Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6726:2017 về Giấy và các tông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb

Số hiệu: TCVN6726:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2017 Ngày hiệu lực:
ICS:85.060 Tình trạng: Đã biết

Thời gian thử khuyến cáo

s

Ký hiệu

Thời gian nước dư được loại bỏ

s

Thời gian tiến hành thấm

s

30

Cobb30

20 ±1

30+ 1

60

Cobb60

45 ± 1

60 + 2

120

Cobb120

105 ±2

120 ±2

300

Cobb300

285 + 2

300 ±2

1800

Cobb1800

1755 đến 1815

15 ± 2 sau khi loại nước dư

CHÚ THÍCH Các thời gian được cho trong cột ba và bốn được tính toán từ thời gian nước bắt đầu tiếp xúc với mẫu thử (xem 10.2).

10.4  Loại bỏ mẫu thử

Các mẫu thử bị loại nếu

a) mẫu thử bị nước ngấm qua; hoặc

b) thấy rõ các dấu hiệu của rò rỉ nước xung quanh diện tích kẹp; hoặc

c) vẫn còn nước dư sau khi thm (được thể hiện bởi độ bóng của bề mặt).

Nếu phần trăm mẫu bị loại bỏ do nguyên nhân a) vượt quá 20 % thì giảm thời gian thử cho đến khi đạt được kết quả thử thỏa đáng. Nếu giảm thời gian thử vẫn không đạt được kết quả thích hợp thì coi như mẫu không phù hợp với phương pháp này.

11  Biểu thị kết quả

11.1  Tính độ hút nước của từng mẫu thử, biểu thị bằng gam trên mét vuông, lấy đến một chữ số sau dấu phy theo công thức

A = (m2 - m1) F

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m1 là khối lượng mẫu thử khô, tính bằng gam;

m2 là khối lượng mẫu thử ướt, tính bằng gam;

F là 10000/diện tích thử (đối với thiết bị thông thường là 100 cm2).

11.2  Đối với mỗi mặt thử tính độ hút nước trung bình chính xác đến 0,5 g/m2 và độ lệch chuẩn.

11.3  Sử dụng ký hiệu chuẩn ví dụ

Cobb60 (giá trị tính bằng gam trên mét vuông) tại t °C tùy thuộc vào thời gian thử, theo giây.

11.4  Nếu bề mặt mẫu thử không phân biệt được rõ, lấy giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các nhóm kết quả.

12  Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm ít nhất phải bao gồm các thông tin sau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Tất cả các thông tin cần thiết để nhận biết mẫu;

c) Ngày và địa điểm thử nghiệm;

d) Điều kiện môi trường được sử dụng;

e) Kết quả trung bình và độ lệch chuẩn đối với từng mặt thử thể hiện theo 11.3;

f) Diện tích thử nếu khác 100 cm2;

g) Số lượng mẫu thử bị loại bỏ và lý do;

h) Tình huống hoặc yếu tố bất kỳ có thể gây ảnh hưởng đến kết quả thử.

 

Phụ lục A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chụm

A.1  Quy định chung

Trong năm 2012, 16 phòng thử nghiệm, từ 11 nước Châu Âu đã thử hai mẫu giấy theo tiêu chuẩn này. Dữ liệu độ hút nước Cobb60 (giấy), độ hút nước Cobb600 (các tông) và độ hút nước Cobb1800 (các tông sóng) thu được từ CEPI-CTS. Dữ liệu độ hút nước Cobb60 (giấy) được nêu trong Điều A.2. Dữ liệu độ hút nước Cobb60 (các tông) được nêu trong Điều A.3. Dữ liệu độ hút nước Cobb1800 (các tông sóng) được nêu trong Điều A.4.

Các tính toán được thực hiện theo ISO/TR 24498[3] và TAPPI T 1200[4].

Độ lệch chuẩn độ lặp lại được nêu trong Bảng A.1 là độ lệch chuẩn độ lặp lại “pooled nghĩa là độ lệch chuẩn được tính toán bằng căn bậc hai của độ lệch chuẩn của các phòng thử nghiệm tham gia. Giá trị này khác với định nghĩa truyền thống về độ lặp lại trong TCVN 6910-1 (ISO 5725-1).

