Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cần chuyển đổi mô hình quản lý để đầu tư cải tạo, nâng cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 2611/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Ca
Ngày ban hành: 28/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2611/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG CẦN CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐỂ ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tưng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sạch nông thôn tập trung;

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyn đi mô hình quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 295/TTr-SNNPTNT ngày 20/9/2016; của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tại Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cần chuyển đi mô hình quản lý để đầu tư cải tạo, nâng cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình gồm:

1. Trạm cấp nước sạch tập trung xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải:

- Tên công trình: Trạm cấp nước sạch tập trung xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải;

- Địa chỉ: xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

- Năm xây dựng: 2006;

- Năm hoàn thành: 2009;

- Công suất thiết kế: 238 m3/ ngày đêm;

- Công suất thực tế: 238 m3/ ngày đêm;

- Diện tích đất xây dựng: 330 m2;

- Nguyên giá quyết toán: 2.047.926.000 đồng.

2. Trạm cấp nước sạch tập trung thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải:

- Tên công trình: Trạm cấp nước sạch tập trung thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải;

- Địa chỉ: thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

- Năm xây dựng: 2001;

- Năm hoàn thành: 2003;

- Công suất thiết kế: 150 m3/ ngày đêm;

- Công suất thực tế: 150 m3/ ngày đêm;

- Diện tích đất xây dựng: 150 m2;

- Nguyên giá quyết toán: 267.400.000 đồng.

3. Trạm cấp nước sạch tập trung thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải:

- Tên công trình: Trạm cấp nước sạch tập trung thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải;

- Địa chỉ: thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

- Năm xây dựng: 2004;

- Năm hoàn thành: 2008;

- Công suất thiết kế: 242 m3 / ngày đêm;

- Công suất thực tế: 242 m3/ ngày đêm;

- Diện tích đất xây dựng: 450 m2;

- Nguyên giá quyết toán: 1.187.464.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thái Bình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, NNTNMT;
- Lưu: VT, CTXDGT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Phạm Văn Ca

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cần chuyển đổi mô hình quản lý để đầu tư cải tạo, nâng cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74