4, tuy nhiên không khôi phục (bao gồm cả nguy hại)

Không cho phép (EMC thông thường yêu cầu trội hơn)

Không cho phép (thông thường yêu cầu EMC trội hơn)

Cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

7

Như hàng 5, tuy nhiên không khôi phục (bao gồm cả nguy hại)

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép (ngoại trừ hng hóc an toàn)

Không cho phép (ngoại trừ hỏng hóc an toàn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép

Không cho phép

CHÚ THÍCH: Hiện tượng điện từ quá độ thời gian ngắn được xem xét đây: ESD, xung đột biến nhanh (burst), quá áp

Hiện tượng điện từ quá độ thời gian dài được xem xét ở đây; hin tượng sụt áp và ngắt điện

 

PHỤ LỤC D

(Tham khảo)

MỐI QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG, THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN, VÀ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHÚNG

D.1. Mối quan hệ giữa hệ thng liên quan đến an toàn, thiết b v sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Với mục đích của tiêu chun này, một hệ thống liên quan đến an toàn có thể được hiểu là sự kết hợp của một hoặc một vài phần tử thiết bị. Trong đó mỗi một phần tử của thiết bị lại là kết quả của sự kết hợp một hoặc nhiều sản phẩm. Nội dung đó được thể hiện ở Hình D.1 dưới đây.

Hình D.1 - Mối quan hệ giữa hệ thng liên quan tới an toàn với các thiết b và các sản phẩm

D.1.2. Hệ thng liên quan đến an toàn

Hệ thống liên quan đến an toàn là sự kết hợp của tất cả các phần tử thiết bị trong hệ thng liên quan đến an toàn được thiết kế.

D.1.3. Sản phẩm

Một sản phm là một phần tử được bán trên thị trường, các phần t này từ các cơ s sản xuất hoặc các đại lý của chúng, ví dụ như máy tính công nghiệp, bộ khuếch đại...

Các sản phm có thể là các mặt hàng chun được sản xuất hàng loạt, hoặc là mặt hàng được đặt hàng hoặc là các mặt hàng được thiết kế riêng biệt cho một mục đích đặc biệt hoặc của hệ thống.

D.1.4. Thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.2. Mỗi quan h giữa bộ phận làm giảm điện từ và thông s điện từ

D.2.1. Thông s kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS)

Môi trường điện từ tối đa mà hệ thống điện từ liên quan bị phơi nhiễm trong thời gian sống là cơ s để xác đnh các thông số đặc trưng điện từ trong thông an toàn yêu cầu (Hình 2)

D.2.2. Thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn cho thiết b (ERS)

ERS được tạo ra cho mỗi phần từ thiết bị trong hệ thống liên quan đến an toàn. Trong mỗi ERS có một thông số hiệu năng điện từ dựa trên môi trường điện từ tối đa được dự kiến trong thời gian sống đối với mỗi phn tử cụ thể của thiết b.

Công việc của các nhà thiết kế hệ thống liên quan đến an toàn để đưa ra các thông số kỹ thuật của các yêu cu an toàn cho thiết bị (ERS) cho mỗi phn tử của thiết bị, bao gm các thông số điện từ của nó.

Các thông số điện từ trong mỗi ERS phụ thuộc vào các SRS và cn phải lưu tâm tới các tình huống có áp dụng các biện pháp làm giảm điện từ cung cấp áp dụng mức h thống. Lưu ý rằng các thông số kỹ thuật của các yêu cu an toàn cho thiết bị (ERS) cũng cần thiết đ bảo v các thiết bị khi các nhiễu điện từ từ các thành phần khác của hệ thống liên quan đến an toàn đó, tức là phải bao gồm cả việc xem xét tương thích điện từ trong hệ thống. Việc áp dụng các khái niệm chia vùng điện từ là hữu ích trong việc thiết kế các biện pháp làm giảm điện từ (xem IEC 61000-5-6).

