Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-1:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản

Số hiệu: TCVN7447-1:2010 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2010 Ngày hiệu lực:
ICS:91.140.50 Tình trạng: Đã biết

Góc pha 1800

Góc pha 900

Góc pha 1200

* Đánh số dây dẫn là tùy chọn

Hình 3 - Hai pha ba dây

Nối sao

Nối tam giác

Hình 4 - Ba pha ba dây

Hình 5 - ba pha bốn dây

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp bố trí một pha hai dây mà lấy ra từ bố trí ba pha bốn dây, hai dây dẫn là hai dây pha hoặc một dây pha và một dây trung tính hoặc một dây pha và một dây PEN.

CHÚ THÍCH 2: Trong các hệ thống lắp đặt có tất cả các phụ tải được nối giữa các pha, có thể không cần dây trung tính.

312.1.2. Dây dẫn mang dòng điện trong mạch điện một chiều

Hình 6 - Hai dây

Hình 7 - Ba dây

CHÚ THÍCH: Dây dẫn PEL và PEM không phải là dây dẫn mang điện mặc dù chúng mang dòng điện làm việc. Do đó, áp dụng bố trí hai dây hoặc ba dây.

312.2. Kiểu nối đất hệ thống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Các hình từ 31A1 đến 31G2 thể hiện các ví dụ về các hệ thống ba pha thường sử dụng. Các hình từ 31H đến 31M thể hiện các ví dụ về các hệ thống điện một chiều thường sử dụng.

CHÚ THÍCH 2: Các đường nét đứt thể hiện các phần của hệ thống không được đề cập trong tiêu chuẩn này, trong khi đó các đường nét liền thể hiện phần của hệ thống thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 3: Đối với hệ thống riêng, hệ thống nguồn và/hoặc hệ thống phân phối có thể được xem là một phần của hệ thống lắp đặt theo nghĩa của tiêu chuẩn này. Đối với trường hợp này, các hình vẽ có thể được thể hiện hoàn toàn bằng đường nét liền.

CHÚ THÍCH 4: Các mã hiệu được sử dụng có ý nghĩa như sau:

Chữ cái thứ nhất - Mối liên hệ giữa hệ thống điện và đất

l = nối trực tiếp một điểm với đất;

I = tất cả các bộ phận mang điện được cách ly với đất, hoặc có một điểm nối đất qua một trở kháng cao.

Chữ cái thứ hai - Quan hệ giữa các bộ phận dẫn để trần của hệ thống lắp đặt và đất.

T = nối điện trực tiếp các bộ phận dẫn để trần với đất, không phụ thuộc vào nối đất của bất kỳ điểm nào trong hệ thống điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Các) Chữ cái tiếp theo (nếu có) - Bố trí các dây trung tính và dây bảo vệ;

S = chức năng bảo vệ bằng một dây riêng không phải là dây trung tính hoặc dây pha nối đất (hoặc trong hệ thống điện xoay chiều, dây pha được nối đất)

C = chức năng trung tính kết hợp với chức năng bảo vệ trên một dây duy nhất (dây PEN).

 

Giải thích các ký hiệu trên các hình từ Hình 31A1 đến Hình 31M theo TCVN 7922 (IEC 60617)

Dây trung tính (N); dây giữa (M)

Dây bảo vệ (PE)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dây bảo vệ và dây trung tính kết hợp (PEN)

312.2.1. Hệ thống TN

312.2.1.1. Hệ thống một nguồn

Hệ thống điện TN có một điểm nối đất trực tiếp tại nguồn, các bộ phận dẫn để trần của hệ thống lắp đặt được nối đến điểm nối đất này bằng dây bảo vệ. Có ba loại hệ thống TN được xem xét tùy theo cách bố trí dây trung tính và dây bảo vệ, đó là:

- hệ thống TN-S trong đó sử dụng một dây bảo vệ riêng trên toàn bộ hệ thống (xem các Hình 31A1, 31A2 và 31A3).

CHÚ THÍCH: Xem giải thích các ký hiệu trong 312.2.

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31A1 - Hệ thống TN-S có dây trung tính và dây bảo vệ riêng trong toàn bộ hệ thống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống phân phối và hệ thống lắp đặt.

