Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 660/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 17/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 660/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994;
Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (tờ trình số 180/TT/ĐHQG-TPHCM ngày 07 tháng 3 năm 2003) của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 716/BXD-KTQH ngày 02 tháng 5 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chủ yếu sau :

1. Vị trí và ranh giới quy hoạch :

Khu đất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh có vị trí và ranh giới để lập quy hoạch chi tiết như sau :

- Phía Bắc giáp xã Bình An, xã Đông Hoà, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

- Phía Nam giáp đường Xuyên á (xa lộ Đại Hàn cũ), Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thể dục Thể thao Trung ương II;

- Phía Đông giáp Viện Công nghệ sinh học nhiệt đới thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ Quốc gia, quốc lộ 1A, Trường Đại học An Ninh và xã Bình An;

- Phía Tây giáp phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Diện tích quy hoạch : tổng diện tích đất lập quy hoạch là 643,7 ha.

3. Mục tiêu, tính chất của quy hoạch :

- Để xây dựng cơ sở đào tạo đại học, sau đại học; cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao theo quy định tại Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ.

- Làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Góp phần tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

4. Điều chỉnh cục bộ một số giải pháp quy hoạch chung :

Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 154/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện điều chỉnh diện tích các khu chức năng (đất các khu trường thành viên; viện nghiên cứu, khu công nghệ; trung tâm điều hành, dịch vụ; trung tâm thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng; công viên, cây xanh; ký túc xá sinh viên, nhà công vụ; đất đường giao thông); chỉnh hướng tuyến của các đường giao thông và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.

5. Quy hoạch sử dụng đất :

a) Đất xây dựng khu học tập của các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia và các viện nghiên cứu : 219,02 ha, chiếm 34,03% tổng diện tích, bố trí như sau :

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và phổ thông năng khiếu : 33,98 ha;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn : 23,1 ha;

- Trường Đại học Bách khoa : 26,05 ha;

- Khoa Kiến trúc - Xây dựng : 18,93 ha;

- Khoa Công nghệ Thông tin : 12,38 ha;

- Khoa Địa chất - Dầu khí : 13,94 ha;

- Khoa Ngoại ngữ : 7,68 ha;

- Khoa Giáo dục : 7,89 ha;

- Khoa Kinh tế Luật : 11,11 ha;

- Khu công nghệ phần mềm : 23,35 ha;

- Các Viện nghiên cứu : 35,22 ha;

- Dự trữ xây dựng Trường Đại học Quốc tế : 5,39 ha.

b) Trung tâm điều hành, dịch vụ và thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng : 99,29 ha, chiếm 15,42% tổng diện tích, bố trí như sau :

- Trung tâm điều hành : 12,1 ha;

- Trung tâm Dịch vụ công cộng I : 14,77 ha;

- Trung tâm Dịch vụ công cộng II : 5,6 ha;

- Trung tâm Thể dục thể thao I : 31,44 ha;

- Trung tâm thể thao II : 6,2 ha;

- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng : 29,18 ha.

c) Khu công viên khoa học (kết hợp công viên cây xanh) và cây xanh cách ly : 156,01 ha, chiếm 24,24% tổng diện tích, trong đó :

- Công viên khoa học : 125,45 ha;

- Cây xanh cách ly : 30,56 ha.

d) Khu nhà ở công vụ và ký túc xá sinh viên : 52,64 ha, chiếm 8,2% tổng diện tích, trong đó:

- Khu nhà ở công vụ 12,99 ha;

- Khu ký túc xá sinh viên 39,65 ha.

đ) Đất đường giao thông : 82,61 ha, chiếm 12,83% tổng diện tích.

e) Đất dự trữ : 34,13 ha, chiếm 5,3% tổng diện tích.

Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao trung bình, hệ số sử dụng đất và định hướng kiến trúc - cảnh quan được áp dụng theo tờ trình số 180/TT/ĐHQG-TPHCM ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các phụ lục, bản vẽ kèm theo.

Trong quá trình lập báo cáo khả thi và thiết kế xây dựng, một số chỉ tiêu về chiều cao trung bình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất cần được nghiên cứu làm chính xác đảm bảo phù hợp với bố cục không gian kiến trúc chung, điều kiện tự nhiên và tính chất của từng trường.

6. Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

Các chỉ tiêu, giải pháp quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật được áp dụng theo Quy hoạch chi tiết được trình kèm theo tờ trình số 180/TT/ĐHQG-TPHCM nêu trên.

Điều 2. Giao Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh :

1. Chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, tổ chức công bố quy hoạch chi tiết cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan biết và thực hiện; lập hồ sơ cắm mốc chỉ giới xây dựng và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng khu Đại học Quốc gia;

2. Chỉ đạo việc lập, thực hiện các dự án thành phần theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 892/CP-KG ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và trình duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Khi triển khai các dự án cụ thể cần làm chính xác cho phù hợp với thực tế của từng dự án và công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường,
Khoa học và Công nghệ, Nội vụ,
- UBND tỉnh Bình Dương,
- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH, CN, NN, PC, QHQT, NC, Vụ IV,
- Lưu : KG (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 660/2003/QĐ-TTg ngày 17/06/2003 phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.18.161