Giới hạn độ lặp lại và độ tái lập được báo cáo là các ước lượng của sai lệch lớn nhất mong muốn trong 19 của 20 trường hợp, khi so sánh hai kết quả thử của vật liệu tương tự với vật liệu được mô tả dưới điều kiện thử tương tự. Các ước lượng này không có giá trị với vật liệu khác nhau hoặc điều kiện thử khác nhau. Giới hạn độ lặp lại và độ tái lập được tính bằng cách nhân độ lệch chuẩn độ lặp lại và độ tái lập với 2,77.

CHÚ THÍCH 1 Độ lệch chuẩn độ lặp lại và độ lệch chuẩn trong phòng thử nghiệm là tương đương. Tuy nhiên độ lệch chuẩn độ tái lập không giống với độ lệch chuẩn giữa các phòng thử nghiệm. Độ lệch chuẩn độ tái lập bao gồm cả độ lệch chun giữa các phòng thử nghiệm và độ lệch chuẩn trong phòng thử nghiệm.

s2độ lặp lại = s2trong phòng thử nghiệm nhưng s2độ tái lập = s2trong phòng thử nghiệm + s2giữa các phòng thử nghiệm

CHÚ THÍCH 2 2,77 = 1,96miễn là các kết quả thử có sự phân bố chuẩn và độ lệch chuẩn s dựa trên số lượng lớn các phép th.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem Bảng A.1 và A.2.

Bảng A.1 - Giá trị ước lượng độ lặp lại (Cobb60)

Mu

Số lượng phòng th nghiệm

Độ hút nước Cobb60 trung bình

g/m2

Độ lệch chuẩn độ lặp lại

sr

g/m2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CV,r

%

Gii hạn độ lặp lại

r

g/m2

Mẫu 1

16

19,7

0,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,1

Mu 2

15

27,7

0,9

3,4

2,6

 

Bảng A.2 - Giá trị ước lượng độ tái lập (Cobb60)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng phòng th nghiệm

Độ hút nước Cobb60 trung bình

g/m2

Độ lệch chuẩn độ tái lập

SR

g/m2

Hệ s biến thiên

CV,r

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R

g/m2

Mu 1

16

19,7

1,4

7,0

4,0

Mu 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27,7

1,4

5,0

3,9

 

A.3  Độ hút nước Cobb600 (các tông)

Xem Bảng A.3 và A.4.

Bảng A.3 - Giá trị ước lượng độ lặp lại (Cobb600)

Mu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ hút nước Cobb600 trung bình

g/m2

Độ lệch chuẩn độ lặp lại

sr

g/m2

Hệ s biến thiên

CV,r

%

Gii hạn độ lặp lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/m2

Mu 1

16

96,1

2,2

2,2

6,0

 

Bảng A.4 - Giá trị ước lượng độ tái lập (Cobb600)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng phòng th nghiệm

Độ hút nước Cobb600 trung bình

g/m2

Độ lệch chuẩn độ tái lập

SR

g/m2

Hệ s biến thiên

CV,R

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R

g/m2

Mu 1

16

96,1

5,0

4,7

12,5

A.4  Độ hút nước Cobb1800 (các tông sóng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng A.5 - Giá trị ước lượng độ lặp lại (Cobb1800)

Mu

Số lượng phòng th nghiệm

Độ hút nước Cobb1800 trung bình

g/m2

Độ lệch chuẩn độ lặp lại

sr

g/m2

Hệ s biến thiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

%

Gii hạn độ lặp lại

r

g/m2

Mẫu 1

14

115

2,5

2,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bảng A.6 - Giá trị ước lượng độ tái lập (Cobb1800)

Mu

Số lượng phòng th nghiệm

Độ hút nước Cobb1800 trung bình

g/m2

Độ lệch chuẩn độ tái lập

SR

g/m2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CV,R

%

Gii hạn độ tái lập

R

g/m2

Mẫu 1

14

115

6,9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19,0

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 6910-1 (ISO 5725-1), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung.

[2] ISO 8787:1986, Paper and board - Determination of capillary rise - Klemm method.

[3] ISO/TR 24498:2006, Paper, board and pulps - Estimation of uncertainty for test methods.

[4] TAPPI Test method T 1200 sp-07, Interlaboratory evalutaion of test methods to determine TAPPI repeatability and reproducibility.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6726:2017 (ISO 535:2014) về Giấy và các tông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.958

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!