Hình 31A2 - Hệ thống TN-S có dây pha nối đất và dây bảo vệ riêng trong toàn bộ hệ thống

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31A3 - Hệ thống TN-S có dây bảo vệ nối đất nhưng không có dây trung tính phân bố trong toàn bộ hệ thống

- hệ thống TN-C-S trong đó chức năng bảo vệ và chức năng trung tính được kết hợp trên một dây dẫn duy nhất ở một phần của hệ thống (xem Hình 31B1, 31B2 và 31B3).

CHÚ THÍCH: Xem giải thích các ký hiệu trong 312.2.

Chức năng của dây trung tính và dây bảo vệ được kết hợp trong một dây dẫn duy nhất ở một phần của hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 31B1 - Hệ thống TN-C-S 3 pha, 4 dây trong trường hợp PEN được tách thành PE và N trong hệ thống lắp đặt

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PEN trong hệ thống phân phối và của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31B2 - Hệ thống TN-C-S 3 pha, 4 dây trong trường hợp PEN được tách thành PE và N tại điểm bắt đầu của hệ thống lắp đặt

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PEN trong hệ thống phân phối và của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31B3 - Hệ thống TN-C-S 1 pha, 2 dây trong trường hợp PEN được tách thành PE và N tại điểm bắt đầu của hệ thống lắp đặt

- hệ thống TN-C trong đó chức năng bảo vệ và chức năng trung tính được kết hợp trên một dây dẫn duy nhất trên toàn bộ hệ thống (xem Hình 31C).

CHÚ THÍCH: Xem chú giải các ký hiệu trong 312.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PEN trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31C - Hệ thống TN-C có chức năng dây trung tính và dây bảo vệ được kết hợp trong cùng một dây dẫn trong suốt hệ thống.

312.2.1.2. Hệ thống nhiều nguồn

CHÚ THÍCH: Hệ thống nhiều nguồn được thể hiện cho hệ thống TN với mục đích duy nhất là tạo ra sự tương thích điện từ (EMC). Hệ thống nhiều nguồn không có trong hệ thống IT và TT vì các hệ thống này nhìn chung là tương thích về mặt EMC.

Trong trường hợp hệ thống lắp đặt có thiết kế không thích hợp, tạo thành một phần của hệ thống TN có nhiều nguồn thì một số dòng điện làm việc có thể chạy qua các tuyến không theo như dự kiến. Các dòng điện này có thể gây ra:

- cháy;

- ăn mòn;

- nhiễu điện từ.

Hệ thống được thể hiện trên Hình 31D là hệ thống trong đó một phần nhỏ dòng điện làm việc chạy qua các tuyến không theo dự kiến. Qui tắc thiết kế thiết yếu thể hiện trên Hình 31D từ a) đến d) được cho trong chú dẫn bên dưới Hình 31D.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc mở rộng bất kỳ của hệ thống phải được xem xét liên quan đến hoạt động đúng của các biện pháp bảo vệ.

CHÚ DẪN

a) Không cho phép đấu nối trực tiếp từ điểm trung tính của máy biến áp hoặc điểm nối sao của máy phát với đất.

b) Dây dẫn liên kết giữa các điểm trung tính của máy biến áp hoặc các điểm nối sao của máy phát phải được cách ly. Chức năng của dây này giống dây PEN; tuy nhiên, không cho phép nối với thiết bị sử dụng dòng điện.

c) Chỉ được có một mối nối giữa các điểm trung tính liên kết của nguồn và dây PE. Mối nối này phải nằm bên trong cụm thiết bị đóng cắt nguồn lưới.

d) Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31D - Hệ thống nhiều nguồn TN-C-S có dây bảo vệ và dây trung tính riêng đi đến thiết bị sử dụng dòng điện

Trong các khu công nghiệp chỉ có các tải 2 pha và 3 pha giữa các dây pha, không cần có dây trung tính (xem Hình 31E). Trong trường hợp này, dây bảo vệ phải có nhiều mối nối với đất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN

a) Không cho phép đấu nối trực tiếp từ điểm trung tính của máy biến áp hoặc điểm nối sao của máy phát với đất.

b) Dây dẫn liên kết giữa các điểm trung tính của máy biến áp hoặc các điểm nối sao của máy phát phải được cách ly. Chức năng của dây này giống dây PEN; tuy nhiên, không được nối với thiết bị sử dụng dòng điện.

c) Chỉ được có một mối nối giữa các điểm trung tính liên kết của nguồn và dây PE. Mối nối này phải nằm bên trong cụm thiết bị đóng cắt nguồn lưới.

d) Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31E - Hệ thống TN nhiều nguồn có dây bảo vệ nhưng không có dây trung tính trong toàn bộ hệ thống dùng cho tải 2 hoặc 3 pha

312.2.2. Hệ thống TT

Hệ thống điện TT chỉ có một điểm nối đất trực tiếp còn các bộ phận dẫn để trần của hệ thống lắp đặt được nối đến điện cực đất độc lập về điện với điện cực đất của hệ thống điện (xem Hình 31F1 và 31F2):

CHÚ THÍCH 1: Ở Thụy điển chỉ cho phép sử dụng hệ thống TT trong các điều kiện đặc biệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31F1 - Hệ thống TT có dây trung tính và dây bảo vệ riêng trong toàn bộ hệ thống lắp đặt

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31F2 - Hệ thống TT có dây bảo vệ nối đất nhưng không có dây trung tính được phân bố trong toàn bộ hệ thống lắp đặt

312.2.3. Hệ thống IT

Hệ thống điện IT có tất cả các bộ phận mang điện được cách ly với đất hoặc có một điểm được nối đất qua một trở kháng. Các bộ phận dẫn để hở của hệ thống lắp đặt điện được nối đất độc lập hoặc nối đất tập trung hoặc nối đến nối đất của hệ thống theo 413.1.5 của TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41) (xem Hình 31G1 và 31G2):

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Dây trung tính có thể có hoặc có thể không có.

Hình 31G1 - Hệ thống IT có tất cả các bộ phận dẫn để hở được nối liên kết bằng dây bảo vệ nối đất tập trung

CHÚ THÍCH: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

1) Hệ thống này có thể nối với đất thông qua trở kháng đủ cao.

2) Dây trung tính có thể có hoặc có thể không có.

Hình 31G2 - Hệ thống IT có các bộ phận dẫn để hở được nối đất theo nhóm hoặc nối đất riêng rẽ

312.2.4. Hệ thống điện một chiều

Kiểu nối đất hệ thống dùng cho hệ thống điện một chiều.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

312.2.4.1. Hệ thống TN-S

Dây pha nối đất ví dụ dây L- ở kiểu a) hoặc dây giữa nối đất M ở kiểu b) là tách rời với dây bảo vệ trong toàn bộ hệ thống lắp đặt.

Kiểu a)

CHÚ THÍCH 1: C thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Kiểu b)

CHÚ THÍCH 2: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31H - Hệ thống điện một chiều TN-S

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chức năng của dây pha nối đất ví dụ dây L- và dây bảo vệ trong kiểu a) được kết hợp trên một dây PEL duy nhất trong toàn bộ hệ thống lắp đặt, hoặc dây giữa nối đất M và dây bảo vệ được kết hợp trong kiểu b) trên một dây PEM duy nhất trong toàn bộ hệ thống lắp đặt.

Kiểu a)

CHÚ THÍCH 1: Có thể có nối đất bổ sung của PEL trong hệ thống lắp đặt.

Kiểu b)

CHÚ THÍCH 2: Có thể có nối đất bổ sung của PEM trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31J - Hệ thống điện một chiều TN-C

312.2.4.3. Hệ thống TN-C-S

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu a)

CHÚ THÍCH 1: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Kiểu b)

CHÚ THÍCH 2: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31K - Hệ thống điện một chiều TN-C-S

312.2.4.4. Hệ thống TT

Kiểu a)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Kiểu b)

CHÚ THÍCH 2 Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31L - Hệ thống điện một chiều TT

312.2.4.5. Hệ thống IT

Kiểu a)

1)  Hệ thống có thể được nối với đất thông qua trở kháng đủ cao.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu b)

1)  Hệ thống có thể được nối với đất thông qua trở kháng đủ cao.

CHÚ THÍCH 2: Có thể có nối đất bổ sung của PE trong hệ thống lắp đặt.

Hình 31M - Hệ thống điện một chiều IT

3.13. Nguồn cung cấp

313.1. Yêu cầu chung

313.1.1. Phải xác định các đặc tính dưới đây của nguồn hoặc các nguồn cung cấp từ bất kỳ nguồn nào và dải đặc tính của chúng khi thích hợp, bằng cách tính toán, đo, điều tra hoặc kiểm tra:

- (các) điện áp danh nghĩa;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- dòng điện ngắn mạch kỳ vọng tại điểm bắt đầu của hệ thống lắp đặt;

- trở kháng vòng lặp sự cố với đất của phần hệ thống bên ngoài hệ thống lắp đặt;

- tính thích hợp với các yêu cầu của hệ thống lắp đặt, kể cả phụ tải tối đa; và

- kiểu và thông số đặc trưng của thiết bị bảo vệ quá dòng làm việc tại điểm bắt đầu của hệ thống lắp đặt.

