Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11237-2:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Điều

Nội dung cơ bản

5

: Xác định hệ số được sử dụng cho đặc tả giao thức

6,7

: Minh họa định dng bản tin DHCP

8

: Mô tả sự hiển thị của các tên miền

9

: Xác định “định danh đơn nhất của DHCP”

13 ÷ 16

: Mô tả việc truyền bản tin DHCP, đường truyền lại và xác nhận sự phù hợp

21

: Xác thực DHCP

6. Cấu hình DHCP không giữ trạng thái

Máy khách báo hiệu việc nó đang yêu cầu thông tin cấu hình bằng cách gửi một tin nhắn Information-request mà trong đó có chứa tùy chọn Option Request quy định rõ tùy chọn mà nó muốn nhận được từ máy chủ DHCP. Ví dụ, nếu máy khách muốn lấy danh sách các máy ch tên miền DNS đệ quy, nó sẽ gán nhãn Tùy chọn máy chủ tên miền DNS đệ quy trong bản tin Information - request. Máy chủ, trên cơ sở nguyên tắc cấu hình của nó, sẽ quyết định tham số cấu hình phù hợp cho máy khách và gửi bản tin Reply chứa các tham số được yêu cầu. Trong ví dụ trên, máy chủ sẽ gửi các tham số cấu hình DNS.

Theo mô tả trong Điều 18.1.5 của TCVN 11237-1:2015, một nút mạng có thể chứa tùy chọn Client Identifier trong bản tin Information - request để tự định danh cho nó đến một máy chủ, bởi vì nhà quản trị máy chủ có th muốn tùy chỉnh đáp ứng của máy chủ tới mỗi nút mạng dựa trên việc định danh này.

TCVN 11237-1:2015 không định rõ một cơ chế nào trong suốt thời gian mà một host sử dụng bản tin Information - request để cập nhật các tham số cấu hình.

TCVN 11237-1:2015 cũng không cung cấp một hướng dẫn nào về thời điểm một host có thể sử dụng bản tin Information-request để cập nhật các tham số cấu hình khi host đó chuyển tới một liên kết mới.

6.1. Các bản tin được yêu cầu cho dịch vụ DHCP không giữ trạng thái

Máy khách và máy chủ thực hiện các bản tin sau đối với dịch vụ DHCP không giữ trạng thái:

Bản tin Information-request: Được máy khách DHCP gửi tới máy chủ DHCP yêu cầu lấy tham số cấu hình (Điều 18.1.5 và Điều 18.2.5 trong TCVN 11237-1:2015).

Bản tin Reply: Máy chủ DHCP gửi lại máy khách tham số cấu hình theo yêu cầu (Điều 18.2.6 và Điều 18.2.8 trong TCVN11237-1:2015).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản tin Relay-forward: Được gửi bởi một nút mạng trung gian DHCP để mang thông điệp của máy khách đến một máy chủ (Điều 15.13 trong TCVN 11237-1:2015).

Bản tin Relay-reply: Được gửi bởi một máy chủ DHCP để thực hiện một bản tin phản hồi đến nút mạng trung gian (Điều 15.14 trong TCVN 11237-1:2015).

6.2. Các tùy chọn được yêu cầu cho dịch vụ DHCP không giữ trạng thái

Các máy khách và máy chủ thực hiện các tùy chọn sau cho dịch vụ DHCP không giữ trạng thái:

Tùy chọn Option Request: Xác định thông tin cấu hình mà máy khách yêu cầu từ máy chủ (Điều 22.7 trong TCVN 11237-1:2015).

Tùy chọn Status Code: Dùng để chỉ trạng thái hoàn thành hoặc thông tin trạng thái khác (Điều 22.3 trong TCVN 11237-1:2015).

Máy chủ và nút mạng trung gian thực hiện các tùy chọn sau đây cho dịch vụ DHCP không giữ trạng thái:

Tùy chọn Client message: Được một nút mạng trung gian DHCP gửi đi trong một bản tin Relay-forward để mang thông điệp của máy khách tới một máy chủ (Điều 20 trong TCVN 11237-1:2015).

