Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11272:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:01.140.20 Tình trạng: Đã biết

Tham số

Yếu tố tiền tố

Yếu tố nhà xuất bản

Yếu t tài liệu

Chữ số kiểm tra

Tổng

ISMN

9

7

9

0

1

1

0

0

0

2

2

2

?

 

Trọng số

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

--

 

Tích số

9

21

9

0

1

3

0

0

0

6

2

6

--

57

b) Bước 2: Chia tổng các tích số có trọng số của 12 chữ số đầu của chỉ số ISMN trong bước 1 cho 10 để tìm số dư.

57/10=5 dư 7

c) Bước 3: lấy 10 trừ số dư tính được ở bước 2. Kết quả của phép trừ là giá trị của chữ số kim tra với một ngoại lệ. Nếu số dư ở bước 2 là 10, chữ số kiểm tra là 0.

10-7=3

Chữ số kiểm tra = 3

ISMN=979-0-01100-0222-3

Công thức toán học sau đây là một phương pháp khác để tính chữ số kiểm tra:

Chữ số kiểm tra = mod 10 {10- [mod 10 (Tổng các tích có trọng số của 12 chữ số đầu tiên của ISMN)]}

Chữ số kiểm tra = mod 10 {10- [mod 10 (57)]}

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng các tích có trọng số của 12 chữ số đầu tiên của ISMN cộng với chữ số kiểm tra cần phải chia hết cho 10 mà không có số dư được coi là hợp lệ với các ISMN.

CHÚ THÍCH Độ dài của các yếu tố nhà xuất bản và tài liệu thay đổi và có thể không phải luôn giống như ví dụ nêu trong bảng B.1.

 

Phụ lục C

(quy định)

Quản lý hệ thống ISMN

C.1. Tổng quan

Hệ thống ISMN là một hệ thống quốc tế để xác định duy nhất các ấn phẩm âm nhạc và các ấn phẩm âm nhạc có ký âm tương tự dưới dạng số. Hệ thống ISMN cần được qun tr bởi Cơ quan đăng ký ISMN theo các quy định được nêu trong Điều C.2.

Ban quản lý kỹ thuật của ISO đã bổ nhiệm Cơ quan ISMN quốc tế3 là Cơ quan có thẩm quyền đăng ký ISMN để thực hiện tiêu chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ quan ISMN quốc tế cần cung cấp các dịch vụ sau đây:

a) Thúc đy, hợp tác và giám sát hệ thống ISMN tuân th các quy định của tiêu chuẩn này và đại diện cho lợi ích của cộng đồng ISMN với các tổ chức liên quan,

b) Thiết lập một ban cố vấn gồm đại diện và những nhóm người dùng ISMN chính để phát triển các chính sách và thủ tục của hệ thống ISMN,

c) Xác định các nhóm yếu tố nhà xuất bản cho ISMN và gán chúng,

d) Xác định quy tắc cho các nhóm yếu tố trong cấu trúc của ISMN và đảm bảo cung cấp một bản đăng ký chính xác và toàn diện theo các quy định này,

e) Quản lý và duy trì các bản đăng ký ISMN, siêu dữ liệu ISMN và dữ liệu quản lý một cách an toàn,

f) Phát triển, thực hiện, kiểm soát và thực thi các chính sách và thủ tục quản lý các hoạt động của hệ thống ISMN và quá trình đăng ký ISMN,

g) Xem xét và giải quyết việc gán trùng chỉ số ISMN,

h) Chnh sửa các mã ISMN và siêu dữ liệu ISMN thiếu chính xác nếu có bằng chứng về sự thiếu chính xác này,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- T chối đơn xin cấp ISMN; và

- Tranh chấp liên quan đến sự phù hợp của việc gán các chỉ số ISMN cho ấn phẩm.

j) Phát triển, duy trì và cung cấp tư liệu cho người sử dụng hệ thống ISMN.

k) Phát hành thông báo về việc gán ISMN cho người đăng ký nhạc phẩm.

l) Biên soạn và duy trì dữ liệu thống kê về các hoạt động liên quan đến ISMN và báo cáo về các hoạt động này hàng năm hoặc thưng xuyên han.

m) Thúc đẩy, đào tạo và huấn luyện những người khác sử dụng hệ thống ISMN phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn này.

n) Đảm bảo rng dịch vụ tiếp tục được cung cấp với việc tuân thủ các chức năng nêu trên.

 

Phụ lục D

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Siêu dữ liệu để đăng ký ISMN

D.1. Tổng quan

Để cung cấp đủ thông tin phân biệt một thực thể mang ISMN với một thực thể khác, Cơ quan đăng ký ISMN phải đảm bảo rằng cơ quan đăng ký cung cấp một lượng dữ liệu quy định (thông tin mô tả) về xuất bản phẩm được yêu cầu gán ISMN. Cơ quan đăng ký ISMN phải đảm bảo rằng siêu dữ liệu liên kết với mỗi ISMN này được duy trì.

D.2. Bộ siêu dữ liệu tối thiểu cho ISMN

Bộ siêu dữ liệu cơ bản được nêu trong Bảng D.1 chủ yếu được nêu với mục đích minh họa.

