Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 1558/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 10/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng chống lụt bão;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 85/TTr-NN-ĐĐ ngày 29/8/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 242/TTr-SKH ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014, với các nội dung như sau:

1. Nội dung và khối lượng thực hiện

1.1. Đắp đê:

- Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đồng đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K9+150-K9+780 với vốn đầu tư 1.600 triệu đồng

1.2. Kè lát mái đá hộc:

- Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K4+692-K5+000 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.

- Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K7+100-K7+500 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.

1.3. Xây dựng mới cống Khuyên đê Hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K1+500, vốn đầu tư 2.500 triệu đồng.

1.4. Kinh phí bồi thường GPMB: 700 triệu đồng.

2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000 triệu đồng (bảy tỷ đồng)

3. Nguồn vốn: vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2014.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

4. Chủ đầu tư: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh.

5. Tiến độ thực hiện:

- Lập và trình duyệt dự án: Xong trước ngày 15/12/2013.

- Triển khai thi công:

+ Làm kè, cống: Xong trước ngày 30/4/2014.

+ Đắp đê: Xong trước ngày 31/5/2014.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch UBND các huyện: Yên Dũng, Lục Nam và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, XD, KT, KTN;
+ Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

KẾ HOẠCH

TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tuyến đê

Chủ đầu tư

Vị trí Km

Khối lượng (m3)

Giải pháp kỹ thuật

Vốn đầu tư (triệu đồng)

 

Tổng số

 

 

 

 

7.000

I

Tu bổ đê

 

 

 

 

1.600

2

Đắp đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng

Chi cục Đê điều và PCLB

K9+150-K9+780

16.000

Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đồng

1.600

II

Kè lát mái đá hộc

 

 

 

 

2.200

1

Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng

Chi cục Đê điều và PCLB

K4+692-K5+000

950

Lát mái đá hộc

1.100

2

Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam

Chi cục Đê điều và PCLB

K7+100-K7+500

950

Lát mái đá hộc

1.100

III

Cống

 

 

 

 

2.500

1

Xây dựng mới cống Khuyên đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam

Chi cục Đê điều và PCLB

K1+500

 

Xây dựng mới

2.500

IV

Kinh phí bồi thường GPMB

 

 

 

 

700

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014 tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7