Các đặc tính này phải được xác định rõ ràng đối với nguồn bên ngoài và phải được xác định đối với nguồn riêng. Các yêu cầu này được áp dụng như nhau đối với nguồn lưới, các dịch vụ an toàn và các nguồn dự phòng.

313.2. Nguồn cung cấp cho dịch vụ an toàn và hệ thống dự phòng

Trong trường hợp có qui định của cơ quan chức năng về cung cấp dịch vụ an toàn liên quan đến phòng cháy và các điều kiện khác để sơ tán khẩn cấp ra khỏi tòa nhà, và/hoặc trong trường hợp có yêu cầu của người có thẩm quyền qui định việc lắp đặt về cung cấp nguồn dự phòng, thì các đặc tính của nguồn cung cấp cho dịch vụ an toàn và/hoặc hệ thống dự phòng phải được đánh giá riêng. Các nguồn này phải có đủ công suất, độ tin cậy, thông số đặc trưng và thời gian chuyển đổi thích hợp để vận hành theo qui định.

Các yêu cầu khác đối với nguồn cung cấp dùng cho dịch vụ an toàn được nêu trong Điều 35 dưới đây và Điều 556 của TCVN 7447-5-55 (IEC 60364-5-55). Đối với hệ thống dự phòng, tiêu chuẩn này không đưa ra yêu cầu cụ thể.

3.14. Phân đoạn hệ thống lắp đặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- tránh nguy hiểm và giảm thiểu phiền toái khi có sự cố;

- thuận lợi cho kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì một cách an toàn (xem thêm IEC 60364-5-53);

- có tính đến nguy hiểm có thể xảy ra do sự cố của một mạch đơn, ví dụ như mạch chiếu sáng;

- giảm khả năng gây tác động nhả không mong muốn của RCD do dòng điện dây dẫn PE quá lớn mà không phải do sự cố:

- giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu điện từ;

- ngăn ngừa việc cấp năng lượng gián tiếp của mạch điện dự kiến được cách ly.

314.2. Phải cung cấp mạch phân phối riêng cho các bộ phận của hệ thống lắp đặt cần được điều khiển riêng rẽ sao cho các mạch này không bị ảnh hưởng do sự cố của các mạch khác.

32. Phân loại các ảnh hưởng từ bên ngoài

CHÚ THÍCH: Điều này được đưa sang tiêu chuẩn TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33.1. Tương thích các đặc tính

Phải đánh giá tất cả các đặc tính của các thiết bị có nhiều khả năng gây ảnh hưởng có hại lên các thiết bị điện khác hoặc các dịch vụ khác hoặc có nhiều khả năng gây trở ngại đến việc cung cấp điện, ví dụ để phối hợp với các bộ phận có liên quan. Các đặc tính này bao gồm, ví dụ:

- quá điện áp quá độ;

- thấp áp;

- phụ tải không cân bằng;

- phụ tải dao động nhanh;

- dòng điện khởi động;

- dòng điện hài;

- hồi tiếp thành phần một chiều;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- dòng điện rò xuống đất;

- sự cần thiết nối đất bổ sung;

- dòng điện dây dẫn PE cao quá mức mà không phải do sự cố.

33.2. Tương thích điện từ

Tất cả các thiết bị điện phải đáp ứng các yêu cầu thích hợp về tương thích điện từ (EMC) và phải phù hợp với các tiêu chuẩn EMC liên quan.

Người thiết kế và người hoạch định hệ thống lắp đặt điện phải quan tâm đến các biện pháp làm giảm ảnh hưởng do quá điện áp và nhiễu điện từ (EMI).

Các biện pháp được nêu trong TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44).

34. Khả năng bảo trì

Phải đánh giá tần suất và chất lượng bảo trì mà hệ thống có thể nhận một cách hợp lý trong thời gian tồn tại dự kiến của hệ thống lắp đặt. Trong trường hợp có người có thẩm quyền chịu trách nhiệm vận hành hệ thống thì người đó phải được hỏi ý kiến. Các đặc tính này được tính đến khi áp dụng các yêu cầu của các phần từ Phần 4 đến Phần 6 của TCVN 7447 (IEC 60364) có liên quan đến tần suất và chất lượng bảo trì dự kiến sao cho:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- đảm bảo hiệu lực của biện pháp bảo vệ an toàn trong suốt thời gian tồn tại dự kiến; và

- độ tin cậy của thiết bị để hệ thống lắp đặt hoạt động đúng, thích hợp với thời gian tồn tại dự kiến.

