Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-4:2017 về Công nghệ thông tin - Phần 8-4

Số hiệu: TCVN10176-8-4:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2017 Ngày hiệu lực:
ICS:35.200 Tình trạng: Đã biết

Kiểu thiết bị

Gốc

Bắt  buộc hoặc tùy chọn

Kiểu dịch vụ

Bắt buộc hoặc tùy chọn

Dịch vụ ID1

 

 

 

WANPOTSLinkConfig:1

Tùy chọn cho các modem POTS

WANPOTSLinkC1

 

 

 

WANDSLLinkConfig:1

Tùy chọn cho các modem DSL

WANDSLLinkC1

 

 

 

WANCableLinkConfig:1

Tùy chọn cho các modem gắn mạng Ethernet

WANCableLinkC1

 

 

 

WANEthernetLinkConfig:1

Bắt buộc cho các modem hỗ trợ các kết nối dựa trên PPP

WANEthLinkC1

 

 

 

WANPPPConnection:1

Bắt buộc cho các modem hỗ trợ các kết nối dựa trên PP

Nhiu th hiện có th thực hiện trong thiết bị kết ni WAN là WANPPPConn1 WANPPPConn1 WANPPPConn1 và vv...

 

 

 

WANIPConnection:1

Bt buộc cho các modem hỗ trợ các kết nối dựa trên IP

Chỉ một th hiện mỗi thiết bị kết nối WAN được hình dung ra tại thời điểm này, mặc dù thiết kế có thể hỗ trợ nhiều thực thể trong tương lai. Các ID dịch vụ cho nhiều th hiện sẽ là WANPPPConn1 WANPPPConn1 WANPPPConn1 và vv...

 

 

 

Các dịch vụ không theo chuẩn được nhà cung cấp UPnP cài sẵn

Không theo chuẩn

Chưa xác định

Các dịch vụ không theo chuẩn được nhà cung cấp UPnP cài sẵn

Chưa xác định

Không  theo chun

Chưa xác định

Chưa xác định

Chưa xác định

1đt trước bởi tiền tố urn:udnp-org:servicelD

CHÚ THÍCH: từ modem trong bảng liên quan đến giao diện WAN (hoặc thiết bị WAN)

2.2.1  Mô tả các yêu cầu thiết bị

Mỗi thiết bị kết nối WAN mô hình hóa một liên kết trên giao diện WAN vật lý. Thiết bị WAN có thể chứa một hoặc nhiều thể hiện của thiết bị kết nối WAN tương tự với một hoặc nhiều liên kết linh hoạt trên modem. Dịch vụ cấu hình giao diện chung cho WAN là một dịch vụ trong thiết bị WAN mà mô hình hóa các thuộc tính và hoạt động chung thông qua tt cả các liên kết và tất cả các thể hiện của kết nối trên một liên kết.

2.2.2  Mối quan hệ giữa các dịch vụ

Biến trạng thái DefaultConnectionService trong dịch vụ chuyn tiếp tầng 3 đề cập đến UDN của thể hiện thiết bị kiết nối WAN - đây là phần phụ thuộc bên ngoài. Cũng có thể có các phần phụ thuộc giữa thể hiện cụ thể của dịch vụ WAN*LinkConfigWAN**Connection trong thiết bị kết nối WAN.

2.3  Lý thuyết vận hành

Các kết nối internet được bắt đầu từ giao diện WAN của IGD hoặc được chuyển tiếp hay nối cầu qua giao diện WAN. DSL có thể được cung cấp để hỗ trợ đồng thời nhiều mạch ảo (Virtual Circuits -VCs). Mỗi VC có thể được cung cấp lần lượt đ hỗ trợ một hoặc nhiều kết nối PPP hoặc một kết nối IP. Để tận dụng các kịch bản này, mỗi thiết bị WAN bao gồm một hoặc nhiều thể hiện của thiết bị kết nối WAN. Một thiết bị kết nối mạng bao gồm liên kết logic và vật lý trên giao diện WAN qua các kết nối được mô hình hóa. Thêm nữa, các kết nối trên giao diện WAN có thể là kiu PPP hoặc IP. Các kết nối này được mô hình hóa bởi các thể hiện của dịch vụ WAN{PPP/IP}Connection tương ứng. Các đặc tính đặc trưng cho liên kết được mô hình hóa trong dịch vụ WAN{POTS/DSL/Cable/Ethernet}LinkConfig.

