Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11244-11:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160.10 Tình trạng: Đã biết

Phôi hàn

Kiểu kim tra và thử

Mức độ kiểm tra và thử

Xem chú thích cuối bảng

Mối hàn giáp mép

Các Hình 1, 2a) và 2b)

- Kim tra bằng mắt

100%

-

- Thử bằng chụp nh tia bức xạ

100%

a

- Thử bằng siêu âm

100%

a

- Phát hiện vết nứt bề mặt

100%

b

- Kiểm tra kim tương

Ít nhất là 1 tiết diện

c

- Thử độ cứng

Nếu có yêu cầu

d

- Thử un ngang

Nếu có yêu cu:

2 mẫu uốn chân mối hàn và 2 mẫu uốn mặt mối hàn

 

e

- Th uốn dọc

Nếu có yêu cầu:

1 mẫu uốn ở chân mi hàn, và 1 mẫu uốn ở mặt mối hàn

 

f

-Thử kéo ngang

2 mẫu thử

g

- Thử độ đai va đập

1 bộ mẫu thử

h

Mối nối hàn T

Hình 3i

- Kiểm tra bằng mắt

100%

-

- Phát hiện vết nứt bề mặt

100%

b

- Thử bằng su âm

100%

j

- Thử độ cứng

Nếu có yêu cầu

-

- Kim tra kim tương

2 tiết diện

c

- Các thử nghiệm khác

Nếu có u cu

 

Mối hàn chồng

Hình 4

- Kiểm tra bằng mắt

- Kim tra kim tương

- Các thử nghiệm khác (ví dụ, độ cứng, thử rò r, thử bóc v)

100%

2 tiết diện

Nếu có yêu cầu

-

c

-

a Kiểm tra bằng chụp ảnh tia bức xạ và/hoc kiểm tra bằng siêu âm.

b Thử thm thu hoặc thử bằng hạt từ. Đối với vật liệu không nhiễm từ, thử thm thấu.

c Cần có một tiết diện cho một mi hàn giáp mép giữa c tm; ba tiết diện cho một mi hàn giáp mép giữa các ống (xem Hình 6); đi với mỗi v trí hàn tiêu chuẩn phù hợp với TCVN 6364. Các tiết diện này phải được kiểm tra t chức thô đại và t chức tế vi.

d Các phép thử độ cứng được yêu cầu tùy thuộc vào vt liệu cơ bản và vật liệu điền đy.

e Nên thay thế hai mẫu thử uốn chân và hai mẫu thử uốn mặt mối hàn bằng bn mu thử uốn một bên mi hàn khi t ≥ 20 mm.

f Có th sử dụng các phép thử uốn dọc trong trường hợp các chi tiết của cụm hàn không đồng nhất và thay cho các phép th uốn ngang.

g Đối với các mối hàn giáp mép theo Hình 2b). các phép thử uốn ngang không thích hợp

h Tùy theo vật liệu và các chiều dày và trừ mối hàn giáp mép theo Hình 2b), có thể ly một hoặc nhiu bộ mẫu thử từ kim loại hàn và t vùng ảnh hưng nhiệt (HAZ). Các mẫu thử này là các mẫu thử có liên quan khi kim loại cơ bản có độ dai quy định hoặc khi được quy định bởi tiêu chun áp dụng. Nếu không quy định nhiệt độ th, phải thc hiện phép thử ở nhiệt độ phòng. Cũng xem 7.4.3. Trong trưng hợp sử dụng bt c vật liệu đin đy nào, phải lấy các mu thử độ dai b sung từ vùng đnh và vùng chân mối hàn.

i Khi WPS không được chấp nhận bằng các biện pháp khác, phi quan tâm tới các phép thử bổ sung cho phép kiểm tra các cơ tính của cụm lắp hàn.

j Tr khi có sự suy gim của chùm tia siêu âm hoặc các nguyên nhân về chiều dày vật liệu thì không áp dụng được kiểm tra bằng siêu âm.

