Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11244-7:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160.10 Tình trạng: Đã biết

a) Hàn đắp chiều trục - Bên ngoài 2

c) Hàn đắp theo chu vi - Bên ngoài

b) Hàn đắp chiều trục - Bên trong

d) Hàn đắp theo chu vi - Bên trong

CHÚ DN:

1 Lớp liên kết trung gian, nếu cần

2 Hướng hàn

3 Số lượng các lớp phù hợp với pWPS (xem 6.1.2 và 6.1.3)

De Đường kính ngoài của ng

Di Đường kính trong của ống

t Chiều dày của vật liệu cơ bản

Hình 2 - Phôi hàn - ống

6.2. Hàn phôi hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Kiểm tra và thử nghiệm

7.1. Mức độ thử

Thử nghiệm bao gồm thử không phá hủy (NDT) và thử phá hủy phù hợp với các yêu cầu của Bảng 1.

Bảng 1 - Kiểm tra và thử các phôi hàn

Phôi mẫu thử

Kiểu thử

Mức độ thử

chú thích cuối bảng

Hàn đắp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100%

-

Thử siêu âm

100%

a

Phát hiện nứt bề mặt

100%

b

Thử uốn mặt bên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c

Kiểm tra tổ chức thô đại

1 mẫu thử

-

Kiểm tra t chức tế vi

1 mẫu thử

d

Phân tích hóa học

1 mẫu thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hàm lượng denta ferit/số lượng ferit FN

1 mẫu thử

a

Thử độ cứng

1 lần giám định

d

Tạo lớp bề mặt cứng

Kim tra bng mắt

100%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phát hiện nứt bề mặt

100%

b

Kiểm tra tổ chức thô đại

1 mẫu thử

-

Thử độ cứng

1 lần giám định

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 mẫu thử

d

a Nếu có yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng.

b Thử bằng chất thm thu hoặc thử bng hạt từ. Đối với các vật liệu không có từ tính, thử bằng cht thm thấu

c Thử uốn mt bên có thể được thay thế bằng thử siêu âm (UT) cộng với hai phép kiểm tra tổ chức thô đại bổ sung.

d Không yêu cầu đối với vật liệu nhóm 1.

7.2. Thử không phá hủy (NDT)

Phải thực hiện các thử nghiệm không phá hy (NDT) phù hợp với 7.1 và Bảng 1 trên các phôi hàn trước khi cắt thành các mẫu thử. Bất cứ sự xử lý nhiệt sau hàn nào đã quy định phi được hoàn thành trước khi thử không phá hy.

Tùy theo dạng hình học của lớp ph, vật liệu và điều kiện kỹ thuật của sản xuất, phải thực hiện thử không phá hủy phù hợp với TCVN 7507 (EN 970) (kiểm tra bằng mắt), ISO 3452 (thử bằng chất thm thấu) và ISO 17640 (thử siêu âm (UT)).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3. Vị trí và lấy các mẫu thử

Phải lấy các mẫu thử phù hợp với các Hình 3 và 4.

Các mẫu thử phải được lấy sau khi đã thực hiện toàn bộ thử nghiệm không phá hủy và các mẫu thử đã đạt các tiêu chí kiểm tra có liên quan đối với các phương pháp NDT được sử dụng.

Có thể chấp nhận việc lấy các mẫu thử từ các vị trí không thuộc các vùng có các khuyết tật trong phạm vi các giới hạn chấp nhận đối với các phương pháp NDT được sử dụng.