Nhìn chung, tài liệu này giả định rằng các nhà thiết kế hệ thống an toàn đưa ra thông số kỹ thuật của các yêu cu an toàn cho thiết bị (ERS), và các nhà thiết kế thiết b khác nhau (làm việc cùng nhau hoặc cho các tổ chức cung cp) chọn các sản phẩm để sử dụng trong các phn tử thiết bị tuân theo thông số yêu cu thiết bị. Đây là trường hợp đặc trưng cho khu công nghiệp lớn hoặc là các lắp đặt thương mại. Tuy nhiên, hệ thống liên quan đến an toàn đ nhỏ, thông số yêu cầu thiết b (ERS) có th không cần thiết.

D.2.3. Thông số kỹ thuật sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều này có nghĩa là thông số kỹ thuật sản phẩm có thể không đáp ứng được hiệu năng điện từ mà ERS yêu cầu cho một hệ thống liên quan đến an toàn cho trước.

Công việc của các nhà thiết kế phần t thiết b là để đạt được thông số điện từ trong ERS của nó, bằng cách sử dụng các thông số kỹ thuật sản phẩm và những biện pháp giảm điện từ như mô tả trong D.2.4 dưới đây. Điều này cũng cần phải kể đến khả năng can nhiễu giữa các sản phm cấu thành khác nhau của thiết bị đó.

D.2.4. Tng quan về các mi quan hệ giữa SRS, các ERS khác nhau, và các thông số kỹ thuật sản phẩm

Hình D.2 - Quá trình đạt được các thông số kỹ thuật điện từ trong SRS, khi dùng các sn phẩm thương mại sẵn có

Hình D.2 đưa ra một ví dụ tổng quan về một quá trình mà trong đó các sản phm thương mại sẵn có được sản xuất phù hợp với môi trường điện tối đa mà chúng có th gặp phải khi sử dụng trong hệ thống liên quan đến an toàn.

Một hệ thống liên quan đến an toàn công nghiệp đin hình sử dụng các sn phẩm mua từ các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối danh mục sản phm. Trong những trường hợp này, người thiết kế thiết bị s phải đối mặt với ERS có thông số điện từ nghiêm ngặt hơn so vi thông số điện từ của yêu cầu kỹ thuật sản phẩm có sẵn trên thị trường, có thể cn phải sử dụng các biện pháp làm giảm điện từ, tạo ra các miền điện từ theo yêu cầu, đã có thể sử dụng những sản phm có sẵn trong thiết bị của họ mà vn phù hợp với thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn cho thiết bị (ERS) của nó.

Trường hợp một phần tử đặc biệt không có sẵn trên thị trường thì nhà thiết kế thiết bị phải đặt mua.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham kho)

CÁC XEM XÉT VỀ HIỆN TƯỢNG ĐIỆN TỪ VÀ MỨC AN TOÀN TỔNG THỂ

Phụ lục này giải thích một số xem xét trong tho luận về hiện tượng điện từ và mức an toàn tổng thể.

Mô tả định lượng miễn nhiễm đối với hiện tượng điện từ trong thực tế được thiết lập bằng cách đưa ra các th nghiệm miễn nhiễm phù hp, các mức thử nghiệm miễn nhiễm và tiêu chí tính năng cụ thể phù hợp. Đây là một công việc khó và quan trọng vì có nhiều tiếp cận và chiến lược khác nhau đối với tương thích điện từ, và các vùng an toàn chức năng phải được xem xét và đưa ra đánh giá cùng nhau.

Cách tiếp cận theo lớp để thu được các mức miễn nhiễm điện từ đối với EMC có thể được minh họa như Hình E.1 (chi tiết hơn xem IEC 61000-2-5). Đường cong (1) cho biết mật độ xác suất xảy ra nhiễu điện từ do các phát xạ từ các nguồn riêng biệt (đó là mức nhiễu hệ thống).