Bảng 2 - Kiểm tra và thử các mối hàn phù hợp với mức chp nhận C

Phôi hàn

Kiểu kiểm tra và thử

Mức độ kiểm tra và thử

Xem chú thích cuối bng

Mối hàn giáp mép

Các Hình 1, 2a)2b)

- Kiểm tra bằng mắt

- Kiểm tra bằng chụp ảnh tia bức xạ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100 %

-

- Kiểm tra bng siêu âm

100 %

a

- Phát hiện vết nứt bề mặt

100 %

a

- Kiểm tra kim tương

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

- Thử độ cứng

- Thử uốn ngang

Nếu có yêu cầu

Nếu có yêu cầu:

2 mẫu uốn ở chân mối hàn và 2 mẫu uốn ở mặt mối hàn

b

-

e

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu có yêu cầu:

1 mẫu uốn ở chân mối hàn, và 1 mẫu uốn ở mặt mối hàn

 

f

- Thử kéo ngang

2 mẫu thử

g

Mối nối hàn T Hình 3h

- Kiểm tra bằng mắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kiểm tra bằng siêu âm

- Thử độ cứng

- Kiểm tra kim tương

- Các thử nghiệm khác

100%

100 %

100%

Nếu có yêu cầu

Ít nhất là 1 tiết diện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

b

i

-

c

-

Mối hàn chồng Hình 4

- Kiểm tra bằng mắt

100 %

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kiểm tra kim tương

Ít nhất là 1 tiết diện

c

- Các thử nghiệm khác (ví dụ, độ cứng, thử rò rỉ, thử bóc vỏ)

Nếu có yêu cầu

-

a Kiểm tra bằng chụp ảnh tia bức xạ và/hoặc kiểm tra bằng siêu âm.

b Thử thm thu hoặc kiểm tra bằng hạt từ. Đối với vật liệu không nhiễm từ, thử thm thấu.

c Cần có một tiết diện cho một mối hàn giáp mép giữa các tm; ba tiết diện cho một mối hàn giáp mép giữa các ống (xem Hình 6); đối với mỗi vị trí hàn tiêu chuẩn phù hợp với TCVN 6364. Các tiết diện này phải được kiểm tra tổ chức thô đại và tế vi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e Nên thay thế hai mẫu thử uốn ở chân và hai mu thử uốn ở mặt mối hàn bằng bốn mẫu thử un mặt bên mối hàn khi t ≥ 20 mm.

f Có th sử dụng các phép thử uốn dọc trong trường hợp các chi tiết của cụm hàn không đồng nhất và thay cho các phép thử un ngang.

g Đối với các mối hàn giáp mép theo Hình 2b), các phép thử uốn ngang không thích hợp.

h Khi WPS không được chấp nhận bằng các biện pháp khác, phải quan tâm tới các phép thử bổ sung cho phép kiểm tra c cơ tính của cụm lắp hàn.

i Trừ khi có sự suy giảm của chùm tia siêu âm hoặc các nguyên nhân v chiều dày vật liệu thì không áp dụng được kiểm tra bng siêu âm.

Bảng 3 - Kiểm tra và thử các mối hàn phù hợp với mức chấp nhận D

Phôi hàn

Kiu kiểm tra và thử

Mức độ kiểm tra và thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mối hàn giáp mép

Các Hình 1, 2a) và 2b)

- Kiểm tra bằng mắt

100%

-

- Kiểm tra bằng chụp ảnh tia bức xạ

Nếu có yêu cầu

-

- Kiểm tra bằng siêu âm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

- Phát hiện vết nứt bề mặt

Nếu có yêu cầu

-

- Kiểm tra kim tương

Ít nhất là 1 tiết diện

a

Mối nối hàn T

Hình 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100%

-

- Phát hiện vết nứt bề mặt

Nếu có yêu cu

-

- Kiểm tra bằng siêu âm

Nếu có yêu cầu

-

- Kiểm tra kim tương

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a

Mối hàn chồng

Hình 4

- Kiểm tra bằng mắt

100%

-

- Kiểm tra kim tương

Ít nhất là 1 tiết diện

a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2. Vị trí và cắt các mẫu thử

V trí của các mẫu thử phải phù hợp với các Hình 5 đến 8.

Trong trường hợp của vùng phủ chm kim loại hàn (dc lên và dốc xuống) phải lấy hai mẫu thử kim tương từ các vị trí sau:

- Một trong vùng phủ chồm;

- Một trong vùng dc xuống.

Nếu không th ly được hai mẫu thử này do sự mở rộng của vùng phủ chồm trước khi bt đầu dốc (nghiêng) xung là quá nhỏ thì chỉ phải lấy một mẫu thử trong vùng dốc xuống.