CHÚ DN:

1 Phần tha cần loại bỏ 25 mm của kim loại điền đầy

2 Vùng lấy:

-1 mẫu thử uốn mặt bên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-1 mẫu thử thô đại

- Phân tích hóa học, số lượng ferit

- 1 mẫu thử tế vi với thử độ cng

- Thử lại

4 Vùng lấy:

-1 mẫu thử uốn mặt bên

5 Hướng hàn

Hình 3 - Vị trí của các mẫu thử đi với hàn đắp trên tm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Kim loại điền đầy theo chiều trục

b) Kim loại điền đầy theo chu vi

CHÚ DẪN:

1 Phần tha 25 mm cần loại bỏ của kim loại điền đầy

2 Vùng lấy:

-1 mẫu thử uốn mặt bên (xem Bảng 1)

3 Vùng ly:

-1 mẫu thử thô đại

- Phân tích hóa học, số lượng ferit, nếu tiêu chuẩn áp dụng yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thử lại

4 Vùng ly:

-1 mẫu thử uốn mặt bên (xem Bảng 1)

5 Hưng hàn

Hình 4 - Vị trí của các mẫu thử đi với hàn đắp trên các ng

7.4. Thử phá hủy

7.4.1. Quy định chung

Mức độ thử phi theo yêu cầu trong Bảng 1.

7.4.2. Kiểm tra tổ chức thô đại/tế vi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra t chức thô đại phải bao gồm vật liệu cơ bản không chịu ảnh hưởng nhiệt và phải được ghi lại bằng cách ly ít nhất là một mẫu thử thô đại cho mỗi phép thử quy trình hàn.

Khi có yêu cầu kiểm tra tế vi (xem Bảng 1), phải lấy 1 mẫu thử thô đại của vật liệu cơ bản và vùng chuyển tiếp tới vật liệu cơ bản (vùng ảnh hưởng nhiệt) và lớp phủ.

Phải áp dụng các mức chấp nhận được nêu trong 7.5.2.1 và 7.5.2.2.

7.4.3. Thử độ cứng

Phi thực hiện phép thử độ cứng Vickers với một tải trọng có số Vickers HV 10 hoặc HV 5 phù hợp với ISO 9015-1. Phải tạo ra các vết lõm khi thử độ cứng như thể hiện trên Hình 5. Các kết quả của thử độ cứng phải phù hợp với 7.5.2.3.

Trong tất cả các trường hợp, phải tạo ra một đường ngang xác định độ cứng tạo thành góc 15o so với bề mặt bao gồm cả lớp phủ, vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) và vật liệu cơ bản.

Đối với lớp bề mặt cứng, ít nhất phi tạo ra năm vết lõm trên bề mặt được gia công cơ của phôi hàn. Vì độ cứng bề mặt là một hàm số của chiều dày lớp bề mặt được tạo thành, nên các kết qu này nên được ghi lại để tham kho.

CHÚ DẪN:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 5 - Đường ngang xác định độ cứng đối với lớp ph

7.4.4. Thử uốn mặt bên

Các mẫu thử và quá trình thử phải phù hợp với TCVN 5401 (ISO 5173).

Đường kính của dưng uốn hoặc con lăn bên trong phải là 4 t và góc uốn phải là 120o đi với kim loại hàn có độ giãn dài A 20 %. Đối với kim loại hàn có độ giãn dài A < 20 % phải áp dụng công thức sau:

Trong đó:

d là đường kính lớn nhất của dưỡng uốn hoặc con lăn bên trong;

ts là chiều dày của mẫu thử uốn;

A là độ giãn dài lớn nhất khi kéo theo yêu cu của đặc tính kỹ thuật của vật liệu của nhà sản xuất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối vi sự phủ mặt để nâng cao khả năng ăn mòn, thành phần hóa học phải được xác định phù hợp với tiêu chuẩn và/hoặc điều kiện kỹ thuật áp dung. Nếu lớp phủ mặt chịu ăn mòn được gia công cơ trong sản xuất, phải thực hiện phép phân tích hóa học bổ sung trong vùng có chiều dày lớn nhất sau khi gia công cơ (xem Hình 6).

7.4.6. Hàm lượng đenta ferit/số lượng ferit (FN)

Khi có yêu cầu, phải xác định hàm lượng đenta ferit/số lượng ferit (FN) phù hợp với tiêu chuẩn/điều kiện kỹ thuật áp dụng.

