Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7779:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2008 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Các yếu tố a của hệ thống chứng nhận sản phẩm

Hệ thống chứng nhận sản phẩm b,c,d

1) Chọnf (lấy mẫu), khi áp dụng được

1a

1b

2

3

4

5

6

Ne

x

x

x

x

x

x

 

 

2) Xác định f, g các đặc điểm, khi thích hợp, bằng:

a) thử nghiệm (TCVN ISO/IEC 17025)

b) giám định (TCVN ISO/IEC 17020)

c) đánh giá thiết kế

d) đánh giá dịch vụ

x

x

x

x

x

x

x

 

3) Xem xét f,g (đánh giá)

x

x

x

x

x

x

x

 

4) Quyết định chứng nhận

Cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận

x

x

x

x

x

x

x

 

5) Cấp giấy chứng nhận (xác nhậnf )

Cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ, hủy bỏ quyền sử dụng giấy chứng nhận hoặc dấu.

 

x

x

x

x

x

x

 

6) Giám sát, khi áp dụng được, bằng:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) thử nghiệm hoặc giám định mẫu lấy trên thị trường

 

 

x

 

x

x

 

 

b) thử nghiệm hoặc giám định mẫu lấy từ nhà máy

 

 

 

x

x

x

 

 

c) đánh giá hệ thống chất lượng kết hợp với thử nghiệm hoặc giám định ngẫu nhiên.

 

 

 

 

 

x

x

 

d) đánh giá quá trình sản xuất hoặc dịch vụ

 

 

 

x

x

x

x

 

a Khi có thể, có thể kết hợp các yếu tố này với đánh giá và giám sát ban đầu hệ thống chất lượng của bên đăng ký (xem ví dụ trong TCVN 7778 (ISO/IEC Guide 53)) hoặc đánh giá ban đầu quá trình sản xuất. Trình tự đánh giá có thể khác nhau.

b Hệ thống chứng nhận sản phẩm cần bao gồm ít nhất là các yếu tố 2), 3) và 4)

c Mô hình thường được sử dụng và đáng tin cậy cho hệ thống chứng nhận sản phẩm được mô tả trong TCVN 7776 (ISO/IEC Guide 28); hệ thống chứng nhận sản phẩm này tương ứng với hệ thống 5.

d Đối với hệ thống chứng nhận sản phẩm liên quan đến sản phẩm cụ thể, sử dụng thuật ngữ "phương thức" (xem 3.2, chú thích 2).

e Viện dẫn [16] đề cập đến hệ thống 7 (thử nghiệm lô) và hệ thống 8 (thử nghiệm 100%). Đây có thể xem là hệ thống chứng nhận sản phẩm nếu ít nhất bao gồm các yếu tố của hệ thống 1a.

f Xem các định nghĩa trong TCVN ISO/IEC 17000.

g Trong một số hệ thống, đánh giá có nghĩa là quyết định, còn ở các hệ thống khác lại có nghĩa là xem xét.

6.3. Mô tả các phương thức chứng nhận sản phẩm

6.3.1. Khái quát

Các ví dụ dưới đây không nhất thiết đại diện cho tất cả các hình thức của hệ thống chứng nhận sản phẩm có thể có. Các hệ thống này có thể được sử dụng với nhiều loại yêu cầu và có thể tận dụng các cơ chế rất khác nhau trong việc nhận biết sự phù hợp.

6.3.2. Hệ thống 1a

Hệ thống này bao gồm việc thử nghiệm; đánh giá sự phù hợp của các mẫu sản phẩm. Việc lấy mẫu có thể có hoặc không có ý nghĩa thống kê đối với tổng thể sản phẩm.

Hệ thống chứng nhận này bao gồm:

a) lấy mẫu theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận;

b) xác định các đặc tính bằng thử nghiệm hoặc đánh giá;

c) đánh giá báo cáo thử nghiệm và báo cáo đánh giá;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.3. Hệ thống 1b

Hệ thống này bao gồm thử nghiệm; đánh giá sự phù hợp của mẫu sản phẩm. Việc lấy mẫu bao trùm tổng thể sản phẩm. Giấy chứng nhận phù hợp được cấp cho từng sản phẩm có mẫu đại diện.