Có thể lấy các mẫu thử khác từ vùng này nếu có yêu cầu của đặc tính kỹ thuật. Phải lấy các mẫu thử sau khi thử không phá hủy (NDT) cho kết quả tốt. Cho phép ly các mẫu thử từ các v trí bên ngoài các vùng có khuyết tt chấp nhận được như đã quy định trong 7.3.2.

CHÚ DN:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 Vùng 2 lấy các mẫu thử va đập và bổ sung nếu có yêu cầu

3 Vùng 3 lấy 1 mẫu thử kéo; 1 mẫu thử uốn ở chân và một mẫu thử un ở mặt mối hàn hoặc 2 mẫu thử mặt bên mối hàn

4 Vùng 4 lấy 1 mẫu thử kim tương/độ cứng (nếu có yêu cầu)

5 Phần tha: Nếu t ≤ 25 mm; phn tha là 25 mm; nếu t > 25 mm; phần thừa tối thiểu là 50 mm

6 Hướng hàn

Hình 5 - V trí của các mu thử cho mối hàn giáp mép đường thẳng

CHÚ DN:

1 Vùng 1a ly 1 mẫu thử kéo; 1 mẫu thử uốn ở chân và 1 mẫu thử uốn ở mặt mối hàn hoặc 2 mẫu thử uốn mặt bên mối hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 Vùng 3a lấy 1 mu thử kéo; 1 mẫu thử uốn ở chân và 1 mẫu thử uốn ở mặt mối hàn hoặc 2 mẫu thử mặt bên mối hàn

4 Vùng 4a lấy 1 mẫu thử kim tương/độ cứng (nếu có yêu cu)

5 Vùng 5 ly 1 mẫu thử kim tương

6 Vùng 6 lấy 1 mẫu thử kim tương

R Vị trí bt đầu của lớp phủ chm

E Vị trí bắt đầu của dc (nghiêng) xuống

F V trí kết thúc của dốc xuống

a Các vùng 1, 2, 3 và 4 phải được định v ở ngoài các vùng RE và EF và kiểm tra kim tương bổ sung cho mỗi vị trí hàn tiêu chun (chỉ đi với hàn theo quỹ đạo)

Hình 6 - Vị trí của các mu thử cho mối hàn giáp mép giữa các ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN:

1 Phn tha: nếu (t1 hoặc t2) 25 mm: phần tha là 25 mm; nếu (t1 hoặc t2) > 25 mm phần tha tối thiểu là 50 mm

2 Các mẫu thử kim tương/độ cứng (nếu có yêu cầu)

3 Các mẫu thử khác (nếu có yêu cu)

4 Hướng hàn

a) Trong mối hàn giáp mép T được hàn từ một hoặc hai phía hoặc mối hàn góc (hàn thấu một phần) được hàn từ một hoặc hai phía

CHÚ DN:

1 Phn tha: nếu (t1 hoặc t2) ≤ 25 mm: phần tha là 25 mm; nếu (t1 hoặc t2) > 25 mm phần tha tối thiu là 50 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 Các mẫu thử khác (nếu có yêu cầu)

4 Hướng hàn

b) Trong mối hàn trên trụ

Hình 7 - Vị trí của các mẫu thử trong mối hàn T

CHÚ DN:

1 Phần thừa: nếu (t1 +t2) ≤ 25 mm: phần thừa là 25mm; nếu (t1 + t2) > 25 mm phần thừa ti thiu là 50 mm

2 Các mẫu thử kim tương/độ cứng (nếu có yêu cầu)

3 Các mẫu thử khác (nếu có yêu cầu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 8 - Vị trí của các mẫu thử trong mối hàn chồng

7.3. Kiểm tra không phá hủy

7.3.1. Phương pháp

Sau bất cứ sự xử lý nhiệt vào sau hàn và trước khi cắt các mẫu thử, tất c các phôi hàn phải được kiểm tra bề mặt bằng mắt và kim tra không phá hủy phù hợp với các bảng của 7.1.

Tùy theo dạng hình học ca mối nối và vật liệu, phải thực hiện kiểm tra không phá hy theo TCVN 7507 (EN 970) (kiểm tra bằng mắt). ISO 17636 (kiểm tra bằng chụp ảnh tia bức xạ), ISO 3452-1 (thử thẩm thấu), kiểm tra bằng hạt từ (ISO 17638).

