Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 248/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1607/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 248/QĐ-UBND NGÀY 06/02/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 118/TTr-SYT ngày 20/08/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1251/TTr-SNV ngày 26/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước như sau:

"2. Trung tâm thực hiện chức năng khám, chữa bệnh cho nhân dân, y tế dự phòng và quản lý các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế cấp xã), Phòng khám Đa khoa trên địa bàn thị xã."

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ (02 bản);
- LĐVP: Phòng NC-NgV, VX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 248/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177