Bảng D.1 - Bộ siêu dữ liệu cơ bn để đăng ký ISMN

Yếu tố dữ liệu

Mô tả

ISMN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dạng sản phẩm

Mã hóa cho biết vật mang và/hoặc định dạng của một sản phẩm

Nhan đề

Nhan đề của một ấn phẩm, cùng với phụ đề nếu có

ISWC

Mã tác phẩm âm nhạc chuẩn quốc tế cho nội dung nhạc phm khi áp dụng

Nhan đề sêri và đánh số

Khi áp dụng

Người đóng góp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lần xuất bản

Số lần xuất bản (cho các n bản từ thứ hai), dạng và thông tin

Ngôn ngữ văn bản

Nếu áp dụng, theo ISO 639-2/B Mã ngôn ngữ

Thông tin v xuất bản

Nhãn hiệu của xuất bản phẩm (thông tin về nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản)

Định dạng bản nhạc in

Định dạng một tác phẩm âm nhạc đặc biệt, khác biệt với các định dạng khác của cùng một n phẩm (ví dụ, tổng phổ, bản dàn bè và tuyển tập các phn)

Nhà xuất bản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nước xuất bản

Nếu áp dụng, theo tiêu chuẩn ISO 639-2/B mã nước

Năm xuất bản

Năm xuất bản đầu tiên với ISMN này, nếu áp dụng, theo định dạng của ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Số bn

Khi áp dụng; đặc biệt khi số bn tạo nên một phần của ISMN

ISMN của xuất bản phẩm m

ISMN của xuất bản phẩm mẹ mà xuất bản phẩm này là một phần của nó, khi áp dụng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(quy định)

Hướng dẫn thực hiện cho ISMN 13 chữ số

Khi chuyển đổi các chỉ số ISMN định dạng 10 chữ số sang ISMN định dạng 13 chữ số, thay thế ký tự “M” bằng tiền tố của ISMN gồm 4 chữ số 979-0. Không cần tính lại các ISMN vì chữ s kiểm tra luôn giống nhau.

Khi ISMN được trình bày dưới dạng mã vạch, ISMN 13 chữ số tương thích hoàn toàn với cấu trúc dữ liệu GS1 như mã vạch GS1 (EAN. UCC trước đây).

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 639-2, Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code (Mã thể hiện tên các ngôn ngữ - Phần 2: Mã alpha 3 chữ số).

[2] ISO 2108, Information and documentation - International Standard Book Number (ISBN) (Thông tin và Tư liệu - Chỉ số sách tiêu chun quốc tế (ISBN)).

[3] TCVN 7217-1 (ISO 3166-1), Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes. (Mã thể hiện tên của các nước và các vùng lãnh thổ của chúng - Phần 1: Mã nước).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[5] TCVN 11271 (ISO 3901), Information and documentation - International Standard Recording Code (ISRC) (Thông tin và Tư liệu - Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho tư liệu ghi âm (ISRC)).

[6] ISO/IEC 7064, Information technology - Security techniques - Check character systems (Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Các hệ thống ký tự kiểm tra).

[7] ISO 8601, Data elements and interchange formats - lnformation interchange - Representation of dates and times (Các yếu tố dữ liệu và định dạng trao đổi - Trao đi thông tin - Thể hiện ngày tháng và thời gian).

[8] ISO 15706 (all parts), Information and documentation - International Standard Audiovisual Number (ISAN) (SO 15706 (tt cả các phần), Thông tin và Tư liệu - Chỉ số tiêu chuẩn quốc tế cho tư liệu nghe nhìn (ISAN)).

[9] ISO 15707, Information and documentation - International Standard Musical Work Code (ISWC) (Thông tin và Tư liệu - Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho tác phẩm âm nhạc (ISWC)).

[10] ISO 21047, Information and documentation - International Standard Text Code (ISTC) (Thông tin và Tư liệu - Mẫ tiêu chuẩn quốc tế cho văn bản (ISTC)).

[11] Hướng dẫn người sử dụng ISMN, Cơ quan ISMN quốc tế, có sẵn tại địa chỉ http://ismn-international.org/

1 Tài liệu hưng dẫn người sử dụng ISMN có sẵn tại địa ch: http://ismn-international.org/ Xem tài liệu tham khảo [11].

2 Tài liệu Hướng dẫn người sử dụng ISMN được cung cấp tại địa chỉ http://ismn-international.org/ Xem tài liệu tham khảo [11]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ quan ISMN quốc tế

Schlosstrasse 50

D-12165 Bertin

Germany

E-Mail: ismn@ismn-international.org

Website: http://ismn-international.org/

ISO duy trì CSDL trực tuyến của các cơ quan bảo trì và cơ quan đăng ký liên quan đến các tiêu chuẩn của họ tại địa chỉ: http://www.iso.org/iso/standards.development/maintenance.agencies.htm. Những người dùng được khuyến khích tra cứu địa ch này để có thông tin cập nhật nhất liên quan đến các cơ quan bảo trì và cơ quan đăng ký.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11272:2015 (ISO 10957:2009) về Thông tin và tư liệu – Chỉ số bản nhạc tiêu chuẩn quốc tế (ISMN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.597

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.40.195