7.5. Tiêu chí chấp nhận

7.5.1. Thử không phá hủy

7.5.1.1. Kim tra bằng mắt

Không cho phép có các vết nứt hoặc các khuyết tật khác trên mặt phẳng.

CHÚ THÍCH: Có thể chp nhận các vết nứt riêng lẻ nhỏ trong trường hợp hàn đắp với hợp kim coban.

Cho phép có các r bề mặt 2 mm trừ khi có quy định khác (ví dụ, trong các điều kiện ăn mòn khốc liệt).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không cho phép có chỉ thị sự xuất hiện của đường vạch.

7.5.1.3. Thử siêu âm

Không cho phép có bất cứ khuyết tật nào phát ra một tín hiệu lớn hơn tín hiệu thu được từ một lỗ đáy phng có đường kính 8 mm.

7.5.2. Thử phá hủy

7.5.2.1. Kim tra tổ chức thô đại

Không cho phép có các vết nứt và các khuyết tật khác trên mặt phẳng.

Không cho phép có các rỗ riêng lẻ ln hơn 2 mm. Có thể chấp nhận các vết nứt riêng l nhỏ (< 1,5 mm) nếu được hạn chế cho bề mặt lớp phủ trong trường hợp tạo lớp bề mặt cứng và lớp phủ hợp kim niken/coban.

7.5.2.2. Kiểm tra tế vi

Không cho phép có các vết nứt lớn hơn 1,5 mm, trừ khi có quy định khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các giá trị độ cứng không được vượt quá các giá trị trong Bảng 2.

Đối với việc tạo lớp bề mặt cứng, phải quy định các giá trị độ cứng lớn nhất của lớp phủ.

Bảng 2 - Các giá trị độ cứng ln nhất

Nhóm vật liệu ISO/TR 1560-8

Không được xử lý nhiệt

Được xử lý nhiệt

1a, 2

380

320

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

450

380

4, 5

380

320

6

-

360

a Nếu có yêu cầu thử độ cứng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.5.2.4. Thử un mặt bên

Trong quá trình thử, các mẫu thử không được có một vết nứt riêng lẻ > 3 mm theo bất cứ hướng nào. Các vết nứt xuất hiện tại các góc của một mẫu thử trong quá trình thử phải được bỏ qua trong đánh giá

7.6. Thử lại

Nếu phôi hàn không tuân theo bất cứ các yêu cầu nào về kiểm tra bằng mắt hoặc thử không phá hủy trong 7.5 thì phải làm hàn thêm một phôi hàn nữa và tiến hành các kiểm tra tương tự đối với phôi hàn này. Nếu phôi hàn b sung không tuân theo các yêu cầu, phép thử quy trình hàn không được chấp nhận.

Nếu bất cứ mẫu thử nào không tuân theo các yêu cầu về thử phá hủy được quy định trong 7.4 chỉ do các khuyết tật của mối hàn thì phải thử thêm hai mẫu thử nữa đối với mỗi mẫu thử không đạt yêu cầu. Các mẫu thử bổ sung có thể được lấy từ cùng một phôi hàn nếu có đủ vật liệu, hoặc từ một phôi hàn mới. Mỗi mẫu thử bổ sung phải được thử với cùng các phép thử như đối với mẫu thử ban đầu không đạt yêu cầu. Nếu một trong các mẫu thử bổ sung không tuân theo các yêu cầu thì phép thử quy trình hàn không được chấp nhận.

Nếu một mẫu thử không đáp ứng các yêu cầu của 7.4.2, phải thử thêm hai mẫu thử nữa đối với mỗi mẫu thử không đạt yêu cầu. Cả hai mẫu thử phải thỏa mãn các yêu cầu của 7.4.2.