Theo kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0, số lượng tối đa của các thể hiện của thiết bị kết nối WAN là tĩnh và quy định trong tài liệu mô tả thiết bị internet gateway. Tương tự, số lượng các thể hiện của dịch vụ WAN{PPP/IP}Connection chứa trong mỗi thiết bị kết nối WAN cũng được quy định trước.

Định nghĩa các dịch vụ WAN*LinkConfig[1]WAN*Connection[2] được dựa trên các mục tiêu sau đây:

- Tính đến sự khác biệt giữa các kịch bản truy cập internet mà độc lập với các kiểu modem sử dụng và các kịch bản cu hình đặc trưng cho các kiu modem. Điều này cho phép việc mô hình hóa dễ dàng hơn các kịch bản kết nối khác nhau độc lập với kiểu modem cơ bản và cấu hình của nó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hỗ trợ tạo cấu hình thủ công (có thể cần các cơ chế an ninh ngoài băng thông hoặc cơ chế điều khiển truy cập) hoặc tự động của các thông số trên modem

- Đảm bảo việc m rộng các kiu kết nối mới trong tương lai.

Các kịch bản về cấu hình và tính kết nối là độc lập với nhau. Tuy nhiên, có một mối quan hệ được bao hàm trong các điểm điều khiển yêu cầu hoàn thành các hoạt động tạo cấu hình trước tiên (trừ phi quá trình này được hoàn thành tự động) trước khi bắt đu mọi hoạt động liên quan đến kết nối. Chú ý rằng việc tạo cấu hình thủ công và tự động của modem là các vận hành loại trừ lẫn nhau trong hầu hết các trường hợp. Thêm nữa, trong hầu hết các kịch bản triển khai, tạo cấu hình tự động có ưu thế hơn so với tạo cấu hình th công.

Quá trình tạo cấu hình và quản lý các kết nối WAN tiếp theo thông qua 3 biến:

- LinkType: nếu được xác định trong dịch vụ WAN*LinkConfig thì biến này sẽ chỉ ra giao thức tạo cấu hình trên liên kết cụ thể. Biến này có thể được thiết lập th công hoặc thông qua cơ chế tự động (ví dụ, AutoConfig[3] quy định bởi DSLForum)

- PossibleConnectionTypes: chỉ quy định các kiểu kết nối được phép trong thực thi riêng cho cấu hình liên kết modem cụ thể (được chỉ ra bi giá trị của LinkType). Biến này được xác định trong dịch vụ WAN*Connection.

- ConnectionType: ch ra kiểu kết nối cụ thể được lựa chọn từ các kết nối được phép trên một liên kết được ch ra bi PossibleConnectionTypes. Biến này được xác định trong dịch vụ WAN* Connection.

Hình 2 minh họa quá trình qun lý tạo cấu hình và kết nối sử dụng modem DSL. Chú ý rằng bên tạo cấu hình và người sử dụng các kết nối tiếp theo không cần là các thể hiện giống nhau. Có 4 bước được mô tả dưới đây:

- Bước 1: Thể hiện tạo cấu hình thiết lập biến LinkType cho giá trị thích hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bước 3: Biến PossibleConnectionTypes được cập nhật với danh mục nhận được từ bước trên.

- Bước 4: Sau đó, điểm điều khiển có thể bắt đầu PossibleConnectionTypes một kết nối bằng cách thiết lập biến ConnectionType cho giá trị từ danh sách quy định trong PossibleConnectionTypes. Trong bước này điểm điều khiển đánh giá các khả năng của chính nó đối với các khả năng thể hiện trong PossibleConnectionTypes và lựa chọn một khả năng phù hợp cho việc sử dụng. Trong một số kịch bản triển khai, giá trị của biến ConnectionType có thể chỉ đọc từ bối cảnh điểm điều khiển.

Hình 2 - Quản lý tạo cấu hình và kết nối

Bảng sau đây liệt kê các kết hợp hợp lệ của LinkType và PossibleConnectionTypes cũng như kiểu dịch vụ kết nối cho các kiểu giao diện WAN khác nhau.