35. Dịch vụ an toàn

35.1. Yêu cầu chung

CHÚ THÍCH 1: Nhu cầu về các dịch vụ an toàn và bản chất của dịch vụ an toàn thường do cơ quan chức năng có thẩm quyền điều chỉnh và phải tuân thủ các yêu cầu này.

CHÚ THÍCH 2: Ví dụ về các dịch vụ an toàn là: chiếu sáng dùng cho sơ tán khẩn cấp; hệ thống chuông báo cháy, hệ thống lắp đặt dùng cho bơm cứu hỏa, thang máy cứu hỏa, thiết bị hút khói và nhiệt.

Các nguồn cung cấp sau đây cho các dịch vụ an toàn đã được thừa nhận:

- acqui;

- pin sơ cấp;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- một lộ riêng của mạng cung cấp trên thực tế độc lập với lộ thông tường (xem 556.4.4 của TCVN 7447-5-55 (IEC 60364-5-55)).

35.2. Phân loại

Dịch vụ an toàn có thể là một trong hai loại sau:

- nguồn không tự động, việc khởi động nguồn này được người vận hành thực hiện, hoặc

- nguồn tự động, việc khởi động nguồn này không phụ thuộc vào người vận hành.

Nguồn tự động được phân loại theo thời gian chuyển đổi như dưới đây:

- không có thời gian cắt: nguồn tự động có thể đảm bảo cung cấp điện liên tục trong các điều kiện qui định trong khoảng thời gian chuyển tiếp, ví dụ liên quan đến sự thay đổi điện áp và tần số;

- thời gian cắt rất ngắn: nguồn tự động có sẵn trong vòng 0,15s;

- thời gian cắt ngắn: nguồn tự động có sẵn trong vòng 0,5 s;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- thời gian cắt dài: nguồn tự động có sẵn lớn hơn 15 s.

36. Vận hành liên tục

Phải đánh giá từng mạch điện mà việc vận hành liên tục được coi là cần thiết trong tuổi thọ dự kiến của hệ thống lắp đặt. Cần xem xét các đặc tính sau:

- chọn nối đất hệ thống,

- chọn thiết bị bảo vệ để có sự phân biệt,

- số lượng mạch điện,

- nhiều nguồn cung cấp điện,

- sử dụng thiết bị theo dõi.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tham khảo)

Hệ thống đánh số và kết cấu của bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364)

Bảng A.1 - Hệ thống đánh số của bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364)

Chỉ sử dụng các số Ả Rập (trừ các bảng và các hình vẽ, xem dưới đây).

Cách chia phần khác nhau của tiêu chuẩn được xác định như dưới đây.

ví dụ

Phần

Thứ tự các phần được đánh số bằng một số nguyên (một hoặc hai chữ số)

41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thứ tự các điều nằm trong mỗi phần được đánh số bằng số phần rồi đến một số nguyên, không có dấu chấm

413

Điều nhỏ

Thứ tự các điều nhỏ nằm trong mỗi điều được đánh số bằng số điều rồi đến một dấu chấm và sau đó là số của điều nhỏ

413.5

Điều nhỏ hơn (nếu cần)

Thứ tự các điều nhỏ hơn nằm trong mỗi điều nhỏ được đánh số bằng số điều nhỏ rồi đến một dấu chấm và sau đó là số của điều nhỏ hơn

542.1.1

Điều nhỏ không đánh số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

400.1

Bảng và hình vẽ

Đánh số bằng số phần, tiếp sau là thứ tự chữ cái viết in hoa

Bảng 41A

Bảng A.2 - Kết cấu của bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364): Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

Số phần

Tiêu đề

Phần 1

Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phạm vi áp dụng

12

Tài liệu viện dẫn

13

Nguyên tắc cơ bản

20

Định nghĩa

30

Đánh giá các đặc tính chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục đích, nguồn cung cấp và kết cấu

32

Phân loại các ảnh hưởng bên ngoài

33

Tính tương thích

34

Khả năng bảo trì

35

Dịch vụ an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vận hành liên tục

Phụ lục A

Hệ thống đánh số và kết cấu của TCVN 7447 (IEC 60364)