7.3.2. Mức chp nhn

Một quy trình hàn được chấp nhận nếu bất cứ các khuyết tật nào được phát hiện trong phôi hàn nằm trong các giới hạn quy định được cho trong các tiêu chuẩn sau ở mức chấp nhận theo tha thuận:

- ISO 13919-1, không có gii hạn hạn chế của chiều dày, đối với thép;

- ISO 13919-2, đối với nhôm và các hợp kim nhôm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.4.1.1. Thử kéo ngang

Phải thực hiện thử kéo ngang ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ thử khác đã được thỏa thuận. Các mẫu thử và kiểm tra dùng cho thử kéo ngang đối với các mối nối hàn giáp mép phải phù hợp với TCVN 8310 (ISO 4136).

Đi với các ống có đường kính ngoài > 50 mm, kim loại hàn dư thừa phải được lấy đi trên cả hai mặt (trong và ngoài) của ống để tạo ra mẫu thử có chiều dày bằng chiều dày thành ống.

Đối với các ống có đường kính ngoài ≤ 50 mm và khi sử dụng các ống có đường kính của tiết diện nhỏ, có thể để lại kim loại hàn dư thừa trên bề mặt bên trong ca ống.

7.4.1.2. Mức chấp nhận

Đối với các mối hàn ở mức chấp nhận B hoặc C, độ bền kéo của mẫu thử không được thấp hơn giá trị nhỏ nhất được quy định đối với ứng dụng và được bao gồm trong đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn sơ bộ (pWPS).

7.4.2. Thử un

7.4.2.1. Phương pháp

Các mẫu thử và phương pháp thử cho thử un đối với các mối nối hàn giáp mép phải phù hợp với TCVN 5401 (ISO 5173).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính của dưng dẫn hướng và phương pháp thử phải theo quy định trong pWPS. Các mẫu thử nên được uốn với góc uốn 180° trừ khi độ bền và/hoặc độ dẻo dai của vật liệu cơ bn hoặc kim loại hàn đòi hỏi phi có các gii hạn khác.

7.4.2.2. Mức chấp nhận

Trong quá trình thử, trừ khi có quy định khác, các mẫu thử không được có bất cứ khuyết tật nào có chiều dài > 3 mm theo bt cứ hướng nào. Các khuyết tật không bắt nguồn từ khuyết tật của mối hàn xuất hiện tại các góc của phôi hàn trong quá trình thử phải được bỏ qua trong đánh giá.

7.4.3. Thử độ dai

Do có khó khăn trong thực hiện có hiệu quả các phép thử độ dai trong các mối hàn chùm tia điện tử và laze hẹp, phép thử được sử dụng và mức chấp nhận phải được quy đnh trong đặc tính kỹ thuật.

7.4.4. Thử độ cứng

7.4.4.1. Phương pháp

Phép thử độ cứng Viekers tế vi phải được thực hiện phù hợp với ISO 9015-2.

7.4.4.2. Mức chấp nhận

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.4.5. Kiểm tra kim tương

7.4.5.1. Phương pháp

Phải thực hiện kiểm tra tổ chức thô đại phù hợp với ISO 17639 khi sử dụng mắt thường hoặc dụng cụ có độ phóng đại X 50 khi thích hợp.

Kiểm tra t chức thô đại phải bao gồm phần kim loại cơ bản không chu ảnh hưởng. Kiểm tra t chức tế vi phải được thực hiện phù hợp với ISO 17639.

Đối với các mối hàn có mức chấp nhận B, kiểm tra phải bao gồm kiểm tra tổ chức thô đại và kiểm tra tổ chức tế vi. Các kiểm tra này phải được kèm theo các ảnh chụp.

Đối với các mối hàn có mức chấp nhận C và D, kiểm tra chỉ bao gồm kiểm tra tổ chức thô đại và phải được kèm theo các ảnh chụp cho mức C và có thể được kèm theo kỹ thuật chụp nh cho mức D.

7.4.5.2. Mức chấp nhận

Các mức chấp nhận phải được quy định trong đặc tính kỹ thuật và theo kiến nghị trong ISO 13919-1 đối với thép, ISO 13919-2 đi với nhôm và các hợp kim nhôm.