Hệ thống chứng nhận này bao gồm:

a) lấy mẫu theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận;

b) xác định các đặc tính bằng thử nghiệm hoặc đánh giá;

c) đánh giá báo cáo thử nghiệm và báo cáo đánh giá;

d) quyết định;

e) giấy chứng nhận.

6.3.4. Hệ thống 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống chứng nhận này bao gồm:

a) lấy mẫu theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận;

b) xác định các đặc tính bằng thử nghiệm hoặc đánh giá;

c) đánh giá ban đầu quá trình sản xuất hoặc hệ thống chất lượng, nếu áp dụng được;

d) đánh giá báo cáo thử nghiệm và báo cáo đánh giá;

e) quyết định;

f) giấy chứng nhận;

g) giám sát bằng thử nghiệm hoặc giám định mẫu trên thị trường.

CHÚ THÍCH: Trong khi hệ thống này có thể nhận biết ảnh hưởng của chuỗi phân phối sự phù hợp, các nguồn lực cần thiết có thể phải tăng thêm. Ngoài ra, khi phát hiện sự không phù hợp đáng kể, có thể hạn chế các biện pháp phòng ngừa có hiệu lực vì sản phẩm đã được phân phối ra thị trường.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống này bao gồm cả thử nghiệm và giám sát nhà máy. Giám sát nhà máy được thực hiện và mẫu sản phẩm tại điểm sản xuất được đánh giá về sự phù hợp liên tục.

Hệ thống chứng nhận này bao gồm:

a) lấy mẫu theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận;

b) xác định các đặc tính bằng thử nghiệm hoặc đánh giá;

c) đánh giá ban đầu quá trình sản xuất hoặc hệ thống chất lượng, nếu áp dụng được;

d) đánh giá báo cáo thử nghiệm và báo cáo đánh giá;

e) quyết định;

f) giấy chứng nhận;

g) giám sát bằng thử nghiệm hoặc giám định mẫu tại nhà máy và đánh giá quá trình sản xuất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.6. Hệ thống 4

Hệ thống này bao gồm thử nghiệm và giám sát mẫu tại nhà máy hoặc trên thị trường, hoặc cả hai.

Hệ thống chứng nhận này bao gồm:

a) lấy mẫu theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận;

b) xác định các đặc tính bằng thử nghiệm hoặc đánh giá;

c) đánh giá ban đầu quá trình sản xuất hoặc hệ thống chất lượng, nếu áp dụng được;

d) đánh giá báo cáo thử nghiệm và báo cáo đánh giá;

e) quyết định;

f) giấy chứng nhận;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) giám sát bằng thử nghiệm hoặc giám định mẫu trên thị trường.

CHÚ THÍCH: Hệ thống này có thể chỉ ra sự ảnh hưởng của các kênh phân phối lên sự phù hợp đồng thời tạo cơ chế trước bán hàng để xác định và giải quyết những sự không phù hợp nghiêm trọng. Có thể phải nỗ lực gấp đôi đối với những sản phẩm mà sự phù hợp của nó không bị ảnh hưởng trong quá trình phân phối.

6.3.7. Hệ thống 5

Hệ thống này bao gồm thử nghiệm và đánh giá hệ thống chất lượng có liên quan. Giám sát hệ thống chất lượng được tiến hành và mẫu sản phẩm có thể được lấy từ thị trường hoặc tại điểm sản xuất, hoặc cả hai, và được đánh giá về sự phù hợp liên tục.

Hệ thống chứng nhận này bao gồm:

a) lấy mẫu theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận;

b) xác định các đặc tính bằng thử nghiệm hoặc đánh giá;

c) đánh giá ban đầu quá trình sản xuất hoặc hệ thống chất lượng, nếu áp dụng được;

d) đánh giá báo cáo thử nghiệm và báo cáo đánh giá;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f) giấy chứng nhận;

g) giám sát quá trình sản xuất hoặc hệ thống chất lượng của tổ chức, hoặc cả hai;

h) giám sát bằng thử nghiệm hoặc giám định mẫu tại nhà máy hoặc trên thị trường, hoặc cả hai.