Phụ lục B

Định nghĩa

Phụ lục C

So sánh kết cấu

Phần 4

Bảo vệ an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảo vệ chống điện giật (bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp)

Phần 4-42

Bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt (của thiết bị trong quá trình làm việc bình thường)

Phần 4-43

Bảo vệ chống quá dòng (đối với dây và cáp)

Phần 4-44

Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

Phần 5

Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Qui tắc chung (ví dụ nguyên tắc lựa chọn và lắp đặt)

Phần 5-52

Hệ thống đi dây

Phần 5-53

Cách ly, đóng cắt và điều khiển

Phần 5-54

Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

Phần 5-55

Thiết bị khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra xác nhận

Phần 7

Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc vị trí đặc biệt

CHÚ THÍCH: Phần 7 khác so với các phần từ 1 đến 6 là nó được chia thành các điều để có sẵn nhiều hơn chín điều cho các qui định bổ sung này.

Phần 7-701

Vị trí có bồn tắm hoặc bồn tắm có vòi hoa sen

Phần 7-702

Bể bơi và các bể tắm khác

Phần 7-703

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 7-704

Hệ thống lắp đặt ở công trường xây dựng và vị trí phá hủy

Phần 7-705

Hệ thống lắp đặt điện của các công trình nông nghiệp và làm vườn

Phần 7-706

Vị trí dẫn điện chật hẹp

Phần 7-707

Yêu cầu nối đất đối với hệ thống lắp đặt của thiết bị xử lý dữ liệu

Phần 7-708

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 7-709

Bến du thuyền và tàu du lịch

Phần 7-710

Công trình y tế

Phần 7-711

Khu triển lãm, trưng bày và gian hàng

Phần 7-712

Hệ thống cung cấp điện bằng quang điện mặt trời (PV)

Phần 7-713

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 7-714

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài

Phần 7-715

Hệ thống chiếu sáng điện áp cực thấp

Phần 7-717

Các khối di động hoặc vận chuyển được

Phần 7-740

Hệ thống lắp đặt điện tạm thời cho các kết cấu, thiết bị tiêu khiển và lều tại các hội chợ, khu công viên và rạp xiếc.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tham khảo)

Định nghĩa - Hướng dẫn áp dụng và giải thích các thuật ngữ được chọn trong IEC 60050-826 (IEV 826 - Hệ thống lắp đặt điện)

CHÚ THÍCH: Đối với bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364), áp dụng các định nghĩa trong IEC 60050-826.

B.1.0 (21.0) Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng cho các hệ thống lắp đặt điện của các công trình. Hướng dẫn đưa ra các giải thích cho các thuật ngữ sử dụng trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364), được liệt kê theo các mục từ 10 đến 18 của IEC 60050 (826). Các chú thích này nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các thuật ngữ.

 

Thuật ngữ

Chú thích

B.1.10.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.1.10.1.

Điểm bắt đầu của hệ thống lắp đặt điện (826-10-02)

Một hệ thống lắp đặt điện có thể có một hoặc nhiều điểm bắt đầu

B.1.10.2.

Nhiệt độ môi trường (826-10-03)

Giả thiết là nhiệt độ môi trường bao gồm ảnh hưởng của tất cả các thiết bị khác được lắp đặt ở cùng một nơi.

Nhiệt độ môi trường cần xem xét đối với các thiết bị là nhiệt độ tại vị trí cần lắp đặt thiết bị chịu ảnh hưởng của tất cả các thiết bị và các nguồn nhiệt khác trong cùng nơi lắp đặt, khi đang vận hành, nhưng không tính đến nhiệt tỏa ra của thiết bị cần lắp đặt.

B.1.10.3.

Hệ thống cung cấp điện cho các dịch vụ an toàn (826-10-04)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.1.10.4.

Hệ thống cung cấp điện dự phòng (826-10-07)

Các nguồn cung cấp dự phòng là cần thiết, ví dụ, để tránh gián đoạn các qui trình công nghiệp liên tục hoặc quá trình xử lý dữ liệu liên tục.

B.1.11.

Điện áp và dòng điện (mục 826-11)

B.1.11.1.

