Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Phần 1

Số hiệu: TCVN12852-1:2020 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2020 Ngày hiệu lực:
ICS:35.030 Tình trạng: Đã biết

- Nếu P = OE và Q = OE,

thì f(P,Q,R) = 1F;

- ngược lại, nếu P = OE,

thì f(P,Q,R) = xR - xQ;

- ngược lại, nếu Q = OE,

thì f(P,Q,R) = xR - xP;

- ngược lại, nếu xP ≠ xQ,

thì f(P, Q, R) = (xQ - xP)yR - (yQ - yP)xR - xQyP + xPyQ;

- ngược lại, nếu yP ≠ yQ,

thì f(P,Q,R) = xR - xP;

- ngược lại, nếu b = 0F và xP = yP = xQ = yQ = 0F,

thì f(P, Q, R) = xR;

- ngược lại,

thì f(P,Q,R) = (-3xp2 - a)(xR - xP) + 2yP(yR-yP) = -(yR - yP)2 + (xR - xP)2(2xP + xR).

Đối với một đường cong elliptic E trên F(2m) có phương trình Y2 + XY = X3 + aX2 + b:

- Nếu P = OE và Q = OE,

thì f(P,Q,R) = 1F;

- ngược lại, nếu P = OE,

thì f(P,Q,R) = xR + xQ;

- ngược lại, nếu Q = OE,

thì f(P,Q,R) = xR + xP;

- ngược lại, nếu xP ≠ xQ,

thì f(P, Q, R) = (xQ + xP)yR + (yQ + yP)xR + xQyP + xPyQ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

thì f(P,Q,R) = xR + xP;

- ngược lại, nếu xP = xQ = 0F và yP = yQ = √b

thì f(P, Q, R) = xR;

- ngược lại,

thì f(P, Q, R) = (yP + xP2)(xR + xP) + xP(yR + yP) = (yR + yP)2 + (xR + xP)[yR + yP + (xR + xP)(a + xR)].

Đối với một đường cong elliptic E trên F(3m) có phương trình Y2 = X3 + aX2 + b:

- Nếu P = OEQ = OE,

thì f(P,Q,R) = 1F;

- ngược lại, nếu P = OE,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- ngược lại, nếu Q = OE,

thì f(P,Q,R) = xR - xP;

- ngược lại, nếu xPxQ,

thì f(P,Q,R) = (xQ - xP)yR - (yQ - yP)xR - xQyP + xPyQ;

- ngược lại, nếu yPy0,

thì f(P,Q,R) = xR - xP;

- ngược lại, nếu b = 0F và xP = yP = xQ = yQ = 0F

thì f(P,Q,R) = xR;

- ngược lại,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hàm g(P, Q ,P) định nghĩa với P, Q, R ϵ E(F(qB))g(P, Q, R) = f(P, Q, P) / (P + Q, -P - Q, R).

Hàm dn(P, Q) cho hai điểm PQ trên E với cấp n > 2 được tính toán sử dụng thuật toán sau đây.

a) Cho n = nl-12l-1 + ... + n12 + n0 (nl-1 ≠ 0) là một biểu diễn nhị phân, trong đó ni = 0,1.

b) Đặt Y := P, h := 1.

c) Với i = l - 2 đến 0, thực hiện:

1) h := h2 ∙ g(Y, Y, Q),Y := 2Y;

2) Nếu ni ≠ 0, thì

h := h ∙ g(Y, Y, Q);

Y := Y + P.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.6.2  Thuật toán để tính phép ghép cặp Weil

Cho G1G2 là hai điểm trên E với nG1 = nG2 = OE. Phép ghép cặp Weil en(G1, G2) được tính toán theo các bước sau:

a) Chọn ngẫu nhiên một điểm R trên E sao cho OE, G2, R, G1 + R đều khác nhau.

b) Tính en(G1, G2) = [dn(G2, R)dn(G1, G2 - R)] / [dn(G2, G1 + R)dn(G1, -R)].

c) Nếu xuất hiện phép chia cho 0 trong quá trình tính toán ở trên, thì bắt đầu lại với một điểm R mới.