Nếu có các giá trị độ cng riêng lẻ trong các vùng thử khác nhau vượt quá các giá trị được ch dẫn trong Bng 2, có thể thực hiện các phép thử độ cứng bổ sung (trên mặt sau của mẫu thử hoặc sau khi các bề mặt được thử đã mài đi một cách thích hợp). Không có các giá trị thử độ cứng bổ sung nào được vượt quá các giá trị độ cứng lớn nhất được cho trong Bảng 2.

8. Phạm vi chấp nhận

8.1. Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thay đổi vượt ra ngoài các phạm vi đã quy định cần phải thực hiện một phép thử quy trình hàn mới.

8.2. Chấp nhận có liên quan đến nhà sản xuất

Sự chấp nhận một đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn sơ bộ (pWPS) mà nhà sản xuất đạt được bằng phép thử quy trình hàn phù hợp với tiêu chuẩn này có hiệu lực đối với hàn trong phân xưng hoặc trên hiện trường trong cùng một điều kiện kiểm soát kỹ thuật và chất lượng của nhà sản xuất.

Hàn được xem là không đạt yêu cầu trong cùng một điều kiện quản lý kỹ thuật và kiểm soát chất lượng khi nhà sản xuất, người đã thực hiện phép thử quy trình hàn chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ quá trình hàn được thực hiện theo quy trình này.

8.3. Chấp nhận liên quan đến vật liệu

Để giảm tới mức ti thiểu sự nhân lên không cần thiết các phép thử quy trình hàn, vật liệu phải được tập hợp thành nhóm như đã quy định trong ISO/TR 15608.

Cần thiết phải có một phôi hàn riêng biệt cho mỗi nhóm vật liệu phù hợp với ISO/TR 15608 với một phép thử trên bất cứ vật liệu nào của một nhóm có hiệu lực cho tất cả các vật liệu trong cùng một nhóm.

Đối với các loại thép, sự mở rộng phạm vi chấp nhận được cho trong Bảng 3.

Bảng 3 - Phạm vi chấp nhận cho các nhóm và nhóm con

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phạm vi chấp nhận

1 - 1

1a -1

2 - 2

2a - 2,1 - 1, 2a - 1

3 - 3

3a - 3, 1 - 1, 2 - 1, 2 - 2, 3a - 1, 3a - 2

4 - 4

4b - 4, 4b - 1,4b - 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5b - 5, 5b - 1, 5b - 2

6 - 6

6b - 6, 6b - 1, 6b - 2

7.1 - 7.1

7.1c - 7.1

7.2 - 7.2

7.2c - 7.2, 7.1c - 7.1, 7.2c - 7.1

8 - 8

8c - 8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.1b - 10.1

11.1 - 11.1

11b - 11,11b - 1

a Bao hàm các thép có gii hạn chảy được quy định bằng hoặc thp hơn của cùng một nhóm.

b Bao hàm các thép trong cùng một nhóm con và bất cứ nhóm con nào thấp hơn trong phạm vi cùng một nhóm.

c Bao hàm các thép trong cùng một nhóm con.

8.3.2. Chiều dày của vật liệu cơ bản

Phạm vi chấp nhận đối với chiều dày của vật liệu cơ bản được cho trong Bảng 4.

Bảng 4 - Phạm vi chấp nhận đối với chiu dày của vật liệu cơ bản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phạm vi chấp nhậna

t < 25 mma

0,8t đến 1,5t

t 25 mma

25 mm và lớn hơn

a Đối với hàn chùm tia laze 25 mm được thay thế bằng 12 mm.

8.3.3. Đường kính ngoài của ống

Đối với hàn các ống có đường kính ngoài < 150 mm, phải thực hiện việc chấp nhận cho một ống. Việc chấp nhận phôi hàn bao hàm các đường kính ngoài > 0,75 lần đường kính ngoài của phôi hàn.

8.4. Chấp nhận liên quan đến vật liệu điền đầy/lớp phủ (hàn đắp)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các vật liệu điền đầy bao hàm các vật liệu điền đầy khác với điều kiện là chúng có các cơ tính tương đương, cũng một loại lớp phủ, cùng một thành phần danh nghĩa và một hàm lượng hyđro phù hợp vi ký hiệu trong tiêu chuẩn thích hợp cho vật liệu điền đầy có liên quan.