Tùy chọn Server message: Do máy chủ DHCP gửi kèm trong bản tin Relay-reply để mang thông điệp trả lời tới nút mạng trung gian (Điều 20 trong TCVN 11237-1:2015).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Các tùy chọn sử dụng cho thông tin cấu hình

Máy khách và máy chủ sử dụng các tùy chọn sau đây để chuyển thông tin cấu hình tới máy khách: (lưu ý rằng các tùy chọn khác cho thông tin cấu hình có thể được quy định trong các tiêu chuẩn Internet trong tương lai):

Tùy chọn máy chủ tên miền DNS đệ quy (DNS Recusive Name Servers): Xác định các máy chủ gọi tên quy DNS [RFC 1034:1987] mà máy khách sử dụng để phân giải tên. (Tham khảo “Các tùy chọn cấu hình DNS cho DHCPv6” [TCVN 11237-3:2015]).

Tùy chọn danh sách tìm kiếm miền (DNS domain search list): Xác định các tên miền được tìm kiếm trong quá trình phân giải tên (xem “Các tùy chọn cấu hình DNS cho DHCPv6” [TCVN 11237-3:2015]).

Tùy chọn máy chủ SIP (SIP Servers): Xác định các máy chủ SIP mà máy khách sử dụng để đạt được một danh sách tên miền của các địa chỉ IPv6 có thể được ánh xạ tới một hoặc nhiều SIP đi các proxy servers [RFC 3319:2003].

6.4. Các tùy chọn khác sử dụng trong DHCP không giữ trạng thái

Các máy khách và máy chủ có thể thực hiện các tùy chọn sau đây cho các dịch vụ DHCP:

Tùy chọn Preference: Được gửi bi một máy chủ DHCP để ch ra mức ưu tiên của máy chủ (Điều 22.8 trong TCVN 11237-1:2015).

Tùy chọn Elapsed time: Được gửi bởi một máy khách DHCP để ch dẫn thời điểm máy khách bắt đầu quá trình cấu hình DHCP (Điều 22.9 trong TCVN 11237-1:2015).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn Vendor Class: Do máy khách DHCP gửi nhằm cung cấp thêm thông tin về các nhà cung cấp máy khách và phần cứng cho máy chủ để lựa chọn các tham số cấu hình cho máy khách (Điều 22.16 trong TCVN 11237-1:2015).

Tùy chọn Vendor-specific Information: Được sử dụng để chuyển thông tin tới các máy khách trong các tùy chọn của nhà khai thác (Điều 22.17 trong TCVN 11237-1:2015).

Tùy chọn Client Identifier: Được gửi bởi một máy khách DHCP để tự định danh chính nó (Điều 22.2 trong TCVN 11237-1:2015). Các máy khách không cần phải gửi thông điệp này; các máy chủ sẽ gửi tùy chọn trở lại nếu có trong một bản tin từ máy khách.

Tùy chọn Authentication: Được sử dụng để xác thực các bản tin DHCP (Điều 21 trong TCVN 11237- 1:2015).

7. Tương tác với DHCP để gán địa ch

Trong một số mạng, có thể có cả các máy khách sử dụng tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái và DHCP cho cấu hình DNS và các máy khách mà sử dụng DHCP cho cấu hình địa chỉ giữ trạng thái. Tùy thuộc vào việc triển khai và cấu hình của các nút mạng trung gian, các máy chủ DHCP có xu hướng chỉ dùng cấu hình không giữ trạng thái có thể nhận các bản tin từ máy khách có cấu hình địa chỉ có trạng thái.

Một máy chủ DHCP chỉ có thể cung cấp thông tin cấu hình không giữ trạng thái thông qua việc trao đi bản tin Information-request và bản tin Reply sẽ loại bỏ các bản tin DHCP khác mà nó nhận được. Cụ thể, máy chủ loại bỏ các bản tin khác với bản tin Information-Request hay Relay-forward và máy chủ không tham gia vào bất kỳ cuộc trao đi bản tin cấu hình địa chỉ có trạng thái nào. Nếu có các máy chủ DHCP khác được cấu hình để cung cấp việc gán địa chỉ có trạng thái thì một trong các máy chủ đó sẽ cung cấp việc gán địa ch.

8. Vấn đề an ninh

Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái là một dịch vụ của dịch vụ DHCP đã được mô tả trong TCVN 11237-1:2015. Do đó, dịch vụ DHCP không giữ trạng thái không đề cập thêm đến vấn đề an ninh nào ngoài những thảo luận trong Điều 21, 22.11 và 23 của TCVN 11237-1:2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Tổng quan

5. Các yêu cầu cơ bản cho thực thi DHCP

6. Cấu hình DHCP không giữ trạng thái

7. Tương tác với DHCP để gán địa chỉ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11237-2:2015 về Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) - Phần 2: Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho Ipv6

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


699

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.40.195