C.6.3  Thuật toán để tính phép ghép cặp Tate

Cho G1G2 là hai điểm trên E với nG1 = nG2 = OE. Cặp Tate en(G1, G2) được tính toán theo các bước sau:

a) Chọn ngẫu nhiên một điểm R trên E.

b) Tính en(G1, G2) = dn(G1, G2 - R) / dn(G1, -R).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.7  Phê chuẩn tham số miền đường cong elliptic và khóa công khai (tùy chọn)

C.7.1  Giới thiệu chung

Trong C.7.1 mô tả các tham số miền đường cong elliptic và cách thức kiểm tra các tham số này. Một tập hợp các tham số miền cụ thể có thể được các bên liên quan thỏa thuận để sử dụng cho một mục đích hoặc cho nhiều mục đích.

Nếu một tập hợp các tham số miền ứng viên là không hợp lệ, thì tất cả các giả thiết về độ an toàn sẽ được giả định là vô hiệu, bao gồm độ an toàn dự kiến cho mọi hoạt động mật mã tùy ý và tính bí mật của khóa riêng. Do đó, trước khi sử dụng một tập hợp các tham số miền ứng viên, người dùng phải đảm bảo rằng nó là hợp lệ. Đảm bảo này có thể đạt được vì:

- Các tham số miền được sinh bởi người dùng hoặc cho người dùng bởi bên thứ ba đáng tin cậy, hoặc

- Các tham số miền đã được người dùng hoặc bên thứ ba đáng tin cậy kiểm tra kỹ lưỡng.

C.7.2  Phê chuẩn tham số miền đường cong elliptic trên F(q)

Các điều kiện sau đây phải được người dùng các tham s đường cong elliptic kiểm tra.

a) Kiểm tra q là một lũy thừa của một số nguyên tố, pm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Kiểm tra 4a3 + 27b2 ≠ 0 nếu q = pm với p > 3, b ≠ 0 nếu q = 2m, và a, b ≠ 0 nếu q = 3m.

d) Nếu đường cong elliptic được sinh giả ngẫu nhiên, kiểm tra rằng ab được dẫn xuất từ MẦM.

e) Nếu q = pm với p > 3, kiểm tra trong F(q). Nếu q = 2m, kiểm tra trong F(2m).

Nếu q = 3m, kiểm tra trong F(3m).

f) Kiểm tra n là số nguyên tố và n > 4√q.

LƯU Ý: n là tham số an toàn chính. Các giới hạn cụ thể có trong mô tả của các thuật toán.

g) Kiểm tra nG = OE.

h) Tính h' = [( + 1)2 / n] và kiểm tra h = h'.

i) Kiểm tra danh sách để loại trừ các đường cong yếu đã biết:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kiểm tra đường cong không phải là đường cong bất quy tắc, tức là #E(F(q)) ≠ q.

Nếu bất kỳ bước kiểm tra nào ở trên không thành công, thì tham số miền được coi là không hợp lệ.

C.7.3  Phê chuẩn khóa công khai (tùy chọn)

Cho trước một tập hợp các tham số miền đường cong elliptic hợp lệ và một khóa công khai được xác nhận có liên quan Q với các tọa độ nhất định và một cấp nhất định, khóa công khai được phê chuẩn như sau:

a) Kiểm tra Q không phải là điểm tại vô hạn OE.

b) Kiểm tra xQyQ là các phần tử trong trường F(q), trong đó xQ và yQ là tọa độ xy của Q tương ứng.

c) Nếu q = pm với p > 3, kiểm tra trong F(q). Nếu q = 2m, kiểm tra hoặc trong F(2m). Nếu q = 3m, kiểm tra hoặc trong F(3m).

d) Kiểm tra nQ = OE.