8.4.2. Chiều dày của lớp phủ

Đối với việc tạo lớp bề mặt cứng, khi lớp phủ hoặc lớp hàn đắp được gia công cơ, chiều dày nhỏ nhất của lp kim loại điền đầy phải được thử bằng đo độ cứng trên b mặt được gia công cơ lần cuối (xem 7.4.3).

Đối với lớp phủ chống ăn mòn phải thực hiện việc ly mẫu bổ sung cho phân tích hóa học khi cần thiết trên bề mặt được gia công cơ lần cuối. Nếu lớp phủ được gia công cơ trong sản xuất, chiều dày nh nhất được chấp nhận như sau:

- Đối với việc tạo lớp bề mặt cứng, chiều dày được thử trong 7.4.3.

- Đối với lớp phủ chống ăn mòn, chiều dày được thử trong 7.4.5 và phù hợp với Hình 6.

8.4.3. Phân tích hóa học

Khi tiến hành phân tích hóa học trên bề mặt đã được hàn, khoảng cách từ gần đường nóng chảy tới bề mặt đã hàn lần cuối phải thích hợp với chiều dày nh nhất của lớp phủ được chấp nhận. Có thể thực hiện việc phân tích hóa học trực tiếp trên bề mặt đã được hàn hoặc trên các mnh vật liệu được lấy từ bề mặt đã được hàn.

Khi tiến hành phân tích hóa học sau khi vật liệu đã được ly đi từ bề mặt đã được hàn, khoảng cách t gần đường nóng chy tới bề mặt được chuẩn bị phải thích hợp với chiều dày nhỏ nhất của lớp phủ được chấp nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi phân tích hóa học được tiến hành trên vật liệu được lấy đi bởi một mẫu thử nằm ngang, khoảng cách từ gần đường nóng chảy tới mép trên cùng của lỗ được khoan phải thích hợp với chiều dày nhỏ nhất của lớp phủ được chấp nhận. Có thể thực hiện việc phân tích hóa học trên các mảnh vật liệu được lấy trực tiếp từ lỗ được khoan.

CHÚ DN:

1 Bề mặt của lớp phủ đã được hàn

2 Lớp phủ sau gia công cơ

3 Các mẫu phân tích hóa học

4 Chiều dày tổng của lớp phủ

5 Chiều dày tng sau gia công cơ

6 Cho lớp phủ bề mặt chống ăn mòn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t Chiều dày của kim loại cơ bản

tb,spec Chiều dày lớp phủ được chấp nhận dưi b mặt cuối cùng (phù hợp với đặc tính kỹ thuật có liên quan, điển hình là 3 mm)

Hình 6 - Mu thử phân tích hóa học cho lớp phủ chống ăn mòn, lớp phủ để đạt kích thước mong mun và lớp phủ tạo bề mặt cứng

8.5. Quy định chung cho các quy trình hàn

8.5.1. Quá trình hàn

Phạm vi chp nhận được hạn chế cho các quá trình hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn

Chấp nhận đã cho được hạn chế cho bất cứ thiết bị bổ sung nào, ví dụ, kỹ thuật dao động được sử dụng trong quá trình hàn chấp nhận phép thử quy trình hàn.

8.5.2. Vị trí hàn

Phạm vi chấp nhận được hạn chế cho vị trí hàn được thử. Tuy nhiên, vị trí hàn PC chấp nhận cho các vị trí PA và PB. Các vị trí hàn phải phù hợp với TCVN 6364.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phạm vi chấp nhận được hạn chế cho loại dòng điện (xoay chiều, một chiều, dòng xung điện) và cực tính được sử dụng trong phép thử quy trình hàn.

