Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Trong những năm gần đây, công tác Thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, của các cơ quan có liên quan; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được quan tâm. Kết quả công tác thi hành án dân sự năm sau luôn cao hơn năm trước, nhiều vụ việc có giá trị lớn, có tính chất khó khăn, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết triệt để, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Những kết quả đạt được trong công tác Thi hành án dân sự đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: (i) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự, hành chính của một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thường xuyên, sâu sát; một số Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện hoạt động chưa hiệu quả; (ii) Một số vụ việc thi hành án dân sự còn kéo dài, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; (iii) Một số Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác này, còn tồn đọng nhiều việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm, để kéo dài nhiều năm...

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Thi hành án dân sự; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự, hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thi hành án dân sự

Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác Thi hành án dân sự. Thực hiện và chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tăng cường tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự chỉ đạo công tác phối hợp trong hoạt động Thi hành án dân sự; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, vướng mắc kéo dài, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tổ chức thi hành các vụ việc về thi hành án đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; đảm bảo chính xác trong phân loại án. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với các Chi cục Thi hành án dân sự, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng hoặc khiếu kiện tồn đọng, vượt cấp, kéo dài.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh bổ sung, hỗ trợ kinh phí theo quy định hiện hành.

2. Công an tỉnh

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, thực hiện và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố kịp thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong cưỡng chế thi hành án theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự; kiên quyết xử lý theo quy định những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án. Chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt việc thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

Chỉ đạo cơ quan Điều tra hai cấp trong quá trình khỏi tố, điều tra phải xác minh, làm rõ các tài sản có liên quan, kịp thời tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản hạn chế việc tẩu tán tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Vận động bị can, người có nghĩa vụ liên quan tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Chuyển giao vật chứng cho cơ quan Thi hành án dân sự đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua được tài sản là vật chứng của các bản án, quyết định của Tòa án là ô tô, xe máy và các phương tiện cơ giới khác khi làm thủ tục đăng ký.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời cung cấp các thông tin về Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người phải thi hành án; tạm dừng hoặc dừng việc thực hiện các yêu cầu về giao dịch tài sản của người phải thi hành án khi có đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án dân sự trong các vụ việc thi hành án liên quan đến tài sản là Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở.

Phối hợp thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người mua được tài sản qua đấu giá, người được thi hành án. Thu hồi, sửa đổi, hủy các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đã cấp, thực hiện việc cấp mới các giấy tờ theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với các vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp che dấu, tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc xử lý các tài sản là vật chứng của các bản án, quyết định của Tòa án tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản đảm bảo thi hành án; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan Thi hành án dân sự theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự.

5. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường thực hiện phổ biến các văn bản pháp luật về thi hành án; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự trong Nhân dân.

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án đang gửi giữ tại Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, về thu nhập của người phải thi hành án. Thực hiện nghiêm túc các quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự về việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế về khấu trừ tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án.

7. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Sở Thông tin truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm.

Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện việc đưa tin, bài, phóng sự về công tác thi hành án dân sự tại địa phương, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự, tạo sự lan tỏa và đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác này.

8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm sát về hoạt động thi hành án dân sự và quy trình nghiệp vụ về thi hành án dân sự, phối hợp chặt chẽ trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, tổ chức kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại các cơ quan Thi hành án dân sự.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo Tòa án nhân dân 2 cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong Quy chế phối hợp liên ngành. Chỉ đạo và kịp thời thụ lý, giải quyết các tranh chấp về tài sản có liên quan đến việc thi hành án; có văn bản giải thích, đính chính bản án khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự; chỉ đạo Tòa án nhân dân 2 cấp quan tâm thực hiện công tác vận động, hướng dẫn đương sự, bị cáo tự nguyện nộp các khoản tiền án phí, bồi thường trách nhiệm dân sự, khắc phục hậu quả... trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, góp phần nâng cao tính thực thi của các bản án.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trên địa bàn; tăng cường thực hiện công tác giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự để tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc về thi hành án dân sự tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị tại địa phương đối với công tác thi hành án dân sự. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cơ quan Thi hành án dân sự.

10. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn và công tác cưỡng chế thi hành án theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự. Yêu cầu cơ quan thường trực báo cáo và kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp; đảm bảo các vụ việc Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã cho ý kiến chỉ đạo phải được tổ chức thi hành, có hình thức xử lý đối với những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc trong phối hợp tổ chức thi hành án dân sự.

11. Các sở, ban, ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ khi có đề nghị của các cơ quan Thi hành án dân sự; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện cung cấp thông tin, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án. Phối hợp thực hiện nghiêm túc các quyết định về cưỡng chế, khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn thi hành Chỉ thị này, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh (Bản điện tử);
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Bản điện tử);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (Bản điện tử);
- UBND các huyện, thành phố (Bản điện tử);
- Lưu: VT, NC (Bản điện tử).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115