Nếu bất kỳ bước kiểm tra nào ở trên không thành công, thì khóa công khai được coi là không hợp lệ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Khóa công khai được người dùng phê chuẩn một cách rõ ràng,

- Khóa công khai được phê chuẩn một cách rõ ràng bởi TTP cho người dùng,

- Người dùng chấp nhận rủi ro khi sử dụng khóa công khai không được phê chuẩn,

LƯU Ý 1: Điều này bao gồm một phân tích cho thấy tiềm năng an toàn bị hạn chế trong ứng dụng cụ thể. Việc chấp nhận rủi ro đó có thể phù hợp với khóa công khai tức thời hơn so với khóa công khai dài hạn. Lưu ý rằng việc thực hiện phê chuẩn khóa công khai EC là một mặc định an toàn, vì không có hậu quả an toàn tiêu cực tiềm ẩn nào khi thực hiện.

- Một khóa công khai không được kiểm tra có thể được sử dụng trong các điều kiện khóa được sinh hoặc xác nhận tính hợp lệ một cách rõ ràng bởi một thực thể được người dùng tin cậy trong suốt vòng đời của khóa.

LƯU Ý 2: Phê chuẩn khóa công khai không đảm bảo rằng chủ sở hữu đã xác nhận quyền sở hữu khóa riêng là chủ sở hữu thực sự của khóa.

 

Phụ lục D

(tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các tính chất của các hệ tọa độ khác nhau được tổng hợp lại. Trong trường hợp E(F(q)) với p > 3, có năm hệ tọa độ, tọa độ affine, tọa độ xạ ảnh, tọa độ Jacobi, tọa độ Jacobi sửa đổi và tọa độ hỗn hợp. Trong các trường hợp của F(F(2m))F(F(3m)), có hai hệ tọa độ, tọa độ affine và tọa độ xạ ảnh.

Ký hiệu tọa độ affine, tọa độ xạ ảnh, tọa độ Jacobi và tọa độ Jacobi sửa đổi bằng A, P, JJm; thời gian cho phép cộng hai điểm theo tọa độ C1 C2 cho kết quả trong tọa độ C3t(C1 + C2 = C3); thời gian cho phép nhân đôi một điểm theo tọa độ C1 cho kết quả trong tọa độ C2t(2C1 = C2); và phép nhân (tương ứng, nghịch đảo, tương ứng, bình phương) trong F(q) bằng M (tương ứng, I, tương ứng, Sq). Bảng D.1 tổng hợp các tọa độ của E(F(q) với p > 3. Bảng D.2 tổng hợp các tọa độ của F(F(2m)). Bảng D.3 tổng hợp các tọa độ của E(F(3m)).

Bảng D.1 - Tổng hợp các tọa độ của E(F(q)) với p > 3

Phép nhân đôi điểm

Phép cộng điểm

Hoạt động

Thời gian tính toán

Hoạt động

Thời gian tính toán

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7M + 5Sq

t(Jm + Jm)

13 M + 6Sq

t(2J)

4M + 6Sq

t(J + J)

12M + 4Sq

t(2Jm)

7M + 5Sq

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12M + 2Sq

t(2Jm = J)

7M + 5Sq

t(J + A = Jm)

9M + 5Sq

t(2A = Jm)

3M + 4Sq

t(Jm + A = Jm)

9M + 5Sq

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2M + 4Sq

t(J + A = J)

8M + 3Sq

-

-

t(Jm + A = J)

8M + 3Sq

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5M + 4Sq

t(2A)

2M + 2Sq + I

t(A + A)

2M + Sq + I

Bảng D.2 - Tổng hợp các tọa độ của E(F(2m))

Phép nhân đôi điểm

Phép cộng điểm

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

Thời gian tính toán

t(2P)

7M + 5Sq

t(P + P)

16M + 2Sq

t(2A)

2M + Sq + 1

t(A + A)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng D.3 - Tổng hợp các tọa độ của E(F(3m))

Phép nhân đôi điểm

Phép cộng điểm

Hoạt động

Thời gian tính toán

Hoạt động

Thời gian tính toán

t(2P)

9M + 3Sq

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15M + 2Sq

t(2A)

3M + Sq + I

t(A + A)

2M + Sq + I

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] ANSI X9.62-2005, Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

[2] ANSI X9.63-2001, Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: Key Agreement and Key Transport Using Elliptic Curve Cryptography

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[4] AVANZI R., COHEN H., DOCHE C., FREY G., LANGE T., NGUYEN K. Handbook of Elliptic and Hyperelliptic Curve Cryptography. Chapman & Hall/CRC, 2005