7.5. Thử lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu phôi hàn bổ sung này không tuân theo các yêu cầu có liên quan, đặc tính kỹ thuật ca quy trình hàn sơ bộ (pWPS) phải được xem là không có kh năng tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này mà không có sự sửa đổi.

Nếu bất c mẫu thử nào không tuân theo các yêu cầu có liên quan của 7.4 chỉ do khuyết tật không nhìn thấy, phải có thêm một mẫu thử nữa cho mỗi mẫu thử không đạt yêu cầu. Có thể lấy mẫu thử từ cùng một phôi hàn nếu có đủ vật liệu, hoặc từ một phôi hàn mới đã được thử theo cùng các điu kiện thử.

Nếu mẫu thử bổ sung không tuân theo các yêu cu có liên quan, pWPS phải được xem là không có khả năng tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này mà không có sự sửa đổi.

8. Phạm vi chấp nhận

8.1. Quy định chung

Tất cả các điều kiện được công bố dưới đây phải được đáp ứng một cách độc lập đi với nhau.

Các thay đổi vượt ra ngoài các phạm vi quy đnh đòi hi phải có một phép thử mới cho quy trình hàn.

8.2. Liên quan đến nhà sản xuất

Chấp nhận một Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) được cấp cho nhà sản xut ch có hiệu lực đối với hàn ở phân xưởng trong cùng các điều kiện kiểm tra kỹ thuật và chất lượng như các điều kiện của nhà sn xuất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chấp nhận một Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) ch có hiệu lực đối với kiểu hệ thống ống phóng điện t và kiu hệ thống laze theo 4.11 của ISO 15609-3, WPS cho hàn chùm tia điện tử, và của ISO 15609-4, WPS cho hàn chùm tia laze.

Chấp nhận này có thể được mở rộng cho thiết b tương tự từ cùng một nhà sản xut khi sử dụng các phép thử đã lựa chọn được quy định trong Đặc tính kỹ thuật.

8.4. Liên quan đến đ gá, đ gá kẹp và điều chỉnh máy

Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) được chấp nhận chỉ có hiệu lực đối với các đồ gá, đồ gá kẹp hoặc điều chỉnh máy được quy định trong WPS.

8.5. Liên quan đến vật liệu cơ bản

8.5.1. Loại vt liệu

Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) được chấp nhận ch có hiệu lực đối với loại vật liệu cơ bản (hoặc các loại vật liệu cơ bản trong trường hợp các chi tiết hàn không đồng nhất) của phôi hàn.

Chấp nhận có thể được m rộng cho các loại vật liệu tương đương trong đặc tính kỹ thuật.

8.5.2. Hình học của cụm chi tiết hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t: Chiều dày của phôi hàn;

s: Độ sâu hàn thấu;

s có thể lớn hơn t (có mặt của một đệm lót bên ngoài) hoặc nhỏ hơn t (có mặt của một đệm lót dưi dạng mối hàn hoặc mối hàn bít kín).

Phép thử quy trình hàn được thực hiện trên chiều dày T cho độ sâu hàn thu “s” phải chp nhận các chiều dày cho phạm vi chấp nhận được cho trong Bảng 4.

Bảng 4 - Phạm vi chp nhận cho chiều dày

Kích thước tính bng milimét

Độ sâu hàn thấu

Mức chấp nhận B

Mức chấp nhận C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

s < 5

t ± 20 %

t ± 25 %

t ± 30 %

5 ≤ s ≤ 25

t ± 15 %

t ± 20 %

t ± 25 %

s > 25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t ± 15 %

t ± 20 %

Đối với mỗi phạm vi chiều dày nhà sản xuất có thể điều chỉnh công suất của chùm tia để đạt được độ sâu hàn thấu yêu cầu.

8.5.2.2. Đường kính của ống

Phép thử quy trình hàn được thực hiện trên đường kính “D” phải chấp nhận các đường kính đối với phạm vi chấp nhận cho trong Bng 5.

Bảng 5 - Phạm vi chp nhận cho đường kính

Đường kính “D” của phôi hàn

Phạm vi chấp nhận

D

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.6. Liên quan đến vật liệu điền đy

Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) được chp nhận chỉ có hiệu lực đối với vật liệu điền đầy được chấp nhận (loại hoặc ký hiệu, hình dạng và các kích thước).