8.5.4. Nhiệt cấp

Phạm vi chấp nhận đối với nhiệt cấp cho mỗi lớp hàn được hạn chế cho các giá trị lớn hơn các giá trị áp dụng cho cùng một lớp hàn trong quá trình thử chấp nhận quy trình hàn 25 %.

Phạm vi chấp nhận đối với nhiệt cấp cho mỗi lớp hàn được hạn chế cho các giá trị thấp hơn các giá trị áp dụng cho cùng một lớp hàn trong quá trình thử chấp nhận quá trình hàn 10 %.

8.5.5. Nhiệt độ nung nóng trước

Nhiệt độ nung nóng trước nhỏ nhất cho mỗi lớp hàn phải là nhiệt độ danh nghĩa được áp dụng tại lúc bắt đầu lớp hàn tương ứng trong quá trình thử quy trình hàn.

8.5.6. Nhiệt độ giữa các lớp hàn

Giới hạn trên của chấp nhận là nhiệt độ cao nhất giữa các lớp hàn đạt được trong phép thử quy trình hàn.

8.5.7. Nung nóng sau hàn để giải phóng hyđro

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.5.8. Xử lý nhiệt sau hàn

Không cho phép loại b hoặc bổ sung xử lý nhiệt sau hàn.

Phạm vi nhiệt độ có hiệu lực là nhiệt độ duy trì được sử dụng trong phép thử quy trình hàn ± 20 oC trừ khi có quy định khác. Khi có yêu cầu, các tc độ nung nóng, tốc độ làm nguội và thời gian duy trì phải có liên quan đến sản phẩm.

8.5.9. Số lp hàn

Đối với hàn lớp phủ chống ăn mòn, hàn một lớp chấp nhận cho hàn nhiều lớp với điều kiện là điều kiện hàn giống nhau. Hàn nhiều lớp không chấp nhận cho hàn một lớp.

Đối với tạo lớp bề mặt cứng, hàn một lớp ch chấp nhận cho hàn một lớp. Hàn nhiều lớp không chấp nhận cho hàn một lớp. Hàn nhiều lớp với N lớp chấp nhận cho hàn nhiều lớp được thực hiện tới (N+4) lớp.

8.6. Quy định riêng cho các quá trình hàn

8.6.1. Quá trình hàn 111 (Hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy (Hàn hồ quang tay với que hàn đưc bọc thuốc hàn))

Chấp nhận được cho đối với đường kính của que hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn cộng hoặc trừ một cỡ đường kính của điện cực cho mỗi đường hàn với điều kiện là thỏa mãn các yêu cầu cho nhiệt lượng cp vào.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chấp nhận được hạn chế cho hệ thống cấp dây/dải được sử dụng trong các phép thử quy trình hàn (ví dụ, hệ thống cp một dây/dải hoặc hệ thống cấp nhiều dây/dải).

Chấp nhận được cho đối với thuốc hàn kết hợp với một loại dây/dải hàn được hạn chế cho phân loại phù hợp với ISO 14174.

Đối với quá trình tạo ra lớp bề mặt cứng, chấp nhận được cho đối với một thuốc hàn hợp kim (cấp 3 phù hợp với ISO 14174) được hạn chế cho nhãn hiệu của thuốc hàn và loại dây/dải hàn.

Chấp nhận đã cho được hạn chế cho bất cứ thiết b nào được bổ sung cho sử dụng thi gian quá trình thử chấp nhận quá trình hàn, ví dụ điều khiển từ trường tác động trên bể hàn hoặc dao động của các điện cực.

Chấp nhận được hạn chế cho đường kính dây hàn hoặc c dải hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn.

8.6.3. Các quy trình hàn 131 (hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí trơ; hàn MIG), 135 (hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí hoạt; hàn (MAG), 136 (hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí hoạt tính với điện cực lõi thuc), 137 (Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí trơ với điện cực lõi thuốc) và 141 (hàn hồ quang trong môi trường khí trơ với điện cực vonfram; hàn TIG)

Chấp nhận đã cho đối với khí bảo vệ được hạn chế cho ký hiệu của khí phù hợp vói ISO 14175 được sử dụng trong phép thử quy trình hàn.