[5] COHEN H. "A course in computational algebraic number theory", Graduate Texts in Math. 138, Springer-Verlag, 1993, Fourth printing, 2000

[6] COHEN H., MIYAJI A., ONO T. "Efficient elliptic curve exponentiation using mixed coordinates", Advances in Cryptology -Proceedings of ASIACRYPT'98, Lecture Notes in Computer Science, 1514 (1998), Springer-Verlag, 51-65

[7] FREY G., & RUCK H.G. A remark concerning m-divisibility and the discrete logarithm in the divisor class group of curves. Math. Comput. 1994, 62 pp. 865-874

[8] KILLMANN W., LANGE T., LOCHTER M., THUMSER W., WICKE G. "Minimum Requirements for Evaluating Side-Channel Attack Resistance of Elliptic Curve Implementations", version 1.0.4 Federal Office for Information Security, 2011

[9] PETER L. Montgomery, "Speeding up the Pollard and elliptic curve methods offactorization", Mathematics of Computation. Fundamentals. 1987, 48 (177) pp. 243-264

[10] MENEZES A., OKAMOTO T., VANSTONE S. "Reducing elliptic curve logarithms to logarithms in a finite field", Proc. twenty-third Annual ACM Symposium on the Theory of Computing (1991), 80-89

[11] MAMIYA H., MIYAJI A., MORIMOTO H. "Secure elliptic curve exponentiation against RPA, ZRA, DPA, and SPA", IEICE Trans. Fundamentals. 2006, 89-A (8) pp. 2207-2215

[12] SATOH T., & ARAKI K. Fermat quotients and the polynomial time discrete log algorithm for anomalous elliptic curves. Commentarii Math. Univ. St. Pauli. 1998, 47 pp. 81-92

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[14] SMART N.P. The discrete logarithm problem on elliptic curves of trace one.J. Cryptol. 1999, 12 pp. 193-196

[15] WASHINGTON L.C. Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography. Chapman & Hall/CRC, 2003

[16] WATERHOUSE W. Abelian varieties over finite fields”, Ann. scient. Éc. Norm. Sup. 1969, 2 pp. 521-560

[17] GOUNDAR R., JOYE M., MIYAJI A., RIVAIN M., VENELLI A. "Scalar multiplication on weierstrass elliptic curves from Co-Z arithmetic, Journal of Cryptographic Engineering, vol. 1 (2011), Springer-Verlag, 161-176

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4  Các ký hiệu

5  Quy ước cho các trường

5.1  Trường nguyên tố hữu hạn F(p)

5.2  Các trường hữu hạn F(pm)

6  Các quy ước trên đường cong elliptic

6.1  Định nghĩa các đường cong elliptic

6.2  Luật nhóm trên các đường cong elliptic

6.3  Sinh các đường cong elliptic

6.4  Ánh xạ song tuyến tính mật mã

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1  Chuyển đổi xâu bộ tám/xâu bit: OS2BSP và BS2OSP

7.2  Chuyển đổi xâu bit/số nguyên: BS2IPI2BSP

7.3  Chuyển đổi xâu bộ tám/số nguyên: OS2IPI2OSP

7.4  Chuyển đổi phần tử trên trường hữu hạn/số nguyên: FE2IPF

7.5  Chuyển đổi xâu bộ tám/phần tử của trường hữu hạn: OS2FEPF và FE2OSPF

7.6  Chuyển đổi điểm đường cong elliptic/xâu bộ tám: EC2OSPE và OS2ECPE

7.7  Chuyển đi số nguyên/đường cong elliptic: I2ECP

8  Các tham số miền đường cong Elliptic và khóa công khai

8.1  Các tham s miền đường cong elliptic trên F(q)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A (tham khảo) Kiến thức cơ bản về các trường hữu hạn

Phụ lục B (tham khảo) Kiến thức cơ bản về các đường cong elliptic

Phụ lục C (tham khảo) Kiến thức cơ bản về các hệ mật trên đường cong elliptic

Phụ lục D (tham khảo) Tổng hợp các hệ tọa độ

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.244

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!