Đường cong (2) biểu diễn mật độ xác suất phản ứng miễn nhiễm của thiết bị đối với nhiễu điện từ. Đường cong này được hình thành từ các giá tr đnh lượng rời rạc. Đường cong này cho biết thường thì các thiết b thường có mức miễn nhiễm cao hơn miễn nhiễm được yêu cầu (thử nghiệm miễn nhiễm thường ch quan tâm tới các mức được yêu cu). Trong thực tế miễn nhiễm có sự thay đổi do dung sai trong bản thân thiết bị và sự không ổn đnh trong các thiết bị thử nghiệm và hiệu năng thử nghiệm.

Hình E.1 - Các mức phát xạ/miễn nhiễm và mức tương thích, ví dụ các mức phát xạ/min nhiễm đối với một nguồn phát xạ và susceptor đơn, như một hàm của các biến độc lập (ví dụ như các biên độ xung đột biến nhanh (burst) và các mức cường độ trường)

Trong mô t định lượng của trường hp này, mức tương thích được gii thiệu và lựa chọn như một loi mức tham khảo cho việc mô tả nhiễu. Các mức tương thích đối với các hiện tượng điện từ khác nhau được đưa ra ví dụ trong IEC 61000-2-5. Các mức đó có thể được sử dụng như là đim bắt đầu thu được mức miễn nhiễm, mức miễn nhiễm này thường phải cao hơn mức tương thích. Kết quả là, tương thích điện từ chỉ có thể đạt được khi phát xạ và mức miễn nhim được kiểm soát mỗi vị trí, mức nhiễu đó từ các phát xạ tích lũy đủ thấp hơn mức miễn nhiễm đối với mỗi máy móc, thiết bị và hệ thống đặt cùng một vị trí. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mức tương thích có th phụ thuộc hiện tượng, thời gian hoặc v trí.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong thực tế, các mức miễn nhiễm được tính toán sao cho phần giao nhau giữa đường cong mô tả các mức nhiễu và đường cong mô t các mức miễn nhiễm trong khoảng vài phn trăm (trong Hình E.1 lên tới 5%). Tiếp cận này đại diện cho một thỏa thuận kỹ thuật/kinh tế cho phép các mức miễn nhiễm cụ th mà các mức đó không cao nhưng đủ để tránh can nhiễu trong một s trường hợp. Giao nhau 5% không có nghĩa là can nhiễu 5% lắp đặt mà những thiết bị này được sử dụng. Xác suất của can nhiễu được suy ra thường thấp hơn nhiều so với kết quả theo phụ lục A.6 của IEC 61000-1-1.

Về mặt lý thuyết, có thể đạt được mức miễn nhiễm mà xác suất duy trì của can nhiu duy trì dưới xác suất cho trước. Tuy nhiên trong thực tế, điều đó không được giải quyết một cách hợp lý, vì:

a) Đường mật độ xác suất trong Hình E.1 cho biết thay đổi chính của xác suất bức xạ và min nhiễm và v trí mức tương thích và min nhiễm. Hai đường này phụ thuộc vào hiện tượng, thời gian hoặc vị trí. Do đó, những hiu biết tim năng về các đưng mt độ xác sut đối với một hiện tượng điện từ cụ thể ở một lắp đặt cụ thể không th rập khuôn cho một hiện tượng điện từ và lắp đặt tùy ý.

b) Kiến thức thực tế v các đường xác suất tương đi ít đi với hầu hết các hiện tượng điện từ. Thật vậy, thông tin chi tiết ch sẵn có cho một vài hiện tượng (ví d thảo luận v việc bảo vệ chống sét và vùng các xung tăng vọt). Hiểu biết hiện tại về những trường hợp này ít nhiều có liên quan ti bản thân hiện tượng điện từ (trong trường hợp sét đánh theo các đường isokeraunic), và không quá nhiu ảnh hưởng điện từ tác động lên một thiết bị.