Chấp nhận đã cho được hạn chế cho hệ thống cấp dây hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn (ví dụ, hệ thống cấp một dây hoặc hệ thống cấp nhiều dây hoặc dao động của dây).

8.6.4. Quá trình hàn 15 (hàn hồ quang plasma)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chấp nhận đã cho được hạn chế cho dạng kim loại điền đầy được sử dụng trong phép thử quy trình hàn;

- Chấp nhận đã cho được hạn chế cho nhãn hiệu, cỡ hạt và loại bột hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn;

- Chấp nhận đã cho được hạn chế cho tốc độ cấp bột ± 10 % được sử dụng trong phép thử quy trình hàn;

- Chấp nhận đã cho được hạn chế cho chế độ dịch chuyển hồ quang trong phép thử quy trình hàn;

- Chấp nhận đã cho được hạn chế cho đường kính lỗ m hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn;

8.6.5. Quá trình hàn 15 (hồ quang plasma dịch chuyn (PTA))

Ch dùng cho tạo lớp bề mặt cứng, ngoài các yêu cầu của 8.6.4 phải áp dụng các yêu cầu sau:

- Chiều dày lớn nht của lớp bề mặt cứng phải là chiều dày được chấp nhận;

- Phạm vi cỡ hạt lớn nhất là cỡ được chấp nhận ± 20 %;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chấp nhận được hạn chế cho ký hiệu của khí để cấp bột (súng phun hồ quang plasma) được chấp nhận trong phép thử quy trình hàn;

- Chấp nhận được hạn chế cho loại và cỡ điện cực vonfram được sử dụng trong phép thử quy trình hàn;

- Chấp nhận được hạn chế cho khoảng cách mỏ hàn - chi tiết gia công được chấp nhận ± 10 %.

8.6.6. Quá trình hàn 311 (hàn oxy - axetylen)

Ch dùng cho tạo lớp bề mặt cứng, áp dụng các yêu cầu sau:

- Chấp nhận được hạn chế cho khí đốt được sử dụng trong phép thử quy trình hàn;

- Chấp nhận được hạn chế cho áp suất lớn nhất của khí đốt được sử dụng trong phép thử quy trình hàn;

- Chp nhận được hạn chế cho kiểu ống hơi hàn hoặc cỡ đầu m hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn.

9. Biên bản chấp nhận quy trình hàn (WPQR)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải sử dụng một mẫu WPQR đ ghi các chi tiết về quy trình hàn và các kết quả thử để dễ dàng cho việc trình bày thống nhất và đánh giá các dữ liệu.

Ví dụ về một mẫu WPQR được cho trong Phụ lục A.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Mẫu biên bản chấp nhận quy trình hàn (WPQR)

Chấp nhận quy trình hàn - Chứng chỉ thử

Quy trình hàn của nhà sn xuất:

Người kiểm tra hoặc cơ quan kim tra:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số tham chiếu:

Nhà sản xuất:

Địa chỉ:

Quy đnh/Tiêu chuẩn thử:

Ngày hàn:

Phạm vi chp nhn

Quá trình hàn:

Kết cu của lớp phủ:

Vật liệu cơ bản:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính ngoài của ống (mm):

Ký hiệu của vật liệu điền đầy:

Khí bo vệ/thuốc hàn:

Loại dòng điện hàn/khí đốt:

Vị trí hàn:

Nung nóng trước:

Xử lý nhiệt sau hàn và/hoặc hóa già:

Thông tin khác:

Chng nhận rằng các mối hàn thử nghiệm đã được chuẩn b, hàn và thử nghiệm thích hợp phù hợp với các yêu cầu của Quy đnh/tiêu chuẩn thử đã nêu trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…………………

Địa điểm

…………………

Ngày cấp

…………………

Người hoặc cơ quan kiểm tra
Tên, chữ ký và ngày ký

 