CHÚ THÍCH: Phạm vi thực hiện ba yếu tố giám sát liên tục có thể điều chỉnh theo tình huống cụ thể. Kết quả là hệ thống này có tính linh hoạt đáng kể trong giám sát liên tục.

6.3.8. Hệ thống 6

Hệ thống này đặc biệt nhằm vào chứng nhận quá trình và dịch vụ.

Các yếu tố chứng nhận bao gồm:

a) xác định các đặc tính bằng đánh giá quá trình hoặc dịch vụ;

b) đánh giá ban đầu hệ thống chất lượng, khi áp dụng được;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) quyết định;

e) chứng nhận;

f) giám sát bằng cách đánh giá hệ thống chất lượng;

g) giám sát bằng cách đánh giá quá trình hoặc dịch vụ.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]  TCVN ISO 9000:2000, Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng.

[2]  TCVN ISO 19011:2003, Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc môi trường

[3]  TCVN ISO/IEC 17020:2001, Chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[5]  ISO/IEC 17024:2003, Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận con người)

[6  TCVN ISO/IEC 17025, Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

[7]  ISO/IEC 17030:2003, Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity (Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với dấu phù hợp của bên thứ ba)

[8]  TCVN 6450:2007 (ISO/IEC Guide 2:2004), Tiêu chuẩn hóa và các hoạt động liên quan - Từ vựng chung

[9]  TCVN 7775 : 2008 (ISO/IEC Guide 23:1982), Phương pháp thể hiện sự phù hợp với tiêu chuẩn dùng cho hệ thống chứng nhận bên thứ ba

[10]  TCVN 7776 : 2008 (ISO/IEC Guide 28:2004), Đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba

[11]  TCVN 7777-1 : 2008 (ISO/IEC Guide 43-1:1997), Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng - Phần 1: Xây dựng và triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo

[12]  TCVN 7777-2 : 2008 (ISO/IEC Guide 43-2:1997), Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng - Phần 2: Lựa chọn và sử dụng chương trình thử nghiệm thành thạo của cơ quan công nhận phòng thử nghiệm

[13]  TCVN 7778 : 2008 (ISO/IEC Guide 53:2005), Đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong việc chứng nhận sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[15]  TCVN 7780:2008 (ISO/IEC Guide 68:2002), Thỏa thuận thừa nhận và chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp

[16]  Certification and related activities - Assessment and verification of conformity to standards and technical specifications. International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC), 1992 (Chứng nhận và các hoạt động liên quan - Đánh giá và kiểm tra xác nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật)

[17]  IM, International vocabulary of basic and general terms in metrology. BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993 (Từ vựng quốc tế các thuật ngữ chung và cơ bản trong đo lường học)

[18]  Các trong web liên quan đến chứng nhận sản phẩm:

- http://www.ts.nist.gov

- http://www.iecee.org/scscheme

- http://www.wssn.net

 

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lời giới thiệu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của chứng nhận sản phẩm

4.1. Khái quát

4.2. Mục tiêu của chứng nhận sản phẩm

4.3. Ứng dụng chứng nhận sản phẩm

5. Cơ sở của chứng nhận sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2. Lựa chọn (lấy mẫu)

5.3. Xác định

5.4. Xem xét và xác nhận

5.5. Ký hợp đồng phụ

6. Các yếu tố và loại hình hệ thống chứng nhận sản phẩm

6.1. Xem xét chung về các yếu tố

6.2. Ma trận các yếu tố và loại hình hệ thống chứng nhận sản phẩm

6.3. Mô tả các hệ thống chứng nhận sản phẩm

Thư mục tài liệu tham khảo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7779:2008 (ISO/IEC GUIDE 67 : 2004) về Đánh giá sự phù hợp - Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.151
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84