Thậm chí đối với trường hợp có hiểu tương đối tốt về đường cong xác sut, thì có thể kỳ vọng là có hiểu tốt ở các khoảng của đồ thị có biên độ là một vài phần trăm hoặc vài chục phần trăm. Tuy nhiên, chúng không được xem xét đầy đủ khi nhìn vào yêu cầu xác suất như được định nghĩa bởi mức an toàn tổng th. đây, các kỹ sư của một hệ thống liên quan đến an toàn phải tính đến xác suất hỏng hóc từ 10-5 đến 10-9 trong một giờ (Xem Bảng 2) đối với một chức năng an toàn. Tiếp cận toán học này không thể liên quan tới hiện tượng điện từ vì các kiến thức v môi trường điện từ là luôn là không đủ theo góc độ này. Đi với hng hóc phần cứng thì dữ liệu sẵn có, sự cố đó không phải là trường hp sự cố do hiện tượng điện từ.

Từ những điều kiện biên này có thể kết luận rằng trong hầu hết các trường hợp sẽ không có bằng chứng và không có cách chứng minh nào đ tìm được mỗi tương quan thích hợp giữa mức tương thích điện từ của nhiễu trong một lắp đặt, mc miễn nhiễm cho một phần tử thiết bị mà được lắp đặt như một phần của hệ thống liên quan đến an toàn trong lắp đặt như thế và mức an toàn tổng thể để đạt được cho hệ thống đó. Tuy nhiên, không có mối quan hệ đó thì không một phân loại nào được thiết lập cho các mức min nhiễm của thiết bị về mặt mức an toàn tng th.

Chỉ có phương pháp thực nghiệm để suy ra được các mức miễn nhiễm phù hợp là quan tâm đến môi trường điện từ cụ th mà hệ thống liên quan đến an toàn dự kiến được sử dụng trong đó và xác định các mức min nhiễm đối với an toàn chức năng bằng phương pháp lập luận kỹ thuật. Các mức tương thích này có thể chỉ được sử dụng làm cơ sở để suy ra miễn nhiễm yêu cầu. Do không dữ liệu xác suất nên các mức min nhiễm thu được cơ bản phù hợp đối với tất c các hệ thống liên quan đến an toàn trong một môi trường cụ thể mà không phụ thuộc vào mức an toàn tổng thể được yêu cầu.

Ví dụ minh họa: khi xem xét hiện tượng miễn nhiễm đối với cường độ trường điện từ bức xạ, có hai trường hợp có thể xảy ra:

a) Nếu đánh giá tương ứng cho biết các trường điện từ RF mạnh không xuất hiện trong suốt thi gian dự đoán của hệ thống liên quan đến an toàn (ví dụ loại trừ bi các phương pháp mang tính tổ chức), thậm chí xem xét sử dụng hoặc sử dụng sai dự đoán được, các mức thử nghiệm có thể dựa trên mức miễn nhiễm chun. Mức miễn nhiễm này có thể thu được từ các chun chung có thể áp dụng cho mỗi trường điện từ đang xem xét. Điu này ch áp dụng cho dải tn số thuộc tiêu chuẩn sử dụng để thu được mức miễn nhiễm. Ngoài dải tn số đó, các hướng dẫn khác có th được yêu cầu. Mức miễn nhiễm thu được có th được sử dụng mà không phụ thuộc vào mức an toàn tổng thể thiết lập cho lắp đặt đó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gii thiệu v các mức miễn nhiễm này, đạt được bằng các lý luận kỹ thuật, được xem là khả năng đơn gin nhất để vượt qua các vn đ về các tham số xác suất và tham số thống kê không biết. Nó cũng đưa ra, đồng thời và với độ tin cậy tối đa, rằng các mức cực đại đã được tính đến. Một lợi ích nữa của khái niệm xác định các mức miễn nhiễm tăng thêm là nó dẫn đến một thực tế là không có các mức th nghiệm phụ thuộc vào mức an toàn tng thể (SIL) được yêu cầu.

 

PHỤ LỤC F

(Tham khảo)

QUY HOẠCH AN TOÀN EMC

F.1. Cấu trúc cơ bản

Quy hoạch EMC là một quá trình được xây dựng với một s bước và một số hành động. Cấu trúc cơ bản cũng như mi quan hệ của nó với quá trình đảm bảo an toàn có thể được chứng minh bằng sơ đồ khối trong Hình F.1.