8.7. Liên quan đến dạng hình học của mối ni hàn

Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) được chấp nhận chỉ có hiệu lực đối với dạng hình học của mi nối hàn và ở trong các giới hạn của khe h và độ không thẳng hàng được quy đnh trong Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn, theo thiết kế của mối nối trong 4.5 của ISO 15609-3 đối với hàn chùm tia điện tử và của ISO 15609-4 đi với hàn chùm tia laze.

8.8. Liên quan đến sự có mặt của đệm lót mối hàn

Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) được chấp nhận chỉ có hiệu lực ở mức khi không thêm vào hoặc loại bỏ đệm lót.

Các biện pháp sau phải được xem là đệm lót:

- Một tấm bên ngoài dùng làm đệm lót;

- Một bộ phận đỡ mối hàn được gia công có trên một trong các chi tiết hàn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trường hợp hàn chân của phôi hàn, các điều kiện để duy trì việc điền đầy mối hàn gắn liền với phép thử chấp nhận và do đó không thể sửa đổi được các điều kiện này.

8.9. Liên quan đến kiu mi hàn

Chấp nhận đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) chỉ có hiệu lực cho kiểu mối hàn được sử dụng trong quá trình thử quy trình, nghĩa là “hàn thu hoàn toàn” hoặc “hàn thấu một phần”.

8.10. Liên quan đến v trí hàn

Chấp nhận đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) chỉ có hiệu lực cho vị trí hàn (được định nghĩa theo TCVN 6364) được sử dụng trong quá trình thử quy trình.

8.11. Liên quan đến các thông s hàn

8.11.1. Hàn chùm tia đin tử

Chấp nhận đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) chỉ có hiệu lực ở mức các phạm vi quy định của các thông số hàn do WPS đưa ra (xem 4.13 trong ISO 15609-3) và các dung sai đã quy định được đáp ứng.

8.11.2. Hàn chùm tia laze

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.12. Liên quan đến nung nóng trước

Khi một quy trình hàn bao gồm việc nung nóng trước, không cho phép:

- Loại bỏ việc nung nóng trước;

- Giảm hoặc tăng nhiệt độ vưt ra ngoài phạm vi do WPS quy đnh.

8.13. Liên quan đến x lý nhiệt sau hàn

Không cho phép:

- Loại bỏ xử lý nhiệt sau hàn;

- Giảm hoặc tăng nhiệt độ hoặc thời gian duy trì vượt ra ngoài phạm vi do WPS quy định.

8.14. Liên quan đến số lớp hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.15. Thời gian có hiệu lực

Thời gian có hiệu lực của chấp nhận quy trình hàn không bị hạn chế với điều kiện là không có sự sửa đổi lớn máy hàn đã được chế tạo.

9. Biên bản chấp nhận quy trình hàn (WPQR)

Biên bản chấp nhận quy trình hàn (WPQR) là bản báo cáo các kết quả đánh giá của mỗi phôi hàn, bao gồm cả thử lại. Biên bản phải bao gồm các mục có liên quan được liệt kê đối với đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) trong Điều 4, cùng với các nội dung chi tiết của bất cứ đặc điểm nào có thể loại ra được bởi các yêu cầu của Điều 7. Nếu không có các đặc điểm loại ra được hoặc các kết quả thử không được chấp nhận, WPQR trong đó nêu chi tiết các kết qu của quy trình hàn phôi hàn được người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra chấp nhận, ký tên và ghi ngày tháng chấp nhận.

Phải sử dụng biểu mẫu của WPQR để ghi các nội dung chi tiết về quy trình hàn và các kết qu thử để dễ dàng cho việc trình bày thống nhất và đánh giá các dữ liệu.

Ví dụ về biểu mẫu của WPQR được cho trong Phụ lục A.

 

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chấp nhận quy trình hàn - Chứng ch thử

Quy trình hàn của nhà sản xuất

Số tham chiếu:...............................................

Nhà sản xuất:.................................................

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra:..........

Số tham chiếu:.............................................

Địa chỉ:

Quy định/tiêu chuẩn thử:...........................................................................................................

Ngày hàn:................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình hàn:...........................................................................................................................

Kiểu thiết bị:.............................................................................................................................

Kiểu mối nối hàn:.....................................................................................................................

Độ sâu hàn thấu:......................................................................................................................

Kim loại cơ bn:

Chiều dày của vật liệu (mm):.....................................................................................................