Điện áp danh nghĩa

(của hệ thống lắp đặt điện) (826-11-01)

Quá điện áp quá độ, ví dụ do thao tác đóng cắt, và sự biến đổi tạm thời về điện áp do điều kiện không bình thường như sự cố trong hệ thống cung cấp điện thì được bỏ qua

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dòng điện thiết kế (của mạch điện) (826-11-10)

Dòng điện thiết kế được xác định có tính đến tính đa dạng

Trong các điều kiện khác nhau, dòng điện thiết kế là dòng điện liên tục làm cho các phần tử mạch điện có cùng nhiệt độ.

Dòng điện này ký hiệu là IB

B.1.11.3.

Khả năng mang dòng (liên tục) (826-11-13)

Dòng điện này ký hiệu là IZ

B.1.11.4.

Quá dòng (826-11-14)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá dòng có thể do quá tải trong các thiết bị sử dụng dòng điện hoặc do sự cố như ngắn mạch hoặc sự cố chạm đất.

B.1.11.5.

Dòng điện tác động qui ước (của thiết bị bảo vệ) (826-11-17)

Dòng điện tác động qui ước lớn hơn dòng điện danh định hoặc dòng điện đặt của thiết bị, và thời gian qui ước thay đổi theo loại thiết bị bảo vệ và dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ.

Đối với cầu chảy, dòng điện này được gọi là "dòng điện gây chảy qui ước". Đối với áptômát, dòng điện này được gọi là "dòng điện tác động qui ước"

B.1.12.

Điện giật và biện pháp bảo vệ (mục 826-12)

B.1.12.1.

Bộ phận dẫn không thuộc hệ thống lắp đặt (826-12-11)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- các bộ phận kim loại thuộc kết cấu của công trình;

- hệ thống ống kim loại cung cấp khí đốt, nước, sưởi, v.v…;

- sàn và tường không cách điện.

B.1.12.2.

Bộ phận có thể tiếp xúc đồng thời (826-12-12)

Trong phạm vi bảo vệ chính (bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp), bộ phận mang điện có thể chạm tới bằng

- bộ phận mang điện khác, hoặc

- bộ phận dẫn để trần; hoặc

- bộ phận dẫn không thuộc hệ thống lắp đặt; hoặc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- đất hoặc sàn dẫn điện.

Dưới đây là các bộ phận có thể tiếp xúc đồng thời trong phạm vi bảo vệ sự cố (bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp);

- bộ phận dẫn để trần;

- bộ phận dẫn không thuộc hệ thống lắp đặt;

- dây bảo vệ.

- đất hoặc sàn dẫn điện.

Liên quan đến định nghĩa trong IEV 826-12-12. cần chú ý rằng từ “chạm” có nghĩa là mọi sự tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của cơ thể (tay, chân, đầu, v.v…)

B.1.12.3.

Tầm với

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không gian này theo qui ước được giới hạn như thể hiện trên Hình B.1.

S = bề mặt có khả năng bị con người chiếm chỗ.

Hình B.1 - Vùng tầm với

B.1.13.

Nối đất và liên kết (mục 826-13)

B.1.13.1.

Đất (cục bộ)

(826-13-02)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.1.13.2.

Dây nối đất

(826-13-12)

Các bộ phận không có cách điện của dây nối đất được chôn dưới đất được coi là tạo thành một phần của bố trí nối đất (826-13-04)

B.1.13.3.

Liên kết đẳng thế

(826-13-19)

Cần phân biệt giữa:

- liên kết đẳng thế bảo vệ (chính);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- liên kết đẳng thế cục bộ không ràng buộc với đất.

- liên kết đẳng thế chức năng.

B.1.14.

Mạch điện (mục 826-14)

B.1.14.1.

Mạch (điện) (của hệ thống lắp đặt điện) (826-14-01)

Mạch điện bao gồm các dây dẫn mang điện, dây bảo vệ (nếu có), các thiết bị bảo vệ và các thiết bị đóng cắt, điều khiển và phụ kiện lắp cùng.

Dây bảo vệ có thể chung cho nhiều mạch điện.

B.1.14.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(826-14-07)

Trong một số trường hợp và trong điều kiện qui định, có thể kết hợp chức năng dây trung tính và dây bảo vệ trên một dây duy nhất (xem định nghĩa dây PEN (826-13-25))

B.1.16.

Các thiết bị khác (mục 826-16)

B.1.16.1.

Thiết bị cầm tay

(826-16-05)

Thiết bị này hoạt động dựa vào việc đỡ hoặc dẫn hướng bằng tay một cách liên tục.