F.2. Các yêu cầu

Các loại/đặc tính môi trường điện từ mà hệ thống liên quan đến an toàn được dự kiến hoạt động trong đó biểu diễn một trong các đầu vào của thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS), SRS lại là đầu vào thông số yêu cầu kỹ thuật của hệ thng và của tt c các thiết bị trong đó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: th cn phải áp dụng các biện pháp làm giảm điện từ bổ sung cho các sản phm thỏa mãn thông s yêu cu thiết bị trong sut quá trình quy hoạch an toàn EMC.

Trong nhiu trường hợp, mô tả môi trường điện từ tổng quát là toàn bộ đầu vào đ suy ra yêu cu miễn nhiễm thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn cho thiết b (ERS). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mô tả chung này có th có sự điu chỉnh do sự hiện diện của một số thiết bị đặc thù (như nhóm hai thiết bị ISM) hoặc do thiết b sẽ được lắp đặt trong tương lai theo kế hoạch. Điu đó có th dẫn tới sự thay đổi trong môi trường điện từ.

Vì thế phải xác định được liệu môi trường điện từ thực tế có khác so với môi trường điện từ chung hay không. Điều đó có th đưa đến các yêu cầu miễn nhiễm đặc biệt trên mức hệ thống cũng như trên mức thiết bị, và/hoặc các biện pháp làm giảm để giảm phát xạ hoặc đ cải thiện miễn nhiễm.

F.3. Dữ liệu hệ thống/thiết b

Để đánh giá và để đảm bảo rằng cấu hình tng hợp sẽ miễn nhiễm với nhiễu tiềm năng sinh ra bởi hệ thống và tt cả các thiết b của nó (EMC nội) cũng như bởi các hệ thống và thiết bị trong môi trường điện từ bên ngoài: tất cả các phần tử của thiết bị cần được nhận ra và mô t trong phần các khía cạnh của EMC. Mô tả này có thể dựa trên các khảo sát website, các thông số kỹ thuật, kinh nghiệm... Các nguồn nhiễu tiềm năng, các cơ chế ghép, và các giao diện cn được nhận ra và cũng được mô tả.

Hình F.1 - Quy hoạch an toàn EMC cho các hệ thng ln quan đến an toàn

F.4. Ma trn EMC

Trên cơ sở thiết bị cụ th, cần tạo ra một ma trận để phản ánh tt cả các tình huống nhiễu tiềm năng giữa tất cả các phần tử của thiết b và/hoặc các sản phẩm cả bên trong và bên ngoài hệ thống. Trong ma trận này, tất cả các chế độ hoạt động và tt cả các kiểu ghép điện từ sẽ được xem xét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tất cả các trường hợp can nhiễu tiềm năng được phát hiện bi ma trận EMC cần được phân tích và đánh giá một cách có hệ thống. Hơn nữa, có thể phải định nghĩa tiêu chí cho biết quy mô và chiều sâu cần phải thực hiện đối với mỗi phép phân tích cụ th.

F.6. Các biện pháp/quy định

Bên cạnh việc thiết b cần được định rõ là phải tuân th các yêu cầu về miễn nhiễm, các biện pháp cần thiết có thể cần được s dụng đ đảm bo miễn nhiễm ở mức hệ thống. Trong trường hợp phân tích và đánh giá cho thy can nhiễu có hại được dự đoán sẽ xảy ra, thì biện pháp làm giảm bổ sung cần được sử dụng để tránh điều đó.

Cần lưu ý là các biện pháp tương ứng không nên ch giới hạn ở việc làm tăng tính miễn nhim. Trong một số trường hp cụ th thì áp dụng biện pháp làm giảm cho một nguồn nhiễu là thuận tiện hơn.