Kiểu modem

Kiu liên kết

Các khả năng sẵn có của modem

Các kiu kết nối có thể thực hiện được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DSL

Không cấu hình

Không áp dụng

Không cấu hình

Không áp dụng

 

EoA[4]

Bridge

IP_Bridge

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Router

IP_Routed

Kết ni IP WAN

 

IPoA

Router

IP_Routed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CIP

Router + CIP

IP_Routed

Kết nối IP WAN

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PPPoA

Router

IP_Routed

Kết nối PPP WAN

 

 

PPTP Relay

PPTP _Relay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PPPoE Relay

PPPoE_Relay

Kết nối PPP WAN

 

 

L2TP Relay

L2TP_Relay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

DHCP Spoofer

DHCP_Spoofed

Kết nối PPP WAN

 

PPPoE

Router

IP_Routed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PPTP Relay

PPTP _Relay

Kết nối PPP WAN

 

 

L2TP Relay

L2TP_Relay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bridge

PPPoE_Bridged

Kết nối PPP WAN

 

 

DHCP Spoofer

DHCP_Spoofed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cable

Ethernet

Router

IP_Routed

Kết nối IP WAN

 

 

Bridge

IP_Bridged

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

POTS

DialupPPP

Router

IP_Routed

Kết nối PPP WAN

Gắn mạng Ethernet (bên ngoài)

Ethernet

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bridge

IP_Bridged

Kết nối IP WAN

 

 

Router*

IP_Routed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

*Chú thích cho người thực thi: các kiểu kết nối dựa trên PPP, khơi nguồn từ giao diện WAN của IGD, có th thực hiện được cho modem bên ngoài gắn mạng Ethernet, hầu hết thông qua liên kết Ethernet hoặc IP. Ví dụ, kết nối PPPoE có thể bắt nguồn trên giao diện WAN của IGD, kết thúc tại ISP head-end(trung tâm thu phát tín hiệu), với modem gắn bên ngoài hoạt động như một cầu nối Ethernet truyền qua. Tuy nhiên, việc mô hình hóa (các) kiểu kết nối này có thể yêu cầu các biến bổ sung và/hoặc các hoạt động trong dịch vụ kết nối PPP WAN mà không được xác định bi Ban IGD working committee. Nếu cần, các tính năng này nên được thực thi như các phần m rộng của nhà cung cấp.

3  Mô tả thiết bị bằng XML

  

4  Kiểm thử

Không có các kiểm thử về ngữ nghĩa nào được xác định trong thiết bị này.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Các tiêu chuẩn gốc về UPnP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiêu đề tiêu chuẩn về UpnP

Tiêu chuẩn tương ứng

Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0

(ISO/IEC 29341-1)

Thiết bị cơ sở UPnP

(ISO/IEC 29341-2)

Kiến trúc âm thanh và hình ảnh

(ISO/IEC 29341-3-1)

Thiết bị kết xuất media

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị máy chủ media

(ISO/IEC 29341-3-3)

Dịch vụ vận tải âm thanh và hình ảnh

(ISO/IEC 29341-3-10)

Dịch vụ quản lý kết nối

(ISO/IEC 29341-3-11)

Dịch vụ thư mục nội dung

(ISO/IEC 29341-3-12)

Dịch vụ kiểm soát kết xuất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị kết xuất media mức 2

(ISO/IEC 29341-4-2)

Dịch vụ máy chủ media mức 2

(ISO/IEC 29341-4-3)

Khuôn mẫu cấu trúc dữ liệu

(ISO/IEC 29341-4-4)

Dịch vụ vn tải âm thanh và hình ảnh mức 2

(ISO/IEC 29341-4-10)

Dịch vụ quản lý kết nối mức 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ thư mục nội dung mức 2

(ISO/IEC 29341-4-12)

Dịch vụ kiểm soát kết xuất mức 2

(ISO/IEC 29341-4-13)

Ghi chép định kỳ mức 2

(ISO/IEC 29341-4-14)

Thiết bị camera an ninh số

(ISO/IEC 29341-5-1)

Dịch vụ chụp ảnh động an ninh số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ cài đặt camera an ninh số

(ISO/IEC 29341-5-11)

Dịch vụ chụp ảnh không đổi an ninh số

(ISO/IEC 29341--5-12)

Thiết bị hệ thống

TCVN 10176-6-1 (ISO/IEC 29341-6-1)

Thiết bị điều nhiệt theo vùng

TCVN 10176-6-2 (ISO/IEC 29341-6-2)

Dịch vụ van điều khin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ chế độ vận hành quạt

TCVN 10176-6-11 (ISO/IEC 29341-6-11)

Dịch vụ tốc độ quạt

TCVN 10176-6-12 (ISO/IEC 9341-6-12)