Biên bản thử mối hàn

Địa điểm:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy trình hàn của nhà sản xuất:

 

Số tham chiếu:

 

Số tham chiếu của WPQR:

Phương pháp chuẩn bị và làm sạch:

Nhà sản xuất:

Đặc tính kỹ thuật của vật liệu cơ bản:

Tên của thợ hàn:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình hàn:

Đường kính ngoài của ống (mm):

Kết cấu của lớp phủ

Vị trí hàn:

 

Chi tiết về chuẩn bị mi hàn (bản vẽ phác)1)

Két cấu của lớp phủ

Trình tự hàn

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Các chi tiết về hàn

Đường hàn

No

Quá trình hàn

Cỡ ca vật liệu đin đầy

mm

Dòng điện

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

Loạing điện/cực tính

Vận tốc cấp dây1)

cm/min

Vận tốc hàn 1)

cm/min

Nhiệt cp 1)

kJ/mm...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu và nhãn hiệu của vật liệu điền đầy:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông tin khác1):

Làm khô hoặc sấy khô:

 

Lắc ngang đối vói hàn tay

Khí/Thuốc hàn:

- Bo vệ:

(chiều rộng lớn nhất của đường hàn):

 

- Đệm lót:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu lượng khí:

- Bảo vệ:

Biên độ, tn số, thời gian dừng:

 

- Đệm lót:

Các chi tiết về hàn xung:

Kiểu/C điện cực vonfram:

 

Khong cách giữa ống tiếp xúc (bép hàn)/chi tiết gia công:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Các chi tiết khác:

Nhiệt độ giữa các lớp hàn:

 

Các chi tiết về hàn plasma:

Xử lý nhiệt sau hàn và/hoặc hóa già:

 

Thời gian, Nhiệt độ, Phương pháp:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

……………..……………..

……………..……………..

Nhà sản xuất

Tên, chữ ký và ngày ký

Người hoặc cơ quan kim tra

Tên, chữ ký và ngày ký

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy trình hàn của nhà sản xuất:

Người kim tra hoặc cơ quan kiểm tra:

Số tham chiếu:

Số tham chiếu:

Kiểm tra bằng mắt:

Thử bằng chụp ảnh tia bức xạ2)

Thử bằng chất thm thấu/Hạt từ 2)

Thử siêu âm (UT)2)

Thử uốn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Kiểu/No

Góc uốn

Độ giãn dài2)

Kết quả

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra tổ chức thô đại:

Kiểm tra t chức tế vi2):

 

Thử va đập2)                                   Kiểu:                   Cỡ:                   Yêu cầu:

Vị trí/hưng rãnh khía

Nhiệt độ oC

Các giá trị

1    2    3

Giá trị trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Thử độ cứng

V trí các phép đo (bn vẽ phác2))

Kiểu/tải trọng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HAZ:

Lớp phủ:

Các phép thử khác2)

Nhận xét:

Các phép thử được thực hiện phù hợp với

Các yêu cầu của:

Số tham chiếu của báo cáo phòng thử nghiệm:

Các kết quả thử đã được      chấp nhận/không được chấp nhận (gạch bỏ các từ không thích hợp)

Các phép thử được thực hiện vói sự có mặt của:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Người hoặc cơ quan kiểm tra
Tên, chữ ký và ngày ký

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 8524 (ISO 4063), Hàn và các quá trình liên quan - Danh mục các quá trình và ký hiệu số tương ng

[2] ISO 9015-2, Destructive tests on weld in metallic materials - Hardness testing - Part 2: Microhardness testing of welded joints (Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử độ cứng - Phần 2: Thử độ cứng tế vi các mối nối hàn)

[3] TCVN 8985:2011 (ISO 15607:2003), Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Quy tắc chung

1) Nếu có yêu cu.

2) Nếu có yêu cu.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-7:2015 (ISO 15614-7:2007) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 7: Hàn đắp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38