F.7. Xác minh/công nhận hiệu lực

Đối với hệ thống liên quan đến an toàn, việc tuân th các thông số kỹ thuật của các yêu cầu an toàn (SRS) phi được chứng minh (xem điều 8). Điu đó có th được thực hiện bằng quy hoạch thử nghiệm EMC cho h thống đó.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu chung liên quan đến an toàn chức năng:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông tin k thuật v an toàn chức năng:

[2] LIMNIOS, N. Arbres de défaillances. Paris: Editions Hermès, 1991. 183 p. (Handbook) Guidance document on EMC and Functional Safety, The IET, http://www.theiet.org/factfiles/EMC/index.cfm.

[3] BROWN SJ. EMC and Safety related Systems. Proceedings of the IEE International Conference on EMC, Coventry 1997.

[4] JAEKEL, Bernd. Considerations on immunity test levels and methods with regard to functional safety. In LEWANDOWSKI, G. and JANISZEWSKI, JM (ed.). Electromagnetic Compatibility 2006. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2006, p. 187-192, ISBN 83-7085-947-X.

[5] ARMSTRONG, Keith. Why EMC Immunity Testing is Inadequate for Functional Safety, 2004 IEEE International EMC Symposium, Santa Clara, California, USA, August 9-13 2004, ISBN 0-7803- 8443-1, pp 145-149. Also published in Conformity, March 2005, pp 15-23, http://www.conformity.com.

[6] ARMSTRONG, Keith. Design and Mitigation Techniques for EMC for Functional Safety, 2006 IEEE International EMC Symposium, 14-18 August 2006, Portland, Oregon, USA, ISBN: 1-4244-0294-8.

[7] Parker, W H, Tustin, W and Masone, T. The Case for Combining EMC and Environmental Testing, ITEM 2002 pp 54-60, http://www.interferencetechnology.com.

[8] BROWN, Simon and RADASKY, WiIIiam. Functional Safety and EMC, IEC Advisory Committee on Safety (ACOS) Workshop VII, Frankfurt am Main, Germany March 9/10 2004.

[9] WILLIAMS, Tim and ARMSTRONG, Keith. EMC for Systems and Installations, Newnes, 2000, ISBN: 0-7506-4167-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[10] IEC 60050(191), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 191: Dependability and quality of service.

[11] IEC 60364-1, Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principlesassessment of general characteristics, definitions.

[12] IEC 61000-1-1, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1: General - Section 1 Application and interpretation of fundamental definitions and terms.

[13] lEC 61000-1-5, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-5: General - High powe electromagnetic (HPEM) effects on civil systems.

[14] IEC 61000-2 (all parts), Electromagnetic compatibility.

[15] IEC 61000-2-3, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 3: Description of the environment - Radiated and non-network-frequency-related conducted phenomena.

[16] IEC 61000-2-4, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 4: Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances.

[17] TCVN 8241-4-3:2009, Tương thích điện từ (EMC) Phn 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện.

[18] TCVN 8241-4-3:2009, Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với phát xạ tn số vô tuyến.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[20] TCVN 8241-4-5:2009, Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-5: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với xung.

[21] TCVN 8241-4-6:2013, Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhim đối với nhiễu dn tn số vô tuyến.

[22] TCVN 8241-4-8:2009, Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Miễn nhim đi với từ trường tần số nguồn.

[23] IEC 61000-4-9, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test.

[24] IEC 61000-4-10, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test.

[25] TCVN 8241-4-11:2009, Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-11: Phương pháp đo và thử - Miễn nhim đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đi điện áp.

[26] IEC 61000 -4-12, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test.

[27] IEC 61000-4-13, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13: Testing and measurement techniques - Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests.

[28] IEC 61000-4-16, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[30] IEC 61000-4-23, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-23: Testing and measurement techniques -Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances.

[31] IEC 61000-4-24, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-24: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance.

[32] lEC 61000-4-25, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment and systems.

[33] IEC 61000-4-27, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-27: Testing and measurement techniques - Unbalance, immunity test.

[34] IEC 61000-4-28, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-28: Testing and measurement techniques - Variation of power frequency, immunity test.

[35] IEC 61000-4-29, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-29: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests.

<