B.1.16.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(826-16-06)

Ví dụ: Khối lượng của thiết bị là 18 kg theo các tiêu chuẩn IEC liên quan đến thiết bị gia dụng.

B.1.17.

Cách ly và đóng cắt (mục 826-17)

B.1.17.1.

Cách ly

(826-17-01)

Chức năng cách ly góp phần đảm bảo an toàn cho nhân viên trước khi tiến hành làm việc, sửa chữa, định vị sự cố hoặc thay thế thiết bị.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(tham khảo)

So sánh về kết cấu của

TCVN 7447-1:2004 (IEC 60364-1:2001) và TCVN 7447-1:2010 (IEC 60364-1:2005)

TCVN 7447-1:2004 (IEC 60364-1:2001)

TCVN 7447-1:2010 (IEC 60364-1:2005)

11

11

11.1

11.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2

11.3

11.3

11.4

11.4

11.5

11.5

11.6

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

13

13

131

131

131.1

131.1

131.1.1

131.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

131.2.1

131.1.2

131.2.2

131.2

131.3

131.3

131.4

131.4

131.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

131.6

131.5.1

131.6.1

131.5.2

131.6.2

Không có

131.6.3

Không có

131.6.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

131.7

132

132

132.1

132.1

132.2

132.2

132.2.1

132.2.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

132.2.2

132.2.3

132.2.3

132.2.4

132.2.4

132.2.5

132.2.5

132.3

132.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

132.4

132.5

132.5

132.6

132.6

132.7

132.7

132.8

132.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1132.9

132.10

132.10

132.11

132.11

132.12

132.12

Không có

132.13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

133

133.1

133.1

133.2

133.2

133.2.1

133.2.1

133.2.2

133.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

133.2.3

133.2.4

133.2.4

133.3

133.3

133.4

133.4

134

134

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

134.1

134.1.1

134.1.1

134.1.2

134.1.2

134.1.3

134.1.3

134.1.4

134.1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

134.1.5

134.1.6

134.1.6

Không có

134.1.7

Không có

134.1.8

Không có

134.1.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

134.2

Không có

134.3

Không có

20

30

30

31

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

311

312

312

312.1

312.1

312.1

312.1.1

312.1

312.1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

312.2

312.2.1

312.2.1

312.2.1

312.2.1.1

Không có

312.2.1.2

312.2.2

312.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

312.2.3

312.2.4

312.2.4

312.2.4

312.2.4.1

312.2.4

312.2.4.2

312.2.4

312.2.4.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

312.2.4.4

312.2.4

312.2.4.5

313

313

313.1

313.1

313.1.1

313.1.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

313.1.1

313.2

313.2

314

314

314.1

314.1

314.2

314.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32

33

33

33.1

33.1

33.2

33.2

34

34

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

34

340.2

Không có

35

35

351

35.1

Không có

35.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36

Phụ lục A

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục B

Không có

Phụ lục C

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IEC 61024 (tất cả các phần), Protection of structures against lightning (Bảo vệ các kết cấu chống sét)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

11. Phạm vi áp dụng

12. Tài liệu viện dẫn

13. Nguyên tắc cơ bản

131. Bảo vệ an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

133. Lựa chọn thiết bị điện

134. Lắp đặt và kiểm tra xác nhận hệ thống lắp đặt điện

20. Thuật ngữ và định nghĩa

30. Đánh giá các đặc tính chung

31. Mục đích, nguồn cung cấp và kết cấu

311. Phụ tải tối đa và tính đa dạng

312. Bố trí dây dẫn và nối đất hệ thống

313. Nguồn cung cấp

314. Phân đoạn hệ thống lắp đặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33. Tính tương thích

34. Khả năng bảo trì

35. Dịch vụ an toàn

36. Vận hành liên tục

Phụ lục A (tham khảo) - Hệ thống đánh số và kết cấu của bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364)

Phụ lục B (tham khảo) - Định nghĩa - Hướng dẫn áp dụng và giải thích các thuật ngữ được chọn trong IEC 60050-826 (IEV 826 - Hệ thống lắp đặt điện)

Phụ lục C (tham khảo) - So sánh kết cấu của TCVN 7447-1:2004 (IEC 60364-1:2001) và TCVN 7447-1:2010 (IEC 60364-1:2005)

Thư mục tài liệu tham khảo

1) Hệ thống đánh số được giải thích trong Phụ lục A.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-1:2010 (IEC 60364-1:2005) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.137

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!