Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 1404/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1404/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 129/TTr-STNMT ngày 28 tháng 5 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng; thông báo thủ tục hành chính mới ban hành đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI  GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I: Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

TT

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Tài nguyên nước

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

 

Phần II. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Tài nguyên nước

Thủ tục: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có giấy phép đã được cấp nhưng bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (số 78, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc có sai sót thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp theo quy định.

. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hoàn trả và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng: Làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều: Làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ.

- Nhận kết quả: Giấy phép được trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện theo các bước sau:

+ Người nhận giấy phép xuất trình giấy hẹn hoặc được gửi qua đường bưu điện.

+ Công chức viết giấy báo thu phí, lệ phí cho người nhận đến Văn phòng Sở (Phòng Kế toán - Tài vụ) đóng phí, lệ phí.

+ Công chức trao giấy phép cho người nhận; trường hợp nhận hộ, người nhận phải có thêm giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân của người nhận hộ.

+ Thời gian trao giấy phép: Buổi sáng: Làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: Làm việc từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu điện.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo mẫu số 02đ ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT) và giấy phép đã bị rách nát, hư hỏng.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá tám (08) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp mất giấy phép mà thông tin trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép không đúng như trong hồ sơ, giấy phép lưu trữ thì cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép trả lại đơn cho tổ chức, cá nhân nộp đơn và yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo mẫu số 02đ ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.

+ Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.

+ Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

(Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP

HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: ................................................................................................. (1)

1. Chủ giấy phép:...................................................................................................................

1.1. Tên chủ giấy phép:..................... .....................................................................................

1.2. Địa chỉ:..................................... .....................................................................................

1.3. Điện thoại:................................. Fax:.............................. E-mail:....................................

1.4. Quyết định thành lập (hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh) số.... ngày... tháng... năm... do (tên cơ quan ký quyết định thành lập hoặc tên cơ quan cấp giấy đăng ký hoạt động kinh doanh).

2. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  (2)

3. Các thông tin về giấy phép đã được cấp: (cơ quan cấp...; năm cấp...; quy mô hành nghề..., thời gian hành nghề).

(tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của những thông tin nêu trên.

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép) theo nội dung của giấy phép đã được cấp.

 

 

......, ngày....... tháng....... năm......

Tổ chức/cá nhân đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(1) Tên cơ quan đã cấp giấy phép.

(2) Nêu rõ nguyên nhân giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, rách nát.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50