Dịch vụ trạng thái tòa nhà

TCVN 10176-6-13 (ISO/IEC 29341-6-13)

Dịch vụ lịch biểu điểm đặt

TCVN 10176-6-14 (ISO/IEC 29341-6-14)

Dịch vụ cảm biến nhiệt độ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ điểm đặt nhiệt độ

TCVN 10176-6-16 (ISO/IEC 29341-6-16)

Dịch vụ chế độ người sử dụng

TCVN 10176-6-17 (ISO/IEC 29341-6-17)

Thiết bị chiếu sáng nhị phân

TCVN 10176-7-1 (ISO/IEC 29341-7-1)

Thiết bị chiếu sáng có thể điều chnh

TCVN 10176-7-2 (ISO/IEC 29341-7-2)

Dịch vụ điều chỉnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ chuyển mạch nguồn

TCVN 10176-7-11 (ISO/IEC 29341-7-11)

Thiết bị internet gateway

TCVN 10176-8-1 (ISO/IEC 29341-8-1)

Thiết bị mạng cục bộ

TCVN 10176-8-2 (ISO/IEC 29341-8-2)

Thiết bị mạng diện rộng

TCVN 10176-8-3 (ISO/IEC 29341-8-3)

Thiết bị kết nối mạng diện rộng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị điểm truy cập mạng cục bộ không dây

TCVN 10176-8-5 (ISO/IEC 29341-8-5)

Dịch vụ quản lý cấu hình host mạng cục bộ

TCVN 10176-8-10 (ISO/IEC 29341-8-10)

Dịch vụ chuyển tiếp tầng 3

TCVN 10176-8-11 (ISO/IEC 29341-8-11)

Dịch vụ xác thực liên kết

TCVN 10176-8-12 (ISO/IEC 29341-8-12)

Dịch vụ radius từ máy trạm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ cấu hình liên kết cáp WAN

(ISO/IEC 29341-8-14)

Dịch vụ cấu hình liên kết cáp WAN

(ISO/IEC 29341-8-14)

Dịch vụ cấu hình giao diện chung cho WAN

(ISO/IEC 29341-8-15)

Dịch vụ cấu hình liên kết DSL (Kênh thuê bao s) WAN

(ISO/IEC 29341-8-16)

Dịch vụ cấu hình liên kết Ethernet WAN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dịch vụ kết nối IP WAN

(ISO/IEC 29341-8-18)

Dịch vụ cấu hình liên kết OTS WAN

(ISO/IEC 29341-8-19)

Dịch vụ kết nối PPP WAN

(ISO/IEC 29341-8-20)

Dịch vụ cấu hình WLAN

(ISO/IEC 29341-8-21)

Thiết bị máy in

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị máy quét hình phiên bản 1.0

(ISO/IEC 29341-9-2)

Dịch vụ hoạt động ngoài

(ISO/IEC 29341-9-10)

Dịch vụ nạp

(ISO/IEC 29341-9-11)

Dịch vụ in cơ bản

(ISO/IEC 29341-9-12)

Dịch vụ quét hình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiến trúc QoS phiên bản 1.0

(ISO/IEC 29341-10-1)

Dịch vụ thiết bị QoS

(ISO/IEC 29341-10-10)

Dịch vụ quản lý QoS

(ISO/IEC 29341-10-11)

Dịch vụ lưu trữ chính sách QoS

(ISO/IEC 29341-10-12)

Kiến trúc QoS mức 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các lược đồ QoS

(ISO/IEC 29341-11-2)

Dịch vụ thiết bị QoS mức 2

(ISO/IEC 29341-11-10)

Dịch vụ quản lý QoS

(ISO/IEC 29341-11-11)

Dịch vụ lưu trữ chính sách QoS mức 2

(ISO/IEC 29341-11-12)

Thiết bị Client giao diện người sử dụng từ xa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị server giao diện người sử dụng từ xa

(ISO/IEC 29341-12-2)

Dịch vụ Client giao diện người sử dụng từ xa

(ISO/IEC 29341-12-10)

Dịch vụ server giao diện người sử dụng từ xa

(ISO/IEC 29341-12-11)

Dịch vụ an ninh cho thiết bị

(ISO/IEC 29341-13-10)

Dịch vụ điều khiển an ninh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-4:2017 (ISO/IEC 29341-8-4:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-4: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Thiết bị kết nối mạng diện rộng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.110

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!