Đường kính ngoài (mm):...........................................................................................................

Loại kim loại điền đầy (nếu có):.................................................................................................

Chân không:............................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí hàn: ................................................................................................................................

Nung nóng trước:.....................................................................................................................

Xử lý nhiệt sau hàn và/hoặc x lý nhiệt:....................................................................................

Thông tin khác:........................................................................................................................

Chứng nhận rằng các mối hàn thử nghiệm được chuẩn bị, hàn và thử nghiệm tốt phù hợp với các yêu cầu của Quy đnh/tiêu chuẩn thử đã nêu trên.

 

……………..

Đa điểm

……………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………………………..

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra

Tên, ngày tháng và ký tên

Các chi tiết về thử mối hàn

Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn

Xem Phụ lục A của ISO 15609-3 đối với hàn chùm tia điện tử và ISO 15609-4 đối với hàn chùm tia laze.

Kết quả thử

Ký hiệu phôi hàn:

Kiểm tra không phá hủy:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có khuyết tật

Có khuyết tật

Chấp nhận

Không chấp nhận

Kiểm tra bng mắt:

Yêu cầu Có £ Không £

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yêu cu Có £ Không £

 

 

 

 

 

 

Loại phim:

Nhãn hiệu:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Kiểm tra siêu âm:

Yêu cầu Có £ Không £

Thử thẩm thấu:

Yêu cầu Có £ Không £

Thử phá hủy:

Thử kéo ngang:             Yêu cầu            £                Không £

Được thực hiện bởi:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mối hàn được gia công bằng phẳng: Có £        Không £

Mẫu thử

Cỡ kích thước

Rm

MPa

%

Độ giãn dài

V trí đứt

Nhận xét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiu

Vật liệu cơ bản

HAZ

Kim loại hàn

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Thử uốn:           được thực hiện bởi:

Ngang              Yêu cầu      £          Không £

Dọc                  Yêu cầu      £          Không £

Mẫu thử

Cỡ kích thước mẫu thử mm

f của trục giá

mm

Tầm với chất tải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trng thái uốn

Góc uốn

Nhận xét

Nhãn hiệu

Kiểu

Mặt

Chân

Cạnh

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu của phôi hàn:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

được thực hiện bởi:

Ký hiệu

Tiết diện ở chân có rãnh khía

cm2

Nhiệt độ

°C

Vị trí

K

J/cm2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mu thử

Rãnh khía

Giữa

Bề mặt

WM

HAZ

Riêng

Trung bình

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

WM: Kim loại hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử độ cứng: Yêu cầu               £          Không £

được thực hiện bởi:

Hình vẽ phác mẫu thử

Ngang N0

Kết quả

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Kiểm tra kim tương: Yêu cầu                 Có £          Không £

Được thực hiện bởi:

 

 

Thử nghiệm khác được thực hiện bởi:.......................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số báo cáo thử:.......................................................................................................................

Kết quả thử được chấp nhận:          £          Không £

Các phép thử được tiến hành với sự có mặt của:

 

 

……………………………………

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra

Tên, ngày tháng và ký tên

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Quy định)

CÁC TIÊU CHUẨN ISO/TCVN VÀ CHÂU ÂU TƯƠNG ĐƯƠNG

EN 895

TCVN 8310 (ISO 4136)

Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử kéo ngang

EN 910

TCVN 5401 (ISO 5173)

Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử uốn

EN 970

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra không phá hủy các mối hàn nóng chảy - Kiểm tra bằng mắt

EN 1043-2

ISO 9015-2

Destructive test on welds in metallic materials - Hardness test - Part 2: Micro hardness testing on welded joints (Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử độ cứng - Phần 2: Thử độ cng tế vi trên các mối hàn)

EN 1290

ISO 17638

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing (Thử không phá hủy các mối hàn - Thử bằng hạt từ)

EN 1321

ISO 17639

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EN 1435

ISO 17636

Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints (Kiểm tra không phá hủy các mối hàn - Kiểm tra bằng chụp ảnh tia bức xạ các mối hàn)

EN 1714

ISO 17640

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing of welded joints (Thử không phá hủy các mối hàn - Thử siêu âm các mối nối hàn)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-11:2015 (ISO 15614-11:2012) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 11: Hàn chùm tia điện tử và hàn chùm tia laze

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.148

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249